HolyIndia.Org

திருவாலங்காடு ஆலய தேவாரம்

திருவாலங்காடு ஆலயம்
1-45-481:
துஞ்ச வருவாருந் தொழுவிப்பாரும் வழுவிப்போய் 
நெஞ்சம் புகுந்தென்னை நினைவிப்பாரும் முனைநட்பாய் 
வஞ்சப் படுத்தொருத்தி வாழ்நாள்கொள்ளும் வகைகேட் 
டஞ்சும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே. 

1-45-482:
கேடும் பிறவியும் ஆக்கினாருங் கேடிலா 
வீடு மாநெறி விளம்பினாரெம் விகிர்தனார் 
காடுஞ் சுடலையும் கைக்கொண்டெல்லிக் கணப்பேயோ 
டாடும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே. 

1-45-483:
கந்தங் கமழ்கொன்றைக் கண்ணிசூடி கனலாடி 
வெந்த பொடிநீற்றை விளங்கப்பூசும் விகிர்தனார் 
கொந்தண் பொழிற்சோலை யரவின்தோன்றிக் கோடல்பூத் 
தந்தண் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே. 

1-45-484:
பால மதிசென்னி படரச்சூடி பழியோராக் 
கால னுயிர்செற்ற காலனாய கருத்தனார் 
கோலம் பொழிற்சோலைப் பெடையோடாடி மடமஞ்ஞை 
ஆலும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே. 

1-45-485:
ஈர்க்கும் புனல்சூடி இளவெண்டிங்கள் முதிரவே 
பார்க்கு மரவம்பூண் டாடிவேடம் பயின்றாருங் 
கார்க்கொள் கொடிமுல்லை குருந்தமேறிக் கருந்தேன்மொய்த் 
தார்க்கும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே. 

1-45-486:
பறையுஞ் சிறுகுழலும் யாழும்பூதம் பயிற்றவே 
மறையும் பலபாடி மயானத்துறையும் மைந்தனார் 
பிறையும் பெரும்புனல்சேர் சடையினாரும் பேடைவண் 
டறையும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே. 

1-45-487:
நுணங்கு மறைபாடி யாடிவேடம் பயின்றாரும் 
இணங்கு மலைமகளோ டிருகூறொன்றாய் இசைந்தாரும் 
வணங்குஞ் சிறுத்தொண்டர் வைகலேத்தும் வாழ்த்துங்கேட் 
டணங்கும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே. 

1-45-488:
கணையும் வரிசிலையும் எரியுங்கூடிக் கவர்ந்துண்ண 
இணையில் எயின்மூன்றும் எரித்திட்டாரெம் இறைவனார் 
பிணையுஞ் சிறுமறியுங் கலையுமெல்லாங் கங்குல்சேர்ந் 
தணையும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே. 

1-45-489:
489 
கவிழ மலைதரளக் கடகக்கையால் எடுத்தான்றோள் 
பவழ நுனைவிரலாற் பையவு[ன்றிப் பரிந்தாரும் 
தவழுங் கொடிமுல்லை புறவஞ்சேர நறவம்பூத் 
தவிழும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே. 

1-45-490:
பகலும் இரவுஞ்சேர் பண்பினாரும் நண்போரா 
திகலும் இருவர்க்கும் எரியாய்த்தோன்றி நிமிர்ந்தாரும் 
புகலும் வழிபாடு வல்லார்க்கென்றுந் தீயபோய் 
அகலும் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே. 

1-45-491:
போழம் பலபேசிப் போதுசாற்றித் திரிவாரும் 
வேழம் வருமளவும் வெயிலேதுற்றித் திரிவாரும் 
கேழல் வினைபோகக் கேட்பிப்பாரும் கேடிலா 
ஆழ்வர் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளே. 

1-45-492:
சாந்தங் கமழ்மறுகிற் சண்பைஞான சம்பந்தன் 
ஆந்தண் பழையனுர் ஆலங்காட்டெம் அடிகளை 
வேந்த னருளாலே விரித்தபாடல் இவைவல்லார் 
சேர்ந்த விடமெல்லாந் தீர்த்தமாகச் சேர்வாரே. 

4-68-4817:
வெள்ளநீர்ச் சடையர் போலும் 
விரும்புவார்க் கெளியர் போலும் 
உள்ளுளே யுருகி நின்றங் 
குகப்பவர்க் கன்பர் போலுங் 
கள்ளமே வினைக ளெல்லாங் 
கரிசறுத் திடுவர் போலும் 
அள்ளலம் பழனை மேய 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே. 

4-68-4818:
செந்தழ லுருவர் போலுஞ் 
சினவிடை யுடையர் போலும் 
வெந்தவெண் ணீறு கொண்டு 
மெய்க்கணிந் திடுவர் போலும் 
மந்தமாம் பொழிற் பழனை 
மல்கிய வள்ளல் போலும் 
அந்தமில் அடிகள் போலும் 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே. 

4-68-4819:
கண்ணினாற் காம வேளைக் 
கனலெழ விழிப்பர் போலும் 
எண்ணிலார் புரங்கள் மூன்று 
மெரியுணச் சிரிப்பர் போலும் 
பண்ணினார் முழவ மோவாப் 
பைம்பொழிற் பழனை மேய 
அண்ணலார் எம்மை யாளும் 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே. 

4-68-4820:
காறிடு விடத்தை யுண்ட 
கண்டரெண் தோளர் போலுந் 
தூறிடு சுடலை தன்னிற் 
சுண்ணவெண் ணீற்றர் போலுங் 
கூறிடு முருவர் போலுங் 
குளிர்பொழிற் பழனை மேய 
ஆறிடு சடையர் போலும் 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே. 

4-68-4821:
பார்த்தனோ டமர் பொருது 
பத்திமை காண்பர் போலுங் 
கூர்த்தவா யம்பு கோத்துக் 
குணங்களை அறிவர் போலும் 
பேர்த்துமோ ராவ நாழி 
அம்போடுங் கொடுப்பர் போலுந் 
தீர்த்தமாம் பழனை மேய 
திருவாலங் காட னாரே. 

4-68-4822:
வீட்டினார் சுடுவெண் ணீறு 
மெய்க்கணிந் திடுவர் போலுங் 
காட்டில்நின் றாடல் பேணுங் 
கருத்தினை யுடையர் போலும் 
பாட்டினார் முழவ மோவாப் 
பைம்பொழிற் பழனை மேயார் 
ஆட்டினார் அரவந் தன்னை 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே. 

4-68-4823:
தாளுடைச் செங்க மலத் 
தடங்கொள்சே வடியர் போலும் 
நாளுடைக் காலன் வீழ 
உதைசெய்த நம்பர் போலுங் 
கோளுடைப் பிறவி தீர்ப்பார் 
குளிர்பொழிற் பழனை மேய 
ஆளுடை யண்ணல் போலும் 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே. 

4-68-4824:
கூடினார் உமைதன் னோடே 
குறிப்புடை வேடங் கொண்டு 
சூடினார் கங்கை யாளைச் 
சுவறிடு சடையர் போலும் 
பாடினார் சாம வேதம் 
பைம்பொழிற் பழனை மேயார் 
ஆடினார் காளி காண 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே. 

4-68-4825:
வெற்றரைச் சமண ரோடு 
விலையுடைக் கூறை போர்க்கும் 
ஒற்றரைச் சொற்கள் கொள்ளார் 
குணங்களை உகப்பர் போலும் 
பெற்றமே உகந்தங் கேறும் 
பெருமையை யுடையர் போலும் 
அற்றங்கள் அறிவர் போலும் 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே. 

4-68-4826:
மத்தனாய் மலையெ டுத்த 
அரக்கனைக் கரத்தோ டொல்க 
ஒத்தினார் திருவி ரலால் 
ஊன்றியிட் டருள்வர் போலும் 
பத்தர்தம் பாவந் தீர்க்கும் 
பைம்பொழிற் பழனை மேய 
அத்தனார் நம்மை யாள்வார் 
ஆலங்காட் டடிக ளாரே. 

6-78-7018:
ஒன்றா வுலகனைத்து மானார் தாமே
ஊழிதோ று{ழி உயர்ந்தார் தாமே
நின்றாகி யெங்கும் நிமிர்ந்தார் தாமே
நீர்வளிதீ யாகாச மானார் தாமே
கொன்றாடுங் கூற்றை யுதைத்தார் தாமே
கோலப் பழனை யுடையார் தாமே
சென்றாடு தீர்த்தங்க ளானார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே. 

6-78-7019:
மலைமகளைப் பாக மமர்ந்தார் தாமே
வானோர் வணங்கப் படுவார் தாமே
சலமகளைச் செஞ்சடைமேல் வைத்தார் தாமே
சரணென் றிருப்பார்கட் கன்பர் தாமே
பலபலவும் வேடங்க ளானார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
சிலைமலையா மூவெயிலும் அட்டார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே. 

6-78-7020:
ஆவுற்ற ஐந்து முகந்தார் தாமே
அளவில் பெருமை யுடையார் தாமே
பூவுற்ற நாற்றமாய் நின்றார் தாமே
புனிதப் பொருளாகி நின்றார் தாமே
பாவுற்ற பாட லுகப்பார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
தேவுற் றடிபரவ நின்றார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே. 

6-78-7021:
நாறுபூங் கொன்றை முடியார் தாமே
நான்மறையோ டாறங்கஞ் சொன்னார் தாமே
மாறிலா மேனி யுடையார் தாமே
மாமதியஞ் செஞ்சடைமேல் வைத்தார் தாமே
பாறினார் வெண்டலையி லுண்டார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
தேறினார் சித்தத் திருந்தார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே. 

6-78-7022:
அல்லும் பகலுமாய் நின்றார் தாமே
அந்தியுஞ் சந்தியு மானார் தாமே
சொல்லும் பொருளெலா மானார் தாமே
தோத்திரமுஞ் சாத்திரமு மானார் தாமே
பல்லுரைக்கும் பாவெலா மானார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
செல்லும் நெறிகாட்ட வல்லார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே. 

6-78-7023:
தொண்டாய்ப் பணிவார்க் கணியார் தாமே
தூநீ றணியுஞ் சுவண்டர் தாமே
தண்டா மரையானும் மாலுந் தேடத்
தழலுருவா யோங்கி நிமிர்ந்தார் தாமே
பண்டா னிசைபாட நின்றார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
திண்டோ ள்க ளெட்டு முடையார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே. 

6-78-7024:
மையாருங் கண்ட மிடற்றார் தாமே
மயானத்தி லாடல் மகிழ்ந்தார் தாமே
ஐயாறும் ஆரூரும் ஆனைக் காவும்
அம்பலமுங் கோயிலாக் கொண்டார் தாமே
பையா டரவ மசைத்தார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
செய்யாள் வழிபட நின்றார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே. 

6-78-7025:
விண்முழுதும் மண்முழுது மானார் தாமே
மிக்கோர்க ளேத்துங் குணத்தார் தாமே
கண்விழியாற் காமனையுங் காய்ந்தார் தாமே
காலங்க @ழி கடந்தார் தாமே
பண்ணியலும் பாட லுகப்பார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
திண்மழுவா ளேந்து கரத்தார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே. 

6-78-7026:
காரார் கடல்நஞ்சை யுண்டார் தாமே
கயிலை மலையை யுடையார் தாமே
ஊரா வேகம்பம் உகந்தார் தாமே
ஒற்றிய[ர் பற்றி இருந்தார் தாமே
பாரார் புகழப் படுவார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
தீராத வல்வினைநோய் தீர்ப்பார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே. 

6-78-7027:
மாலைப் பிறைசென்னி வைத்தார் தாமே
வண்கயிலை மாமலையை வந்தி யாத
நீலக் கடல்சூ ழிலங்கைக் கோனை
நெரிய விரலா லடர்த்தார் தாமே
பாலொத்த மேனி நிறத்தார் தாமே
பழனை பதியா வுடையார் தாமே
சீலத்தா ரேத்துந் திறத்தார் தாமே
திருவாலங் காடுறையுஞ் செல்வர் தாமே. 

7-52-7754:
முத்தா முத்தி தரவல்ல 
 முகிழ்மென் முலையா ளுமைபங்கா 
சித்தா சித்தித் திறங்காட்டுஞ் 
 சிவனே தேவர் சிங்கமே 
பத்தா பத்தர் பலர்போற்றும் 
 பரமா பழைய னுர்மேய 
அத்தா ஆலங் காடாவுன் 
 அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே. 

7-52-7755:
பொய்யே செய்து புறம்புறமே 
திரிவேன் றன்னைப் போகாமே 
மெய்யே வந்திங் கெனையாண்ட 
மெய்யா மெய்யர் மெய்ப்பொருளே 
பையா டரவம் அரைக்கசைத்த 
பரமா பழைய னுர்மேய 
ஐயா ஆலங் காடாவுன் 
அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே. 

7-52-7756:
தூண்டா விளக்கின் நற்சோதீ 
 தொழுவார் தங்கள் துயர்தீர்ப்பாய் 
பூண்டாய் எலும்பைப் புரமூன்றும் 
 பொடியாச் செற்ற புண்ணியனே 
பாண்டாழ் வினைக ளவைதீர்க்கும் 
 பரமா பழைய னுர்மேய 
ஆண்டா ஆலங் காடாவுன் 
 அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே. 

7-52-7757:
மறிநேர் ஒண்கண் மடநல்லார் 
 வலையிற் பட்டு மதிமயங்கி 
அறிவே அழிந்தே னையாநான் 
 மையார் கண்ட முடையானே 
பறியா வினைக ளவைதீர்க்கும் 
 பரமா பழைய னுர்மேய 
அறிவே ஆலங் காடாவுன் 
 அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே. 

7-52-7758:
வேலங் காடு தடங்கண்ணார் 
வலையுட் பட்டுன் நெறிமறந்து 
மாலங் காடி மறந்தொழிந்தேன் 
மணியே முத்தே மரகதமே 
பாலங் காடி நெய்யாடி 
படர்புன் சடையாய் பழையனுர் 
ஆலங் காடா உன்னுடைய 
அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே. 

7-52-7759:
எண்ணார் தங்கள் எயிலெய்த 
 எந்தாய் எந்தை பெருமானே 
கண்ணாய் உலகங் காக்கின்ற 
 கருத்தா திருத்த லாகாதாய் 
பண்ணா ரிசைக ளவைகொண்டு 
 பலரும் ஏத்தும் பழையனுர் 
அண்ணா ஆலங் காடாவுன் 
 அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே. 

7-52-7760:
வண்டார் குழலி உமைநங்கை 
பங்கா கங்கை மணவாளா 
விண்டார் புரங்க ளெரிசெய்த 
விடையாய் வேத நெறியானே 
பண்டாழ் வினைகள் பலதீர்க்கும் 
பரமா பழைய னுர்மேய 
அண்டா ஆலங் காடாவுன் 
அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே. 

7-52-7761:
பேழ்வா யரவி னணையானும் 
பெரிய மலர்மே லுறைவானுந் 
தாழா துன்றன் சரண்பணியத் 
தழலாய் நின்ற தத்துவனே 
பாழாம் வினைக ளவைதீர்க்கும் 
பரமா பழையனுர் தன்னை 
ஆள்வாய் ஆலங் காடாவுன் 
அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே. 

7-52-7762:
எம்மான் எந்தை மூத்தப்பன் 
 ஏழேழ் படிகால் எமையாண்ட 
பெம்மான் ஈமப் புறங்காட்டிற் 
 பேயோ டாடல் புரிவானே 
பன்மா மலர்க ளவைகொண்டு 
 பலரும் ஏத்தும் பழையனுர் 
அம்மா ஆலங் காடாவுன் 
 அடியார்க் கடியேன் ஆவேனே. 

7-52-7763:
பத்தர் சித்தர் பலரேத்தும் 
பரமன் பழைய னுர்மேய 
அத்தன் ஆலங் காடன்றன் 
அடிமைத் திறமே அன்பாகிச் 
சித்தர் சித்தம் வைத்தபுகழ்ச் 
சிறுவன் ஊரன் ஒண்டமிழ்கள் 
பத்தும் பாடி ஆடுவார் 
பரமன் அடியே பணிவாரே.