HolyIndia.Org

திருப்பெருவேளூர் ( மணக்கால் ஐயம்பேட்டை) ஆலய தேவாரம்

திருப்பெருவேளூர் ( மணக்கால் ஐயம்பேட்டை) ஆலயம்
3-64-3481:
அண்ணாவுங் கழுக்குன்றும் ஆயமலையவை வாழ்வார் 
விண்ணோரும் மண்ணோரும் வியந்தேத்த அருள்செய்வார் 
கண்ணாவார் உலகுக்குக் கருத்தானார் புரமெரித்த 
பெண்ஆணாம் பெருமானார் பெருவே@ர் பிரியாரே. 

3-64-3482:
கருமானின் உரியுடையர் கரிகாடர் இமவானார் 
மருமானார் இவரென்றும் மடவாளோ டுடனாவர் 
பொருமான விடைய[ர்வ துடையார்வெண் பொடிப்பூசும் 
பெருமானார் பிஞ்ஞகனார் பெருவே@ர் பிரியாரே. 

3-64-3483:
குணக்குந்தென் திசைக்கண்ணுங் குடபாலும் வடபாலுங் 
கணக்கென்ன அருள்செய்வார் கழிந்தோர்க்கு மொழிந்தோர்க்கும் 
வணக்கஞ்செய் மனத்தராய் வணங்காதார் தமக்கென்றும் 
பிணக்கஞ்செய் பெருமானார் பெருவே@ர் பிரியாரே. 

3-64-3484:
இறைக்கண்ட வளையாளோ டிருகூறா யொருகூறு 
மறைக்கண்டத் திறைநாவர் மதிலெய்த சிலைவலவர் 
கறைக்கொண்ட மிடறுடையார் கனல்கிளருஞ் சடைமுடிமேல் 
பிறைக்கொண்ட பெருமானார் பெருவே@ர் பிரியாரே. 

3-64-3485:
விழையாதார் விழைவார்போல் விகிர்தங்கள் பலபேசிக் 
குழையாதார் குழைவார்போற் குணநல்ல பலகூறி 
அழையாவும் அரற்றாவும் அடிவீழ்வார் தமக்கென்றும் 
பிழையாத பெருமானார் பெருவே@ர் பிரியாரே. 

3-64-3486:
விரித்தார்நாண் மறைப்பொருளை உமையஞ்ச விறல்வேழம் 
உரித்தாராம் உரிபோர்த்து மதில்மூன்றும் ஒருகணையால் 
எரித்தாராம் இமைப்பளவில் இமையோர்கள் தொழுதிறைஞ்சப் 
பெருத்தாரெம் பெருமானார் பெருவே@ர் பிரியாரே. 

3-64-3487:
மறப்பிலா அடிமைக்கண் மனம்வைப்பார் தமக்கெல்லாஞ் 
சிறப்பிலார் மதிலெய்த சிலைவல்லார் ஒருகணையால் 
இறப்பிலார் பிணியில்லார் தமக்கென்றுங் கேடிலார் 
பிறப்பிலாப் பெருமானார் பெருவே@ர் பிரியாரே. 

3-64-3488:
எரியார்வேற் கடற்றானை யிலங்கைக்கோன் தனைவீழ 
முரியார்ந்த தடந்தோள்கள் அடர்த்துகந்த முதலாளர் 
வரியார்வெஞ் சிலைபிடித்து மடவாளை யொருபாகம் 
பிரியாத பெருமானார் பெருவே@ர் பிரியாரே. 

3-64-3489:
சேணியலும் நெடுமாலுந் திசைமுகனுஞ் செருவெய்திக் 
காணியல்பை யறிவிலராய்க் கனல்வண்ணர் அடியிணைக்கீழ் 
நாணியவர் தொழுதேத்த நாணாமே யருள்செய்து 
பேணியஎம் பெருமானார் பெருவே@ர் பிரியாரே. 

3-64-3490:
புற்றேறி யுணங்குவார் புகையார்ந்த துகில்போர்ப்பார் 
சொற்றேற வேண்டாநீர் தொழுமின்கள் சுடர்வண்ணம் 
மற்றேரும் பரிமாவும் மதகளிரும் இவையொழியப் 
பெற்றேறும் பெருமானார் பெருவே@ர் பிரியாரே. 

3-64-3491:
பைம்பொன்சீர் மணிவாரிப் பலவுஞ்சேர் கனியுந்தி 
அம்பொன்செய் மடவரலார் அணிமல்கு பெருவே@ர் 
நம்பன்றன் கழல்பரவி நவில்கின்ற மறைஞான 
சம்பந்தன் தமிழ்வல்லார்க் கருவினைநோய் சாராவே. 

4-60-4736:
மறையணி நாவி னானை 
மறப்பிலார் மனத்து ளானைக் 
கறையணி கண்டன் றன்னைக் 
கனலெரி யாடி னானைப் 
பிறையணி சடையி னானைப் 
பெருவே@ர் பேணி னானை 
நறையணி மலர்கள் தூவி 
நாடொறும் வணங்கு வேனே. 

4-60-4737:
நாதனாய் உலக மெல்லாம் 
நம்பிரான் எனவும் நின்ற 
பாதனாம் பரம யோகி 
பலபல திறத்தி னாலும் 
பேதனாய்த் தோன்றி னானைப் 
பெருவே@ர் பேணி னானை 
ஓதநா வுடைய னாகி 
உரைக்குமா றுரைக்கின் றேனே. 

4-60-4738:
குறவிதோள் மணந்த செல்வக் 
குமரவேள் தாதை யென்று 
நறவிள நறுமென் கூந்தல் 
நங்கையோர் பாகத் தானைப் 
பிறவியை மாற்று வானைப் 
பெருவே@ர் பேணி னானை 
உறவினால் வல்ல னாகி 
உணருமா றுணர்த்து வேனே. 

4-60-4739:
மைஞ்ஞவில் கண்டன் றன்னை 
வலங்கையின் மழுவொன் றேந்திக் 
கைஞ்ஞவில் மானி னோடுங் 
கனலெரி யாடி னானைப் 
பிஞ்ஞகன் றன்னை அந்தண் 
பெருவே@ர் பேணி னானைப் 
பொய்ஞ்ஞெக நினைய மாட்டாப் 
பொறியிலா அறிவி லேனே. 

4-60-4740:
ஓடைசேர் நெற்றி யானை 
உரிவையை மூடி னானை 
வீடதே காட்டு வானை 
வேதநான் காயி னானைப் 
பேடைசேர் புறவ நீங்காப் 
பெருவே@ர் பேணி னானைக் 
கூடநான் வல்ல மாற்றங் 
குறுகுமா றறிகி லேனே. 

4-60-4741:
கச்சைசேர் நாகத் தானைக் 
கடல்விடங் கண்டத் தானைக் 
கச்சியே கம்பன் றன்னைக் 
கனலெரி யாடு வானைப் 
பிச்சைசேர்ந் துழல்வி னானைப் 
பெருவே@ர் பேணி னானை 
இச்சைசேர்ந் தமர நானும் 
இறைஞ்சுமா றிறைஞ்சு வேனே. 

4-60-4742:
சித்தராய் வந்து தன்னைத் 
திருவடி வணங்கு வார்கள் 
முத்தனை மூர்த்தி யாய 
முதல்வனை முழுது மாய 
பித்தனைப் பிறரு மேத்தப் 
பெருவே@ர் பேணி னானை 
மெத்தனே யவனை நாளும் 
விரும்புமா றறிகி லேனே. 

4-60-4743:
முண்டமே தாங்கி னானை 
முற்றிய ஞானத் தானை 
வண்டுலாங் கொன்றை மாலை 
வளர்மதிக் கண்ணி யானைப் 
பிண்டமே ஆயி னானைப் 
பெருவே@ர் பேணி னானை 
அண்டமாம் ஆதி யானை 
அறியுமா றறிகி லேனே. 

4-60-4744:
விரிவிலா அறிவி னார்கள் 
வேறொரு சமயஞ் செய்து 
எரிவினாற் சொன்னா ரேனும் 
எம்பிராற் கேற்ற தாகும் 
பரிவினாற் பெரியோ ரேத்தும் 
பெருவே@ர் பற்றி னானை 
மருவிநான் வாழ்த்தி உய்யும் 
வகையது நினைக்கின் றேனே. 

4-60-4745:
பொருகடல் இலங்கை மன்னன் 
உடல்கெடப் பொருத்தி நல்ல 
கருகிய கண்டத் தானைக் 
கதிரிளங் கொழுந்து சூடும் 
பெருகிய சடையி னானைப் 
பெருவே@ர் பேணி னானை 
உருகிய அடிய ரேத்தும் 
உள்ளத்தால் உள்கு வேனே.