HolyIndia.Org

திருப்பூவணம் ஆலய தேவாரம்

திருப்பூவணம் ஆலயம்
1-64-690:
அறையார்புனலு மாமலரும் ஆடரவார்சடைமேல் 
குறையார்மதியஞ் சூடிமாதோர் கூறுடையானிடமாம் 
முறையால்முடிசேர் தென்னர்சேரர் சோழர்கள்தாம்வணங்குந் 
திறையாரொளிசேர் செம்மையோங்குந் தென்திருப்பூவணமே. 

1-64-691:
மருவார்மதில்மூன் றொன்றவெய்து மாமலையான்மடந்தை 
ஒருபால்பாக மாகச்செய்த உம்பர்பிரானவனுர் 
கருவார்சாலி ஆலைமல்கிக் கழல்மன்னர்காத்தளித்த 
திருவால்மலிந்த சேடர்வாழுந் தென்திருப்பூவணமே. 

1-64-692:
போரார்மதமா உரிவைபோர்த்துப் பொடியணிமேனியனாய்க் 
காரார்கடலில் நஞ்சமுண்ட கண்ணுதல்விண்ணவனுர் 
பாரார்வைகைப் புனல்வாய்பரப்பிப் பன்மணிபொன்கொழித்துச் 
சீரார்வாரி சேரநின்ற தென்திருப்பூவணமே. 

1-64-693:
கடியாரலங்கல் கொன்றைசூடிக் காதிலோர்வார்குழையன் 
கொடியார்வெள்ளை ஏறுகந்த கோவணவன்னிடமாம் 
படியார்கூடி நீடியோங்கும் பல்புகழாற்பரவச் 
செடியார்வைகை சூழநின்ற தென்திருப்பூவணமே. 

1-64-694:
கூரார்வாளி சிலையிற்கோத்துக் கொடிமதிற்கூட்டழித்த 
போரார்வில்லி மெல்லியலாளோர் பால்மகிழ்ந்தானிடமாம் 
ஆராவன்பில் தென்னர்சேரர் சோழர்கள்போற்றிசைப்பத் 
தேரார்வீதி மாடம்நீடுந் தென்திருப்பூவணமே. 

1-64-695:
நன்றுதீதென் றொன்றிலாத நான்மறையோன்கழலே 
சென்றுபேணி யேத்தநின்ற தேவர்பிரானிடமாங் 
குன்றிலொன்றி ஓங்கமல்கு குளிர்பொழில்சூழ்மலர்மேல் 
தென்றலொன்றி முன்றிலாருந் தென்திருப்பூவணமே. 

1-64-696:
பைவாயரவம் அரையிற்சாத்திப் பாரிடம்போற்றிசைப்ப 
மெய்வாய்மேனி நீறுபூசி ஏறுகந்தானிடமாம் 
கைவாழ்வளையார் மைந்தரோடுங் கலவியினால்நெருங்கிச் 
செய்வார்தொழிலின் பாடலோவாத் தென்திருப்பூவணமே. 

1-64-697:
மாடவீதி மன்னிலங்கை மன்னனைமாண்பழித்துக் 
கூடவென்றி வாள்கொடுத்தாள் கொள்கையினார்க்கிடமாம் 
பாடலோடும் ஆடலோங்கிப் பன்மணிபொன்கொழித்து 
ஓடநீரால் வைகைசூழும் உயர்திருப்பூவணமே. 

1-64-698:
பொய்யாவேத நாவினானும் பூமகள்காதலனுங் 
கையாற்றொழுது கழல்கள்போற்றக் கனலெரியானவனுர் 
மையார்பொழிலின் வண்டுபாட வைகைமணிகொழித்துச் 
செய்யார்கமலந் தேனரும்புந் தென்திருப்பூவணமே. 

1-64-699:
அலையார்புனலை நீத்தவருந் தேரருமன்புசெய்யா 
நிலையாவண்ணம் மாயம்வைத்த நின்மலன்றன்னிடமாம் 
மலைபோல்துன்னி வென்றியோங்கும் மாளிகைசூழ்ந்தயலே 
சிலையார்புரிசை பரிசுபண்ணுந் தென்திருப்பூவணமே. 

1-64-700:
திண்ணார்புரிசை மாடமோங்குந் தென்திருப்பூவணத்துப் 
பெண்ணார்மேனி எம்மிறையைப் பேரியல்இன்றமிழால் 
நண்ணார்உட்கக் காழிமல்கும் ஞானசம்பந்தன்சொன்ன 
பண்ணார்பாடல் பத்தும்வல்லார் பயில்வதுவானிடையே. 

3-20-3009:
மாதமர் மேனிய னாகி வண்டொடு 
போதமர் பொழிலணி பூவ ணத்துறை 
வேதனை விரவலர் அரணம் மூன்றெய்த 
நாதனை யடிதொழ நன்மை யாகுமே. 

3-20-3010:
வானணி மதிபுல்கு சென்னி வண்டொடு 
தேனணி பொழில்திருப் பூவ ணத்துறை 
ஆனநல் லருமறை யங்கம் ஓதிய 
ஞானனை யடிதொழ நன்மை யாகுமே. 

3-20-3011:
வெந்துய ருறுபிணி வினைகள் தீர்வதோர் 
புந்தியர் தொழுதெழு பூவ ணத்துறை 
அந்திவெண் பிறையினோ டாறு சூடிய 
நந்தியை யடிதொழ நன்மை யாகுமே. 

3-20-3012:
வாசநன் மலர்மலி மார்பில் வெண்பொடிப் 
பூசனைப் பொழில்திகழ் பூவ ணத்துறை 
ஈசனை மலர்புனைந் தேத்து வார்வினை 
நாசனை யடிதொழ நன்மை யாகுமே. 

3-20-3013:
குருந்தொடு மாதவி கோங்கு மல்லிகை 
பொருந்திய பொழில்திருப் பூவ ணத்துறை 
அருந்திறல் அவுணர்தம் அரணம் மூன்றெய்த 
பெருந்தகை யடிதொழப் பீடை யில்லையே. 

3-20-3014:
வெறிகமழ் புன்னைபொன் ஞாழல் விம்மிய 
பொறியர வணிபொழிற் பூவ ணத்துறை 
கிறிபடு முடையினன் கேடில் கொள்கையன் 
நறுமலர் அடிதொழ நன்மை யாகுமே. 

3-20-3015:
பறைமல்கு முழவொடு பாடல் ஆடலன் 
பொறைமல்கு பொழிலணி பூவ ணத்துறை 
மறைமல்கு பாடலன் மாதோர் கூறினன் 
அறைமல்கு கழல்தொழ அல்லல் இல்லையே. 

3-20-3016:
வரைதனை யெடுத்தவல் லரக்கன் நீள்முடி 
விரல்தனில் அடர்த்தவன் வெள்ளை நீற்றினன் 
பொருபுனல் புடையணி பூவ ணந்தனைப் 
பரவிய அடியவர்க் கில்லை பாவமே. 

3-20-3017:
நீர்மல்கு மலருறை வானும் மாலுமாய்ச் 
சீர்மல்கு திருந்தடி சேர கிற்கிலர் 
போர்மல்கு மழுவினன் மேய பூவணம் 
ஏர்மல்கு மலர்புனைந் தேத்தல் இன்பமே. 

3-20-3018:
மண்டைகொண் டுழிதரு மதியில் தேரருங் 
குண்டருங் குணமல பேசுங் கோலத்தர் 
வண்டமர் வளர்பொழில் மல்கு பூவணங் 
கண்டவர் அடிதொழு தேத்தல் கன்மமே. 

3-20-3019:
புண்ணியர் தொழுதெழு பூவ ணத்துறை 
அண்ணலை யடிதொழு தந்தண் காழியுள் 
நண்ணிய அருமறை ஞான சம்பந்தன் 
பண்ணிய தமிழ்சொலப் பறையும் பாவமே. 

6-18-6422:
வடிவேறு திரிசூலந் தோன்றுந் தோன்றும்
வளர்சடைமேல் இளமதியந் தோன்றுந் தோன்றுங்
கடியேறு கமழ்கொன்றைக் கண்ணி தோன்றுங்
காதில்வெண் குழைதோடு கலந்து தோன்றும்
இடியேறு களிற்றுரிவைப் போர்வை தோன்றும்
எழில்திகழுந் திருமுடியு மிலங்கித் தோன்றும்
பொடியேறு திருமேனி பொலிந்து தோன்றும்
பொழில்திகழும் பூவணத்தெம் புனித னார்க்கே. 

6-18-6423:
ஆணாகிப் பெண்ணாய வடிவு தோன்றும்
அடியவர்கட் காரமுத மாகித் தோன்றும்
ஊணாகி ஊர்திரிவா னாகித் தோன்றும்
ஒற்றைவெண் பிறைதோன்றும் பற்றார் தம்மேற்
சேணாக வரைவில்லா லெரித்தல் தோன்றுஞ்
செத்தவர்தம் எலும்பினாற் செறியச் செய்த
பூணாணும் அரைஞாணும் பொலிந்து தோன்றும்
பொழில்திகழும் பூவணத்தெம் புனித னார்க்கே. 

6-18-6424:
கல்லாலின் நீழலிற் கலந்து தோன்றுங் 
கவின்மறையோர் நால்வர்க்கு நெறிக ளன்று
சொல்லாகச் சொல்லியவா தோன்றுந் தோன்றுஞ்
சூழரவு மான்மறியுந் தோன்றுந் தோன்றும்
அல்லாத காலனைமுன் அடர்த்தல் தோன்றும்
ஐவகையால் நினைவார்பால் அமர்ந்து தோன்றும்
பொல்லாத புலாலெலும்பு பூணாய்த் தோன்றும்
பொழில்திகழும் பூவணத்தெம் புனித னார்க்கே. 

6-18-6425:
படைமலிந்த மழுவாளு மானுந் தோன்றும்
பன்னிரண்டு கண்ணுடைய பிள்ளை தோன்றும்
நடைமலிந்த விடையோடு கொடியுந் தோன்றும்
நான்மறையின் ஒலிதோன்றும் நயனந் தோன்றும்
உடைமலிந்த கோவணமுங் கீளுந் தோன்று
மூரல்வெண் சிரமாலை உலாவித் தோன்றும்
புடைமலிந்த பூதத்தின் பொலிவு தோன்றும்
பொழில்திகழும் பூவணத்தெம் புனித னார்க்கே. 

6-18-6426:
மயலாகுந் தன்னடியார்க் கருளுந் தோன்றும்
மாசிலாப் புன்சடைமேல் மதியந் தோன்றும்
இயல்பாக இடுபிச்சை ஏற்றல் தோன்றும்
இருங்கடல்நஞ் சுண்டிருண்ட கண்டந் தோன்றுங்
கயல்பாயக் கடுங்கலுழிக் கங்கை நங்கை 
ஆயிரமா முகத்தினொடு வானிற் றோன்றும்
புயல்பாயச் சடைவிரித்த பொற்புத் தோன்றும்
பொழில்திகழும் பூவணத்தெம் புனித னார்க்கே. 

6-18-6427:
பாராழி வட்டத்தார் பரவி யிட்ட 
பன்மலரும் நறும்புகையும் பரந்து தோன்றுஞ்
சீராழித் தாமரையின் மலர்க ளன்ன 
திருந்தியமா நிறத்தசே வடிகள் தோன்றும்
ஓராழித் தேருடைய இலங்கை வேந்தன் 
உடல்துணித்த இடர்பாவங் கெடுப்பித் தன்று
போராழி முன்னீந்த பொற்புத் தோன்றும்
பொழில்திகழும் பூவணத்தெம் புனித னார்க்கே. 

6-18-6428:
தன்னடியார்க் கருள்புரிந்த தகவு தோன்றுஞ்
சதுர்முகனைத் தலையரிந்த தன்மை தோன்றும்
மின்னனைய நுண்ணிடையாள் பாகந் தோன்றும்
வேழத்தி னுரிவிரும்பிப் போர்த்தல் தோன்றுந்
துன்னியசெஞ் சடைமேலோர் புனலும் பாம்புந் 
தூயமா மதியுடனே வைத்தல் தோன்றும்
பொன்னனைய திருமேனி பொலிந்து தோன்றும்
பொழில்திகழும் பூவணத்தெம் புனித னார்க்கே. 

6-18-6429:
செறிகழலுந் திருவடியுந் தோன்றுந் தோன்றும்
திரிபுரத்தை எரிசெய்த சிலையுந் தோன்றும்
நெறியதனை விரித்துரைத்த நேர்மை தோன்றும்
நெற்றிமேல் கண்தோன்றும் பெற்றந் தோன்றும்
மறுபிறவி யறுத்தருளும் வகையுந் தோன்றும்
மலைமகளுஞ் சலமகளும் மலிந்து தோன்றும்
பொறியரவும் இளமதியும் பொலிந்து தோன்றும்
பொழில்திகழும் பூவணத்தெம் புனித னார்க்கே. 

6-18-6430:
அருப்போட்டு முலைமடவாள் பாகந் தோன்றும்
அணிகிளரும் உருமென்ன அடர்க்குங் கேழல்
மருப்போட்டு மணிவயிரக் கோவை தோன்றும்
மணமலிந்த நடந்தோன்றும் மணியார் வைகைத்
திருக்கோட்டில் நின்றதோர் திறமுந் தோன்றுஞ்
செக்கர்வான் ஒளிமிக்குத் திகழ்ந்த சோதிப்
பொருப்போட்டி நின்றதிண் புயமுந் தோன்றும்
பொழில்திகழும் பூவணத்தெம் புனித னார்க்கே. 

6-18-6431:
ஆங்கணைந்த சண்டிக்கு மருளி யன்று
தன்முடிமேல் அலர்மாலை யளித்தல் தோன்றும்
பாங்கணைந்து பணிசெய்வார்க் கருளி யன்று
பலபிறவி அறுத்தருளும் பரிசு தோன்றுங்
கோங்கணைந்த கூவிளமும் மதமத் தமுங் 
குழற்கணிந்த கொள்கையொடு கோலந் தோன்றும்
பூங்கணைவேள் உருவழித்த பொற்புத் தோன்றும்
பொழில்திகழும் பூவணத்தெம் புனித னார்க்கே. 

6-18-6432:
ஆரொருவர் உள்குவார் உள்ளத் துள்ளே 
அவ்வுருவாய் நிற்கின்ற அருளுந் தோன்றும்
வாருருவப் பூண்முலைநன் மங்கை தன்னை 
மகிழ்ந்தொருபால் வைத்துகந்த வடிவுந் தோன்றும்
நீருருவக் கடலிலங்கை அரக்கர் கோனை 
நெறுநெறென அடர்த்திட்ட நிலையுந் தோன்றும்
போருருவக் கூற்றுதைத்த பொற்புத் தோன்றும்
பொழில்திகழும் பூவணத்தெம் புனித னார்க்கே. 

7-11-7328:
திருவுடை யார்திரு மாலய னாலும் 
உருவுடை யார்உமை யாளையோர் பாகம் 
பரிவுடை யார்அடை வார்வினை தீர்க்கும் 
புரிவுடை யார்உறை பூவணம் ஈதோ. 

7-11-7329:
எண்ணி இருந்து கிடந்து நடந்தும் 
அண்ண லெனாநினை வார்வினை தீர்ப்பார் 
பண்ணிசை யார்மொழி யார்பலர் பாடப் 
புண்ணிய னார்உறை பூவணம் ஈதோ. 

7-11-7330:
தௌ;ளிய பேய்பல பூதம வற்றொடு 
நள்ளிருள் நட்டம தாடல் நவின்றோர் 
புள்ளுவ ராகும வர்க்கவர் தாமும் 
புள்ளுவ னார்உறை பூவணம் ஈதோ. 

7-11-7331:
நிலனுடை மான்மறி கையது தெய்வக் 
கனலுடை மாமழு ஏந்தியோர் கையில் 
அனலுடை யார்அழ கார்தரு சென்னிப் 
புனலுடை யார்உறை பூவணம் ஈதோ. 

7-11-7332:
நடையுடை நல்லெரு தேறுவர் நல்லார் 
கடைகடை தோறிடு மின்பலி என்பார் 
துடியிடை நன்மட வாளொடு மார்பில் 
பொடியணி வார்உறை பூவணம் ஈதோ. 

7-11-7333:
மின்னனை யாள்திரு மேனிவி ளங்கவோர் 
தன்னமர் பாகம தாகிய சங்கரன் 
முன்னினை யார்புரம் மூன்றெரி ய[ட்டிய 
பொன்னனை யான்உறை பூவணம் ஈதோ. 

7-11-7334:
மிக்கிறை யேயவன் துன்மதி யாலிட 
நக்கிறை யேவிர லாலிற வு[ன்றி 
நெக்கிறை யேநினை வார்தனி நெஞ்சம் 
புக்குறை வான்உறை பூவணம் ஈதோ. 

7-11-7335:
சீரின் மிகப்பொலி யுந்திருப் பூவணம் 
ஆர விருப்பிட மாஉறை வான்றனை 
ஊரன் உரைத்தசொன் மாலைகள் பத்திவை 
பாரில் உரைப்பவர் பாவம் அறுப்பரே.