HolyIndia.Org

திருக்கேதாரம் (கேதார்நாத்) ஆலய தேவாரம்

திருக்கேதாரம் (கேதார்நாத்) ஆலயம்
2-114-2703:
தொண்டரஞ்சுங் களிறு மடக்கிச் சுரும்பார்மலர் 
இண்டைகட்டி வழிபாடு செய்யுமிட மென்பரால் 
வண்டுபாட மயிலால மான்கன்று துள்ளவரிக் 
கெண்டைபாயச் சுனைநீல மொட்டலருங் கேதாரமே. 

2-114-2704:
பாதம்விண் ணோர்பலரும் பரவிப்பணிந் தேத்தவே 
வேதநான்கும் பதினெட்டொ டாறும்விரித் தார்க்கிடந் 
தாதுவிண்ட மதுவுண்டு மிண்டிவரு வண்டினங் 
கீதம்பாட மடமந்தி கேட்டுகளுங் கேதாரமே. 

2-114-2705:
முந்திவந்து புரோதாய மூழ்கிம் முனிகள்பலர் 
எந்தைபெம்மா னெனநின் றிறைஞ்சுமிட மென்பரால் 
மந்திபாயச் சரேலச் சொரிந்தும் முரிந்துக்கபூக் 
கெந்தநாறக் கிளருஞ் சடையெந்தை கேதாரமே. 

2-114-2706:
உள்ளமிக்கார் குதிரைம் முகத்தாரொரு காலர்கள் 
எள்கலில்லா இமையோர்கள் சேரும்மிட மென்பரால் 
பிள்ளைதுள்ளிக் கிளைபயில்வ கேட்டுப்பிரி யாதுபோய்க் 
கிள்ளையேனற் கதிர்கொணர்ந்து வாய்ப்பெய்யுங் கேதாரமே. 

2-114-2707:
ஊழிய[ழி யுணர்வார்கள் வேதத்தினொண் பொருள்களால் 
வாழியெந்தை யெனவந்தி றைஞ்சும்மிட மென்பரால் 
மேழிதாங்கி யுழுவார்கள் போலவ்விரை தேரிய 
கேழல்பூழ்தி கிளைக்க மணிசிந்துங் கேதாரமே. 

2-114-2708:
நீறுபூசி நிலத்துண்டு நீர்மூழ்கிநீள் வரைதன்மேல் 
தேறுசிந்தை யுடையார்கள் சேரும்மிட மென்பரால் 
ஏறிமாவின் கனியும்பலா வின்னிருஞ் சுளைகளுங் 
கீறிநாளும் முசுக்கிளையோ டுண்டுகளுங் கேதாரமே. 

2-114-2709:
மடந்தைபாகத் தடக்கிம் மறையோதி வானோர்தொழத் 
தொடர்ந்தநம்மேல் வினைதீர்க்க நின்றார்க்கிட மென்பரால் 
உடைந்தகாற்றுக் குயர்வேங்கை பூத்துதிரக் கல்லறைகண்மேல் 
கிடந்தவேங்கை சினமா முகஞ்செய்யுங் கேதாரமே. 

2-114-2710:
அரவமுந்நீர் அணியிலங்கைக் கோனையரு வரைதனால் 
வெருவவு[ன்றி விரலாலடர்த் தார்க்கிட மென்பரால் 
குரவங்கோங்கங் குளிர்பிண்டி ஞாழல்சுர புன்னைமேல் 
கிரமமாக வரிவண்டு பண்செய்யுங் கேதாரமே. 

2-114-2711:
ஆழ்ந்துகாணார் உயர்ந்தெய்த கில்லாரல மந்தவர் 
தாழ்ந்துதந்தம் முடிசாய நின்றார்க்கிட மென்பரால் 
வீழ்ந்துசெற்றுந் நிழற்கிறங்கும் வேழத்தின்வெண் மருப்பினைக் 
கீழ்ந்துசிங்கங் குருகுண்ண முத்துதிருங் கேதாரமே. 

2-114-2712:
கடுக்கள்தின்று கழிமீன்கவர் வார்கள் மாசுடம்பினர் 
இடுக்கணுய்ப்பா ரவரெய்த வொண்ணாவிட மென்பரால் 
அடுக்கநின்றவ் வறவுரைகள் கேட்டாங்கவர் வினைகளைக் 
கெடுக்கநின்ற பெருமான் உறைகின்ற கேதாரமே. 

2-114-2713:
வாய்ந்தசெந்நெல் விளைகழனி மல்கும்வயற் காழியான் 
ஏய்ந்தநீர்க்கோட் டிமையோர் உறைகின்ற கேதாரத்தை 
ஆய்ந்துசொன்ன அருந்தமிழ்கள் பத்தும்மிசை வல்லவர் 
வேந்தராகி யுலகாண்டு வீடு கதிபெறுவரே. 

7-78-8016:
வாழ்வாவது மாயம்மிது மண்ணாவது திண்ணம்
பாழ்போவது பிறவிக்கடல் பசிநோய்செய்த பறிதான்
தாழாதறஞ் செய்ம்மின்தடங் கண்ணான்மல ரோனுங்
கீழ்மேலுற நின்றான்றிருக் கேதாரமெ னீரே. 

7-78-8017:
பறியேசுமந் துழல்வீர்பறி நரிகீறுவ தறியீர்
குறிகூவிய கூற்றங்கொளும் நாளாலறம் உளவே
அறிவானிலும் அறிவானல நறுநீரொடு சோறு
கிறிபேசிநின் றிடுவார்தொழு கேதாரமெ னீரே. 

7-78-8018:
கொம்பைப்பிடித் தொருக்காலர்கள் இருக்கால்மலர் தூவி
நம்பன்னமை ஆள்வானென்று நடுநாளையும் பகலுங்
கம்பக்களிற் றினமாய்நின்று சுனைநீர்களைத் தூவிச்
செம்பொற்பொடி சிந்துந்திருக் கேதாரமெ னீரே. 

7-78-8019:
உழக்கேயுண்டு படைத்தீட்டிவைத் திழப்பார்களுஞ் சிலர்கள்
வழக்கேயெனிற் பிழைக்கேமென்பர் மதிமாந்திய மாந்தர்
சழக்கேபறி நிறைப்பாரொடு தவமாவது செயன்மின்
கிழக்கேசல மிடுவார்தொழு கேதாரமெ னீரே. 

7-78-8020:
வாளோடிய தடங்கண்ணியர் வலையிலழுந் தாதே
நாளோடிய நமனார்தமர் நணுகாமுனம் நணுகி
ஆளாயுய்ம்மின் அடிகட்கிடம் அதுவேயெனில் இதுவே
கீளோடர வசைத்தானிடங் கேதாரமெ னீரே. 

7-78-8021:
தளிசாலைகள் தவமாவது தம்மைப்பெறி லன்றே
குளியீருளங் குருக்கேத்திரங் கோதாவிரி குமரி
தெளியீருளஞ் சீபர்ப்பதந் தெற்குவடக் காகக்
கிளிவாழையொண் கனிகீறியுண் கேதாரமெ னீரே. 

7-78-8022:
பண்ணின்றமிழ் இசைபாடலின் பழவேய்முழ வதிரக்
கண்ணின்னொளி கனகச்சுனை வயிரம்மவை சொரிய
மண்ணின்றன மதவேழங்கள் மணிவாரிக்கொண் டெறியக்
கிண்ணென்றிசை முரலுந்திருக் கேதாரமெ னீரே. 

7-78-8023:
முளைக்கைப்பிடி முகமன்சொலி முதுவேய்களை இறுத்துத்
துளைக்கைக்களிற் றினமாய்நின்று சுனைநீர்களைத் தூவி
வளைக்கைப்பொழி மழைகூர்தர மயில்மான்பிணை நிலத்தைக்
கிளைக்கமணி சிந்துந்திருக் கேதாரமெ னீரே. 

7-78-8024:
பொதியேசுமந் துழல்வீர்பொதி அவமாவதும் அறியீர்
மதிமாந்திய வழியேசென்று குழிவீழ்வதும் வினையாற்
கதிசூழ்கடல் இலங்கைக்கிறை மலங்கவரை அடர்த்துக்
கெதிபேறுசெய் திருந்தானிடங் கேதாரமெ னீரே. 

7-78-8025:
நாவின்மிசை அரையன்னொடு தமிழ்ஞானசம் பந்தன்
யாவர்சிவன் அடியார்களுக் கடியானடித் தொண்டன்
தேவன்றிருக் கேதாரத்தை ஊரன்னுரை செய்த
பாவின்தமிழ் வல்லார்பர லோகத்திருப் பாரே.