HolyIndia.Org

திருப்புகலூர் ஆலய தேவாரம்

திருப்புகலூர் ஆலயம்
2-115-2714:
வெங்கள்விம்மு குழலிளைய ராடவ்வெறி விரவுநீர்ப் 
பொங்குசெங்கட் கருங்கயல்கள் பாயும்புக லூர்தனுள் 
திங்கள்சூடித் திரிபுரமோ ரம்பாலெரி ய[ட்டிய 
எங்கள்பெம்மான் அடிபரவ நாளும்மிடர் கழியுமே. 

2-115-2715:
வாழ்ந்தநாளும் மினிவாழு நாளும்மிவை யறிதிரேல் 
வீழ்ந்தநாளெம் பெருமானை யேத்தாவிதி யில்லிகாள் 
போழ்ந்ததிங்கட் புரிசடையி னான்றன்புக லூரையே 
சூழ்ந்தவுள்ளம் உடையீர்காள் உங்கள்துயர் தீருமே. 

2-115-2716:
மடையின்நெய்தல் கருங்குவளை செய்யம்மலர்த் தாமரை 
புடைகொள்செந்நெல் விளைகழனி மல்கும்புக லூர்தனுள் 
தொடைகொள்கொன்றை புனைந்தானோர் பாகம்மதி சூடியை 
அடையவல்லார் அமருலகம் ஆளப் பெறுவார்களே. 

2-115-2717:
பூவுந்நீரும் பலியுஞ் சுமந்துபுக லூரையே 
நாவினாலே நவின்றேத்த லோவார்செவித் துளைகளால் 
யாவுங்கேளார் அவன்பெருமை யல்லால்அடி யார்கள்தாம் 
ஓவுநாளும் உணர்வொழிந்த நாளென்றுள்ளங் கொள்ளவே. 

2-115-2718:
அன்னங்கன்னிப் பெடைபுல்கி யொல்கியணி நடையவாய்ப் 
பொன்னங்காஞ்சி மலர்ச்சின்ன மாலும்புக லூர்தனுள் 
முன்னம்மூன்று மதிலெரித்த மூர்த்திதிறங் கருதுங்கால் 
இன்னரென்னப் பெரிதரியர் ஏத்தச்சிறி தெளியரே. 

2-115-2719:
குலவராகக் குலம்இலரு மாகக்குணம் புகழுங்கால் 
உலகில்நல்ல கதிபெறுவ ரேனும்மல ரூறுதேன் 
புலவமெல்லாம் வெறிகமழும் அந்தண்புக ளுர்தனுள் 
நிலவமல்கு சடையடிகள் பாதம்நினை வார்களே. 

2-115-2720:
ஆணும்பெண்ணும் மெனநிற்ப ரேனும்மர வாரமாப் 
பூணுமேனும் புகலூர் தனக்கோர் பொருளாயினான் 
ஊணும்ஊரார் இடுபிச்சை யேற்றுண்டுடை கோவணம் 
பேணுமேனும் பிரானென்ப ராலெம்பெரு மானையே. 

2-115-2721:
உய்யவேண்டில் எழுபோத நெஞ்சேயுய ரிலங்கைக்கோன் 
கைகளொல்கக் கருவரை யெடுத்தானையோர் விரலினால் 
செய்கைதோன்றச் சிதைத்தருள வல்லசிவன் மேயபூம் 
பொய்கைசூழ்ந்த புகலூர் புகழப் பொருளாகுமே. 

2-115-2722:
நேமியானும் முகநான் குடையந்நெறி யண்ணலும் 
ஆமிதென்று தகைந்தேத்தப் போயாரழ லாயினான் 
சாமிதாதை சரணாகு மென்றுதலை சாய்மினோ 
பூமியெல்லாம் புகழ்செல்வம் மல்கும்புக லூரையே. 

2-115-2723:
வேர்த்தமெய்யர் உருவத் துடைவிட் டுழல்வார்களும் 
போர்த்தகூறைப் போதிநீழ லாரும்புக லூர்தனுள் 
தீர்த்தமெல்லாஞ் சடைக்கரந்த தேவன்திறங் கருதுங்கால் 
ஓர்த்துமெய்யென் றுணராது பாதந்தொழு துய்ம்மினே. 

2-115-2724:
புந்தியார்ந்த பெரியோர்கள் ஏத்தும்புக லூர்தனுள் 
வெந்தசாம்பற் பொடிப்பூச வல்லவிடை ய[ர்தியை 
அந்தமில்லா அனலாட லானையணி ஞானசம் 
பந்தன்சொன்ன தமிழ்பாடி யாடக்கெடும் பாவமே. 

4-16-4314:
செய்யர் வெண்ணூலர் கருமான் மறிதுள்ளுங் 
கையர் கனைகழல் கட்டிய காலினர் 
மெய்யர் மெய்ந்நின் றவர்க்கல்லா தவர்க்கென்றும் 
பொய்யர் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே. 

4-16-4315:
மேகநல் ஊர்தியர் மின்போல் மிளிர்சடைப் 
பாக மதிநுத லாளையோர் பாகத்தர் 
நாக வளையினர் நாக வுடையினர் 
போகர் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே. 

4-16-4316:
பெருந்தாழ் சடைமுடி மேற்பிறை சூடிக் 
கருந்தாழ் குழலியுந் தாமுங் கலந்து 
திருந்தா மனமுடை யார்திறத் தென்றும் 
பொருந்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே. 

4-16-4317:
அக்கார் அணிவடம் ஆகத்தர் நாகத்தர் 
நக்கார் இளமதிக் கண்ணியர் நாடொறும் 
உக்கார் தலைபிடித் துன்பலிக் கூர்தொறும் 
புக்கார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே. 

4-16-4318:
ஆர்த்தார் உயிரடும் அந்தகன் றன்னுடல் 
பேர்த்தார் பிறைநுதற் பெண்ணின்நல் லாள்உட்கக் 
கூர்த்தார் மருப்பிற் கொலைக்களிற் றீருரி 
போர்த்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே. 

4-16-4319:
தூமன் சுறவந் துதைந்த கொடியுடைக் 
காமன் கணைவலங் காய்ந்தமுக் கண்ணினர் 
சேம நெறியினர் சீரை யுடையவர் 
பூமன் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே. 

4-16-4320:
உதைத்தார் மறலி உருளவோர் காலாற் 
சிதைத்தார் திகழ்தக்கன் செய்தநல் வேள்வி 
பதைத்தார் சிரங்கரங் கொண்டுவெய் யோன்கண் 
புதைத்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே. 

4-16-4321:
கரிந்தார் தலையர் கடிமதில் மூன்றுந் 
தெரிந்தார் கணைகள் செழுந்தழ லுண்ண 
விரிந்தார் சடைமேல் விரிபுனற் கங்கை 
புரிந்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே. 

4-16-4322:
ஈண்டார் அழலி னிருவருங் கைதொழ 
நீண்டார் நெடுந்தடு மாற்ற நிலையஞ்ச 
மாண்டார்தம் என்பு மலர்க்கொன்றை மாலையும் 
பூண்டார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே. 

4-16-4323:
கறுத்தார் மணிகண்டங் கால்விர லூன்றி 
இறுத்தார் இலங்கையர் கோன்முடி பத்தும் 
அறுத்தார் புலனைந்தும் ஆயிழை பாகம் 
பொறுத்தார் புகலூர்ப் புரிசடை யாரே. 

4-54-4676:
பகைத்திட்டார் புரங்கள் மூன்றும் 
பாறிநீ றாகி வீழப் 
புகைத்திட்ட தேவர் கோவே 
பொறியிலேன் உடலந் தன்னுள் 
அகைத்திட்டங் கதனை நாளும் 
ஐவர்கொண் டாட்ட வாடித் 
திகைத்திட்டேன் செய்வ தென்னே 
திருப்புக லூர னீரே. 

4-54-4677:
மையரி மதர்த்த ஒண்கண் 
மாதரார் வலையிற் பட்டுக் 
கையெரி சூல மேந்துங் 
கடவுளை நினைய மாட்டேன் 
ஐநெரிந் தகமி டற்றே 
அடைக்கும்போ தாவி யார்தாஞ் 
செய்வதொன் றறிய மாட்டேன் 
திருப்புக லூர னீரே. 

4-54-4678:
முப்பதும் முப்பத் தாறும் 
முப்பதும் இடுகு ரம்பை 
அப்பர்போல் ஐவர் வந்து 
அதுதரு கிதுவி டென்று 
ஒப்பவே நலிய லுற்றால் 
உய்யுமா றறிய மாட்டேன் 
செப்பமே திகழு மேனித் 
திருப்புக லூர னீரே. 

4-54-4679:
பொறியிலா அழுக்கை யோம்பிப் 
பொய்யினை மெய்யென் றெண்ணி 
நெறியலா நெறிகள் சென்றேன் 
நீதனேன் நீதி யேதும் 
அறிவிலேன் அமரர் கோவே 
அமுதினை மண்ணில் வைக்குஞ் 
செறிவிலேன் செய்வ தென்னே 
திருப்புக லூர னீரே. 

4-54-4680:
அளியினார் குழலி னார்கள் 
அவர்களுக் கன்ப தாகிக் 
களியினார் பாடல் ஓவாக் 
கடவு[ர்வீ ரட்ட மென்னுந் 
தளியினார் பாத நாளும் 
நினைவிலாத் தகவில் நெஞ்சந் 
தெளிவிலேன் செய்வ தென்னே 
திருப்புக லூர னீரே. 

4-54-4681:
இலவினார் மாதர் பாலே 
இசைந்துநான் இருந்து பின்னும் 
நிலவுநாள் பலவென் றெண்ணி 
நீதனேன் ஆதி உன்னை 
உலவிநான் உள்க மாட்டேன் 
உன்னடி பரவு ஞானஞ் 
செலவிலேன் செய்வ தென்னே 
திருப்புக லூர னீரே. 

4-54-4682:
காத்திலேன் இரண்டும் மூன்றுங் 
கல்வியேல் இல்லை என்பால் 
வாய்த்திலேன் அடிமை தன்னுள் 
வாய்மையால் தூயே னல்லேன் 
பார்த்தனுக் கருள்கள் செய்த 
பரமனே பரவு வார்கள் 
தீர்த்தமே திகழும் பொய்கைத் 
திருப்புக லூர னீரே. 

4-54-4683:
நீருமாய்த் தீயு மாகி 
நிலனுமாய் விசும்பு மாகி 
ஏருடைக் கதிர்க ளாகி 
இமையவர் இறைஞ்ச நின்று 
ஆய்வதற் கரிய ராகி 
அங்கங்கே யாடு கின்ற 
தேவர்க்குந் தேவ ராவார் 
திருப்புக லூர னாரே. 

4-54-4684:
மெய்யுளே விளக்கை ஏற்றி 
வேண்டள வுயரத் தூண்டி 
உய்வதோர் உபாயம் பற்றி 
உகக்கின்றேன் உகவா வண்ணம் 
ஐவரை அகத்தே வைத்தீர் 
அவர்களே வலியர் சாலச் 
செய்வதொன் றறிய மாட்டேன் 
திருப்புக லூர னீரே. 

4-54-4685:
அருவரை தாங்கி னானும் 
அருமறை யாதி யானும் 
இருவரும் அறிய மாட்டா 
ஈசனார் இலங்கை வேந்தன் 
கருவரை எடுத்த ஞான்று 
கண்வழி குருதி சோரத் 
திருவிரல் சிறிது வைத்தார் 
திருப்புக லூர னாரே. 

4-106-5167:
தன்னைச் சரணென்று தாளடைந் 
தேன்றன் அடியடையப் 
புன்னைப் பொழிற்புக லூரண்ணல் 
செய்வன கேண்மின்களோ 
என்னைப் பிறப்பறுத் தென்வினை 
கட்டறுத் தேழ்நரகத் 
தென்னைக் கிடக்கலொட் டான்சிவ 
லோகத் திருத்திடுமே. 

4-106-5168:
பொன்னை வகுத்தன்ன மேனிய 
னேபுணர் மென்முலையாள் 
தன்னை வகுத்தன்ன பாகத்தனே 
தமியேற் கிரங்காய் 
புன்னை மலர்த்தலை வண்டுறங் 
கும்புக லூரரசே 
என்னை வகுத்திலை யேலிடும் 
பைக்கிடம் யாதுசொல்லே. 

4-106-5169:
பொன்னள வார்சடைக் கொன்றையி 
னாய்புக லூர்க்கரசே 
மன்னுள தேவர்கள் தேடு 
மருந்தே வலஞ்சுழியாய் 
என்னள வேயுனக் காட்பட் 
டிடைக்கலத் தேகிடப்பார் 
உன்னள வேயெனக் கொன்றுமி 
ரங்காத உத்தமனே. 

4-106-5170:
ஓணப் பிரானும் ஒளிர்மா 
மலர்மிசை உத்தமனுங் 
காணப் பராவியுங் காண்கின் 
றிலர்கர நாலைந்துடைத் 
தோணற் பிரானை வலிதொலைத் 
தோன்தொல்லை நீர்ப்புகலூர்க் 
கோணப் பிரானைக் குறுகக் 
குறுகா கொடுவினையே. 

5-46-5686:
துன்னக் கோவணச் சுண்ணவெண் ணீறணி
பொன்னக் கன்ன சடைப்புக லூரரோ
மின்னக் கன்னவெண் டிங்களைப் பாம்புடன்
என்னுக் கோவுடன் வைத்திட் டிருப்பதே. 

5-46-5687:
இரைக்கும் பாம்பு மெறிதரு திங்களும்
நுரைக்குங் கங்கையும் நுண்ணிய செஞ்சடைப்
புரைப்பி லாத பொழிற்புக லூரரை
உரைக்கு மாசொல்லி ஒள்வளை சோருமே. 

5-46-5688:
ஊச லாம்அர வல்குலென் சோர்குழல்
ஏச லாம்பழி தந்தெழில் கொண்டனர்
ஓசொ லாய்மக ளேமுறை யோவென்று
பூசல் நாமிடு தும்புக லூரர்க்கே. 

5-46-5689:
மின்னின் நேரிடை யாளுமை பங்கனைத்
தன்னை நேரொப் பிலாத தலைவனைப்
புன்னைக் கானற் பொழில்புக லூரனை
என்னு ளாகவைத் தின்புற் றிருப்பனே. 

5-46-5690:
விண்ணி னார்மதி சூடிய வேந்தனை
எண்ணி நாமங்கள் ஓதி எழுத்தஞ்சுங்
கண்ணி னாற்கழல் காண்பிட மேதெனிற்
புண்ணி யன்புக லூருமென் நெஞ்சுமே. 

5-46-5691:
அண்ட வாணர் அமுதுண நஞ்சுண்டு
பண்டு நான்மறை யோதிய பாடலன்
தொண்ட ராகித் தொழுது மதிப்பவர்
புண்ட ரீகத்து ளார்புக லூரரே. 

5-46-5692:
தத்து வந்தலை கண்டறி வாரிலை
தத்து வந்தலை கண்டவர் கண்டிலர்
தத்து வந்தலை நின்றவர்க் கல்லது
தத்து வன்னலன் தண்புக லூரனே. 

5-46-5693:
பெருங்கை யாகிப் பிளிறி வருவதோர்
கருங்கை யானைக் களிற்றுரி போர்த்தவர்
வருங்கை யானை மதகளி றஞ்சினைப்
பொருங்கை யானைகண் டீர்புக லூரரே. 

5-46-5694:
பொன்னொத் தநிறத் தானும் பொருகடல்
தன்னொத் தநிறத் தானும் அறிகிலாப்
புன்னைத் தாது பொழிற்புக லூரரை
என்னத் தாவென என்னிடர் தீருமே. 

5-46-5695:
மத்த னாய்மதி யாது மலைதனை
எத்தி னான்றிரள் தோள்முடி பத்திற
ஒத்தி னான்விர லாலொருங் கேத்தலும்
பொத்தி னான்புக லூரைத் தொழுமினே. 

6-99-7215:
எண்ணுகேன் என்சொல்லி எண்ணு கேனோ
எம்பெருமான் திருவடியே எண்ணி னல்லாற்
கண்ணிலேன் மற்றோர் களைக ணில்லேன்
கழலடியே கைதொழுது காணி னல்லால்
ஒண்ணுளே ஒன்பது வாசல் வைத்தாய்
ஒக்க அடைக்கும்போ துணர மாட்டேன்
புண்ணியா உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே. 

6-99-7216:
அங்கமே பூண்டாய் அனலா டினாய்
ஆதிரையாய் ஆல்நிழலாய் ஆனே று{ர்ந்தாய்
பங்கமொன் றில்லாத படர்ச டையினாய்
பாம்பொடு திங்கள் பகைதீர்த் தாண்டாய்
சங்கையொன் றின்றியே தேவர் வேண்டச்
சமுத்திரத்தின் நஞ்சுண்டு சாவா மூவாச்
சிங்கமே உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
திருப்புகலூர் மேவிய தேவ தேவே. 

6-99-7217:
பையரவக் கச்சையாய் பால்வெண் ணீற்றாய்
பளிக்குக் குழையினாய் பண்ணார் இன்சொல்
மைவிரவு கண்ணாளைப் பாகங் கொண்டாய்
மான்மறிகை யேந்தினாய் வஞ்சக் கள்வர்
ஐவரையும் என்மேற் றரவ றுத்தாய்
அவர்வேண்டுங் காரியமிங் காவ தில்லை
பொய்யுரையா துன்னடிக்கே போது கின்றேன்
பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே. 

6-99-7218:
தெருளாதார் மூவெயிலுந் தீயில் வேவச்
சிலைவளைத்துச் செங்கணையாற் செற்ற தேவே
மருளாதார் தம்மனத்தில் வாட்டந் தீர்ப்பாய்
மருந்தாய்ப் பிணிதீர்ப்பாய் வானோர்க் கென்றும்
அருளாகி ஆதியாய் வேத மாகி
அலர்மேலான் நீர்மேலான் ஆய்ந்துங் காணாப்
பொருளாவாய் உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே. 

6-99-7219:
நீரேறு செஞ்சடைமேல் நிலாவெண் டிங்கள்
நீங்காமை வைத்துகந்த நீதி யானே
பாரேறு படுதலையிற் பலிகொள் வானே
பண்டனங்கற் காய்ந்தானே பாவ நாசா
காரேறு முகிலனைய கண்டத் தானே
கருங்கைக் களிற்றுரிவை கதறப் போர்த்த
போரேறே உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே. 

6-99-7220:
விரிசடையாய் வேதியனே வேத கீதா
விரிபொழில்சூழ் வெண்காட்டாய் மீயச் சூராய்
திரிபுரங்க ளெரிசெய்த தேவ தேவே
திருவாரூர்த் திருமூலத் தான மேயாய்
மருவினியார் மனத்துளாய் மாகா ளத்தாய்
வலஞ்சுழியாய் மாமறைக்காட் டெந்தா யென்றும்
புரிசடையாய் உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே. 

6-99-7221:
தேவார்ந்த தேவனைத் தேவ ரெல்லாந்
திருவடிமேல் அலரிட்டுத் தேடி நின்று
நாவார்ந்த மறைபாடி நட்ட மாடி
நான்முகனும் இந்திரனும் மாலும் போற்றக்
காவார்ந்த பொழிற்சோலைக் கானப் பேராய்
கழுக்குன்றத் துச்சியாய் கடவு ளேநின்
பூவார்ந்த பொன்னடிக்கே போது கின்றேன்
பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே. 

6-99-7222:
நெய்யாடி நின்மலனே நீல கண்டா
நிறைவுடையாய் மறைவல்லாய் நீதி யானே
மையாடு கண்மடவாள் பாகத் தானே
மான்றோ லுடையாய் மகிழ்ந்து நின்றாய்
கொய்யாடு கூவிளங் கொன்றை மாலை
கொண்டடியேன் நானிட்டுக் கூறி நின்று
பொய்யாத சேவடிக்கே போது கின்றேன்
பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே. 

6-99-7223:
துன்னஞ்சேர் கோவணத்தாய் தூய நீற்றாய்
துதைந்திலங்கு வெண்மழுவாள் கையி லேந்தித்
தன்னணையுந் தண்மதியும் பாம்பும் நீருஞ்
சடைமுடிமேல் வைத்துகந்த தன்மை யானே
அன்ன நடைமடவாள் பாகத் தானே
அக்காரம் பூண்டானே ஆதி யானே
பொன்னங் கழலடிக்கே போது கின்றேன்
பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே. 

6-99-7224:
ஒருவனையு மல்லா துணரா துள்ளம்
உணர்ச்சித் தடுமாற்றத் துள்ளே நின்ற
இருவரையும் மூவரையும் என்மே லேவி
இல்லாத தரவறுத்தாய்க் கில்லேன் ஏலக்
கருவரை சூழ்கானல் இலங்கை வேந்தன்
கடுந்தேர்மீ தோடாமைக் காலாற் செற்ற
பொருவரையாய் உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே. 

7-34-7564:
தம்மையேபுகழ்ந் திச்சைபேசினுஞ் 
சார்வினுந்தொண்டர் தருகிலாப் 
பொய்ம்மையாளரைப் பாடாதேயெந்தை 
புகலூர்பாடுமின் புலவீர்காள் 
இம்மையேதருஞ் சோறுங்கூறையும் 
ஏத்தலாமிடர் கெடலுமாம் 
அம்மையேசிவ லோகமாள்வதற் 
கியாதுமையுற வில்லையே. 

7-34-7565:
மிடுக்கிலாதானை வீமனேவிறல் 
விசயனேவில்லுக் கிவனென்று 
கொடுக்கிலாதானைப் பாரியேயென்று 
கூறினுங்கொடுப் பாரிலை 
பொடிக்கொள்மேனியெம் புண்ணியன்புக 
லூரைப்பாடுமின் புலவீர்காள் 
அடுக்குமேலம ருலகமாள்வதற் 
கியாதுமையுற வில்லையே. 

7-34-7566:
காணியேற்பெரி துடையனேகற்று 
நல்லனேசுற்றம் நற்கிளை 
பேணியேவிருந் தோம்புமேயென்று 
பேசினுங்கொடுப் பாரிலை 
பூணிபூண்டுழப் புட்சிலம்புந்தண் 
புகலூர்பாடுமின் புலவீர்காள் 
ஆணியாயம ருலகமாள்வதற் 
கியாதுமையுற வில்லையே. 

7-34-7567:
நரைகள்போந்துமெய் தளர்ந்துமூத்துடல் 
நடுங்கிநிற்குமிக் கிழவனை 
வரைகள்போல்திரள் தோளனேயென்று 
வாழ்த்தினுங்கொடுப் பாரிலை 
புரைவெள்ளேறுடைப் புண்ணியன்புக 
லூரைப்பாடுமின் புலவீர்காள் 
அரையனாயம ருலகமாள்வதற் 
கியாதுமையுற வில்லையே. 

7-34-7568:
வஞ்சநெஞ்சனை மாசழக்கனைப் 
பாவியைவழக் கில்லியைப் 
பஞ்சதுட்டனைச் சாதுவேயென்று 
பாடினுங்கொடுப் பாரிலை 
பொன்செய்செஞ்சடைப் புண்ணியன்புக 
லூரைப்பாடுமின் புலவீர்காள் 
நெஞ்சில்நோயறுத் துஞ்சுபோவதற் 
கியாதுமையுற வில்லையே. 

7-34-7569:
நலமிலாதானை நல்லனேயென்று 
நரைத்தமாந்தரை இளையனே 
குலமிலாதானைக் குலவனேயென்று 
கூறினுங்கொடுப் பாரிலை 
புலமெலாம்வெறி கமழும்பூம்புக 
லூரைப்பாடுமின் புலவீர்காள் 
அலமராதமர் உலகமாள்வதற் 
கியாதுமையுற வில்லையே. 

7-34-7570:
நோயனைத்தடந் தோளனேயென்று 
நொய்யமாந்தரை விழுமிய 
தாயன்றோபுல வோர்க்கெலாமென்று 
சாற்றினுங்கொடுப் பாரிலை 
போயுழன்றுகண் குழியாதேயெந்தை 
புகலூர்பாடுமின் புலவீர்காள் 
ஆயமின்றிப்போய் அண்டமாள்வதற் 
கியாதுமையுற வில்லையே. 

7-34-7571:
எள்விழுந்திடம் பார்க்குமாகிலும் 
ஈக்கும்ஈகிலன் ஆகிலும் 
வள்ளலேயெங்கள் மைந்தனேயென்று 
வாழ்த்தினுங்கொடுப் பாரிலை 
புள்ளெலாஞ்சென்று சேரும்பூம்புக 
லூரைப்பாடுமின் புலவீர்காள் 
அள்ளற்பட்டழுந் தாதுபோவதற் 
கியாதுமையுற வில்லையே. 

7-34-7572:
கற்றிலாதானைக் கற்றுநல்லனே 
காமதேவனை யொக்குமே 
முற்றிலாதானை முற்றனேயென்று 
மொழியினுங்கொடுப் பாரிலை 
பொத்திலாந்தைகள் பாட்டறாப்புக 
லூரைப்பாடுமின் புலவீர்காள் 
அத்தனாயம ருலகமாள்வதற் 
கியாதுமையுற வில்லையே. 

7-34-7573:
தையலாருக்கோர் காமனேயென்றுஞ் 
சாலநல்வழக் குடையனே 
கையுலாவிய வேலனேயென்று 
கழறினுங்கொடுப் பாரிலை 
பொய்கையாவியின் மேதிபாய்புக 
லூரைப்பாடுமின் புலவீர்காள் 
ஐயனாயம ருலகமாள்வதற் 
கியாதுமையுற வில்லையே. 

7-34-7574:
செறுவினிற்செழுங் கமலமோங்குதென் 
புகலூர்மேவிய செல்வனை 
நறவம்பூம்பொழில் நாவலூரன் 
வனப்பகையப்பன் சடையன்றன் 
சிறுவன்வன்றொண்டன் ஊரன்பாடிய 
பாடல்பத்திவை வல்லவர் 
அறவனாரடி சென்றுசேர்வதற் 
கியாதுமையுற வில்லையே. 
 
இது பொன்வேண்டுங் குறிப்புடன் பதிகமோதித் துதி 
செய்யவுஞ் சுவாமி கிருபைசெய்யாமையால் மனவெறுப் 
புடன் திருமடத்துக்கெழுந்தருளாமல் ஆலயத்தில் 
திருப்பணிக்காக வந்திருந்த செங்கற்களைப் பரப்பி 
அதன்மேற் பள்ளிகொண்டு துயில்கூர்ந்து அது நீங்கி 
யெழுந்தபோது செங்கற்கள் பொன்னாயிருக்கக்கண்டு 
மகிழ்ந்து ஓதித் துதிசெய்தருளியது.