HolyIndia.Org

திருக்கடிக்குளம் ( கற்பகநாதர் குளம் ) ஆலய தேவாரம்

திருக்கடிக்குளம் ( கற்பகநாதர் குளம் ) ஆலயம்
2-104-2594:
பொடிகொள் மேனிவெண் ணூலினர் தோலினர் 
புலியுரி யதளாடை 
கொடிகொள் ஏற்றினர் மணிகிணின் எனவரு 
குரைகழல் சிலம்பார்க்கக் 
கடிகொள் பூம்பொழில் சூழ்தரு கடிக்குளத் 
துறையுங்கற் பகத்தைத்தம் 
முடிகள் சாய்த்தடி வீழ்தரும் அடியரை 
முன்வினை மூடாவே. 

2-104-2595:
விண்க ளார்தொழும் விளக்கினை துளக்கிலா 
விகிர்தனை விழவாரும் 
மண்க ளார்துதித் தன்பராய் இன்புறும் 
வள்ளலை மருவித்தங் 
கண்க ளார்தரக் கண்டுநங் கடிக்குளத் 
துறைதரு கற்பகத்தைப் 
பண்க ளார்தரப் பாடுவார் கேடிலர் 
பழியிலர் புகழாமே. 

2-104-2596:
பொங்கு நற்கரி யுரியது போர்ப்பது 
புலியதள் அழல்நாகந் 
தங்க மங்கையைப் பாகம துடையவர் 
தழல்புரை திருமேனிக் 
கங்கை சேர்தரு சடையினர் கடிக்குளத் 
துறைதரு கற்பகத்தை 
எங்கு மேத்திநின் றின்புறும் அடியரை 
இடும்பைவந் தடையாவே. 

2-104-2597:
நீர்கொள் நீள்சடை முடியனை நித்திலத் 
தொத்தினை நிகரில்லாப் 
பார்கொள் பாரிடத் தவர்தொழும் பவளத்தை 
பசும்பொன்னை விசும்பாருங் 
கார்கொள் பூம்பொழில் சூழ்தரு கடிக்குளத் 
துறையுங்கற் பகந்தன்னைச் 
சீர்கொள் செல்வங்க ளேத்தவல் லார்வினை 
தேய்வது திணமாமே. 

2-104-2598:
சுரும்பு சேர்சடை முடியினன் மதியொடு 
துன்னிய தழல்நாகம் 
அரும்பு தாதவிழ்ந் தலர்ந்தன மலர்பல 
கொண்டடி யவர்போற்றக் 
கரும்பு கார்மலி கொடிமிடை கடிக்குளத் 
துறைதரு கற்பகத்தை 
விரும்பு வேட்கையோ டுளமகிழ்ந் துரைப்பவர் 
விதியுடை யவர்தாமே. 

2-104-2599:
மாதி லங்கிய பாகத்தன் மதியமொ 
டலைபுனல் அழல்நாகம் 
போதி லங்கிய கொன்றையும் மத்தமும் 
புரிசடைக் கழகாகக் 
காதி லங்கிய குழையினன் கடிக்குளத் 
துறைதரு கற்பகத்தின் 
பாதங் கைதொழு தேத்தவல் லார்வினை 
பற்றறக் கெடுமன்றே. 

2-104-2600:
குலவு கோலத்த கொடிநெடு மாடங்கள் 
குழாம்பல குளிர்பொய்கை 
உலவு புள்ளினம் அன்னங்கள் ஆலிடும் 
பூவைசே ருங்கூந்தல் 
கலவை சேர்தரு கண்ணியன் கடிக்குளத் 
துறையுங்கற் பகத்தைச்சீர் 
நிலவி நின்றுநின் றேத்துவார் மேல்வினை 
நிற்ககில் லாதானே. 

2-104-2601:
மடுத்த வாளரக் கன்னவன் மலைதன்மேல் 
மதியிலா மையிலோடி 
எடுத்த லும்முடி தோள்கரம் நெரிந்திற 
இறையவன் விரலூன்றக் 
கடுத்து வாயொடு கையெடுத் தலறிடக் 
கடிக்குளந் தனில்மேவிக் 
கொடுத்த பேரருட் கூத்தனை யேத்துவார் 
குணமுடை யவர்தாமே. 

2-104-2602:
நீரி னார்கடல் துயின்றவன் அயனொடு 
நிகழடி முடிகாணார் 
பாரி னார்விசும் புறப்பரந் தெழுந்ததோர் 
பவளத்தின் படியாகிக் 
காரி னார்பொழில் சூழ்தரு கடிக்குளத் 
துறையுங்கற் பகத்தின்றன் 
சீரி னார்கழ லேத்தவல் லார்களைத் 
தீவினை யடையாவே. 

2-104-2603:
குண்டர் தம்மொடு சாக்கியர் சமணருங் 
குறியினில் நெறிநில்லா 
மிண்டர் மிண்டுரை கேட்டவை மெய்யெனக் 
கொள்ளன்மின் விடமுண்ட 
கண்டர் முண்டநன் மேனியர் கடிக்குளத் 
துறைதரும் எம்மீசர் 
தொண்டர் தொண்டரைத் தொழுதடி பணிமின்கள் 
தூநெறி எளிதாமே. 

2-104-2604:
தனம லிபுகழ் தயங்குபூந் தராயவர் 
மன்னன்நற் சம்பந்தன் 
மனம லிபுகழ் வண்டமிழ் மாலைகள் 
மாலதாய் மகிழ்வோடுங் 
கனம லிகட லோதம்வந் துலவிய 
கடிக்குளத் தமர்வானை 
இனம லிந்திசை பாடவல் லார்கள்போய் 
இறைவனோ டுறைவாரே.