HolyIndia.Org

திருமாற்பேறு (திருமால்பூர்) ஆலய தேவாரம்

திருமாற்பேறு (திருமால்பூர்) ஆலயம்
1-55-591:
ஊறி யார்தரு நஞ்சினை யுண்டுமை 
நீறு சேர்திரு மேனியர் 
சேறு சேர்வயல் தென்திரு மாற்பேற்றின் 
மாறி லாமணி கண்டரே. 

1-55-592:
தொடையார் மாமலர் கொண்டிரு போதும்மை 
அடைவா ராமடி கள்ளென 
மடையார் நீர்மல்கு மன்னிய மாற்பே 
றுடையீ ரேயுமை யுள்கியே. 

1-55-593:
பையா ரும்மர வங்கொடு வாட்டிய 
கையா னென்று வணங்குவர் 
மையார் நஞ்சுண்டு மாற்பேற் றிருக்கின்ற 
ஐயா நின்னடி யார்களே. 

1-55-594:
சால மாமலர் கொண்டு சரணென்று 
மேலை யார்கள் விரும்புவர் 
மாலி னார்வழி பாடுசெய் மாற்பேற்று 
நீல மார்கண்ட நின்னையே. 

1-55-595:
மாறி லாமணி யேயென்று வானவர் 
ஏற வேமிக ஏத்துவர் 
கூற னேகுல வுந்திரு மாற்பேற்றின் 
நீற னேயென்று நின்னையே. 

1-55-596:
உரையா தாரில்லை யொன்றுநின் தன்மையைப் 
பரவா தாரில்லை நாள்களும் 
திரையார் பாலியின் தென்கரை மாற்பேற் 
றரையா னேயருள் நல்கிடே. 

1-55-597:
அரச ளிக்கும் அரக்கன் அவன்றனை 
உரைகெ டுத்தவன் ஒல்கிட 
வரமி குத்தவெம் மாற்பேற் றடிகளைப் 
பரவி டக்கெடும் பாவமே. 

1-55-598:
இருவர் தேவருந் தேடித் திரிந்தினி 
ஒருவ ராலறி வொண்ணிலன் 
மருவு நீள்கழல் மாற்பேற் றடிகளைப் 
பரவு வார்வினை பாறுமே. 

1-55-599:
தூசு போர்த்துழல் வார்கையில் துற்றுணும் 
நீசர் தம்முரை கொள்ளெலுந் 
தேசம் மல்கிய தென்திரு மாற்பேற்றின் 
ஈச னென்றெடுத் தேத்துமே. 

1-55-600:
மன்னி மாலொடு சோமன் பணிசெயும் 
மன்னும் மாற்பேற் றடிகளை 
மன்னு காழியுள் ஞானசம் பந்தன்சொல் 
பன்ன வேவினை பாறுமே. 

1-114-1228:
குருந்தவன் குருகவன் கூர்மையவன் 
பெருந்தகை பெண்ணவன் ஆணுமவன் 
கருந்தட மலர்க்கண்ணி காதல்செய்யும் 
மருந்தவன் வளநகர் மாற்பேறே. 

1-114-1229:
பாறணி வெண்டலை கையிலேந்தி 
வேறணி பலிகொளும் வேட்கையனாய் 
நீறணிந் துமையொரு பாகம்வைத்த 
மாறிலி வளநகர் மாற்பேறே. 

1-114-1230:
கருவுடை யாருல கங்கள்வேவச் 
செருவிடை ஏறியுஞ் சென்றுநின் 
றுருவுடை யாளுமை யாளுந்தானும் 
மருவிய வளநகர் மாற்பேறே. 

1-114-1231:
தலையவன் தலையணி மாலைபூண்டு 
கொலைநவில் கூற்றினைக் கொன்றுகந்தான் 
கலைநவின் றான்கயி லாயமென்னும் 
மலையவன் வளநகர் மாற்பேறே. 

1-114-1232:
துறையவன் தொழிலவன் தொல்லுயிர்க்கும் 
பிறையணி சடைமுடிப் பெண்ணொர்பாகன் 
கறையணி மிடற்றண்ணல் காலற்செற்ற 
மறையவன் வளநகர் மாற்பேறே. 

1-114-1233:
பெண்ணின்நல் லாளையொர் பாகம்வைத்துக் 
கண்ணினாற் காமனைக் காய்ந்தவன்றன் 
விண்ணவர் தானவர் முனிவரொடு 
மண்ணவர் வணங்குநன் மாற்பேறே. 

1-114-1234:
தீதிலா மலையெடுத் தவ்வரக்கன் 
நீதியால் வேதகீ தங்கள்பாட 
ஆதியா னாகிய அண்ணலெங்கள் 
மாதிதன் வளநகர் மாற்பேறே. 

1-114-1235:
செய்யதண் தாமரைக் கண்ணனொடுங் 
கொய்யணி நறுமலர் மேலயனும் 
ஐயன்நன் சேவடி அதனையுள்க 
மையல்செய் வளநகர் மாற்பேறே. 

1-114-1236:
குளித்துணா அமணர்குண் டாக்கரென்றுங் 
களித்துநன் கழலடி காணலுற்றார் 
முளைத்தவெண் மதியினொ டரவஞ்சென்னி 
வளைத்தவன் வளநகர் மாற்பேறே. 

1-114-1237:
அந்தமில் ஞானசம் பந்தன்நல்ல 
செந்திசை பாடல்செய் மாற்பேற்றைச் 
சந்தமின் றமிழ்கள்கொண் டேத்தவல்லார் 
எந்தைதன் கழலடி எய்துவரே. 

4-109-5184:
மாணிக் குயிர்பெறக் கூற்றை 
யுதைத்தன மாவலிபால் 
காணிக் கிரந்தவன் காண்டற் 
கரியன கண்டதொண்டர் 
பேணிக் கிடந்து பரவப் 
படுவன பேர்த்தும/தே 
மாணிக்க மாவன மாற்பே 
றுடையான் மலரடியே. 

4-109-5185:
கருடத் தனிப்பாகன் காண்டற் 
கரியன காதல்செய்யிற் 
குருடர்க்கு முன்னே குடிகொண் 
டிருப்பன கோலமல்கு 
செருடக் கடிமலர்ச் செல்விதன் 
செங்கம லக்கரத்தால் 
வருடச் சிவப்பன மாற்பே 
றுடையான் மலரடியே. 

5-59-5820:
பொருமாற் றின்படை வேண்டிநற் பூம்புனல் 
வருமாற் றின்மலர் கொண்டு வழிபடுங் 
கருமாற் கின்னருள் செய்தவன் காண்டகு 
திருமாற் பேறு தொழவினை தேயுமே. 

5-59-5821:
ஆலத் தார்நிழ லில்லறம் நால்வர்க்குக் 
கோலத் தாலுரை செய்தவன் குற்றமில் 
மாலுக் காரருள் செய்தவன் மாற்பேறு 
ஏலத் தான்றொழு வார்க்கிட ரில்லையே. 

5-59-5822:
துணிவண் ணச்சுட ராழிகொள் வானெண்ணி 
அணிவண் ணத்தலர் கொண்டடி யர்ச்சித்த 
மணிவண் ணற்கருள் செய்தவன் மாற்பேறு 
பணிவண் ணத்தவர்க் கில்லையாம் பாவமே. 

5-59-5823:
தீத வைசெய்து தீவினை வீழாதே 
காதல் செய்து கருத்தினில் நின்றநன் 
மாத வர்பயில் மாற்பேறு கைதொழப் 
போது மின்வினை யாயின போகுமே. 

5-59-5824:
வார்கொள் மென்முலை மங்கையோர் பங்கினன் 
வார்கொள் நன்முர சம்மறை யவ்வறை 
வார்கொள் பைம்பொழில் மாற்பேறு கைதொழு 
வார்கள் மன்னுவர் பொன்னுல கத்திலே. 

5-59-5825:
பண்டை வல்வினை பற்றறுக் கும்வகை 
உண்டு சொல்லுவன் கேண்மின் ஒளிகிளர் 
வண்டு சேர்பொழில் சூழ்திரு மாற்பேறு 
கண்டு கைதொழத் தீருங் கவலையே. 

5-59-5826:
மழுவ லான்றிரு நாமம் மகிழ்ந்துரைத் 
தழவ லார்களுக் கன்புசெய் தின்பொடும் 
வழுவி லாவருள் செய்தவன் மாற்பேறு 
தொழவ லார்தமக் கில்லை துயரமே. 

5-59-5827:
முன்ன வனுல குக்கு முழுமணிப் 
பொன்ன வன்றிகழ் முத்தொடு போகமாம் 
மன்ன வன்றிரு மாற்பேறு கைதொழும் 
அன்ன வரெமை யாளுடை யார்களே. 

5-59-5828:
வேட னாய்விச யன்னொடும் எய்துவெங் 
காடு நீடுகந் தாடிய கண்ணுதல் 
மாட நீடுய ருந்திரு மாற்பேறு 
பாடு வார்பெறு வார்பர லோகமே. 

5-59-5829:
கருத்த னாய்க்கயி லாய மலைதனைத் 
தருக்கி னாலெடுத் தானைத் தகரவே 
வருத்தி யாரருள் செய்தவன் மாற்பேறு 
அருத்தி யாற்றொழு வார்க்கில்லை அல்லலே. 

5-60-5830:
ஏது மொன்று மறிவில ராயினும் 
ஓதி அஞ்செழுத் தும்முணர் வார்கட்குப் 
பேத மின்றி அவரவர் உள்ளத்தே 
மாதுந் தாமும் மகிழ்வர்மாற் பேறரே. 

5-60-5831:
அச்ச மில்லைநெஞ் சேயரன் நாமங்கள் 
நிச்ச லுந்நினை யாய்வினை போயறக் 
கச்ச மாவிட முண்டகண் டாவென 
வைச்ச மாநிதி யாவர் மாற்பேறரே. 

5-60-5832:
சாத்தி ரம்பல பேசுஞ் சழக்கர்காள் 
கோத்தி ரமுங்கு லமுங்கொண் டென்செய்வீர் 
பாத்தி ரஞ்சிவ மென்று பணிதிரேல் 
மாத்தி ரைக்குள் அருளுமாற் பேறரே. 

5-60-5833:
இருந்து சொல்லுவன் கேண்மின்கள் ஏழைகாள் 
அருந்த வந்தரும் அஞ்செழுத் தோதினாற் 
பொருந்து நோய்பிணி போகத் துரப்பதோர் 
மருந்து மாகுவர் மன்னுமாற் பேறரே. 

5-60-5834:
சாற்றிச் சொல்லுவன் கேண்மின் தரணியீர் 
ஏற்றின் மேல்வரு வான்கழ லேத்தினாற் 
கூற்றை நீக்கிக் குறைவறுத் தாள்வதோர் 
மாற்றி லாச்செம்பொ னாவர்மாற் பேறரே. 

5-60-5835:
ஈட்டு மாநிதி சால இழக்கினும் 
வீட்டுங் காலன் விரைய அழைக்கினுங் 
காட்டில் மாநட மாடுவாய் காவெனில் 
வாட்டந் தீர்க்கவும் வல்லர்மாற் பேறரே. 

5-60-5836:
ஐய னேயர னேயென் றரற்றினால் 
உய்ய லாமுல கத்தவர் பேணுவர் 
செய்ய பாத மிரண்டும் நினையவே 
வைய மாளவும் வைப்பர்மாற் பேறரே. 

5-60-5837:
உந்திச் சென்று மலையை யெடுத்தவன் 
சந்து தோளொடு தாளிற வு[ன்றினான் 
மந்தி பாய்பொழில் சூழுமாற் பேறென 
அந்த மில்லதோர் இன்பம் அணுகுமே. 

6-80-7038:
பாரானைப் பாரினது பயனா னானைப்
படைப்பாகிப் பல்லுயிர்க்கும் பரிவோன் றன்னை
ஆராத இன்னமுதை அடியார் தங்கட்
கனைத்துலகு மானானை அமரர் கோனைக்
காராருங் கண்டனைக் கயிலை வேந்தைக்
கருதுவார் மனத்தானைக் காலற் செற்ற
சீரானைச் செல்வனைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே. 

6-80-7039:
விளைக்கின்ற நீராகி வித்து மாகி
விண்ணோடு மண்ணாகி விளங்கு செம்பொன்
துளைக்கின்ற துளையாகிச் சோதி யாகித்
தூண்டரிய சுடராகித் துளக்கில் வான்மேல்
முளைக்கின்ற கதிர்மதியு மரவு மொன்றி
முழங்கொலிநீர்க் கங்கையொடு மூவா தென்றுந்
திளைக்கின்ற சடையானைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே. 

6-80-7040:
மலைமகள்தங் கோனவனை மாநீர் முத்தை
மரகதத்தை மாமணியை மல்கு செல்வக்
கலைநிலவு கையானைக் கம்பன் றன்னைக்
காண்பினிய செழுஞ்சுடரைக் கனகக் குன்றை
விலைபெரிய வெண்ணீற்று மேனி யானை
மெய்யடியார் வேண்டுவதே வேண்டு வானைச்
சிலைநிலவு கரத்தானைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே. 

6-80-7041:
உற்றானை உடல்தனக்கோர் உயிரா னானை
ஓங்காரத் தொருவனையங் குமையோர் பாகம்
பெற்றானைப் பிஞ்ஞகனைப் பிறவா தானைப்
பெரியனவும் அரியனவு மெல்லாம் முன்னே
கற்றானைக் கற்பனவுந் தானே யாய
கச்சியே கம்பனைக் காலன் வீழச்
செற்றானைத் திகழொளியைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே. 

6-80-7042:
நீறாகி நீறுமிழும் நெருப்பு மாகி
நினைவாகி நினைவினிய மலையான் மங்கை
கூறாகிக் கூற்றாகிக் கோளு மாகிக்
குணமாகிக் குறையாத உவகைக் கண்ணீர்
ஆறாத ஆனந்தத் தடியார் செய்த
அனாசாரம் பொறுத்தருளி அவர்மே லென்றுஞ்
சீறாத பெருமானைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே. 

6-80-7043:
மருவினிய மறைப்பொருளை மறைக்காட் டானை
மறப்பிலியை மதியேந்து சடையான் றன்னை
உருநிலவு மொண்சுடரை உம்ப ரானை
உரைப்பினிய தவத்தானை உலகின் வித்தைக்
கருநிலவு கண்டனைக் காளத் தியைக்
கருதுவார் மனத்தானைக் கல்வி தன்னைச்
செருநிலவு படையானைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே. 

6-80-7044:
பிறப்பானைப் பிறவாத பெருமை யானைப்
பெரியானை அரியானைப் பெண்ணா ணாய
நிறத்தானை நின்மலனை நினையா தாரை
நினையானை நினைவோரை நினைவோன் றன்னை
அறத்தானை அறவோனை ஐயன் றன்னை
அண்ணல்தனை நண்ணரிய அமர ரேத்துந்
திறத்தானைத் திகழொளியைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே. 

6-80-7045:
வானகத்தில் வளர்முகிலை மதியந் தன்னை
வணங்குவார் மனத்தானை வடிவார் பொன்னை
ஊனகத்தில் உறுதுணையை உலவா தானை
ஒற்றிய[ர் உத்தமனை ஊழிக் கன்றைக்
கானகத்துக் கருங்களிற்றைக் காளத் தியைக்
கருதுவார் கருத்தானைக் கருவை மூலத்
தேனகத்தி லின்சுவையைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே. 

6-80-7046:
முற்றாத முழுமுதலை முளையை மொட்டை
முழுமலரின் மூர்த்தியை முனியா தென்றும்
பற்றாகிப் பல்லுயிர்க்கும் பரிவோன் றன்னைப்
பராபரனைப் பரஞ்சுடரைப் பரிவோர் நெஞ்சில்
உற்றானை உயர்கருப்புச் சிலையோன் நீறாய்
ஒள்ளழல்வாய் வேவவுறு நோக்கத் தானைச்
செற்றானைத் திரிபுரங்கள் திருமாற் பேற்றெஞ் 
செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே. 

6-80-7047:
விரித்தானை நான்மறையோ டங்க மாறும்
வெற்பெடுத்த இராவணனை விரலா லூன்றி
நெரித்தானை நின்மலனை அம்மான் றன்னை
நிலாநிலவு செஞ்சடைமேல் நிறைநீர்க் கங்கை
தரித்தானைச் சங்கரனைச் சம்பு தன்னைத்
தரியலர்கள் புரமூன்றுந் தழல்வாய் வேவச்
சிரித்தானைத் திகழொளியைத் திருமாற் பேற்றெஞ்
செம்பவளக் குன்றினைச்சென் றடைந்தேன் நானே.