HolyIndia.Org

திருக்கொண்டீச்சரம் ஆலய தேவாரம்

திருக்கொண்டீச்சரம் ஆலயம்
4-67-4807:
வரைகிலேன் புலன்க ளைந்தும் 
வரைகிலாப் பிறவி மாயப் 
புரையிலே அடங்கி நின்று 
புறப்படும் வழியுங் காணேன் 
அரையிலே மிளிரு நாகத் 
தண்ணலே அஞ்ச லென்னாய் 
திரையுலாம் பழன வேலித் 
திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே. 

4-67-4808:
தொண்டனேன் பிறந்து வாளா 
தொல்வினைக் குழியில் வீழ்ந்து 
பிண்டமே சுமந்து நைந்து 
பேர்வதோர் வழியுங் காணேன் 
அண்டனே அண்ட வாணா 
அறிவனே அஞ்ச லென்னாய் 
தெண்டிரைப் பழனஞ் சூழ்ந்த 
திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே. 

4-67-4809:
கால்கொடுத் தெலும்பு மூட்டிக் 
கதிர்நரம் பாக்கை யார்த்துத் 
தோலுடுத் துதிர மட்டித் 
தொகுமயிர் மேய்ந்த கூரை 
ஓலெடுத் துழைஞர் கூடி 
ஒளிப்பதற் கஞ்சு கின்றேன் 
சேலுடைப் பழனஞ் சூழ்ந்த 
திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே. 

4-67-4810:
கூட்டமாய் ஐவர் வந்து 
கொடுந்தொழிற் குணத்த ராகி 
ஆட்டுவார்க் காற்ற கில்லேன் 
ஆடர வசைத்த கோவே 
காட்டிடை யரங்க மாக 
ஆடிய கடவு ளேயோ 
சேட்டிரும் பழன வேலித் 
திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே. 

4-67-4811:
பொக்கமாய் நின்ற பொல்லாப் 
புழுமிடை முடைகொள் ஆக்கை 
தொக்குநின் றைவர் தொண்ணூற் 
றறுவருந் துயக்க மெய்த 
மிக்குநின் றிவர்கள் செய்யும் 
வேதனைக் கலந்து போனேன் 
செக்கரே திகழும் மேனித் 
திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே. 

4-67-4812:
ஊனுலா முடைகொள் ஆக்கை 
உடைகல மாவ தென்றும் 
மானுலா மழைக்க ணார்தம் 
வாழ்க்கையை மெய்யென் றெண்ணி 
நானெலா மினைய கால 
நண்ணிலேன் எண்ண மில்லேன் 
தேனுலாம் பொழில்கள் சூழ்ந்த 
திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே. 

4-67-4813:
சாணிரு மடங்கு நீண்ட 
சழக்குடைப் பதிக்கு நாதர் 
வாணிகர் ஐவர் தொண்ணூற் 
றறுவரும் மயக்கஞ் செய்து 
பேணிய பதியின் நின்று 
பெயரும்போ தறிய மாட்டேன் 
சேணுயர் மாட நீடு 
திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே. 

4-67-4814:
பொய்மறித் தியற்றி வைத்துப் 
புலால்கமழ் பண்டம் பெய்து 
பைமறித் தியற்றி யன்ன 
பாங்கிலாக் குரம்பை நின்று 
கைமறித் தனைய வாவி 
கழியும்போ தறிய மாட்டேன் 
சென்னெறிச் செலவு காணேன் 
திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே. 

4-67-4815:
பாலனாய்க் கழிந்த நாளும் 
பனிமலர்க் கோதை மார்தம் 
மேலனாய்க் கழிந்த நாளும் 
மெலிவொடு மூப்பு வந்து 
கோலனாய்க் கழிந்த நாளுங் 
குறிக்கோளி லாது கெட்டேன் 
சேலுலாம் பழன வேலித் 
திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே. 

4-67-4816:
விரைதரு கருமென் கூந்தல் 
விளங்கிழை வேலொண் கண்ணாள் 
வெருவர இலங்கைக் கோமான் 
விலங்கலை எடுத்த ஞான்று 
பருவரை யனைய தோளும் 
முடிகளும் பாரி வீழத் 
திருவிர லூன்றி னானே 
திருக்கொண்டீச் சரத்து ளானே. 

5-70-5928:
கண்ட பேச்சினிற் காளையர் தங்கள்பால் 
மண்டி யேச்சுணு மாதரைச் சேராதே 
சண்டி யீச்சுர வர்க்கருள் செய்தவக் 
கொண்டி யீச்சுர வன்கழல் கூறுமே. 

5-70-5929:
சுற்ற முந்துணை நன்மட வாளொடு 
பெற்ற மக்களும் பேண லொழிந்தனர் 
குற்ற மில்புகழ்க் கொண்டீச் சுரவனார் 
பற்ற லாலொரு பற்றுமற் றில்லையே. 

5-70-5930:
மாடு தானது வில்லெனின் மானிடர் 
பாடு தான்செல்வா ரில்லைபன் மாலையாற் 
கூட நீர்சென்று கொண்டீச் சுரவனைப் 
பாடு மின்பர லோகத் திருத்துமே. 

5-70-5931:
தந்தை தாயொடு தார மெனுந்தளைப் 
பந்த மாங்கறுத் துப்பயில் வெய்திய 
கொந்த விழ்பொழிற் கொண்டீச் சுரவனைச் 
சிந்தை செய்ம்மின் அவனடி சேரவே. 

5-70-5932:
கேளு மின்னிள மையது கேடுவந் 
தீளை யோடிரு மல்லது வெய்தன்முன் 
கோள ராவணி கொண்டீச் சுரவனை 
நாளு மேத்தித் தொழுமின்நன் காகுமே. 

5-70-5933:
வெம்பு நோயும் இடரும் வெறுமையும் 
துன்ப முந்துய ரும்மெனுஞ் சூழ்வினை 
கொம்ப னார்பயில் கொண்டீச் சுரவனை 
எம்பி ரானென வல்லவர்க் கில்லையே. 

5-70-5934:
அல்ல லோடரு நோயில் அழுந்திநீர் 
செல்லு மாநினை யாதே கனைகுரற் 
கொல்லை யேறுடைக் கொண்டீச் சுரவனை 
வல்ல வாறு தொழவினை மாயுமே. 

5-70-5935:
நாறு சாந்தணி நன்முலை மென்மொழி 
மாறி லாமலை மங்கையோர் பாகமாக் 
கூற னாருறை கொண்டீச் சுரநினைந் 
தூறு வார்தமக் கூனமொன் றில்லையே. 

5-70-5936:
அயிலார் அம்பெரி மேருவில் லாகவே 
எயிலா ரும்பொடி யாய்விழ எய்தவன் 
குயிலா ரும்பொழிற் கொண்டீச் சுரவனைப் 
பயில்வா ரும்பெரு மைபெறும் பாலரே. 

5-70-5937:
நிலையி னார்வரை நின்றெடுத் தான்றனை 
மலையி னாலடர்த் துவிறல் வாட்டினான் 
குலையி னார்பொழிற் கொண்டீச் சுரவனைத் 
தலையி னால்வணங் கத்தவ மாகுமே.