HolyIndia.Org

திருப்புனவாயில் ஆலய தேவாரம்

திருப்புனவாயில் ஆலயம்
3-11-2910:
மின்னியல் செஞ்சடை வெண்பிறை யன்விரி நுலினன் 
பன்னிய நான்மறை பாடியா டிப்பல வு[ர்கள்போய் 
அன்னம்அன் னந்நடை யாளொ டும்மம ரும்மிடம் 
புன்னைநன் மாமலர் பொன்னுதிர்க் கும்புன வாயிலே. 

3-11-2911:
விண்டவர் தம்புரம் மூன்றெரித் துவிடை யேறிப்போய் 
வண்டம ருங்குழல் மங்கையொ டும்மகிழ்ந் தானிடங் 
கண்டலும் ஞாழலும் நின்றுபெ ருங்கடற் கானல்வாய்ப் 
புண்டரீ கம்மலர்ப் பொய்கைசூழ்ந் தபுன வாயிலே. 

3-11-2912:
விடையுடை வெல்கொடி யேந்தினா னும்விறற் பாரிடம் 
புடைபட வாடிய வேடத்தா னும்புன வாயிலிற் 
தொடைநவில் கொன்றையந் தாரினா னுஞ்சுடர் வெண்மழுப் 
படைவலன் ஏந்திய பால்நெய்யா டும்பர மனன்றே. 

3-11-2913:
சங்கவெண் தோடணி காதினா னுஞ்சடை தாழவே 
அங்கையி லங்கழ லேந்தினா னும்மழ காகவே 
பொங்கர வம்மணி மார்பினா னும்புன வாயிலிற் 
பைங்கண்வெள் ளேற்றண்ண லாகிநின் றபர மேட்டியே. 

3-11-2914:
கலிபடு தண்கடல் நஞ்சமுண் டகறைக் கண்டனும் 
புலியதள் பாம்பரைச் சுற்றினா னும்புன வாயிலில் 
ஒலிதரு தண்புன லோடெருக் கும்மத மத்தமும் 
மெலிதரு வெண்பிறை சூடிநின் றவிடை ய[ர்தியே. 

3-11-2915:
வாருறு மென்முலை மங்கைபா டநட மாடிப்போய்க் 
காருறு கொன்றைவெண் திங்களா னுங்கனல் வாயதோர் 
போருறு வெண்மழு வேந்தினா னும்புன வாயிலிற் 
சீருறு செல்வமல் கவ்விருந் தசிவ லோகனே. 

3-11-2916:
பெருங்கடல் நஞ்சமு துண்டுகந் துபெருங் காட்டிடைத் 
திருந்திள மென்முலைத் தேவிபா டந்நட மாடிப்போய்ப் 
பொருந்தலர் தம்புரம் மூன்றுமெய் துபுன வாயிலில் 
இருந்தவன் தன்கழ லேத்துவார் கட்கிட ரில்லையே. 

3-11-2917:
மனமிகு வேலனவ் வாளரக் கன்வலி யொல்கிட 
வனமிகு மால்வரை யாலடர்த் தானிட மன்னிய 
இனமிகு தொல்புகழ் பாடலா டல்லெழின் மல்கிய 
புனமிகு கொன்றையந் தென்றலார்ந் தபுன வாயிலே. 

3-11-2918:
திருவளர் தாமரை மேவினா னுந்திகழ் பாற்கடற் 
கருநிற வண்ணனுங் காண்பரி யகட வுள்ளிடம் 
நரல்சுரி சங்கொடும் இப்பியுந் திந்நலம் மல்கிய 
பொருகடல் வெண்டிரை வந்தெறி யும்புன வாயிலே. 

3-11-2919:
போதியெ னப்பெய ராயினா ரும்பொறி யில்சமண் 
சாதியு ரைப்பன கொண்டயர்ந் துதளர் வெய்தன்மின் 
போதவிழ் தண்பொழில் மல்குமந் தண்புன வாயிலில் 
வேதனை நாடொறும் ஏத்துவார் மேல்வினை வீடுமே. 

3-11-2920:
பொற்றொடி யாளுமை பங்கன்மே வும்புன வாயிலைக் 
கற்றவர் தாந்தொழு தேத்தநின் றகடற் காழியான் 
நற்றமிழ் ஞானசம் பந்தன்சொன் னதமிழ் நன்மையால் 
அற்றமில் பாடல்பத் தேத்தவல் லாரருள் சேர்வரே. 

7-50-7732:
சித்தம் நீநினை என்னொடு சூளறும் வைகலும் 
மத்த யானையின் ஈருரி போர்த்த மணாளனுர் 
பத்தர் தாம்பலர் பாடிநின் றாடும் பழம்பதி 
பொத்தில் ஆந்தைகள் பாட்ட றாப்புன வாயிலே. 

7-50-7733:
கருது நீமனம் என்னொடு சூளறும் வைகலும் 
எருது மேற்கொளும் எம்பெரு மாற்கிட மாவது 
மருத வானவர் வைகும் இடம்மற வேடுவர் 
பொருது சாத்தொடு பூசல றாப்புன வாயிலே. 

7-50-7734:
தொக்கா யமனம் என்னொடு சூளறும் வைகலும் 
நக்கான் நமை யாளுடை யான்நவி லும்மிடம் 
அக்கோ டரவார்த் தபிரா னடிக் கன்பராய்ப் 
புக்கா ரவர் போற்றொழி யாப்புன வாயிலே. 

7-50-7735:
வற்கென் றிருத்திகண்டாய் மனமென்னொடு சூளறும் வைகலும் 
பொற்குன்றஞ் சேர்ந்ததோர் காக்கைபொன் னாமது வேபுகல் 
கற்குன்றுந் தூறுங் கடுவெளி யுங்கடற் கானல்வாய்ப் 
புற்கென்று தோன்றிடு மெம்பெரு மான்புன வாயிலே. 

7-50-7736:
நில்லாய் மனம் என்னொடு சூளறும் வைகலும் 
நல்லான் நமை யாளுடை யான்நவி லும்மிடம் 
வில்லாய்க் கணை வேட்டுவர் ஆட்ட வெகுண்டுபோய்ப் 
புல்வாய்க் கணம் புக்கொளிக் கும்புன வாயிலே. 

7-50-7737:
மறவல் நீமனம் என்னொடு சூளறும் வைகலும் 
உறவும் ஊழியு மாயபெம் மாற்கிட மாவது 
பிறவு கள்ளியின் நீள்கவட் டேறித்தன் பேடையைப் 
புறவங் கூப்பிடப் பொன்புனஞ் சூழ்புன வாயிலே. 

7-50-7738:
ஏசற்று நீநினை யென்னொடு சூளறும் வைகலும் 
பாசற் றவர் பாடிநின் றாடும் பழம்பதி 
தேசத் தடியவர் வந்திரு போதும் வணங்கிடப் 
பூசற் றுடிபூச லறாப் புன வாயிலே. 

7-50-7739:
கொள்ளி வாயின கூரெயிற் றேனங் கிழிக்கவே 
தௌ;ளி மாமணி தீவிழிக் கும்மிடஞ் செந்தறை 
கள்ளி வற்றிப்புல் தீந்துவெங் கானங் கழிக்கவே 
புள்ளி மானினம் புக்கொளிக் கும்புன வாயிலே. 

7-50-7740:
எற்றே நினை என்னொடுஞ் சூளறும் வைகலும் 
மற்றேதும் வேண்டா வல்வினை யாயின மாய்ந்தறக் 
கற்று{று கார்க் காட்டிடை மேய்ந்தகார்க் கோழிபோய்ப் 
புற்றேறிக் கூகூ எனஅழைக் கும்புன வாயிலே. 

7-50-7741:
பொடியாடு மேனியன் பொன்புனஞ் சூழ்புன வாயிலை 
அடியார் அடியன் நாவல வு[ரன் உரைத்தன 
மடியாது கற்றிவை யேத்தவல் லார்வினை மாய்ந்துபோய்க் 
குடியாகப் பாடிநின் றாடவல் லார்க்கில்லை குற்றமே.