HolyIndia.Org

திருவண்ணாமலை ஆலய தேவாரம்

திருவண்ணாமலை ஆலயம்
1-10-97:
உண்ணாமுலை உமையாளொடும் உடனாகிய ஒருவன் 
பெண்ணாகிய பெருமான்மலை திருமாமணி திகழ 
மண்ணார்ந்தன அருவித்திரள் மழலைம்முழ வதிரும் 
அண்ணாமலை தொழுவார்வினை வழுவாவண்ணம் அறுமே. 

1-10-98:
தேமாங்கனி கடுவன்கொள விடுகொம்பொடு தீண்டித் 
தூமாமழை துறுவன்மிசை சிறுநுண்துளி சிதற 
ஆமாம்பிணை யணையும்பொழில் அண்ணாமலை யண்ணல் 
பூமாங்கழல் புனைசேவடி நினைவார்வினை யிலரே. 

1-10-99:
பீலிம்மயில் பெடையோடுறை பொழில்சூழ் கழைமுத்தஞ் 
சூலிம்மணி தரைமேல்நிறை சொரியும்விரி சாரல் 
ஆலிம்மழை தவழும்பொழில் அண்ணாமலை அண்ணல் 
காலன்வலி தொலைசேவடி தொழுவாரன புகழே. 

1-10-100:
உதிரும்மயி ரிடுவெண்டலை கலனாவுல கெல்லாம் 
எதிரும்பலி யுணலாகவும் எருதேறுவ தல்லால் 
முதிருஞ்சடை இளவெண்பிறை முடிமேல்கொள அடிமேல் 
அதிருங்கழல் அடிகட்கிடம் அண்ணாமலை யதுவே. 

1-10-101:
மரவஞ்சிலை தரளம்மிகு மணியுந்துவெள் ளருவி 
அரவஞ்செய முரவம்படும் அண்ணாமலை யண்ணல் 
உரவஞ்சடை யுலவும்புனல் உடனாவதும் ஓரார் 
குரவங்கமழ் நறுமென்குழல் உமைபுல்குதல் குணமே. 

1-10-102:
பெருகும்புனல் அண்ணாமலை பிறைசேர்கடல் நஞ்சைப் 
பருகுந்தனை துணிவார்பொடி அணிவாரது பருகிக் 
கருகும்மிட றுடையார்கமழ் சடையார்கழல் பரவி 
உருகும்மனம் உடையார்தமக் குறுநோயடை யாவே. 

1-10-103:
கரிகாலன குடர்கொள்வன கழுகாடிய காட்டில் 
நரியாடிய நகுவெண்டலை யுதையுண்டவை யுருள 
எரியாடிய இறைவர்க்கிடம் இனவண்டிசை முரல 
அரியாடிய கண்ணாளொடும் அண்ணாமலை யதுவே. 

1-10-104:
ஒளிறு{புலி அதளாடையன் உமையஞ்சுதல் பொருட்டால் 
பிளிறு{குரல் மதவாரணம் வதனம்பிடித் துரித்து 
வெளிறு{பட விளையாடிய விகிர்தன்னிரா வணனை 
அளறு{பட அடர்த்தானிடம் அண்ணாமலை யதுவே. 

1-10-105:
விளவார்கனி படநுறிய கடல்வண்ணனும் வேதக் 
கிளர்தாமரை மலர்மேலுறை கேடில்புக ழோனும் 
அளவாவணம் அழலாகிய அண்ணாமலை யண்ணல் 
தளராமுலை முறுவல்உமை தலைவன்னடி சரணே. 

1-10-106:
வேர்வந்துற மாசூர்தர வெயில்நின்றுழல் வாரும் 
மார்வம்புதை மலிசீவர மறையாவரு வாரும் 
ஆரம்பர்தம் உரைகொள்ளன்மின் அண்ணாமலை யண்ணல் 
கூர்வெண்மழுப் படையான்நல கழல்சேர்வது குணமே. 

1-10-107:
வெம்புந்திய கதிரோனொளி விலகும்விரி சாரல் 
அம்புந்திமூ வெயிலெய்தவன் அண்ணாமலை யதனைக் 
கொம்புந்துவ குயிலாலுவ குளிர்காழியுள் ஞான 
சம்பந்தன தமிழ்வல்லவர் அடிபேணுதல் தவமே. 

1-69-743:
பூவார்மலர்கொண் டடியார்தொழுவார் புகழ்வார்வானோர்கள் 
மூவார்புரங்கள் எரித்தஅன்று மூவர்க்கருள்செய்தார் 
தூமாமழைநின் றதிரவெருவித் தொறுவின்நிரையோடும் 
ஆமாம்பிணைவந் தணையுஞ்சாரல் அண்ணாமலையாரே. 

1-69-744:
மஞ்சைப்போழ்ந்த மதியஞ்சூடும் வானோர்பெருமானார் 
நஞ்சைக்கண்டத் தடக்குமதுவும் நன்மைப்பொருள்போலும் 
வெஞ்சொற்பேசும் வேடர்மடவார் இதணமதுவேறி 
அஞ்சொற்கிளிகள் ஆயோஎன்னும் அண்ணாமலையாரே. 

1-69-745:
ஞானத்திரளாய் நின்றபெருமான் நல்லஅடியார்மேல் 
ஊனத்திரளை நீக்குமதுவும் உண்மைப்பொருள்போலும் 
ஏனத்திரளோ டினமான்கரடி இழியுமிரவின்கண் 
ஆனைத்திரள்வந் தணையுஞ்சாரல் அண்ணாமலையாரே. 

1-69-746:
இழைத்தஇடையாள் உமையாள்பங்கர் இமையோர்பெருமானார் 
தழைத்தசடையார் விடையொன்றேறித் தரியார்புரமெய்தார் 
பிழைத்தபிடியைக் காணாதோடிப் பெருங்கைமதவேழம் 
அழைத்துத்திரிந்தங் குறங்குஞ்சாரல் அண்ணாமலையாரே. 

1-69-747:
உருவிற்றிகழும் உமையாள்பங்கர் இமையோர்பெருமானார் 
செருவில்லொருகால் வளையஊன்றிச் செந்தீயெழுவித்தார் 
பருவிற்குறவர் புனத்திற்குவித்த பருமாமணிமுத்தம் 
அருவித்திரளோ டிழியுஞ்சாரல் அண்ணாமலையாரே. 

1-69-748:
எனைத்தோரூழி யடியாரேத்த இமையோர்பெருமானார் 
நினைத்துத்தொழுவார் பாவந்தீர்க்கும் நிமலருறைகோயில் 
கனைத்தமேதி காணாதாயன் கைம்மேற்குழலூத 
அனைத்துஞ்சென்று திரளுஞ்சாரல் அண்ணாமலையாரே. 

1-69-749:
வந்தித்திருக்கும் அடியார்தங்கள் வருமேல்வினையோடு 
பந்தித்திருந்த பாவந்தீர்க்கும் பரமனுறைகோயில் 
முந்தியெழுந்த முழவினோசை முதுகல்வரைகள்மேல் 
அந்திப்பிறைவந் தணையுஞ்சாரல் அண்ணாமலையாரே. 

1-69-750:
மறந்தான்கருதி வலியைநினைந்து மாறாயெடுத்தான்றோள் 
நிறந்தான்முரிய நெரியவு[ன்றி நிறையஅருள்செய்தார் 
திறந்தான்காட்டி அருளாயென்று தேவரவர்வேண்ட 
அறந்தான்காட்டி அருளிச்செய்தார் அண்ணாமலையாரே. 

1-69-751:
தேடிக்காணார் திருமால்பிரமன் தேவர்பெருமானை 
மூடியோங்கி முதுவேயுகுத்த முத்தம்பலகொண்டு 
கூடிக்குறவர் மடவார்குவித்துக் கொள்ளவம்மினென் 
றாடிப்பாடி யளக்குஞ்சாரல் அண்ணாமலையாரே. 

1-69-752:
தட்டையிடுக்கித் தலையைப்பறித்துச் சமணேநின்றுண்ணும் 
பிட்டர்சொல்லுக் கொள்ளவேண்டா பேணித்தொழுமின்கள் 
வட்டமுலையாள் உமையாள்பங்கர் மன்னியுறைகோயில் 
அட்டமாளித் திரள்வந்தணையும் அண்ணாமலையாரே. 

1-69-753:
அல்லாடரவம் இயங்குஞ்சாரல் அண்ணாமலையாரை 
நல்லார்பரவப் படுவான்காழி ஞானசம்பந்தன் 
சொல்லால்மலிந்த பாடலான பத்துமிவைகற்று 
வல்லாரெல்லாம் வானோர்வணங்க மன்னிவாழ்வாரே. 

4-63-4767:
ஓதிமா மலர்கள் தூவி 
உமையவள் பங்கா மிக்க 
சோதியே துளங்கும் எண்டோ ள் 
சுடர்மழுப் படையி னானே 
ஆதியே அமரர் கோவே 
அணியணா மலையு ளானே 
நீதியால் நின்னை யல்லால் 
நினையுமா நினைவி லேனே. 

4-63-4768:
பண்டனை வென்ற இன்சொற் 
பாவையோர் பங்க நீல 
கண்டனே கார்கொள் கொன்றைக் 
கடவுளே கமல பாதா 
அண்டனே அமரர் கோவே 
அணியணா மலையு ளானே 
தொண்டனேன் உன்னை அல்லாற் 
சொல்லுமா சொல்லி லேனே. 

4-63-4769:
உருவமும் உயிரு மாகி 
ஓதிய உலகுக் கெல்லாம் 
பெருவினை பிறப்பு வீடாய் 
நின்றவெம் பெருமான் மிக்க 
அருவிபொன் சொரியும் அண்ணா 
மலையுளாய் அண்டர் கோவே 
மருவிநின் பாத மல்லான் 
மற்றொரு மாடி லேனே. 

4-63-4770:
பைம்பொனே பவளக் குன்றே 
பரமனே பால்வெண் ணீற்றாய் 
செம்பொனே மலர்செய் பாதா 
சீர்தரு மணியே மிக்க 
அம்பொனே கொழித்து வீழும் 
அணியணா மலையு ளானே 
என்பொனே உன்னை யல்லால் 
யாதும்நான் நினைவி லேனே. 

4-63-4771:
பிறையணி முடியி னானே 
பிஞ்ஞகா பெண்ணோர் பாகா 
மறைவலா இறைவா வண்டார் 
கொன்றையாய் வாம தேவா 
அறைகழல் அமர ரேத்தும் 
அணியணா மலையு ளானே 
இறைவனே உன்னை யல்லா 
லியாதுநான் நினைவி லேனே. 

4-63-4772:
புரிசடை முடியின் மேலோர் 
பொருபுனற் கங்கை வைத்துக் 
கரியுரி போர்வை யாகக் 
கருதிய கால காலா 
அரிகுலம் மலிந்த அண்ணா 
மலையுளாய் அலரின் மிக்க 
வரிமிகு வண்டு பண்செய் 
பாதநான் மறப்பி லேனே. 

4-63-4773:
இரவியும் மதியும் விண்ணும் 
இருநிலம் புனலுங் காற்றும் 
உரகமார் பவனம் எட்டுந் 
திசையொளி உருவ மானாய் 
அரவுமிழ் மணிகொள் சோதி 
அணியணா மலையு ளானே 
பரவுநின் பாத மல்லாற் 
பரமநான் பற்றி லேனே. 

4-63-4774:
பார்த்தனுக் கன்று நல்கிப் 
பாசுப தத்தை ஈந்தாய் 
நீர்த்ததும் புலாவு கங்கை 
நெடுமுடி நிலாவ வைத்தாய் 
ஆர்த்துவந் தீண்டு கொண்டல் 
அணியணா மலையு ளானே 
தீர்த்தனே நின்றன் பாதத் 
திறமலாற் றிறமி லேனே. 

4-63-4775:
பாலுநெய் முதலா மிக்க 
பசுவில்ஐந் தாடு வானே 
மாலுநான் முகனுங் கூடிக் 
காண்கிலா வகையுள் நின்றாய் 
ஆலுநீர் கொண்டல் பூகம் 
அணியணா மலையு ளானே 
வாலுடை விடையாய் உன்றன் 
மலரடி மறப்பி லேனே. 

4-63-4776:
இரக்கமொன் றியாது மில்லாக் 
காலனைக் கடிந்த எம்மான் 
உரத்தினால் வரையை ஊக்க 
ஒருவிரல் நுதியி னாலே 
அரக்கனை நெரித்த அண்ணா 
மலையுளாய் அமர ரேறே 
சிரத்தினால் வணங்கி யேத்தித் 
திருவடி மறப்பி லேனே. 

5-4-5260:
வட்ட னைமதி சூடியை வானவர்
சிட்ட னைத்திரு வண்ணா மலையனை
இட்ட னையிகழ்ந் தார்புர மூன்றையும்
அட்ட னையடி யேன்மறந் துய்வனோ. 

5-4-5261:
வான னைமதி சூடிய மைந்தனைத்
தேன னைத்திரு வண்ணா மலையனை
ஏன னையிகழ்ந் தார்புர மூன்றெய்த
ஆன னையடி யேன்மறந் துய்வனோ. 

5-4-5262:
மத்த னைமத யானை யுரித்தவெஞ்
சித்த னைத்திரு வண்ணா மலையனை
முத்த னைமுனிந் தார்புர மூன்றெய்த
அத்த னையடி யேன்மறந் துய்வனோ. 

5-4-5263:
காற்ற னைக்கலக் கும்வினை போயறத்
தேற்ற னைத்திரு வண்ணா மலையனைக்
கூற்ற னைக்கொடி யார்புர மூன்றெய்த
ஆற்ற னையடி யேன்மறந் துய்வனோ. 

5-4-5264:
மின்ன னைவினை தீர்த்தெனை யாட்கொண்ட
தென்ன னைத்திரு வண்ணா மலையனை
என்ன னையிகழ்ந் தார்புர மூன்றெய்த
அன்ன னையடி யேன்மறந் துய்வனோ. 

5-4-5265:
மன்ற னைமதி யாதவன் வேள்விமேற்
சென்ற னைத்திரு வண்ணா மலையனை
வென்ற னைவெகுண் டார்புர மூன்றையுங்
கொன்ற னைக்கொடி யேன்மறந் துய்வனோ. 

5-4-5266:
வீர னைவிட முண்டனை விண்ணவர்
தீர னைத்திரு வண்ணா மலையனை
ஊர னையுண ரார்புர மூன்றெய்த
ஆர னையடி யேன்மறந் துய்வனோ. 

5-4-5267:
கருவி னைக்கடல் வாய்விட முண்டவெந்
திருவி னைத்திரு வண்ணா மலையனை
உருவி னையுண ரார்புர மூன்றெய்த
அருவி னையடி யேன்மறந் துய்வனோ. 

5-4-5268:
அருத்த னையர வைந்தலை நாகத்தைத்
திருத்த னைத்திரு வண்ணா மலையனைக்
கருத்த னைக்கடி யார்புர மூன்றெய்த
அருத்த னையடி யேன்மறந் துய்வனோ. 

5-4-5269:
அரக்க னையல றவ்விர லூன்றிய
திருத்த னைத்திரு வண்ணா மலையனை
இரக்க மாயென் உடலுறு நோய்களைத்
துரக்க னைத்தொண்ட னேன்மறந் துய்வனோ. 

5-4-5541:
ஒழுகு மாடத்துள் ஒன்பது வாய்தலுங்
கழுக ரிப்பதன் முன்னங் கழலடி
தொழுது கைகளாற் று{மலர் தூவிநின்
றழும வர்க்கன்பன் ஆனைக்கா அண்ணலே. 

5-5-5270:
பட்டி ஏறுகந் தேறிப் பலஇலம்
இட்ட மாக இரந்துண் டுழிதரும்
அட்ட மூர்த்திஅண் ணாமலை கைதொழக்
கெட்டுப் போம்வினை கேடில்லை காண்மினே. 

5-5-5271:
பெற்ற மேறுவர் பெய்பலிக் கென்றவர்
சுற்ற மாமிகு தொல்புக ழாளொடும்
அற்றந் தீர்க்கும்அண் ணாமலை கைதொழ
நற்ற வத்தொடு ஞானத் திருப்பரே. 

5-5-5272:
பல்லி லோடுகை யேந்திப் பலஇலம்
ஒல்லை சென்றுணங் கல்கவர் வாரவர்
அல்லல் தீர்க்கும்அண் ணாமலை கைதொழ
நல்ல வாயின நம்மை அடையுமே. 

5-5-5273:
பாடிச் சென்று பலிக்கென்று நின்றவர்
ஓடிப் போயினர் செய்வதொன் றென்கொலோ
ஆடிப் பாடிஅண் ணாமலை கைதொழ
ஓடிப் போகுநம் மேலை வினைகளே. 

5-5-5274:
தேடிச் சென்று திருந்தடி யேத்துமின்
நாடி வந்தவர் நம்மையும் ஆட்கொள்வர்
ஆடிப் பாடிஅண் ணாமலை கைதொழ
ஓடிப் போம்நம துள்ள வினைகளே. 

5-5-5275:
கட்டி யொக்குங் கரும்பி னிடைத்துணி
வெட்டி வீணைகள் பாடும் விகிர்தனார்
அட்ட மூர்த்திஅண் ணாமலை மேவிய
நட்ட மாடியை நண்ணநன் காகுமே. 

5-5-5276:
கோணிக் கொண்டையர் வேடமுன் கொண்டவர்
பாணி நட்டங்க ளாடும் பரமனார்
ஆணிப் பொன்னினண் ணாமலை கைதொழப்
பேணி நின்ற பெருவினை போகுமே. 

5-5-5277:
கண்டந் தான்கறுத் தான்காலன் ஆருயிர்
பண்டு கால்கொடு பாய்ந்த பரமனார்
அண்டத் தோங்கும்அண் ணாமலை கைதொழ
விண்டு போகுநம் மேலை வினைகளே. 

5-5-5278:
முந்திச் சென்றுமுப் போதும் வணங்குமின்
அந்தி வாயொளி யான்றன்அண் ணாமலை
சிந்தி யாஎழு வார்வினை தீர்த்திடுங்
கந்த மாமலர் சூடுங் கருத்தனே. 

5-5-5279:
மறையி னானொடு மாலவன் காண்கிலா
நிறையும் நீர்மையுள் நின்றருள் செய்தவன்
உறையும் மாண்பின்அண் ணாமலை கைதொழப்
பறையும் நாஞ்செய்த பாவங்க ளானவே.