HolyIndia.Org

திருக்கோவிலூர் ஆலய தேவாரம்

திருக்கோவிலூர் ஆலயம்
2-100-2550:
படைகொள்கூற்றம் வந்துமெய்ப் பாசம்விட்ட போதின்கண் 
இடைகொள்வா ரெமக்கிலை யெழுகபோது நெஞ்சமே 
குடைகொள்வேந்தன் மூதாதை குழகன்கோவ லூர்தனுள் 
விடையதேறுங் கொடியினான் வீரட்டானஞ் சேர்துமே. 

2-100-2551:
கரவலாளர் தம்மனைக் கடைகள்தோறுங் கால்நிமிர்த் 
திரவலாழி நெஞ்சமே இனியதெய்த வேண்டினீர் 
குரவமேறி வண்டினங் குழலொடியாழ்செய் கோவலூர் 
விரவிநாறு கொன்றையான் வீரட்டானஞ் சேர்துமே. 

2-100-2552:
உள்ளத்தீரே போதுமின் னுறுதியாவ தறிதிரேல் 
அள்ளற்சேற்றிற் காலிட்டங் கவலத்துள் அழுந்தாதே 
கொள்ளப்பாடு கீதத்தான் குழகன்கோவ லூர்தனுள் 
வெள்ளந்தாங்கு சடையினான் வீரட்டானஞ் சேர்துமே. 

2-100-2553:
கனைகொளிருமல் சூலைநோய் கம்பதாளி குன்மமும் 
இனையபலவும் மூப்பினோ டெய்திவந்து நலியாமுன் 
பனைகளுலவு பைம்பொழிற் பழனஞ்சூழ்ந்த கோவலூர் 
வினையைவென்ற வேடத்தான் வீரட்டானஞ் சேர்துமே. 

2-100-2554:
உளங்கொள் போகமுய்த்திடார் உடம்பிழந்த போதின்கண் 
துளங்கிநின்று நாடொறுந் துயரலாழி நெஞ்சமே 
வளங்கொள்பெண்ணை வந்துலா வயல்கள்சூழ்ந்த கோவலூர் 
விளங்குகோவ ணத்தினான் வீரட்டானஞ் சேர்துமே. 

2-100-2555:
கேடுமூப்புச் சாக்காடு கெழுமிவந்து நாடொறும் 
ஆடுபோல நரைகளாய் யாக்கைபோக்க தன்றியுங் 
கூடிநின்று பைம்பொழிற் குழகன்கோவ லூர்தனுள் 
வீடுகாட்டு நெறியினான் வீரட்டானஞ் சேர்துமே. 

2-100-2556:
உரையும்பாட்டுந் தளர்வெய்தி உடம்புமூத்த போதின்கண் 
நரையுந்திரையுங் கண்டௌ;கி நகுவர்நமர்கள் ஆதலால் 
வரைகொள்பெண்ணை வந்துலா வயல்கள்சூழ்ந்த கோவலூர் 
விரைகொள்சீர்வெண் ணீற்றினான் வீரட்டானஞ் சேர்துமே. 

2-100-2557:
ஏதமிக்க மூப்பினோ டிருமல்ஈளை யென்றிவை 
ஊதலாக்கை ஓம்புவீர் உறுதியாவ தறிதிரேல் 
போதில்வண்டு பண்செயும் பூந்தண்கோவ லூர்தனுள் 
வேதமோது நெறியினான் வீரட்டானஞ் சேர்துமே. 

2-100-2558:
ஆறுபட்ட புன்சடை அழகனாயி ழைக்கொரு 
கூறுபட்ட மேனியான் குழகன்கோவ லூர்தனில் 
நீறுபட்ட கோலத்தான் நீலகண்ட னிருவர்க்கும் 
வேறுபட்ட சிந்தையான் வீரட்டானஞ் சேர்துமே. 

2-100-2559:
குறிகொளாழி நெஞ்சமே கூறைதுவரிட் டார்களும் 
அறிவிலாத அமணர்சொல் அவத்தமாவ தறிதிரேல் 
பொறிகொள்வண்டு பண்செயும் பூந்தண்கோவ லூர்தனில் 
வெறிகொள்கங்கை தாங்கினான் வீரட்டானஞ் சேர்துமே. 

2-100-2560:
கழியொடுலவு கானல்சூழ் காழிஞான சம்பந்தன் 
பழிகள்தீரச் சொன்னசொல் பாவநாச மாதலால் 
அழிவிலீர்கொண் டேத்துமின் அந்தண்கோவ லூர்தனில் 
விழிகொள்பூதப் படையினான் வீரட்டானஞ் சேர்துமே. 

4-69-4827:
செத்தையேன் சிதம்ப நாயேன் 
செடியனேன் அழுக்குப் பாயும் 
பொத்தையே போற்றி நாளும் 
புகலிடம் அறிய மாட்டேன் 
எத்தைநான் பற்றி நிற்கேன் 
இருளற நோக்க மாட்டாக் 
கொத்தையேன் செய்வ தென்னே 
கோவல்வீ ரட்ட னீரே. 

4-69-4828:
தலைசுமந் திருகை நாற்றித் 
தரணிக்கே பொறைய தாகி 
நிலையிலா நெஞ்சந் தன்னுள் 
நித்தலும் ஐவர் வேண்டும் 
விலைகொடுத் தறுக்க மாட்டேன் 
வேண்டிற்றே வேண்டி எய்த்தேன் 
குலைகொள்மாங் கனிகள் சிந்தும் 
கோவல்வீ ரட்ட னீரே. 

4-69-4829:
வழித்தலைப் படவு மாட்டேன் 
வைகலுந் தூய்மை செய்து 
பழித்திலேன் பாச மற்றுப் 
பரமநான் பரவ மாட்டேன் 
இழித்திலேன் பிறவி தன்னை 
என்னினைந் திருக்க மாட்டேன் 
கொழித்துவந் தலைக்குந் தெண்ணீர்க் 
கோவல்வீ ரட்ட னீரே. 

4-69-4830:
சாற்றுவர் ஐவர் வந்து 
சந்தித்த குடிமை வேண்டிக் 
காற்றுவர் கனலப் பேசிக் 
கண்செவி மூக்கு வாயுள் 
ஆற்றுவர் அலந்து போனேன் 
ஆதியை அறிவொன் றின்றிக் 
கூற்றுவர் வாயிற் பட்டேன் 
கோவல்வீ ரட்ட னீரே. 

4-69-4831:
தடுத்திலேன் ஐவர் தம்மைத் 
தத்துவத் துயர்வு நீர்மைப் 
படுத்திலேன் பரப்பு நோக்கிப் 
பன்மலர்ப் பாத முற்ற 
அடுத்திலேன் சிந்தை யார 
ஆர்வலித் தன்பு திண்ணங் 
கொடுத்திலேன் கொடிய வாநான் 
கோவல்வீ ரட்ட னீரே. 

4-69-4832:
மாச்செய்த குரம்பை தன்னை 
மண்ணிடை மயக்க மெய்து 
நாச்செய்து நாலு மைந்தும் 
நல்லன வாய்தல் வைத்துக் 
காச்செய்த காயந் தன்னுள் 
நித்தலும் ஐவர் வந்து 
கோச்செய்து குமைக்க வாற்றேன் 
கோவல்வீ ரட்ட னீரே. 

4-69-4833:
படைகள்போல் வினைகள் வந்து 
பற்றியென் பக்கல் நின்றும் 
விடகிலா வாத லாலே 
விகிர்தனை விரும்பி யேத்தும் 
இடையிலேன் என்செய் கேன்நான் 
இரப்பவர் தங்கட் கென்றுங் 
கொடையிலேன் கொள்வ தேநான் 
கோவல்வீ ரட்ட னீரே. 

4-69-4834:
பிச்சிலேன் பிறவி தன்னைப் 
பேதையேன் பிணக்க மென்னுந் 
துச்சுளே அழுந்தி வீழ்ந்து 
துயரமே இடும்பை தன்னுள் 
அச்சனாய் ஆதி மூர்த்திக் 
கன்பனாய் வாழ மாட்டாக் 
கொச்சையேன் செய்வ தென்னே 
கோவல்வீ ரட்ட னீரே. 

4-69-4835:
நிணத்திடை யாக்கை பேணி 
நியமஞ்செய் திருக்க மாட்டேன் 
மணத்திடை ஆட்டம் பேசி 
மக்களே சுற்ற மென்னுங் 
கணத்திடை ஆட்டப் பட்டுக் 
காதலால் உன்னைப் பேணுங் 
குணத்திடை வாழ மாட்டேன் 
கோவல்வீ ரட்ட னீரே. 

4-69-4836:
விரிகடல் இலங்கைக் கோனை 
வியன்கயி லாயத் தின்கீழ் 
இருபது தோளும் பத்துச் 
சிரங்களும் நெறிய வு[ன்றிப் 
பரவிய பாடல் கேட்டுப் 
படைகொடுத் தருளிச் செய்தார் 
குரவொடு கோங்கு சூழ்ந்த 
கோவல்வீ ரட்ட னாரே.