HolyIndia.Org

திருமுல்லைவாயில் ஆலய தேவாரம்

திருமுல்லைவாயில் ஆலயம்
7-69-7922:
திருவுமெய்ப் பொருளுஞ் செல்வமும் எனக்குன் 
 சீருடைக் கழல்களென் றெண்ணி 
ஒருவரை மதியா துறாமைகள் செய்து 
 மூடியும் உறைப்பனாய்த் திரிவேன் 
முருகமர் சோலை சூழ்திரு முல்லை 
 வாயிலாய் வாயினால் உன்னைப் 
பரவிடும் அடியேன் படுதுயர் களையாய் 
 பாசுப தாபரஞ் சுடரே. 

7-69-7923:
கூடிய இலயம் சதிபிழை யாமைக் 
 கொடியிடை உமையவள் காண 
ஆடிய அழகா அருமறைப் பொருளே 
 அங்கணா எங்குற்றா யென்று 
தேடிய வானோர் சேர்திரு முல்லை 
 வாயிலாய் திருப்புகழ் விருப்பால் 
பாடிய அடியேன் படுதுயர் களையாய் 
 பாசுப தாபரஞ் சுடரே. 

7-69-7924:
விண்பணிந் தேத்தும் வேதியா மாதர் 
 வெருவிட வேழமன் றுரித்தாய் 
செண்பகச் சோலை சூழ்திரு முல்லை 
 வாயிலாய் தேவர்தம் மரசே 
தண்பொழில் ஒற்றி மாநகர் உடையாய் 
 சங்கிலிக் காஎன்கண் கொண்ட 
பண்பநின் னடியேன் படுதுயர் களையாய் 
பாசுப தாபரஞ் சுடரே. 

7-69-7925:
பொன்னலங் கழனிப் புதுவிரை மருவிப்
பொறிவரி வண்டிசை பாட 
அந்நலங் கமலத் தவிசின்மேல் உறங்கும் 
 அலவன்வந் துலவிட அள்ளல் 
செந்நெலங் கழனி சூழ்திரு முல்லை 
வாயிலாய் திருப்புகழ் விருப்பால் 
பன்னலந் தமிழாற் பாடுவேற் கருளாய் 
 பாசுப தாபரஞ் சுடரே. 

7-69-7926:
சந்தன வேருங் காரகிற் குறடுந்
 தண்மயிற் பீலியுங் கரியின் 
தந்தமுந் தரளக் குவைகளும் பவளக் 
 கொடிகளுஞ் சுமந்துகொண் டுந்தி 
வந்திழி பாலி வடகரை முல்லை 
 வயிலாய் மாசிலா மணியே 
பந்தனை கெடுத்தென் படுதுயர் களையாய் 
 பாசுப தாபரஞ் சுடரே. 

7-69-7927:
மற்றுநான் பெற்ற தார்பெற வல்லார்
 வள்ளலே கள்ளமே பேசிக் 
குற்றமே செயினுங் குணமெனக் கொள்ளுங் 
 கொள்கையால் மிகைபல செய்தேன் 
செற்றுமீ தோடுந் திரிபுரம் எரித்த 
 திருமுல்லை வாயிலாய் அடியேன் 
பற்றிலேன் உற்ற படுதுயர் களையாய் 
 பாசுப தாபரஞ் சுடரே. 

7-69-7928:
மணிகெழு செவ்வாய் வெண்ணகைக் கரிய 
 வார்குழல் மாமயிற் சாயல் 
அணிகெழு கொங்கை அங்கயற் கண்ணார் 
 அருநடம் ஆடல றாத 
திணிபொழில் தழுவு திருமுல்லை வாயிற் 
 செல்வனே எல்லியும் பகலும் 
பணியது செய்வேன் படுதுயர் களையாய் 
 பாசுப தாபரஞ் சுடரே. 

7-69-7929:
நம்பனே அன்று வெண்ணெய்நல் லூரில் 
 நாயினேன் தன்னையாட் கொண்ட 
சம்புவே உம்ப ரார்தொழு தேத்துந் 
 தடங்கடல் நஞ்சுண்ட கண்டா 
செம்பொன்மா ளிகைசூழ் திருமுல்லை வாயில் 
 தேடியான் திரிதர்வேன் கண்ட 
பைம்பொனே அடியேன் படுதுயர் களையாய் 
 பாசுப தாபரஞ் சுடரே. 

7-69-7930:
மட்டுலா மலர்கொண் டடியிணை வணங்கும் 
 மாணிதன் மேல்மதி யாதே 
கட்டுவான் வந்த காலனை மாளக் 
 காலினால் ஆருயிர் செகுத்த 
சிட்டனே செல்வத் திருமுல்லை வாயிற் 
 செல்வனே செழுமறை பகர்ந்த 
பட்டனே அடியேன் படுதுயர் களையாய் 
 பாசுப தாபரஞ் சுடரே. 

7-69-7931:
சொல்லரும் புகழான் தொண்டைமான் களிற்றைச் 
 சூழ்கொடி முல்லையாற் கட்டிட் 
டெல்லையில் இன்பம் அவன்பெற வெளிப்பட் 
 டருளிய இறைவனே என்றும் 
நல்லவர் பரவுந் திருமுல்லை வாயில் 
 நாதனே நரைவிடை ஏறீ 
பல்கலைப் பொருளே படுதுயர் களையாய் 
 பாசுப தாபரஞ் சுடரே. 

7-69-7932:
விரைதரு மலர்மேல் அயனொடு மாலும் 
 வெருவிட நீண்டஎம் மானைத் 
திரைதரு புனல்சூழ் திருமுல்லை வாயிற் 
 செல்வனை நாவலா ரூரன் 
உரைதரு மாலையோர் அஞ்சினோ டஞ்சும் 
 உள்குளிர்ந் தேத்தவல் லார்கள் 
நரைதிரை மூப்பும் நடலையு மின்றி 
 நண்ணுவர் விண்ணவர்க் கரசே.