HolyIndia.Org

திருவாஞ்சியம் ஆலய தேவாரம்

திருவாஞ்சியம் ஆலயம்
2-7-1536:
வன்னி கொன்றை மதமத்தம் எருக்கொடு கூவிளம்
பொன்னி யன்ற சடையிற் பொலிவித்த புராணனார்
தென்ன வென்றுவரி வண்டிசை செய்திரு வாஞ்சியம்
என்னை யாளுடை யானிட மாகவு கந்ததே. 

2-7-1537:
கால காலர்கரி கானிடை மாநட மாடுவர்
மேலர் வேலைவிட முண்டிருள் கின்ற மிடற்றினர்
மாலை கோலமதி மாடமன் னுந்திரு வாஞ்சியம்
ஞாலம் வந்துபணி யப்பொலி கோயில் நயந்ததே. 

2-7-1538:
மேவி லொன்றர்விரி வுற்ற இரண்டினர் மூன்றுமாய்
நாவின் நாலர்உட லஞ்சினர் ஆறர்ஏ ழோசையர்
தேவில் எட்டர்திரு வாஞ்சிய மேவிய செல்வனார்
பாவந் தீர்ப்பர்பழி போக்குவர் தம்மடி யார்கட்கே. 

2-7-1539:
சூல மேந்திவளர் கையினர் மெய்சுவண் டாகவே
சால நல்லபொடிப் பூசுவர் பேசுவர் மாமறை
சீல மேவுபுக ழாற்பெரு குந்திரு வாஞ்சியம்
ஆல முண்டவடி கள்ளிட மாக அமர்ந்ததே. 

2-7-1540:
கையி லங்குமறி யேந்துவர் காந்தளம் மெல்விரல்
தையல் பாகமுடை யாரடை யார்புரஞ் செற்றவர்
செய்ய மேனிக்கரி யம்மிடற் றார்திரு வாஞ்சியத்
தையர் பாதமடை வார்க்கடை யாவரு நோய்களே. 

2-7-1541:
அரவம் பூண்பரணி யுஞ்சிலம் பார்க்க அகந்தொறும்
இரவில் நல்லபலி பேணுவர் நாணிலர் நாமமே
பரவு வார்வினை தீர்க்கநின் றார்திரு வாஞ்சியம்
மருவி யேத்தமட மாதொடு நின்றவெம் மைந்தரே. 

2-7-1542:
விண்ணி லானபிறை சூடுவர் தாழ்ந்து விளங்கவே
கண்ணி னாலனங் கன்னுட லம்பொடி யாக்கினார்
பண்ணி லானஇசை பாடல்மல் குந்திரு வாஞ்சியத்
தண்ண லார்தம்அடி போற்றவல் லார்க்கில்லை அல்லலே. 

2-7-1543:
மாட நீடுகொடி மன்னிய தென்னிலங் கைக்குமன்
வாடி ய[டவரை யாலடர்த் தன்றருள் செய்தவர்
வேட வேடர்திரு வாஞ்சியம் மேவிய வேந்தரைப்
பாட நீடுமனத் தார்வினை பற்றறுப் பார்களே. 

2-7-1544:
செடிகொள் நோயின்அடை யார்திறம் பார்செறு தீவினை
கடிய கூற்றமுங் கண்டக லும்புகல் தான்வரும்
நெடிய மாலொடயன் ஏத்தநின் றார்திரு வாஞ்சியத்
தடிகள் பாதமடைந் தாரடி யாரடி யார்கட்கே. 

2-7-1545:
பிண்ட முண்டுதிரி வார்பிரி யுந்துவ ராடையார்
மிண்டர் மிண்டுமொழி மெய்யல பொய்யிலை யெம்மிறை
வண்டு கெண்டிமரு வும்பொழில் சூழ்திரு வாஞ்சியத்
தண்ட வாணனடி கைதொழு வார்க்கில்லை அல்லலே. 

5-67-5901:
படையும் பூதமும் பாம்பும்புல் வாயதள் 
உடையுந் தாங்கிய உத்தம னார்க்கிடம் 
புடைநி லாவிய பூம்பொழில் வாஞ்சியம் 
அடைய வல்லவர்க் கல்லலொன் றில்லையே. 

5-67-5902:
பறப்பை யும்பசு வும்படுத் துப்பல 
திறத்த வும்முடை யோர்திக ழும்பதி 
கறைப்பி றைச்சடைக் கண்ணுதல் சேர்தரு 
சிறப்பு டைத்திரு வாஞ்சியஞ் சேர்மினே. 

5-67-5903:
புற்றி லாடர வோடு புனல்மதி 
தெற்று செஞ்சடைத் தேவர் பிரான்பதி 
சுற்று மாடங்கள் சூழ்திரு வாஞ்சியம் 
பற்றிப் பாடுவார்க் குப்பாவ மில்லையே. 

5-67-5904:
அங்க மாறும் அருமறை நான்குடன் 
தங்கு வேள்வியர் தாம்பயி லுந்நகர் 
செங்கண் மாலிட மார்திரு வாஞ்சியந் 
தங்கு வார்நம் மமரர்க் கமரரே. 

5-67-5905:
நீறு பூசி நிமிர்சடை மேற்பிறை 
ஆறு சூடும் அடிகள் உறைபதி 
மாறு தானொருங் கும்வயல் வாஞ்சியந் 
தேறி வாழ்பவர்க் குச்செல்வ மாகுமே. 

5-67-5906:
அற்றுப் பற்றின்றி யாரையு மில்லவர்க் 
குற்ற நற்றுணை யாவான் உறைபதி 
தெற்று மாடங்கள் சூழ்திரு வாஞ்சியங் 
கற்றுச் சேர்பவர்க் குக்கருத் தாவதே. 

5-67-5907:
அருக்கன் அங்கி நமனொடு தேவர்கள் 
திருத்துஞ் சேவடி யான்றிக ழுந்நகர் 
ஒருத்தி பாக முகந்தவன் வாஞ்சியம் 
அருத்தி யாலடை வார்க்கில்லை யல்லலே. 

7-76-7995:
பொருவ னார்புரி நுலர் 
 புணர்முலை உமையவ ளோடு 
மருவ னார்மரு வார்பால் 
 வருவதும் இல்லைநம் அடிகள் 
திருவ னார்பணிந் தேத்துந் 
 திகழ்திரு வாஞ்சியத் துறையும் 
ஒருவ னார்அடி யாரை 
 ஊழ்வினை நலிய வொட்டாரே. 

7-76-7996:
தொறுவில் ஆனிள ஏறு 
 துண்ணென இடிகுரல் வெருவிச் 
செறுவில் வாளைகள் ஓடச் 
 செங்கயல் பங்கயத் தொதுங்கக் 
கறுவி லாமனத் தார்கள் 
 காண்டகு வாஞ்சியத் தடிகள் 
மறுவி லாதவெண் ணீறு 
 பூசுதல் மன்னுமொன் றுடைத்தே. 

7-76-7997:
தூர்த்தர் மூவெயி லெய்து 
 சுடுநுனைப் பகழிய தொன்றாற் 
பார்த்த னார்திரள் தோள்மேற் 
 பன்னுனைப் பகழிகள் பாய்ச்சித் 
தீர்த்த மாமலர்ப் பொய்கைத் 
 திகழ்திரு வாஞ்சியத் தடிகள் 
சாத்து மாமணிக் கச்சங் 
 கொருதலை பலதலை யுடைத்தே. 

7-76-7998:
சள்ளை வெள்ளையங் குருகு 
 தானது வாமெனக் கருதி 
வள்ளை வெண்மலர் அஞ்சி 
 மறுகியோர் வாளையின் வாயில் 
துள்ளு தௌ;ளுநீர்ப் பொய்கைத் 
 துறைமல்கு வாஞ்சியத் தடிகள் 
வெள்ளை நுண்பொடிப் பூசும் 
 விகிர்தமொன் றொழிகிலர் தாமே. 

7-76-7999:
மைகொள் கண்டர்எண் டோ ளர் 
 மலைமக ளுடனுறை வாழ்க்கைக் 
கொய்த கூவிள மாலை 
 குலவிய சடைமுடிக் குழகர் 
கைதை நெய்தலங் கழனி 
 கமழ்புகழ் வாஞ்சியத் தடிகள் 
பைதல் வெண்பிறை யோடு 
 பாம்புடன் வைப்பது பரிசே. 

7-76-8000:
கரந்தை கூவிள மாலை 
 கடிமலர்க் கொன்றையுஞ் சூடிப் 
பரந்த பாரிடஞ் சூழ 
 வருவர்நம் பரமர்தம் பரிசால் 
திருந்து மாடங்கள் நீடு 
 திகழ்திரு வாஞ்சியத் துறையும் 
மருந்த னார்அடி யாரை 
 வல்வினை நலிய வொட்டாரே. 

7-76-8001:
அருவி பாய்தரு கழனி 
 அலர்தரு குவளையங் கண்ணார் 
குருவி யாய்கிளி சேப்பக் 
 குருகினம் இரிதரு கிடங்கிற் 
பருவ ரால்குதி கொள்ளும் 
 பைம்பொழில் வாஞ்சியத் துறையும் 
இருவ ராலறி யொண்ணா 
 இறைவன தறைகழல் சரணே. 

7-76-8002:
களங்க ளார்தரு கழனி 
 அளிதரக் களிதரு வண்டு 
உளங்க ளார்கலிப் பாடல் 
 உம்பரில் ஒலித்திடுங் காட்சி 
குளங்க ளானிழற் கீழ்நற் 
 குயில்பயில் வாஞ்சியத் தடிகள் 
விளங்கு தாமரைப் பாதம் 
 நினைப்பவர் வினைநலி விலரே. 

7-76-8003:
வாழை யின்கனி தானும் 
 மதுவிம்மு வருக்கையின் சுளையுங் 
கூழை வானரந் தம்மிற் 
 கூறிது சிறிதெனக் குழறித் 
தாழை வாழையந் தண்டாற் 
 செருச்செய்து தருக்குவாஞ் சியத்துள் 
ஏழை பாகனை யல்லால் 
 இறையெனக் கருதுத லிலமே. 

7-76-8004:
செந்நெ லங்கலங் கழனித் 
 திகழ்திரு வாஞ்சியத் துறையும் 
மின்ன லங்கலஞ் சடையெம் 
 இறைவன தறைகழல் பரவும் 
பொன்ன லங்கனல் மாடப் 
 பொழிலணி நாவலா ரூரன் 
பன்ன லங்கனல் மாலை 
 பாடுமின் பத்தரு ளீரே.