HolyIndia.Org

திருவலிவலம் ஆலய தேவாரம்

திருவலிவலம் ஆலயம்
1-50-537:
ஒல்லையாறி உள்ளமொன்றிக் கள்ளம்ஒழிந் துவெய்ய 
சொல்லையாறித் தூய்மைசெய்து காமவினை யகற்றி 
நல்லவாறே உன்றன்நாமம் நாவில்நவின் றேத்த 
வல்லவாறே வந்துநல்காய் வலிவலமே யவனே. 

1-50-538:
இயங்குகின்ற இரவிதிங்கள் மற்றுநற் றேவரெல்லாம் 
பயங்களாலே பற்றிநின்பால் சித்தந்தெளி கின்றிலர் 
தயங்குசோதி சாமவேதா காமனைக்காய்ந் தவனே 
மயங்குகின்றேன் வந்துநல்காய் வலிவல மேயவனே. 

1-50-539:
பெண்டிர்மக்கள் சுற்றமென்னும் பேதைப் பெருங்கடலை 
விண்டுபண்டே வாழமாட்டேன் வேதனை நோய்நலியக் 
கண்டுகண்டே யுன்றன்நாமங் காதலிக் கின்றதுள்ளம் 
வண்டுகிண்டிப் பாடுஞ்சோலை வலிவல மேயவனே. 

1-50-540:
மெய்யராகிப் பொய்யைநீக்கி வேதனை யைத்துறந்து 
செய்யரானார் சிந்தையானே தேவர் குலக்கொழுந்தே 
நைவன்நாயேன் உன்றன்நாமம் நாளும் நவிற்றுகின்றேன் 
வையம்முன்னே வந்துநல்காய் வலிவல மேயவனே. 

1-50-541:
துஞ்சும்போதுந் துற்றும்போதுஞ் சொல்லுவ னுன்றிறமே 
தஞ்சமில்லாத் தேவர்வந்துன் தாளிணைக் கீழ்ப்பணிய 
நஞ்சையுண்டாய்க் கென்செய்கேனோ நாளும் நினைந்தடியேன் 
வஞ்சமுண்டென் றஞ்சுகின்றேன் வலிவல மேயவனே. 

1-50-542:
புரிசடையாய் புண்ணியனே நண்ணலார் மூவெயிலும் 
எரியஎய்தாய் எம்பெருமான் என்றிமை யோர்பரவும் 
கரியுரியாய் காலகாலா நீலமணி மிடற்று 
வரியரவா வந்துநல்காய் வலிவல மேயவனே. 

1-50-543:
தாயுநீயே தந்தைநீயே சங்கர னேயடியேன் 
ஆயுநின்பால் அன்புசெய்வான் ஆதரிக் கின்றதுள்ளம் 
ஆயமாய காயந்தன்னுள் ஐவர்நின் றொன்றலொட்டார் 
மாயமேயென் றஞ்சுகின்றேன் வலிவல மேயவனே. 

1-50-544:
நீரொடுங்குஞ் செஞ்சடையாய் நின்னுடைய பொன்மலையை 
வேரொடும்பீழ்ந் தேந்தலுற்ற வேந்தனி ராவணனைத் 
தேரொடும்போய் வீழ்ந்தலறத் திருவிர லால்அடர்த்த 
வாரொடுங்கும் கொங்கைபங்கா வலிவல மேயவனே. 

1-50-545:
ஆதியாய நான்முகனு மாலு மறிவரிய 
சோதியானே நீதியில்லேன் சொல்லுவன் நின்றிறமே 
ஓதிநாளும் உன்னையேத்தும் என்னை வினைஅவலம் 
வாதியாமே வந்துநல்காய் வலிவல மேயவனே. 

1-50-546:
மூபொதியிலானே பூவணத்தாய் பொன்திக ழுங்கயிலைப் 
பதியிலானே பத்தர்சித்தம் பற்றுவி டாதவனே 
விதியிலாதார் வெஞ்சமணர் சாக்கிய ரென்றிவர்கள் 
மதியிலாதார் என்செய்வாரோ வலிவல மேயவனே. 
 
(மூ)பொதியில் என்பது பொதிகைமலை. அது வைப்புத்தலங்களிலொன்று. 

1-50-547:
வன்னிகொன்றை மத்தஞ்சூடும் வலிவல மேயவனைப் 
பொன்னிநாடன் புகலிவேந்தன் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன 
பன்னுபாடல் பத்தும்வல்லார் மெய்த்தவத் தோர்விரும்பும் 
மன்னுசோதி ஈசனோடே மன்னி யிருப்பாரே. 

1-123-1326:
பூவியல் புரிகுழல் வரிசிலை நிகர்நுதல் 
ஏவியல் கணைபிணை எதிர்விழி யுமையவள் 
மேவிய திருவுரு வுடையவன் விரைமலர் 
மாவியல் பொழில்வலி வலமுறை யிறையே. 

1-123-1327:
இட்டம தமர்பொடி யிசைதலின் நசைபெறு 
பட்டவிர் பவளநல் மணியென அணிபெறு 
விட்டொளிர் திருவுரு வுடையவன் விரைமலர் 
மட்டமர் பொழில்வலி வலமுறை யிறையே. 

1-123-1328:
உருமலி கடல்கடை வுழியுல கமருயிர் 
வெருவுறு வகையெழு விடம்வெளி மலையணி 
கருமணி நிகர்களம் உடையவன் மிடைதரு 
மருமலி பொழில்வலி வலமுறை யிறையே. 

1-123-1329:
அனல்நிகர் சடையழல் அவியுற வெனவரு 
புனல்நிகழ் வதுமதி நனைபொறி அரவமும் 
எனநினை வொடுவரு மிதுமெல முடிமிசை 
மனமுடை யவர்வலி வலமுறை யிறையே. 

1-123-1330:
பிடியதன் உருவுமை கொளமிகு கரியது 
வடிகொடு தனதடி வழிபடு மவரிடர் 
கடிகண பதிவர அருளினன் மிகுகொடை 
வடிவினர் பயில்வலி வலமுறை யிறையே. 

1-123-1331:
தரைமுதல் உலகினில் உயிர்புணர் தகைமிக 
விரைமலி குழலுமை யொடுவிர வதுசெய்து 
நரைதிரை கெடுதகை யதுவரு ளினனெழில் 
வரைதிகழ் மதில்வலி வலமுறை யிறையே. 

1-123-1332:
நலிதரு தரைவர நடைவரும் இடையவர் 
பொலிதரு மடவர லியர்மனை யதுபுகு 
பலிகொள வருபவன் எழில்மிகு தொழில்வளர் 
வலிவரு மதில்வலி வலமுறை யிறையே. 

1-123-1333:
இரவணன் இருபது கரமெழில் மலைதனின் 
இரவண நினைதர அவன்முடி பொடிசெய்து 
இரவணம் அமர்பெயர் அருளின னகநெதி 
இரவண நிகர்வலி வலமுறை யிறையே. 

1-123-1334:
தேனமர் தருமலர் அணைபவன் வலிமிகும் 
ஏனம தாய்நிலம் அகழ்அரி யடிமுடி 
தானணை யாவுரு வுடையவன் மிடைகொடி 
வானணை மதில்வலி வலமுறை யிறையே. 

1-123-1335:
இலைமலி தரமிகு துவருடை யவர்களும் 
நிலைமையில் உணலுடை யவர்களும் நினைவது 
தொலைவலி நெடுமறை தொடர்வகை யுருவினன் 
மலைமலி மதில்வலி வலமுறை யிறையே. 

1-123-1336:
மன்னிய வலிவல நகருறை யிறைவனை 
இன்னியல் கழுமல நகரிறை யெழில்மறை 
தன்னியல் கலைவல தமிழ்விர கனதுரை 
உன்னிய வொருபதும் உயர்பொருள் தருமே. 

6-48-6722:
நல்லான்காண் நான்மறைக ளாயி னான்காண் நம்பன்காண் நணுகாதார் புரமூன் றெய்த வில்லான்காண் விண்ணவர்க்கு மேலா னான்காண் மெல்லியலாள் பாகன்காண் வேத வேள்விச் சொல்லான்காண் சுடர்மூன்று மாயி னான்காண் தொண்டாகிப் பணிவார்க்குத் தொல்வான் ஈய வல்லான்காண் வானவர்கள் வணங்கி யேத்தும் வலிவலத்தான் காணவனென் மனத்து ளானே. 

6-48-6723:
ஊனவன்காண் உடல்தனக்கோ ருயிரா னான்காண் உள்ளவன்காண் இல்லவன்காண் உமையாட் கென்றுந் தேனவன்காண் திருவவன்காண் திசையா னான்காண் தீர்த்தன்காண் பார்த்தன்றன் பணியைக் கண்ட கானவன்காண் கடலவன்காண் மலையா னான்காண் களியானை ஈருரிவை கதறப் போர்த்த வானவன்காண் வானவர்கள் வணங்கி யேத்தும் வலிவலத்தான் காணவனென் மனத்து ளானே. 

6-48-6724:
ஏயவன்காண் எல்லார்க்கு மியல்பா னான்காண் இன்பன்காண் துன்பங்க ளில்லா தான்காண் தாயவன்காண் உலகுக்கோர் தன்னொப் பில்லாத் தத்துவன்காண் உத்தமன்காண் தானே யெங்கும் ஆயவன்காண் அண்டத்துக் கப்பா லான்காண் அகங்குழைந்து மெய்வருந்தி யழுவார் தங்கள் வாயவன்காண் வானவர்கள் வணங்கி யேத்தும் வலிவலத்தான் காணவனென் மனத்து ளானே. 

6-48-6725:
உய்த்தவன்காண் உடல்தனக்கோர் உயிரா னான்காண் ஓங்காரத் தொருவன்காண் உலகுக் கெல்லாம் வித்தவன்காண் விண்பொழியும் மழையா னான்காண் விளைவவன்காண் விரும்பாதார் நெஞ்சத் தென்றும் பொய்த்தவன்காண் பொழிலேழுந் தாங்கி னான்காண் புனலோடு வளர்மதியும் பாம்புஞ் சென்னி வைத்தவன்காண் வானவர்கள் வணங்கி யேத்தும் வலிவலத்தான் காணவனென் மனத்து ளானே. 

6-48-6726:
கூற்றவன்காண் குணமவன்காண் குறியா னான்காண் குற்றங்க ளனைத்துங்காண் கோல மாய நீற்றவன்காண் நிழலவன்காண் நெருப்பா னான்காண் நிமிர்புன் சடைமுடிமேல் நீரார் கங்கை ஏற்றவன்காண் ஏழுலகு மாயி னான்காண் இமைப்பளவிற் காமனைமுன் பொடியாய் வீழ மாற்றவன்காண் வானவர்கள் வணங்கி யேத்தும் வலிவலத்தான் காணவனென் மனத்து ளானே. 

6-48-6727:
நிலையவன்காண் தோற்றவன்காண் நிறையா னான்காண் நீரவன்காண் பாரவன்காண் ஊர்மூன் றெய்த சிலையவன்காண் செய்யவாய்க் கரிய கூந்தல் தேன்மொழியை யொருபாகஞ் சேர்த்தி னான்காண் கலையவன்காண் காற்றவன்காண் காலன் வீழக் கறுத்தவன்காண் கயிலாய மென்னுந் தெய்வ மலையவன்காண் வானவர்கள் வணங்கி யேத்தும் வலிவலத்தான் காணவனென் மனத்து ளானே. 

6-48-6728:
பெண்ணவன்காண் ஆணவன்காண் பெரியோர்க் கென்றும் பெரியவன்காண் அரியவன்காண் அயனா னான்காண் எண்ணவன்காண் எழுத்தவன்காண் இன்பக் கேள்வி இசையவன்காண் இயலவன்காண் எல்லாங் காணுங் கண்ணவன்காண் கருத்தவன்காண் கழிந்தோர் செல்லுங் கதியவன்காண் மதியவன்காண் கடலேழ் சூழ்ந்த மண்ணவன்காண் வானவர்கள் வணங்கி யேத்தும் வலிவலத்தான் காணவனென் மனத்து ளானே. 

6-48-6729:
முன்னவன்காண் பின்னவன்காண் மூவா மேனி முதலவன்காண் முடிவவன்காண் மூன்று சோதி அன்னவன்காண் அடியார்க்கும் அண்டத் தார்க்கும் அணியவன்காண் சேயவன்காண் அளவில் சோதி மின்னவன்காண் உருமவன்காண் திருமால் பாகம் வேண்டினன்காண் ஈண்டுபுனற் கங்கைக் கென்றும் மன்னவன்காண் வானவர்கள் வணங்கி யேத்தும் வலிவலத்தான் காணவனென் மனத்து ளானே. 

6-48-6730:
நெதியவன்காண் யாவர்க்கும் நினைய வொண்ணா நீதியன்காண் வேதியன்காண் நினைவார்க் கென்றுங் கதியவன்காண் காரவன்காண் கனலா னான்காண் காலங்கள் ஊழியாக் கலந்து நின்ற பதியவன்காண் பழமவன்காண் இரதந் தான்காண் பாம்போடு திங்கள் பயில வைத்த மதியவன்காண் வானவர்கள் வணங்கி யேத்தும் வலிவலத்தான் காணவனென் மனத்து ளானே. 

6-48-6731:
பங்கயத்தின் மேலானும் பால னாகி உலகளந்த படியானும் பரவிக் காணா கங்கைவைத்த சென்னியராய் அளக்க மாட்டா அனலவன்காண் அலைகடல்சூழ் இலங்கை வேந்தன் கொங்கலர்த்த முடிநெரிய விரலா லூன்றுங் குழகன்காண் அழகன்காண் கோல மாய மங்கையர்க்கோர் கூறன்காண் வானோ ரேத்தும் வலிவலத்தான் காணவனென் மனத்து ளானே. 

7-67-7901:
ஊனங் கைத்துயிர்ப் பாயுல கெல்லாம் 
 ஓங்கா ரத்துரு வாகிநின் றானை 
வானங் கைத்தவர்க் கும்மளப் பரிய 
 வள்ள லையடி யார்கள்தம் உள்ளத் 
தேனங் கைத்தமு தாகியுள் @றுந் 
 தேச னைத்திளைத் தற்கினி யானை 
மானங் கைத்தலத் தேந்தவல் லானை 
 வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே. 

7-67-7902:
பல்லடி யார்பணிக் குப்பரி வானைப்
 பாடியா டும்பத்தர்க் கன்புடை யானைச் 
செல்லடி யேநெருக் கித்திறம் பாது 
 சேர்ந்தவர்க் கேசித்தி முத்திசெய் வானை 
நல்லடி யார்மனத் தெய்ப்பினில் வைப்பை 
 நானுறு குறையறிந் தருள்புரி வானை 
வல்லடி யார்மனத் திச்சை உளானை 
 வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே. 

7-67-7903:
ஆழிய னாய்அகன் றேஉயர்ந் தானை
 ஆதியந் தம்பணி வார்க்கணி யானைக் 
கூழைய ராகிப்பொய் யேகுடிஓம்பிக் 
 குழைந்து மெய்யடி யார்குழுப் பெய்யும் 
வாழியர்க் கேவழு வாநெறி காட்டி 
 மறுபி றப்பென்னை மாசறுத் தானை 
மாழையொண் கண்ணுமை யைமகிழ்ந் தானை 
 வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே. 

7-67-7904:
நாத்தான் உன்றிற மேதிறம் பாது 
 நண்ணியண் ணித்தமு தம்பொதிந் தூறும் 
ஆத்தா னைஅடி யேன்றனக் கென்றும் 
 அளவி றந்தபல தேவர்கள் போற்றுஞ் 
சோத்தா னைச்சுடர் மூன்றிலும் ஒன்றித் 
 துருவி மால்பிர மன்னறி யாத 
மாத்தா னைமாத் தெனக்குவைத் தானை 
 வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே. 

7-67-7905:
நல்லிசை ஞானசம் பந்தனும் நாவினுக்
 கரசரும் பாடிய நற்றமிழ் மாலை 
சொல்லிய வேசொல்லி ஏத்துகப் பானைத் 
 தொண்ட னேன்அறி யாமை அறிந்து 
கல்லி யல்மனத் தைக்கசி வித்துக் 
 கழலடி காட்டியென் களைகளை அறுக்கும் 
வல்லியல் வானவர் வணங்க நின்றானை 
 வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே. 

7-67-7906:
பாடுமா பாடிப் பணியுமா றறியேன்
 பனுவுமா பனுவிப் பரவுமா றறியேன் 
தேடுமா தேடித் திருத்துமா றறியேன் 
 செல்லுமா செல்லச் செலுத்துமா றறியேன் 
கூடுமா றெங்ஙன மோவென்று கூறக் 
 குறித்துக் காட்டிக் கொணர்ந்தெனை ஆண்டு 
வாடிநீ வாளா வருந்தலென் பானை 
 வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே. 

7-67-7907:
பந்தித்த வல்வினைப் பற்றறப் பிறவிப்
 படுக டற்பரப் புத்தவிர்ப் பானைச் 
சந்தித் ததிற லாற்பணி பூட்டித் 
 தவத்தை ஈட்டிய தம்மடி யார்க்குச் 
சிந்தித் தற்கெளி தாய்த்திருப் பாதஞ் 
 சிவலோ கந்திறந் தேற்றவல் லானை 
வந்திப் பார்தம் மனத்தினுள் ளானை 
 வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே. 

7-67-7908:
எவ்வவர் தேவர் இருடிகள் மன்னர் 
 எண்ணிறந் தார்கள்மற் றெங்கும்நின் றேத்த 
அவ்வவர் வேண்டிய தேஅருள் செய்து 
 அடைந்தவர்க் கேஇட மாகிநின் றானை 
இவ்வவர் கருணையெங் கற்பகக் கடலை 
 எம்பெரு மான்அரு ளாய்என்ற பின்னை 
வவ்வியென் ஆவி மனங்கலந் தானை 
 வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே. 

7-67-7909:
திரியும் முப்புரஞ் செற்றதுங் குற்றத் 
 திறல ரக்கனைச் செறுத்ததும் மற்றைப் 
பெரிய நஞ்சமு துண்டதும் முற்றும் 
 பின்னை யாய்முன்ன மேமுளைத் தானை 
அரிய நான்மறை அந்தணர் ஓவா 
 தடிப ணிந்தறி தற்கரி யானை 
வரையின் பாவை மணாளனெம் மானை 
 வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே. 

7-67-7910:
ஏன்ற அந்தணன் தலையினை அறுத்து 
 நிறைக்க மாலுதி ரத்தினை ஏற்றுத் 
தோன்று தோண்மிசைக் களேபரந் தன்னைச் 
 சுமந்த மாவிர தத்தகங் காளன் 
சான்று காட்டுதற் கரியவன் எளியவன் 
 றன்னைத் தன்னி லாமனத் தார்க்கு 
மான்று சென்றணை யாதவன் றன்னை 
 வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே. 

7-67-7911:
கலிவ லங்கெட ஆரழல் ஓம்புங்
 கற்ற நான்மறை முற்றனல் ஓம்பும் 
வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டடியேன் 
 மன்னும் நாவலா ரூரன்வன் றொண்டன் 
ஒலிகொள் இன்னிசைச் செந்தமிழ் பத்தும் 
 உள்ளத் தாலுகந் தேத்தவல் லார்போய் 
மெலிவில் வானுல கத்தவர் ஏத்த 
 விரும்பி விண்ணுல கெய்துவர் தாமே.