HolyIndia.Org

இலம்பையங்கோட்டூர் (எலுமியன்கோட்டூர்) ஆலய தேவாரம்

இலம்பையங்கோட்டூர் (எலுமியன்கோட்டூர்) ஆலயம்
1-76-820:
மலையினார் பருப்பதந் துருத்தி மாற்பேறு 
மாசிலாச் சீர்மறைக் காடுநெய்த் தானம் 
நிலையினான் எனதுரை தனதுரை யாக 
நீறணிந் தேறுகந் தேறிய நிமலன் 
கலையினார் மடப்பிணை துணையொடுந் துயிலக் 
கானலம் பெடைபுல்கிக் கணமயி லாலும் 
இலையினார் பைம்பொழில் இலம்பையங் கோட்^ர் 
இருக்கையாப் பேணியென் எழில்கொள்வ தியல்பே. 

1-76-821:
திருமலர்க் கொன்றையான் நின்றிய[ர் மேயான் 
தேவர்கள் தலைமகன் திருக்கழிப் பாலை 
நிருமல னெனதுரை தனதுரை யாக 
நீறணிந் தேறுகந் தேறிய நிமலன் 
கருமலர்க் கமழ்சுனை நீள்மலர்க் குவளை 
கதிர்முலை யிளையவர் மதிமுகத் துலவும் 
இருமலர்த் தண்பொய்கை இலம்பையங் கோட்^ர் 
இருக்கையாப் பேணியென் எழில்கொள்வ தியல்பே. 

1-76-822:
பாலனாம் விருத்தனாம் பசுபதி தானாம் 
பண்டுவெங் கூற்றுதைத் தடியவர்க் கருளுங் 
காலனாம் எனதுரை தனதுரை யாகக் 
கனலெரி யங்கையில் ஏந்திய கடவுள் 
நீலமா மலர்ச்சுனை வண்டுபண் செய்ய 
நீர்மலர்க் குவளைகள் தாதுவிண் டோ ங்கும் 
ஏலம்நா றும்பொழில் இலம்பையங் கோட்^ர் 
இருக்கையாப் பேணியென் எழில்கொள் வதியல்பே. 

1-76-823:
உளங்கொள்வார் உச்சியார் கச்சியே கம்பன் 
ஒற்றிய[ ருறையுமண் ணாமலை யண்ணல் 
விளம்புவா னெனதுரை தனதுரை யாக 
வெள்ளநீர் விரிசடைத் தாங்கிய விமலன் 
குளம்புறக் கலைதுள மலைகளுஞ் சிலம்பக் 
கொழுங்கொடி யெழுந்தெங்குங் கூவிளங் கொள்ள 
இளம்பிறை தவழ்பொழில் இலம்பையங் கோட்^ர் 
இருக்கையாப் பேணியென் எழில்கொள்வ தியல்பே. 

1-76-824:
தேனுமா யமுதமாய்த் தெய்வமுந் தானாய்த் 
தீயொடு நீருடன் வாயுவாந் தெரியில் 
வானுமா மெனதுரை தனதுரை யாக 
வரியரா வரைக்கசைத் துழிதரு மைந்தன் 
கானமான் வெருவுறக் கருவிர லூகங் 
கடுவனோ டுகளுமூர் கற்கடுஞ் சாரல் 
ஏனமா னுழிதரும் இலம்பையங் கோட்^ர் 
இருக்கையாப் பேணியென் எழில்கொள்வ தியல்பே. 

1-76-825:
மனமுலாம் அடியவர்க் கருள்புரி கின்ற 
வகையலாற் பலிதிரிந் துண்பிலான் மற்றோர் 
தனமிலா னெனதுரை தனதுரை யாகத் 
தாழ்சடை யிளமதி தாங்கிய தலைவன் 
புனமெலாம் அருவிகள் இருவிசேர் முத்தம் 
பொன்னொடு மணிகொழித் தீண்டிவந் தெங்கும் 
இனமெலாம் அடைகரை இலம்பையங் கோட்^ர் 
இருக்கையாப் பேணியென் எழில்கொள்வ தியல்பே. 

1-76-826:
நீருளான் தீயுளான் அந்தரத் துள்ளான் 
நினைப்பவர் மனத்துளான் நித்தமா ஏத்தும் 
ஊருளான் எனதுரை தனதுரை யாக 
ஒற்றைவெள் ளேறுகந் தேறிய வொருவன் 
பாருளார் பாடலோ டாடல றாத 
பண்முரன் றஞ்சிறை வண்டினம் பாடும் 
ஏருளார் பைம்பொழில் இலம்பையங் கோட்^ர் 
இருக்கையாப் பேணியென் எழில்கொள்வ தியல்பே. 

1-76-827:
வேருலா மாழ்கடல் வருதிரை யிலங்கை 
வேந்தன தடக்கைகள் அடர்த்தவ னுலகில் 
ஆருலா மெனதுரை தனதுரை யாக 
ஆகமோ ரரவணிந் துழிதரு மண்ணல் 
வாருலா நல்லன மாக்களுஞ் சார 
வாரண முழிதரும் மல்லலங் கானல் 
ஏருலாம் பொழிலணி இலம்பையங் கோட்^ர் 
இருக்கையாப் பேணியென் எழில்கொள்வ தியல்பே. 

1-76-828:
கிளர்மழை தாங்கினான் நான்முக முடையோன் 
கீழடி மேல்முடி தேர்ந்தளக் கில்லா 
உளமழை யெனதுரை தனதுரை யாக 
வொள்ளழல் அங்கையி லேந்திய வொருவன் 
வளமழை யெனக்கழை வளர்துளி சோர 
மாசுண முழிதரு மணியணி மாலை 
இளமழை தவழ்பொழில் இலம்பையங் கோட்^ர் 
இருக்கையாப் பேணியென் எழில்கொள்வ தியல்பே. 

1-76-829:
உரிஞ்சன கூறைகள் உடம்பின ராகி 
உழிதரு சமணருஞ் சாக்கியப் பேய்கள் 
பெருஞ்செல்வ னெனதுரை தனதுரை யாகப் 
பெய்பலிக் கென்றுழல் பெரியவர் பெருமான் 
கருஞ்சுனை முல்லைநன் பொன்னடை வேங்கைக் 
களிமுக வண்டொடு தேனின முரலும் 
இருஞ்சுனை மல்கிய இலம்பையங் கோட்^ர் 
இருக்கையாப் பேணியென் எழில்கொள்வ தியல்பே. 

1-76-830:
கந்தனை மலிகனை கடலொலி யோதங் 
கானலங் கழிவளர் கழுமல மென்னும் 
நந்தியா ருறைபதி நால்மறை நாவன் 
நற்றமிழ்க் கின்துணை ஞானசம் பந்தன் 
எந்தையார் வளநகர் இலம்பையங் கோட்^ர் 
இசையொடு கூடிய பத்தும்வல் லார்போய் 
வெந்துயர் கெடுகிட விண்ணவ ரோடும் 
வீடுபெற் றிம்மையின் வீடெளி தாமே.