HolyIndia.Org

திருப்பருப்பதம் - (ஸ்ரீசைலம்) ஆலய தேவாரம்

திருப்பருப்பதம் - (ஸ்ரீசைலம்) ஆலயம்
1-118-1271:
சுடுமணி யுமிழ்நாகஞ் சூழ்தர அரைக்கசைத்தான் 
இடுமணி யெழிலானை யேறலன் எருதேறி 
விடமணி மிடறுடையான் மேவிய நெடுங்கோட்டுப் 
படுமணி விடுசுடரார் பருப்பதம் பரவுதுமே. 

1-118-1272:
நோய்புல்கு தோல்திரைய நரைவரு நுகருடம்பில் 
நீபுல்கு தோற்றமெல்லாம் நினையுள்கு மடநெஞ்சே 
வாய்புல்கு தோத்திரத்தால் வலஞ்செய்து தலைவணங்கிப் 
பாய்புலித் தோலுடையான் பருப்பதம் பரவுதுமே. 

1-118-1273:
துனியுறு துயர்தீரத் தோன்றியோர் நல்வினையால் 
இனியுறு பயனாதல் இரண்டுற மனம்வையேல் 
கனியுறு மரமேறிக் கருமுசுக் கழையுகளும் 
பனியுறு கதிர்மதியான் பருப்பதம் பரவுதுமே. 

1-118-1274:
கொங்கணி நறுங்கொன்றைத் தொங்கலன் குளிர்சடையான் 
எங்கள்நோய் அகலநின்றா னெனவரு ளீசனிடம் 
ஐங்கணை வரிசிலையான் அநங்கனை அழகழித்த 
பைங்கண்வெள் ளேறுடையான் பருப்பதம் பரவுதுமே. 

1-118-1275:
துறைபல சுனைமூழ்கித் தூமலர் சுமந்தோடி 
மறையொலி வாய்மொழியால் வானவர் மகிழ்ந்தேத்தச் 
சிறையொலி கிளிபயிலுந் தேனினம் ஒலியோவா 
பறைபடு விளங்கருவிப் பருப்பதம் பரவுதுமே. 

1-118-1276:
சீர்கெழு சிறப்போவாச் செய்தவ நெறிவேண்டில் 
ஏர்கெழு மடநெஞ்சே யிரண்டுற மனம்வையேல் 
கார்கெழு நறுங்கொன்றைக் கடவுள திடம்வகையால் 
பார்கெழு புகழோவா பருப்பதம் பரவுதுமே. 

1-118-1277:
புடைபுல்கு படர்கமலம் புகையொடு விரைகமழத் 
தொடைபுல்கு நறுமாலை திருமுடி மிசையேற 
விடைபுல்கு கொடியேந்தி வெந்தவெண் ணீறணிவான் 
படைபுல்கு மழுவாளன் பருப்பதம் பரவுதுமே. 

1-118-1278:
நினைப்பெனும் நெடுங்கிணற்றை நின்றுநின் றயராதே 
மனத்தினை வலித்தொழிந்தேன் அவலம்வந் தடையாமைக் 
கனைத்தெழு திரள்கங்கை கமழ்சடைக் கரந்தான்றன் 
பனைத்திரள் பாயருவிப் பருப்பதம் பரவுதுமே. 

1-118-1279:
மருவிய வல்வினைநோய் அவலம்வந் தடையாமல் 
திருவுரு அமர்ந்தானுந் திசைமுகம் உடையானும் 
இருவரும் அறியாமை எழுந்ததோ ரெரிநடுவே 
பருவரை யுறநிமிர்ந்தான் பருப்பதம் பரவுதுமே. 

1-118-1280:
சடங்கொண்ட சாத்திரத்தார் சாக்கியர் சமண்குண்டர் 
மடங்கொண்ட விரும்பியராய் மயங்கியோர் பேய்த்தேர்ப்பின் 
குடங்கொண்டு நீர்க்குச்செல்வார் போதுமின் குஞ்சரத்தின் 
படங்கொண்ட போர்வையினான் பருப்பதம் பரவுதுமே. 

1-118-1281:
வெண்செநெல் விளைகழனி விழவொலி கழுமலத்தான் 
பண்செலப் பலபாடல் இசைமுரல் பருப்பதத்தை 
நன்சொலி னாற்பரவு ஞானசம் பந்தன்நல்ல 
ஒண்சொலின் இவைமாலை யுருவெணத் தவமாமே. 

4-58-4716:
கன்றினார் புரங்கள் மூன்றுங் 
கனலெரி யாகச் சீறி 
நின்றதோ ருருவந் தன்னால் 
நீர்மையும் நிறையுங் கொண்டு 
ஒன்றியாங் குமையுந் தாமும் 
ஊர்பலி தேர்ந்து பின்னும் 
பன்றிப்பின் வேட ராகிப் 
பருப்பத நோக்கி னாரே. 

4-58-4717:
கற்றமா மறைகள் பாடிக் 
கடைதொறும் பலியுந் தேர்வார் 
வற்றலோர் தலைகை யேந்தி 
வானவர் வணங்கி வாழ்த்த 
முற்றவோர் சடையில் நீரை 
ஏற்றமுக் கண்ணர் தம்மைப் 
பற்றினார்க் கருள்கள் செய்து 
பருப்பத நோக்கி னாரே. 

4-58-4718:
கரவிலா மனத்த ராகிக் 
கைதொழு வார்கட் கென்றும் 
இரவினின் றெரிய தாடி 
இன்னருள் செய்யும் எந்தை 
மருவலார் புரங்கள் மூன்று 
மாட்டிய நகைய ராகிப் 
பரவுவார்க் கருள்கள் செய்து 
பருப்பத நோக்கி னாரே. 

4-58-4719:
கட்டிட்ட தலைகை யேந்திக் 
கனலெரி யாடிச் சீறிச் 
சுட்டிட்ட நீறு பூசிச் 
சுடுபிணக் காட ராகி 
விட்டிட்ட வேட்கை யார்க்கு 
வேறிருந் தருள்கள் செய்து 
பட்டிட்ட வுடைய ராகிப் 
பருப்பத நோக்கி னாரே. 

4-58-4720:
கையராய்க் கபால மேந்திக் 
காமனைக் கண்ணாற் காய்ந்து 
மெய்யராய் மேனி தன்மேல் 
விளங்குவெண் ணீறு பூசி 
உய்யரா யுள்கு வார்கட் 
குவகைகள் பலவுஞ் செய்து 
பையரா அரையி லார்த்துப் 
பருப்பத நோக்கி னாரே. 

4-58-4721:
வேடராய் வெய்ய ராகி 
வேழத்தி னுரிவை போர்த்து 
ஓடரா யுலக மெல்லா 
முழிதர்வர் உமையுந் தாமுங் 
காடராய்க் கனல்கை யேந்திக் 
கடியதோர் விடைமேற் கொண்டு 
பாடராய்ப் பூதஞ் சூழப் 
பருப்பத நோக்கி னாரே. 

4-58-4722:
மேகம்போல் மிடற்ற ராகி 
வேழத்தி னுரிவை போர்த்து 
ஏகம்பம் மேவி னார்தாம் 
இமையவர் பரவி யேத்தக் 
காகம்பர் கழற ராகிக் 
கடியதோர் விடையொன் றேறிப் 
பாகம்பெண் ணுருவ மானார் 
பருப்பத நோக்கி னாரே. 

4-58-4723:
பேரிடர்ப் பிணிகள் தீர்க்கும் 
பிஞ்ஞகன் எந்தை பெம்மான் 
காருடைக் கண்ட ராகிக் 
கபாலமோர் கையி லேந்திச் 
சீருடைச் செங்கண் வெள்ளே 
றேறிய செல்வர் நல்ல 
பாரிடம் பாணி செய்யப் 
பருப்பத நோக்கி னாரே. 

4-58-4724:
அங்கண்மா லுடைய ராய 
ஐவரா லாட்டு ணாதே 
உங்கள்மால் தீர வேண்டில் 
உள்ளத்தா லுள்கி யேத்துஞ் 
செங்கண்மால் பரவி யேத்திச் 
சிவனென நின்ற செல்வர் 
பைங்கண்வெள் ளேற தேறிப் 
பருப்பத நோக்கி னாரே. 

4-58-4725:
அடல்விடை ய[ர்தி யாகி 
அரக்கன்றோள் அடர வு[ன்றிக் 
கடலிடை நஞ்ச முண்ட 
கறையணி கண்ட னார்தாஞ் 
சுடர்விடு மேனி தன்மேற் 
சுண்ணவெண் ணீறு பூசிப் 
படர்சடை மதியஞ் சேர்த்திப் 
பருப்பத நோக்கி னாரே. 

7-79-8026:
மானும்மரை இனமும்மயில் இனமுங்கலந் தெங்குந்
தாமேமிக மேய்ந்துதடஞ் சுனைநீர்களைப் பருகிப்
பூமாமரம் உரிஞ்சிப்பொழி லூடேசென்று புக்குத்
தேமாம்பொழில் நீழல்துயில் சீபர்ப்பத மலையே. 

7-79-8027:
மலைச்சாரலும் பொழிற்சாரலும் புறமேவரும் இனங்கள்
மலைப்பாற்கொணர்ந் திடித்தூட்டிட மலங்கித்தன களிற்றை
அழைத்தோடியும் பிளிறீயவை அலமந்துவந் தெய்த்துத்
திகைத்தோடித்தன் பிடிதேடிடுஞ் சீபர்ப்பத மலையே. 

7-79-8028:
மன்னிப்புனங் காவல்மட மொழியாள்புனங் காக்கக்
கன்னிக்கிளி வந்துகவைக் கோலிக்கதிர் கொய்ய
என்னைக்கிளி மதியாதென்று எடுத்துக்கவண் ஒலிப்பத்
தென்னற்கிளி திரிந்தேறிய சீபர்ப்பத மலையே. 

7-79-8029:
மையார்தடங் கண்ணாள்மட மொழியாள்புனங் காக்கச்
செவ்வேதிரிந் தாயோவெனப் போகாவிட விளிந்து
கைபாவிய கவணால்மணி எறியஇரிந் தோடிச்
செவ்வாயன கிளிபாடிடுஞ் சீபர்ப்பத மலையே. 

7-79-8030:
ஆனைக்குலம் இரிந்தோடித்தன் பிடிசூழலிற் றிரியத்
தானப்பிடி செவிதாழ்த்திட அதற்குமிக இரங்கி
மானக்குற அடல்வேடர்கள் இலையாற்கலை கோலித்
தேனைப்பிழிந் தினிதூட்டிடுஞ் சீபர்ப்பத மலையே. 

7-79-8031:
மாற்றுக்களி றடைந்தாயென்று மதவேழங்கை யெடுத்தும்
ஊற்றித்தழல் உமிழ்ந்தும்மதம் பொழிந்தும்முகஞ் சுழியத்
தூற்றத்தரிக் கில்லேனென்று சொல்லிஅயல் அறியத்
தேற்றிச்சென்று பிடிசூழறுஞ் சீபர்ப்பத மலையே. 

7-79-8032:
அப்போதுவந் துண்டீர்களுக் கழையாதுமுன் னிருந்தேன்
எப்போதும்வந் துண்டாலெமை எமர்கள்சுழி யாரோ
இப்போதுமக் கிதுவேதொழில் என்றோடியக் கிளியைச்
செப்பேந்திள முலையாள்எறி சீபர்ப்பத மலையே. 

7-79-8033:
திரியும்புரம் நீறாக்கிய செல்வன்றன கழலை
அரியதிரு மாலோடயன் றானும்மவர் அறியார்
கரியின்னினம் ஓடும்பிடி தேனுண்டவை களித்துத்
திரிதந்தவை திகழ்வாற்பொலி சீபர்ப்பத மலையே. 

7-79-8034:
ஏனத்திரள் கிளைக்கஎரி போலமணி சிதறத்
தீயென்றவை மலைச்சாரலிற் றிரியுங்கர டீயும்
மானும்மரை இனமும்மயில் மற்றும்பல வெல்லாந்
தேனுண்பொழில் சோலைமிகு சீபர்ப்பத மலையே. 

7-79-8035:
நல்லாரவர் பலர்வாழ்தரு வயல்நாவல வு[ரன்
செல்லல்லுற அரியசிவன் சீபர்ப்பத மலையை
அல்லலவை தீரச்சொன தமிழ்மாலைகள் வல்லார்
ஒல்லைச்செல உயர்வானகம் ஆண்டங்கிருப் பாரே.