HolyIndia.Org

இராமேஸ்வரம் ஆலய தேவாரம்

இராமேஸ்வரம் ஆலயம்
3-10-2900:
அலைவளர் தண்மதி யோடய லேயடக் கியுமை 
முலைவளர் பாகமு யங்கவல் லமுதல் வன்முனி 
இலைவளர் தாழைகள் விம்முகா னல்இரா மேச்சுரம் 
தலைவளர் கோலநன் மாலையன் தானிருந் தாட்சியே. 

3-10-2901:
தேவியை வவ்விய தென்னிலங் கைத்தச மாமுகன் 
பூவிய லும்முடி பொன்றுவித் தபழி போயற 
ஏவிய லுஞ்சிலை யண்ணல்செய் தஇரா மேச்சுரம் 
மேவிய சிந்தையி னார்கள்தம் மேல்வினை வீடுமே. 

3-10-2902:
மானன நோக்கிவை தேகிதன் னையொரு மாயையால் 
கானதில் வவ்விய காரரக் கன்னுயிர் செற்றவன் 
ஈனமி லாப்புக ழண்ணல்செய் தஇரா மேச்சுரம் 
ஞானமும் நன்பொரு ளாகிநின் றதொரு நன்மையே. 

3-10-2903:
உரையுண ராதவன் காமமென் னும்முறு வேட்கையான் 
வரைபொரு தோளிறச் செற்றவில் லிமகிழ்ந் தேத்திய 
விரைமரு வுங்கட லோதமல் கும்இரா மேச்சுரத் 
தரையர வாடநின் றாடல்பே ணும்அம்மான் அல்லனே. 

3-10-2904:
ஊறுடை வெண்டலை கையிலேந் திப்பல வு[ர்தொறும் 
வீறுடை மங்கையர் ஐயம்பெய் யவிற லார்ந்ததோர் 
ஏறுடை வெல்கொடி யெந்தைமே யஇரா மேச்சுரம் 
பேறுடை யான்பெய ரேத்தும்மாந் தர்பிணி பேருமே. 

3-10-2905:
அணையலை சூழ்கடல் அன்றடைத் துவழி செய்தவன் 
பணையிலங் கும்முடி பத்திறுத் தபழி போக்கிய 
இணையிலி என்றுமி ருந்தகோ யில்இரா மேச்சுரந் 
துணையிலி தூமலர்ப் பாதமேத் தத்துயர் நீங்குமே. 

3-10-2906:
சனிபுதன் ஞாயிறு வெள்ளிதிங் கட்பல தீயன 
முனிவது செய்துகந் தானைவென் றவ்வினை மூடிட 
இனியருள் நல்கிடென் றண்ணல்செய் தஇரா மேச்சுரம் 
பனிமதி சூடிநின் றாடவல் லபர மேட்டியே. 

3-10-2907:
பெருவரை யன்றெடுத் தேந்தினான் தன்பெயர் சாய்கெட 
அருவரை யாலடர்த் தன்றுநல் கியயன் மாலெனும் 
இருவரும் நாடிநின் றேத்துகோ யில்இரா மேச்சுரத் 
தொருவனு மேபல வாகிநின் றதொரு வண்ணமே. 

3-10-2908:
சாக்கியர் வன்சமண் கையர்மெய் யில்தடு மாற்றத்தார் 
வாக்கிய லும்முரை பற்றுவிட் டுமதி யொண்மையால் 
ஏக்கிய லுஞ்சிலை யண்ணல்செய் தஇரா மேச்சுரம் 
ஆக்கிய செல்வனை யேத்திவாழ் மின்னரு ளாகவே. 

3-10-2909:
பகலவன் மீதியங் காமைக்காத் தபதி யோன்தனை 
இகலழி வித்தவன் ஏத்துகோ யில்இரா மேச்சுரம் 
புகலியுள் ஞானசம் பந்தன்சொன் னதமிழ் புந்தியால் 
அகலிட மெங்கும்நின் றேத்தவல் லார்க்கில்லை அல்லலே. 

3-101-3879:
திரிதரு மாமணி நாகமாடத் திளைத்தொரு தீயழல்வாய்
நரிகதிக் கவெரி யேந்தியாடும் நலமே தெரிந்துணர்வார்
எரிகதிர் முத்தம் இலங்குகானல் இராமேச் சுரமேய
விரிகதிர் வெண்பிறை மல்குசென்னி விமலர் செயுஞ்செயலே. 

3-101-3880:
பொறிகிளர் பாம்பரை யார்த்தயலே புரிவோ டுமைபாடத்
தெறிகிள ரப்பெயர்ந் தெல்லியாடுந் திறமே தெரிந்துணர்வார்
எறிகிளர் வெண்டிரை வந்துபேரும் இராமேச் சுரமேய
மறிகிளர் மான்மழுப் புல்குகையெம் மணாளர் செயுஞ்செயலே. 

3-101-3881:
அலைவளர் தண்புனல் வார்சடைமேல் அடக்கி யொருபாகம்
மலைவளர் காதலி பாடஆடி மயக்கா வருமாட்சி
இலைவளர் தாழை முகிழ்விரியும் இராமேச் சுரமேயார்
தலைவளர் கோலநன் மாலைசூடுந் தலைவர் செயுஞ்செயலே. 

3-101-3882:
மாதன நேரிழை யேர்தடங்கண் மலையான் மகள்பாடத்
தேதெரி அங்கையில் ஏந்தியாடுந் திறமே தெரிந்துணர்வார்
ஏதமி லார்தொழு தேத்திவாழ்த்தும் இராமேச் சுரமேயார்
போதுவெண் டிங்கள்பைங் கொன்றைசூடும் புனிதர் செயுஞ்செயலே. 

3-101-3883:
சூலமோ டொண்மழு நின்றிலங்கச் சுடுகா டிடமாகக்
கோலநன் மாதுடன் பாடஆடுங் குணமே குறித்துணர்வார்
ஏலந றும்பொழில் வண்டுபாடும் இராமேச் சுரமேய
நீலமார் கண்ட முடையவெங்கள் நிமலர் செயுஞ்செயலே. 

3-101-3884:
கணைபிணை வெஞ்சிலை கையிலேந்திக் காமனைக் காய்ந்தவர்தாம்
இணைபிணை நோக்கிநல் லாளொடாடும் இயல்பின ராகிநல்ல
இணைமலர் மேலனம் வைகுகானல் இராமேச் சுரமேயார்
அணைபிணை புல்கு கரந்தைசூடும் அடிகள் செயுஞ்செயலே. 

3-101-3885:
நீரினார் புன்சடை பின்புதாழ நெடுவெண் மதிசூடி
ஊரினார் துஞ்சிருள் பாடியாடும் உவகை தெரிந்துணர்வார்
ஏரினார் பைம்பொழில் வண்டுபாடும் இராமேச் சுரமேய
காரினார் கொன்றைவெண் டிங்கள்சூடுங் கடவுள் செயுஞ்செயலே. 

3-101-3886:
பொன்றிகழ் சுண்ணவெண் ணீறுபூசிப் புலித்தோ லுடையாக
மின்றிகழ் சோதியர் பாடலாடல் மிக்கார் வருமாட்சி
என்றுநல் லோர்கள் பரவியேத்தும் இராமேச் சுரமேயார்
குன்றினா லன்றரக் கன்றடந்தோள் அடர்த்தார் கொளுங்கொள்கையே. 

3-101-3887:
கோவலன் நான்முகன் நோக்கொணாத குழகன் அழகாய
மேவலன் ஒள்ளெரி ஏந்தியாடும் இமையோர் இறைமெய்ம்மை
ஏவல னார்புகழ்ந் தேத்திவாழ்த்தும் இராமேச் சுரமேய
சேவல வெல்கொடி யேந்துகொள்கையெம் மிறைவர் செயுஞ்செயலே. 

3-101-3888:
பின்னொடு முன்னிடு தட்டைச்சாத்திப் பிரட்டே திரிவாரும்
பொன்னெடுஞ் சீவரப் போர்வையார்கள் புறங்கூறல் கேளாதே
இன்னெடுஞ் சோலைவண் டியாழ்முரலும் இராமேச் சுரமேய
பன்னெடு வெண்டலை கொண்டுழலும் பரமர் செயுஞ்செயலே. 

3-101-3889:
தேவியை வவ்விய தென்னிலங்கை அரையன் திறல்வாட்டி
ஏவியல் வெஞ்சிலை யண்ணல்நண்ணும் இராமேச் சுரத்தாரை
நாவியன் ஞானசம் பந்தன்நல்ல மொழியான் நவின்றேத்தும்
பாவியன் மாலைவல் லாரவர்தம் வினையாயின பற்றறுமே. 

4-61-4746:
பாசமுங் கழிக்க கில்லா 
அரக்கரைப் படுத்துத் தக்க 
வாசமிக் கலர்கள் கொண்டு 
மதியினால் மால்செய் கோயில் 
நேசமிக் கன்பி னாலே 
நினைமின்நீர் நின்று நாளுந் 
தேசமிக் கான் இருந்த 
திருஇரா மேச்சு ரமே. 

4-61-4747:
முற்றின நாள்கள் என்று 
முடிப்பதே கார ணமாய் 
உற்றவன் போர்க ளாலே 
உணர்விலா அரக்கர் தம்மைச் 
செற்றமால் செய்த கோயில் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தைப் 
பற்றிநீ பரவு நெஞ்சே 
படர்சடை ஈசன் பாலே. 

4-61-4748:
கடலிடை மலைகள் தம்மால் 
அடைத்துமால் கருமம் முற்றித் 
திடலிடைச் செய்த கோயில் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தைத் 
தொடலிடை வைத்து நாவிற் 
சுழல்கின்றேன் தூய்மை யின்றி 
உடலிடை நின்றும் பேரா 
ஐவர்ஆட் டுண்டு நானே. 

4-61-4749:
குன்றுபோல் தோளு டைய 
குணமிலா அரக்கர் தம்மைக் 
கொன்றுபோ ராழி யம்மால் 
வேட்கையாற் செய்த கோயில் 
நன்றுபோல் நெஞ்ச மேநீ 
நன்மையை அறிதி யாயிற் 
சென்றுநீ தொழுதுய் கண்டாய் 
திருஇரா மேச்சு ரமே. 

4-61-4750:
வீரமிக் கெயிறு காட்டி 
விண்ணுற நீண்ட ரக்கன் 
கூரமிக் கவனைச் சென்று 
கொன்றுடன் கடற் படுத்துத் 
தீரமிக் கானி ருந்த 
திருஇரா மேச்சு ரத்தைக் 
கோரமிக் கார்த வத்தாற் 
கூடுவார் குறிப்பு ளாரே. 

4-61-4751:
ஆர்வலம் நம்மின் மிக்கார் 
என்றஅவ் வரக்கர் கூடிப் 
போர்வலஞ் செய்து மிக்குப் 
பொருதவர் தம்மை வீட்டித் 
தேர்வலஞ் செற்ற மால்செய் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தைச் 
சேர்மட நெஞ்ச மேநீ 
செஞ்சடை எந்தை பாலே. 

4-61-4752:
வாக்கினால் இன்பு ரைத்து 
வாழ்கிலார் தம்மை யெல்லாம் 
போக்கினாற் புடைத்த வர்கள் 
உயிர்தனை யுண்டு மால்தான் 
தேக்குநீர் செய்த கோயில் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தை 
நோக்கினால் வணங்கு வார்க்கு 
நோய்வினை நுணுகு மன்றே. 

4-61-4753:
பலவுநாள் தீமை செய்து 
பார்தன்மேற் குழுமி வந்து 
கொலைவிலார் கொடிய ராய 
அரக்கரைக் கொன்று வீழ்த்தச் 
சிலையினான் செய்த கோயில் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தைத் 
தலையினால் வணங்கு வார்கள் 
தாழ்வராந் தவம தாமே. 

4-61-4754:
கோடிமா தவங்கள் செய்து 
குன்றினார் தம்மை யெல்லாம் 
வீடவே சக்க ரத்தால் 
எறிந்துபின் அன்பு கொண்டு 
தேடிமால் செய்த கோயில் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தை 
நாடிவாழ் நெஞ்ச மேநீ 
நன்னெறி யாகு மன்றே. 

4-61-4755:
வன்கண்ணர் வாள ரக்கர் 
வாழ்வினை யொன்ற றியார் 
புன்கண்ண ராகி நின்று 
போர்கள்செய் தாரை மாட்டிச் 
செங்கண்மால் செய்த கோயில் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தைத் 
தங்கணால் எய்த வல்லார் 
தாழ்வராந் தலைவன் பாலே. 

4-61-4756:
வரைகளொத் தேயு யர்ந்த 
மணிமுடி அரக்கர் கோனை 
விரையமுற் றறவொ டுக்கி 
மீண்டுமால் செய்த கோயில் 
திரைகள்முத் தால்வ ணங்குந் 
திருஇரா மேச்சு ரத்தை 
உரைகள்பத் தாலு ரைப்பார் 
உள்குவார் அன்பி னாலே.