HolyIndia.Org

நாகைக் காரோணம் (நாகப்பட்டிணம்) ஆலய தேவாரம்

நாகைக் காரோணம் (நாகப்பட்டிணம்) ஆலயம்
1-84-904:
புனையும் விரிகொன்றைக் கடவுள் புனல்பாய 
நனையுஞ் சடைமேலோர் நகுவெண் டலைசூடி 
வினையில் லடியார்கள் விதியால் வழிபட்டுக் 
கனையுங் கடல்நாகைக் காரோ ணத்தானே. 

1-84-905:
பெண்ணா ணெனநின்ற பெம்மான் பிறைச்சென்னி 
அண்ணா மலைநாடன் ஆரூ ருறையம்மான் 
மண்ணார் முழவோவா மாட நெடுவீதிக் 
கண்ணார் கடல்நாகைக் காரோ ணத்தானே. 

1-84-906:
பாரோர் தொழவிண்ணோர் பணியம் மதில்மூன்றும் 
ஆரார் அழலூட்டி அடியார்க் கருள்செய்தான் 
தேரார் விழவோவாச் செல்வன் திரைசூழ்ந்த 
காரார் கடல்நாகைக் காரோ ணத்தானே. 

1-84-907:
மொழிசூழ் மறைபாடி முதிருஞ் சடைதன்மேல் 
அழிசூழ் புனலேற்ற அண்ண லணியாயப் 
பழிசூழ் விலராய பத்தர் பணிந்தேத்தக் 
கழிசூழ் கடல்நாகைக் காரோ ணத்தானே. 

1-84-908:
ஆணும் பெண்ணுமாய் அடியார்க் கருள்நல்கிச் 
சேணின் றவர்க்கின்னஞ் சிந்தை செயவல்லான் 
பேணி வழிபாடு பிரியா தெழுந்தொண்டர் 
காணுங் கடல்நாகைக் காரோ ணத்தானே. 

1-84-909:
ஏனத் தெயிறோடும் மரவ மெய்பூண்டு 
வானத் திளந்திங்கள் வளருஞ் சடையண்ணல் 
ஞானத் துறைவல்லார் நாளும் பணிந்தேத்தக் 
கானற் கடல்நாகைக் காரோ ணத்தானே. 

1-84-910:
அரையார் அழல்நாகம் அக்கோ டசைத்திட்டு 
விரையார் வரைமார்பின் வெண்ணீ றணியண்ணல் 
வரையார் வனபோல வளரும்வங்கங்கள் 
கரையார் கடல்நாகைக் காரோ ணத்தானே. 

1-84-911:
வலங்கொள் புகழ்பேணி வரையா லுயர்திண்டோ ள் 
இலங்கைக் கிறைவாட அடர்த்தங் கருள்செய்தான் 
பலங்கொள் புகழ்மண்ணிற் பத்தர் பணிந்தேத்தக் 
கலங்கொள் கடல்நாகைக் காரோ ணத்தானே. 

1-84-912:
திருமா லடிவீழத் திசைநான் முகனேத்தப் 
பெருமா னெனநின்ற பெம்மான் பிறைச்சென்னிச் 
செருமால் விடைய[ருஞ் செல்வன் திரைசூழ்ந்த 
கருமால் கடல்நாகைக் காரோ ணத்தானே. 

1-84-913:
நல்லா ரறஞ்சொல்லப் பொல்லார் புறங்கூற 
அல்லா ரலர்தூற்ற அடியார்க் கருள்செய்வான் 
பல்லார் தலைமாலை யணிவான் பணிந்தேத்தக் 
கல்லார் கடல்நாகைக் காரோ ணத்தானே. 

1-84-914:
கரையார் கடல்நாகைக் காரோ ணம்மேய 
நரையார் விடையானை நவிலுஞ் சம்பந்தன் 
உரையார் தமிழ்மாலை பாடு மவரெல்லாங் 
கரையா வுருவாகிக் கலிவான் அடைவாரே. 

2-116-2725:
கூனல்திங்கட் குறுங்கண்ணி கான்றந்நெடு வெண்ணிலா 
வேனற்பூத்தம் மராங்கோதை யோடும்விரா வுஞ்சடை 
வானநாடன் னமரர் பெருமாற் கிடமாவது 
கானல்வேலி கழிசூழ் கடல்நாகைக் காரோணமே. 

2-116-2726:
விலங்கலொன்று சிலையா மதில்மூன்றுடன் வீட்டினான் 
இலங்குகண்டத் தெழிலாமை பூண்டாற் கிடமாவது 
மலங்கியோங்கிவ் வருவெண் டிரைமல்கிய மால்கடற் 
கலங்கலோதங் கழிசூழ் கடல்நாகைக் காரோணமே. 

2-116-2727:
வெறிகொளாருங் கடற்கைதை நெய்தல்விரி பூம்பொழில் 
முறிகொள்ஞாழல் முடப்புன்னை முல்லைம்முகை வெண்மலர் 
நறைகொள்கொன்றைந் நயந்தோங்கு நாதற் கிடமாவது 
கறைகொளோதங் கழிசூழ் கடல்நாகைக் காரோணமே. 

2-116-2728:
வண்டுபாடவ் வளர்கொன்றை மாலைம்மதி யோடுடன் 
கொண்டகோலங் குளிர்கங்கை தங்குங்குருள் குஞ்சியுள் 
உண்டுபோலும் மெனவைத் துகந்தவ்வொரு வற்கிடம் 
கண்டல்வேலி கழிசூழ் கடல்நாகைக் காரோணமே. 

2-116-2729:
வார்கொள்கோலம் முலைமங்கை நல்லார்மகிழ்ந் தேத்தவே 
நீர்கொள்கோலச் சடைநெடுவெண் டிங்கள்நிகழ் வெய்தவே 
போர்கொள்சூலப் படைபுல்கு கையார்க் கிடமாவது 
கார்கொளோதங் கழிசூழ் கடல்நாகைக் காரோணமே. 

2-116-2730:
விடையதேறிவ் விடவர வசைத்த விகிர்தரவர் 
படைகொள்பூதம் பலபாட ஆடும் பரமாயவர் 
உடைகொள்வேங்கை யுரிதோ லுடையார்க் கிடமாவது 
கடைகொள்செல்வங் கழிசூழ் கடல்நாகைக் காரோணமே. 

2-116-2731:
பொய்துவாழ்வார் மனம்பாழ் படுக்கும்மலர்ப் பூசனை 
செய்துவாழ்வார் சிவன்சே வடிக்கேசெலுஞ் சிந்தையார் 
எய்தவாழ்வார் எழில்நக்க ரெம்மாற்கிட மாவது 
கைதல்வேலி கழிசூழ் கடல்நாகைக் காரோணமே. 

2-116-2732:
பத்திரட்டி திரள்தோ ளுடையான்முடி பத்திற 
அத்திரட்டி விரலா லடர்த்தார்க் கிடமாவது 
மைத்திரட்டிவ் வருவெண் டிரைமல்கிய வார்கடல் 
கைத்திரட்டுங் கழிசூழ் கடல்நாகைக் காரோணமே. 

2-116-2733:
நல்லபோதில் லுறைவானும் மாலும்நடுக் கத்தினால் 
அல்லராவ ரெனநின்ற பெம்மாற் கிடமாவது 
மல்லலோங்கிவ் வருவெண் டிரைமல்கிய மால்கடல் 
கல்லலோதங் கழிசூழ் கடல்நாகைக் காரோணமே. 

2-116-2734:
உயர்ந்தபோதின் னுருவத் துடைவிட்டுழல் வார்களும் 
பெயர்ந்தமண்டை யிடுபிண்ட மாவுண்டுழல் வார்களும் 
நயந்துகாணா வகைநின்ற நாதர்க் கிடமாவது 
கயங்கொளோதங் கழிசூழ் கடல்நாகைக் காரோணமே. 

4-71-4846:
மனைவிதாய் தந்தை மக்கள் 
மற்றுள சுற்ற மென்னும் 
வினையுளே விழுந்த ழுந்தி 
வேதனைக் கிடமா காதே 
கனையுமா கடல்சூழ் நாகை 
மன்னுகா ரோணத் தானை 
நினையுமா வல்லீ ராகில் 
உய்யலாம் நெஞ்சி னீரே. 

4-71-4847:
வையனை வைய முண்ட 
மாலங்கந் தோண்மேற் கொண்ட 
செய்யனைச் செய்ய போதிற் 
திசைமுகன் சிரமொன் றேந்துங் 
கையனைக் கடல்சூழ் நாகைக் 
காரோணங் கோயில் கொண்ட 
ஐயனை நினைந்த நெஞ்சே 
அம்மநாம் உய்ந்த வாறே. 

4-71-4848:
நிருத்தனை நிமலன் றன்னை 
நீணிலம் விண்ணின் மிக்க 
விருத்தனை வேத வித்தை 
விளைபொருள் மூல மான 
கருத்தனைக் கடல்சூழ் நாகைக் 
காரோணங் கோயில் கொண்ட 
ஒருத்தனை உணர்த லால்நாம் 
உய்ந்தவா நெஞ்சி னீரே. 

4-71-4849:
மண்டனை இரந்து கொண்ட 
மாயனோ டசுரர் வானோர் 
தெண்டிரை கடைய வந்த 
தீவிடந் தன்னை யுண்ட 
கண்டனைக் கடல்சூழ் நாகைக் 
காரோணங் கோயில் கொண்ட 
அண்டனை நினைந்த நெஞ்சே 
அம்மநாம் உய்ந்த வாறே. 

4-71-4850:
நிறைபுனல் அணிந்த சென்னி 
நீணிலா அரவஞ் சூடி 
மறையொலி பாடி யாடல் 
மயானத்து மகிழ்ந்த மைந்தன் 
கறைமலி கடல்சூழ் நாகைக் 
காரோணங் கோயில் கொண்ட 
இறைவனை நாளு மேத்த 
இடும்பைபோய் இன்ப மாமே. 

4-71-4851:
வெம்பனைக் கருங்கை யானை 
வெருவவன் றுரிவை போர்த்த 
கம்பனைக் காலற் காய்ந்த 
காலனை ஞால மேத்தும் 
உம்பனை உம்பர் கோனை 
நாகைக்கா ரோண மேய 
செம்பொனை நினைந்த நெஞ்சே 
திண்ணம்நாம் உய்ந்த வாறே. 

4-71-4852:
வெங்கடுங் கானத் தேழை 
தன்னொடும் வேட னாய்ச்சென் 
றங்கமர் மலைந்து பார்த்தற் 
கடுசரம் அருளி னானை 
மங்கைமார் ஆட லோவா 
மன்னுகா ரோணத் தானைக் 
கங்குலும் பகலுங் காணப் 
பெற்றுநாங் களித்த வாறே. 

4-71-4853:
தெற்றினர் புரங்கள் மூன்றுந் 
தீயினில் விழவோ ரம்பால் 
செற்றவெஞ் சிலையர் வஞ்சர் 
சிந்தையுட் சேர்வி லாதார் 
கற்றவர் பயிலும் நாகைக் 
காரோணங் கருதி யேத்தப் 
பெற்றவர் பிறந்தார் மற்றுப் 
பிறந்தவர் பிறந்தி லாரே. 

4-71-4854:
கருமலி கடல்சூழ் நாகைக் 
காரோணர் கமல பாதத் 
தொருவிரல் நுதிக்கு நில்லா 
தொண்டிறல் அரக்க னுக்கான் 
இருதிற மங்கை மாரோ 
டெம்பிரான் செம்பொ னாகந் 
திருவடி தரித்து நிற்கத் 
திண்ணம்நாம் உய்ந்த வாறே. 

4-104-5151:
வடிவுடை மாமலை மங்கைபங் 
காகங்கை வார்சடையாய் 
கடிகமழ் சோலை சுலவு 
கடல்நாகைக் காரோணனே 
பிடிமத வாரணம் பேணுந் 
துரகநிற் கப்பெரிய 
இடிகுரல் வெள்ளெரு தேறுமி 
தென்னைகொல் எம்மிறையே. 

4-104-5152:
கற்றார் பயில்கடல் நாகைக்கா 
ரோணத்தெங் கண்ணுதலே 
விற்றாங் கியகரம் வேல்நெடுங் 
கண்ணி வியன்கரமே 
நற்றாள் நெடுஞ்சிலை நாண்வலித் 
தகர நின்கரமே 
செற்றார் புரஞ்செற்ற சேவக 
மென்னைகொல் செப்புமினே. 

4-104-5153:
தூமென் மலர்க்கணை கோத்துத்தீ 
வேள்வி தொழிற்படுத்த 
காமன் பொடிபடக் காய்ந்த 
கடல்நாகைக் காரோணநின் 
நாமம் பரவி நமச்சிவா 
யவென்னும் அஞ்செழுத்துஞ் 
சாமன் றுரைக்கத் தருதிகண் 
டாயெங்கள் சங்கரனே. 

4-104-5154:
பழிவழி யோடிய பாவிப் 
பறிதலைக் குண்டர்தங்கள் 
மொழிவழி யோடி முடிவேன் 
முடியாமைக் காத்துக்கொண்டாய் 
கழிவழி யோதம் உலவு 
கடல்நாகைக் காரோணவென் 
வழிவழி யாளாகும் வண்ணம் 
அருளெங்கள் வானவனே. 

4-104-5155:
செந்துவர் வாய்க்கருங் கண்ணிணை 
வெண்ணகைத் தேமொழியார் 
வந்து வலஞ்செய்து மாநட 
மாட மலிந்தசெல்வக் 
கந்த மலிபொழில் சூழ்கடல் 
நாகைக்கா ரோணமென்றுஞ் 
சிந்தைசெய் வாரைப் பிரியா 
திருக்குந் திருமங்கையே. 

4-104-5156:
பனைபுரை கைம்மத யானை 
யுரித்த பரஞ்சுடரே 
கனைகடல் சூழ்தரு நாகைக்கா 
ரோணத்தெங் கண்ணுதலே 
மனைதுறந் தல்லுணா வல்லமண் 
குண்டர் மயக்கைநீக்கி 
எனைநினைந் தாட்கொண்டாய்க் கென்னினி 
யான்செயும் இச்சைகளே. 

4-104-5157:
சீர்மலி செல்வம் பெரிதுடை 
யசெம்பொன் மாமலையே 
கார்மலி சோலை சுலவு 
கடல்நாகைக் காரோணனே 
வார்மலி மென்முலை யார்பலி 
வந்திடச் சென்றிரந்து 
ஊர்மலி பிச்சைகொண் டுண்பது 
மாதிமை யோவுரையே. 

4-104-5158:
வங்கம் மலிகடல் நாகைக்கா 
ரோணத்தெம் வானவனே 
எங்கள் பெருமானோர் விண்ணப்பம் 
உண்டது கேட்டருளீர் 
கங்கை சடையுட் கரந்தாயக் 
கள்ளத்தை மௌ;ளவுமை 
நங்கை அறியிற்பொல் லாதுகண்டா 
யெங்கள் நாயகனே. 

4-104-5159:
கருந்தடங் கண்ணியுந் தானுங் 
கடல்நாகைக் காரோணத்தான் 
இருந்த திருமலை யென்றிறைஞ் 
சாதன் றெடுக்கலுற்றான் 
பெருந்தலை பத்தும் இருபது 
தோளும் பிதிர்ந்தலற 
இருந்தரு ளிச்செய்த தேமற்றுச் 
செய்திலன் எம்மிறையே. 

5-83-6048:
பாணத் தான்மதில் மூன்று மெரித்தவன் 
பூணத் தானர வாமை பொறுத்தவன் 
காணத் தானினி யான்கடல் நாகைக்கா 
ரோணத் தானென நம்வினை ஓயுமே. 

5-83-6049:
வண்ட லம்பிய வார்சடை ஈசனை 
விண்ட லம்பணிந் தேத்தும் விகிர்தனைக் 
கண்ட லங்கமழ் நாகைக்கா ரோணனைக் 
கண்ட லும்வினை யான கழலுமே. 

5-83-6050:
புனையு மாமலர் கொண்டு புரிசடை 
நனையு மாமலர் சூடிய நம்பனைக் 
கனையும் வார்கடல் நாகைக்கா ரோணனை 
நினைய வேவினை யாயின நீங்குமே. 

5-83-6051:
கொல்லை மால்விடை யேறிய கோவினை 
எல்லி மாநட மாடும் இறைவனைக் 
கல்லி னார்மதில் நாகைக்கா ரோணனைச் 
சொல்ல வேவினை யானவை சோருமே. 

5-83-6052:
மெய்ய னைவிடை ய[ர்தியை வெண்மழுக் 
கைய னைக்கடல் நாகைக்கா ரோணனை 
மைய னுக்கிய கண்டனை வானவர் 
ஐய னைத்தொழு வார்க்கல்ல லில்லையே. 

5-83-6053:
அலங்கல் சேர்சடை ஆதி புராணனை 
விலங்கல் மெல்லியல் பாகம் விருப்பனைக் 
கலங்கள் சேர்கடல் நாகைக்கா ரோணனை 
வலங்கொள் வார்வினை யாயின மாயுமே. 

5-83-6054:
சினங்கொள் மால்கரி சீறிய ஏறினை 
இனங்கொள் வானவ ரேத்திய ஈசனைக் 
கனங்கொள் மாமதில் நாகைக்கா ரோணனை 
மனங்கொள் வார்வினை யாயின மாயுமே. 

5-83-6055:
அந்த மில்புகழ் ஆயிழை யார்பணிந் 
தெந்தை யீசனென் றேத்தும் இறைவனைக் 
கந்த வார்பொழில் நாகைக்கா ரோணனைச் 
சிந்தை செய்யக் கெடுந்துயர் திண்ணமே. 

5-83-6056:
கருவ னைக்கடல் நாகைக்கா ரோணனை 
இருவ ருக்கறி வொண்ணா இறைவனை 
ஒருவ னையுண ரார்புர மூன்றெய்த 
செருவ னைத்தொழத் தீவினை தீருமே. 

5-83-6057:
கடல்க ழிதழி நாகைக்கா ரோணன்றன் 
வடவ ரையெடுத் தார்த்த அரக்கனை 
அடர வு[ன்றிய பாதம் அணைதரத் 
தொடர அஞ்சுந் துயக்கறுங் காலனே. 

6-22-6464:
பாரார் பரவும் பழனத் தானைப்
பருப்பதத் தானைப் பைஞ்ஞீலி யானை
சீரார் செழும்பவளக் குன்றொப் பானைத்
திகழுந் திருமுடிமேற் றிங்கள் சூடிப்
பேரா யிரமுடைய பெம்மான் றன்னைப்
பிறர்தன்னைக் காட்சிக் கரியான் றன்னைக்
காரார் கடல்புடைசூழ் அந்தண் நாகைக்
காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே. 

6-22-6465:
விண்ணோர் பெருமானை வீரட் டானை
வெண்ணீறு மெய்க்கணிந்த மேனி யானைப்
பெண்ணானை ஆணானைப் பேடி யானைப்
பெரும்பெற்றத் தண்புலிய[ர் பேணி னானை
அண்ணா மலையானை ஆனைந் தாடும் 
அணியாரூர் வீற்றிருந்த அம்மான் றன்னைக்
கண்ணார் கடல்புடைசூழ் அந்தண் நாகைக்
காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே. 

6-22-6466:
சிறையார் வரிவண்டு தேனே பாடுந் 
திருமறைக்காட் டெந்தை சிவலோ கனை
மறையான்றன் வாய்மூருங் கீழ்வே @ரும் 
வலிவலமுந் தேவு[ரும் மன்னி யங்கே
உறைவானை உத்தமனை ஒற்றி ய[ரிற்
பற்றியாள் கின்ற பரமன் றன்னைக்
கறையார் கடல்புடைசூழ் அந்தண் நாகைக் 
காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே. 

6-22-6467:
அன்னமாம் பொய்கைசூழ் அம்ப ரானை
ஆச்சிரா மன்னகரு மானைக் காவும்
முன்னமே கோயிலாக் கொண்டான் றன்னை
மூவுலகுந் தானாய மூர்த்தி தன்னைச்
சின்னமாம் பன்மலர்க ளன்றே சூடிச் 
செஞ்சடைமேல் வெண்மதியஞ் சேர்த்தி னானைக்
கன்னியம் புன்னைசூழ் அந்தண் நாகைக்
காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே. 

6-22-6468:
நடையுடைய நல்லெருதொன் று{ர்வான் றன்னை
ஞானப் பெருங்கடலை நல்லூர் மேய
படையுடைய மழுவாளொன் றேந்தி னானைப்
பன்மையே பேசும் படிறன் றன்னை
மடையிடையே வாளை யுகளும் பொய்கை 
மருகல்வாய்ச் சோதி மணிகண் டனைக்
கடையுடைய நெடுமாட மோங்கு நாகைக்
காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே. 

6-22-6469:
புலங்கொள்பூந் தேறல்வாய்ப் புகலிக் கோனைப் 
பூம்புகார்க் கற்பகத்தை புன்கூர் மேய
அலங்கலங் கழனிசூழ் அணிநீர்க் கங்கை 
அவிர்சடைமேல் ஆதரித்த அம்மான் றன்னை
இலங்கு தலைமாலை பாம்பு கொண்டே
ஏகாச மிட்டியங்கும் ஈசன் றன்னைக்
கலங்கற் கடல்புடைசூழ் அந்தண் நாகைக்
காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே. 

6-22-6470:
பொன்மணியம் பூங்கொன்றை மாலை யானைப்
புண்ணியனை வெண்ணீறு பூசி னானைச்
சின்மணிய மூவிலைய சூலத் தானைத்
தென்சிராப் பள்ளிச் சிவலோ கனை
மன்மணியை வான்சுடலை ய[ராப் பேணி 
வல்லெருதொன் றேறும் மறைவல் லானைக்
கன்மணிகள் வெண்டிரைசூழ் அந்தண் நாகைக் 
காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே. 

6-22-6471:
வெண்டலையும் வெண்மழுவு மேந்தி னானை
விரிகோ வணமசைத்த வெண்ணீற் றானைப்
புண்டலைய மால்யானை யுரிபோர்த் தானைப்
புண்ணியனை வெண்ணீ றணிந்தான் றன்னை
எண்டிசையு மெரியாட வல்லான் றன்னை
ஏகம்ப மேயானை எம்மான் றன்னைக்
கண்டலங் கழனிசூழ் அந்தண் நாகைக் 
காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே. 

6-22-6472:
சொல்லார்ந்த சோற்றுத் துறையான் றன்னைத்
தொன்னரக நன்னெறியாற் று{ர்ப்பான் றன்னை
வில்லானை மீயச்சூர் மேவி னானை
வேதியர்கள் நால்வர்க்கும் வேதஞ் சொல்லிப்
பொல்லாதார் தம்மரண மூன்றும் பொன்றப்
பொறியரவம் மார்பாரப் பூண்டான் றன்னைக்
கல்லாலின் கீழானைக் கழிசூழ் நாகைக் 
காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே. 

6-22-6473:
மனைதுறந்த வல்லமணர் தங்கள் பொய்யும் 
மாண்புரைக்கும் மனக்குண்டர் தங்கள் பொய்யுஞ்
சினைபொதிந்த சீவரத்தர் தங்கள் பொய்யும்
மெய்யென்று கருதாதே போத நெஞ்சே
பனையுரியைத் தன்னுடலிற் போர்த்த எந்தை
அவன்பற்றே பற்றாகக் காணி னல்லாற்
கனைகடலின் றென்கழிசூழ் அந்தண் நாகைக்
காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே. 

6-22-6474:
நெடியானும் மலரவனும் நேடி யாங்கே 
நேருருவங் காணாமே சென்று நின்ற
படியானைப் பாம்புரமே காத லானைப்
பாம்பரையோ டார்த்த படிறன் றன்னைச்
செடிநாறும் வெண்டலையிற் பிச்சைக் கென்று 
சென்றானை நின்றிய[ர் மேயான் றன்னைக்
கடிநாறு பூஞ்சோலை அந்தண் நாகைக்
காரோணத் தெஞ்ஞான்றுங் காண லாமே. 

7-46-7691:
பத்தூர்புக் கிரந்துண்டு பலபதிகம் பாடிப் 
பாவையரைக் கிறிபேசிப் படிறாடித் திரிவீர் 
செத்தார்தம் எலும்பணிந்து சேவேறித் திரிவீர் 
செல்வத்தை மறைத்துவைத்தீர் எனக்கொருநா ளிரங்கீர் 
முத்தாரம் இலங்கிமிளிர் மணிவயிரக் கோவை 
அவைபூணத் தந்தருளி மெய்க்கினிதா நாறுங் 
கத்தூரி கமழ்சாந்து பணித்தருள வேண்டும் 
கடல்நாகைக் காரோணம் மேவியிருந் தீரே. 

7-46-7692:
வேம்பினொடு தீங்கரும்பு விரவியெனைத் தீற்றி 
விருத்திநான் உமைவேண்டத் துருத்திபுக்கங் கிருந்தீர் 
பாம்பினொடு படர்சடைக ளவைகாட்டி வெருட்டிப் 
பகட்டநான் ஒட்டுவனோ பலகாலும் உழன்றேன் 
சேம்பினொடு செங்கழுநீர் தண்கிடங்கிற் றிகழுந் 
திருவாரூர் புக்கிருந்த தீவண்ணர் நீரே 
காம்பினொடு நேத்திரங்கள் பணித்தருள வேண்டுங் 
கடல்நாகைக் காரோணம் மேவியிருந் தீரே. 

7-46-7693:
பூண்பதோர் இளவாமை பொருவிடையொன் றேறிப் 
பொல்லாத வேடங்கொண் டெல்லாருங் காணப் 
பாண்பேசிப் படுதலையிற் பலிகொள்கை தவிரீர் 
பாம்பினொடு படர்சடைமேல் மதிவைத்த பண்பீர் 
வீண்பேசி மடவார்கை வெள்வளைகள் கொண்டால் 
வெற்பரையன் மடப்பாவை பொறுக்குமோ சொல்லீர் 
காண்பினிய மணிமாடம் நிறைந்த நெடுவீதிக் 
கடல்நாகைக் காரோணம் மேவியிருந் தீரே. 

7-46-7694:
விட்டதோர் சடைதாழ வீணைவிடங் காக 
வீதிவிடை யேறுவீர் வீணடிமை யுகந்தீர் 
துட்டரா யினபேய்கள் சூழநட மாடிச் 
சுந்தரராய்த் தூமதியஞ் சூடுவது சுவண்டே 
வட்டவார் குழல்மடவார் தம்மைமயல் செய்தல் 
மாதவமோ மாதிமையோ வாட்டமெலாந் தீரக் 
கட்டியெமக் கீவதுதான் எப்போது சொல்லீர் 
கடல்நாகைக் காரோணம் மேவியிருந் தீரே. 

7-46-7695:
மிண்டாடித் திரிதந்து வெறுப்பனவே செய்து 
வினைக்கேடு பலபேசி வேண்டியவா திரிவீர் 
தொண்டாடித் திரிவேனைத் தொழும்புதலைக் கேற்றுஞ் 
சுந்தரனே கந்தமுதல் ஆடையா பரணம் 
பண்டாரத் தேயெனக்குப் பணித்தருள வேண்டும் 
பண்டுதான் பிரமாணம் ஒன்றுண்டே நும்மைக் 
கண்டார்க்குங் காண்பரிதாய்க் கனலாகி நிமிர்ந்தீர் 
கடல்நாகைக் காரோணம் மேவியிருந் தீரே. 

7-46-7696:
இலவவிதழ் வாயுமையோ டெருதேறிப் பூதம் 
இசைபாட இடுபிச்சைக் கெச்சுச்சம் போது 
பலவகம்புக் குழிதர்வீர் பட்டோ டு சாந்தம் 
பணித்தருளா திருக்கின்ற பரிசென்ன படிறோ 
உலவுதிரைக் கடல்நஞ்சை அன்றமரர் வேண்ட 
உண்டருளிச் செய்ததுமக் கிருக்கொண்ணா திடவே 
கலவமயில் இயலவர்கள் நடமாடுஞ் செல்வக் 
கடல்நாகைக் காரோணம் மேவியிருந் தீரே. 

7-46-7697:
தூசுடைய அகலல்குல் தூமொழியாள் ஊடல் 
தொலையாத காலத்தோர் சொற்பாடாய் வந்து 
தேசுடைய இலங்கையர்கோன் வரையெடுக்க அடர்த்துத் 
திப்பியகீ தம்பாடத் தேரொடுவாள் கொடுத்தீர் 
நேசமுடை அடியவர்கள் வருந்தாமை அருந்த 
நிறைமறையோர் உறைவீழி மிழலைதனில் நித்தல் 
காசருளிச் செய்தீரின் றெனக்கருள வேண்டும் 
கடல்நாகைக் காரோணம் மேவியிருந் தீரே. 

7-46-7698:
மாற்றமேல் ஒன்றுரையீர் வாளாநீர் இருந்தீர் 
வாழ்விப்பன் எனஆண்டீர் வழியடியேன் உமக்கு 
ஆற்றவேற் றிருவுடையீர் நல்கூர்ந்தீ ரல்லீர் 
அணியாரூர் புகப்பெய்த அருநிதிய மதனில் 
தோற்றமிகு முக்கூற்றி லொருகூறு வேண்டுந் 
தாரீரேல் ஒருபொழுதும் அடியெடுக்க லொட்டேன் 
காற்றனைய கடும்பரிமா ஏறுவது வேண்டும் 
கடல்நாகைக் காரோணம் மேவியிருந் தீரே. 

7-46-7699:
மண்ணுலகும் விண்ணுலகும் உம்மதே ஆட்சி 
மலையரையன் பொற்பாவை சிறுவனையுந் தேறேன் 
எண்ணிலியுண் பெருவயிறன் கணபதியொன் றறியான் 
எம்பெருமான் இதுதகவோ இயம்பியருள் செய்வீர் 
திண்ணெனவென் உடல்விருத்தி தாரீரே யாகில் 
திருமேனி வருந்தவே வளைக்கின்றேன் நாளைக் 
கண்ணறையன் கொடும்பாடன் என்றுரைக்க வேண்டா 
கடல்நாகைக் காரோணம் மேவியிருந் தீரே. 

7-46-7700:
மறியேறு கரதலத்தீர் மாதிமையேல் உடையீர் 
மாநிதியந் தருவனென்று வல்லீராய் ஆண்டீர் 
கிறிபேசிக் கீழ்வே@ர் புக்கிருந்தீர் அடிகேள் 
கிறியும்மாற் படுவேனோ திருவாணை யுண்டேல் 
பொறிவிரவு நற்புகர்கொள் பொற்சுரிகை மேலோர் 
பொற்பூவும் பட்டிகையும் புரிந்தருள வேண்டும் 
கறிவிரவு நெய்சோறு முப்போதும் வேண்டும் 
கடல்நாகைக் காரோணம் மேவியிருந் தீரே. 

7-46-7701:
பண்மயத்த மொழிப்பரவை சங்கிலிக்கும் எனக்கும் 
பற்றாய பெருமானே மற்றாரை உடையேன் 
உண்மயத்த உமக்கடியேன் குறைதீர்க்க வேண்டும் 
ஒளிமுத்தம் பூணாரம் ஒண்பட்டும் பூவுங் 
கண்மயத்த கத்தூரி கமழ்சாந்தும் வேண்டுங் 
கடல்நாகைக் காரோணம் மேவியிருந் தீரென் 
றண்மயத்தால் அணிநாவ லாரூரன் சொன்ன 
அருந்தமிழ்கள் இவைவல்லார் அமருலகாள் பவரே.