HolyIndia.Org

திருப்பரங்குன்றம் ஆலய தேவாரம்

திருப்பரங்குன்றம் ஆலயம்
1-100-1080:
நீடலர்சோதி வெண்பிறையோடு நிரைகொன்றைச் 
சூடலனந்திச் சுடரெரியேந்திச் சுடுகானில் 
ஆடலனஞ்சொல் அணியிழையாளை யொருபாகம் 
பாடலன்மேய நன்னகர்போலும் பரங்குன்றே. 

1-100-1081:
அங்கமொராறும் அருமறைநான்கு மருள்செய்து 
பொங்குவெண்ணூலும் பொடியணிமார்பிற் பொலிவித்துத் 
திங்களும்பாம்புந் திகழ்சடைவைத்தோர் தேன்மொழி 
பங்கினன்மேய நன்னகர்போலும் பரங்குன்றே. 

1-100-1082:
நீரிடங்கொண்ட நிமிர்சடைதன்மேல் நிரைகொன்றைச் 
சீரிடங்கொண்ட எம்மிறைபோலுஞ் சேய்தாய 
ஓருடம்புள்ளே உமையொருபாகம் உடனாகிப் 
பாரிடம்பாட இனிதுறைகோயில் பரங்குன்றே. 

1-100-1083:
வளர்பூங்கோங்கம் மாதவியோடு மல்லிகைக் 
குளிர்பூஞ்சாரல் வண்டறைசோலைப் பரங்குன்றந் 
தளிர்போல்மேனித் தையல்நல்லாளோ டொருபாகம் 
நளிர்பூங்கொன்றை சூடினன்மேய நகர்தானே. 

1-100-1084:
பொன்னியல்கொன்றை பொறிகிளர்நாகம் புரிசடைத் 
துன்னியசோதி யாகியஈசன் தொன்மறை 
பன்னியபாடல் ஆடலன்மேய பரங்குன்றை 
உன்னியசிந்தை உடையவர்க்கில்லை உறுநோயே. 

1-100-1085:
கடைநெடுமாடக் கடியரண்மூன்றுங் கனல்மூழ்கத் 
தொடைநவில்கின்ற வில்லினனந்திச் சுடுகானில் 
புடைநவில்பூதம் பாடநின்றாடும் பொருசூலப் 
படைநவில்வான்றன் நன்னகர்போலும் பரங்குன்றே. 

1-100-1086:
அயிலுடைவேலோர் அனல்புல்குகையின் அம்பொன்றால் 
எயில்படவெய்த எம்மிறைமேய இடம்போலும் 
மயில்பெடைபுல்கி மாநடமாடும் வளர்சோலைப் 
பயில்பெடைவண்டு பாடலறாத பரங்குன்றே. 

1-100-1087:
மைத்தகுமேனி வாளரக்கன்றன் மகுடங்கள் 
பத்தினதிண்டோ ளிருபதுஞ்செற்றான் பரங்குன்றைச் 
சித்தமதொன்றிச் செய்கழலுன்னிச் சிவனென்று 
நித்தலுமேத்தத் தொல்வினைநம்மேல் நில்லாவே. 

1-100-1088:
முந்தியிவ்வையந் தாவியமாலும் மொய்யொளி 
உந்தியில்வந்திங் கருமறையீந்த உரவோனும் 
சிந்தையினாலுந் தெரிவரிதாகித் திகழ்சோதி 
பந்தியலங்கை மங்கையொர்பங்கன் பரங்குன்றே. 

1-100-1089:
குண்டாய்முற்றுந் திரிவார்கூறை மெய்போர்த்து 
மிண்டாய்மிண்டர் பேசியபேச்சு மெய்யல்ல 
பண்டால்நீழல் மேவியஈசன் பரங்குன்றைத் 
தொண்டாலேத்தத் தொல்வினைநம்மேல் நில்லாவே. 

1-100-1090:
தடமலிபொய்கைச் சண்பைமன்ஞான சம்பந்தன் 
படமலிநாகம் அரைக்கசைத்தான்றன் பரங்குன்றைத் 
தொடைமலிபாடல் பத்தும்வல்லார்தந் துயர்போகி 
விடமலிகண்டன் அருள்பெறுந்தன்மை மிக்கோரே. 

7-2-7235:
கோத்திட்டையுங் கோவலுங் கோயில்கொண் டீருமைக் 
கொண்டுழல் கின்றதோர் கொல்லைச் சில்லைச் 
சேத்திட்டுக் குத்தித் தெருவே திரியுஞ் 
சில்பூத மும்நீ ருந்திசை திசையன 
சோத்திட்டு விண்ணோர் பலருந் தொழநும் 
அரைக்கோ வணத்தோ டொருதோல் புடைசூழ்ந் 
தார்த்திட்ட தும்பாம்பு கைக்கொண்ட தும்பாம் 
படிகேள் உமக்காட் செயஅஞ் சுதுமே. 

7-2-7236:
முண்டந் தரித்தீர் முதுகா டுறைவீர் 
முழுநீறு மெய்பூசு திர்மூக்கப் பாம்பைக் 
கண்டத்தி லுந்தோளி லுங்கட்டி வைத்தீர் 
கடலைக் கடைந்திட்ட தோர்நஞ்சை உண்டீர் 
பிண்டஞ் சுமந்தும் மொடுங்கூட மாட்டோ ம் 
பெரியா ரொடுநட் பினிதென் றிருத்தும் 
அண்டங் கடந்தப் புறத்தும் இருந்தீர் 
அடிகேள் உமக்காட் செயஅஞ் சுதுமே. 

7-2-7237:
மூடாய முயலகன் மூக்கப் பாம்பு 
முடைநா றியவெண் டலைமொய்த்த பல்பேய் 
பாடா வருபூதங் கள்பாய் புலித்தோல் 
பரிசொன் றறியா தனபா ரிடங்கள் 
தோடார் மலர்க்கொன்றை யுந்துன் னெருக்குந் 
துணைமா மணிநா கம்அரைக் கசைத்தொன் 
றாடா தனவேசெய் தீர்எம் பெருமான் 
அடிகேள் உமக்காட் செயஅஞ் சுதுமே. 

7-2-7238:
மஞ்சுண்ட மாலை மதிசூடு சென்னி 
மலையான் மடந்தை மணவாள நம்பி 
பஞ்சுண்ட அல்குல் பணைமென் முலையா 
ளொடுநீரும் ஒன்றாய் இருத்தல் ஒழியீர் 
நஞ்சுண்டு தேவர்க் கமுதங் கொடுத்த 
நலமொன் றறியோமுங் கைநாக மதற் 
கஞ்சுண் டுபடம் அதுபோக விடீர் 
அடிகேள் உமக்காட் செயஅஞ் சுதுமே. 

7-2-7239:
பொல்லாப் புறங்காட் டகத்தாட் டொழியீர் 
புலால்வா யனபே யொடுபூச் சொழியீர் 
எல்லாம் அறிவீர் இதுவே அறியீர் 
என்றிரங் குவேன்எல் லியும்நண் பகலுங் 
கல்லால் நிழற்கீழ் ஒருநாட்கண் டதுங் 
கடம்பூர்க் கரக்கோயி லின்முன்கண் டதும் 
அல்லால் விரகொன் றிலம்எம் பெருமான் 
அடிகேள் உமக்காட் செயஅஞ் சுதுமே. 

7-2-7240:
தென்னாத் தெனாத்தெத் தெனாவென்று பாடிச் 
சிலபூ தமும்நீ ருந்திசை திசையன 
பன்னான் மறைபா டுதிர்பா சூர்உளீர் 
படம்பக்கங் கொட்டுந் திருவொற்றி ய[ரீர் 
பண்ணார் மொழியாளை யோர்பங் குடையீர் 
படுகாட் டகத்தென்று மோர்பற் றொழியீர் 
அண்ணா மலையே னென்றீரா ரூருளீர் 
அடிகேள் உமக்காட் செயஅஞ் சுதுமே. 

7-2-7241:
சிங்கத் துரிமூடு திர்தே வர்கணந் 
தொழநிற்றீர் பெற்றம் உகந்தே றிடுதிர் 
பங்கம் பலபே சிடப்பாடுந் தொண்டர் 
தமைப்பற்றிக் கொண்டாண் டுவிடவுங் கில்லீர் 
கங்கைச் சடையீர் உங்கருத் தறியோங் 
கண்ணுமூன் றுடையீர் கண்ணேயா யிருந்தால் 
அங்கத் துறுநோய் களைந்தாள கில்லீர் 
அடிகேள் உமக்காட் செயஅஞ் சுதுமே. 

7-2-7242:
பிணிவண் ணத்தவல் வினைதீர்த் தருளீர் 
பெருங்காட் டகத்திற் பெரும்பேயும் நீருந் 
துணிவண்ணத் தின்மேலு மோர்தோல் உடுத்துச் 
சுற்றும்நா கத்தராய்ச் சுண்ணநீறு பூசி 
மணிவண்ணத் தின்மேலு மோர்வண்ணத் தராய் 
மற்றுமற் றும்பல் பலவண்ணத் தராய் 
அணிவண்ணத் தராய்நிற் றீர்எம் பெருமான் 
அடிகேள் உமக்காட் செயஅஞ் சுதுமே. 

7-2-7243:
கோளா ளியகுஞ் சரங்கோள் இழைத்தீர் 
மலையின் றலையல் லதுகோயில் கொள்ளீர் 
வேளா ளியகா மனைவெந் தழிய 
விழித்தீர் அதுவன் றியும்வேய் புரையுந் 
தோளாள் உமைநங்கை யோர்பங் குடையீர் 
உடுகூறை யுஞ்சோறுந் தந்தாள கில்லீர் 
ஆளா ளியவே கிற்றீர்எம் பெருமான் 
அடிகேள் உமக்காட் செயஅஞ் சுதுமே. 

7-2-7244:
பாரோடு விண்ணும் பகலு மாகிப் 
பனிமால் வரையா கிப்பரவை யாகி 
நீரோடு தீயும் நெடுங்காற் றுமாகி 
நெடுவெள் ளிடையாகி நிலனு மாகித் 
தேரோ டவரை எடுத்த அரக்கன் 
சிரம்பத் திறுத்தீர் உமசெய்கை எல்லாம் 
ஆரோடுங் கூடா அடிகேள் இதுவென் 
அடியோம் உமக்காட் செயஅஞ் சுதுமே. 

7-2-7245:
அடிகேள் உமக்காட் செயஅஞ் சுதுமென் 
றமரர் பெருமானை ஆரூரன் அஞ்சி 
முடியால் உலகாண்ட மூவேந்தர் முன்னே 
மொழிந்தாறு மோர்நான்கு மோரொன் றினையும் 
படியா இவைகற் றுவல்ல அடியார் 
பரங்குன்ற மேய பரமன் அடிக்கே 
குடியாகி வானோர்க்கு மோர்கோவு மாகிக் 
குலவேந்த ராய்விண் முழுதாள் பவரே.