HolyIndia.Org

சிவபுரம் ஆலய தேவாரம்

சிவபுரம் ஆலயம்
1-21-217:
புவம்வளி கனல்புனல் புவி(மூ)கலை 
யுரைமறை திரிகுணம் அமர்நெறி 
திவமலி தருசுரர் முதலியர் 
திகழ்தரும் உயிரவை யவைதம 
பவமலி தொழிலது நினைவொடு 
பதுமநன் மலரது மருவிய 
சிவனது சிவபுரம் நினைபவர் 
செழுநில னினில்நிலை பெறுவரே. 01 
(மூ) கலைபுரை என்றும் பாடம். 

1-21-218:
மலைபல வளர்தரு புவியிடை 
மறைதரு வழிமலி மனிதர்கள் 
நிலைமலி சுரர்முதல் உலகுகள் 
நிலைபெறு வகைநினை வொடுமிகும் 
அலைகடல் நடுவறி துயிலமர் 
அரியுரு வியல்பர னுறைபதி 
சிலைமலி மதிள்சிவ புரம்நினை 
பவர்திரு மகளொடு திகழ்வரே. 

1-21-219:
பழுதில கடல்புடை தழுவிய 
படிமுத லியவுல குகள்மலி 
குழுவிய சுரர்பிறர் மனிதர்கள் 
குலம்மலி தருமுயி ரவையவை 
முழுவதும் அழிவகை நினைவொடு 
மூமுதலுரு வியல்பர னுறைபதி 
செழுமணி யணிசிவ புரநகர் 
தொழுமவர் புகழ்மிகு முலகிலே. 
(மூ) முதலுருவிய வரனுரைபதி என்றும் பாடம். 

1-21-220:
நறைமலி தருமள றொடுமுகை 
நகுமலர் புகைமிகு வளரொளி 
நிறைபுனல் கொடுதனை நினைவொடு 
நியதமும் வழிபடும் அடியவர் 
குறைவில பதமணை தரஅருள் 
குணமுடை யிறையுறை வனபதி 
சிறைபுன லமர்சிவ புரமது 
நினைபவர் செயமகள் தலைவரே. 

1-21-221:
சினமலி யறுபகை மிகுபொறி 
சிதைதரு வகைவளி நிறுவிய 
மனனுணர் வொடுமலர் மிசையெழு 
தருபொருள் நியதமும் உணர்பவர் 
தனதெழி லுருவது கொடுஅடை 
தகுபர னுறைவது நகர்மதில் 
கனமரு வியசிவ புரம்நினை 
பவர்கலை மகள்தர நிகழ்வரே. 

1-21-222:
சுருதிகள் பலநல முதல்கலை 
துகளறு வகைபயில் வொடுமிகு 
உருவிய லுலகவை புகழ்தர 
வழியொழு குமெயுறு பொறியொழி 
அருதவ முயல்பவர் தனதடி 
யடைவகை நினையர னுறைபதி 
திருவளர் சிவபுரம் நினைபவர் 
திகழ்குலன் நிலனிடை நிகழுமே. 

1-21-223:
கதமிகு கருவுரு வொடுமூவுகி 
ரிடைவட வரைகண கணவென 
மதமிகு நெடுமுக னமர்வளை 
மதிதிகழ் எயிறதன் நுதிமிசை 
இதமமர் புவியது நிறுவிய 
எழிலரி வழிபட அருள்செய்த 
பதமுடை யவனமர் சிவபுரம் 
நினைபவர் நிலவுவர் படியிலே. 
(மூ) உகிரிடவட என்றும் படம். 

1-21-224:
அசைவுறு தவமுயல் வினிலயன் 
அருளினில் வருவலி கொடுசிவன் 
இசைகயி லையையெழு தருவகை 
இருபது கரமவை நிறுவிய 
நிசிசரன் முடியுடை தரவொரு 
விரல்பணி கொளுமவ னுறைபதி 
திசைமலி சிவபுரம் நினைபவர் 
செழுநில னினில்நிகழ் வுடையரே. 

1-21-225:
அடல்மலி படையரி அயனொடும் 
அறிவரி யதொரழல் மலிதரு 
சுடருரு வொடுநிகழ் தரவவர் 
வெருவொடு துதியது செயவெதிர் 
விடமலி களநுத லமர்கண 
துடையுரு வெளிபடு மவன்நகர் 
திடமலி பொழிலெழில் சிவபுரம் 
நினைபவர் வழிபுவி திகழுமே. 

1-21-226:
குணமறி வுகள்நிலை யிலபொரு 
ளுரைமரு வியபொருள் களுமில 
திணமெனு மவரொடு செதுமதி 
மிகுசம ணருமலி தமதுகை 
உணலுடை யவருணர் வருபர 
னுறைதரு பதியுல கினில்நல 
கணமரு வியசிவ புரம்நினை 
பவரெழி லுருவுடை யவர்களே. 

1-21-227:
திகழ்சிவ புரநகர் மருவிய 
சிவனடி யிணைபணி சிரபுர 
நகரிறை தமிழ்விர கனதுரை 
நலமலி யொருபதும் நவில்பவர் 
நிகழ்குல நிலநிறை திருவுரு 
நிகரில கொடைமிகு சயமகள் 
புகழ்புவி வளர்வழி யடிமையின் 
மிகைபுணர் தரநலம் மிகுவரே. 

1-112-1207:
இன்குர லிசைகெழும் யாழ்முரலத் 
தன்கரம் மருவிய சதுரன்நகர் 
பொன்கரை பொருபழங் காவிரியின் 
தென்கரை மருவிய சிவபுரமே. 

1-112-1208:
அன்றடற் காலனைப் பாலனுக்காய்ப் 
பொன்றிட வுதைசெய்த புனிதன்நகர் 
வென்றிகொள் ளெயிற்றுவெண் பன்றிமுன்னாள் 
சென்றடி வீழ்தரு சிவபுரமே. 

1-112-1209:
மலைமகள் மறுகிட மதகரியைக் 
கொலைமல்க வுரிசெய்த குழகன்நகர் 
அலைமல்கும் (மூ)அரிசிலி னதனயலே 
சிலைமல்கு மதிலணி சிவபுரமே. 
(மூ) அரிசில் என்பது ஒரு நதி. 

1-112-1210:
மண்புன லனலொடு மாருதமும் 
விண்புனை மருவிய விகிர்தன்நகர் 
பண்புனை குரல்வழி வண்டுகெண்டிச் 
செண்பக மலர்பொழிற் சிவபுரமே. 

1-112-1211:
வீறுநன் குடையவள் மேனிபாகங் 
கூறுநன் குடையவன் குளிர்நகர்தான் 
நாறுநன் குரவிரி வண்டுகிண்டித் 
தேறலுண் டெழுதரு சிவபுரமே. 

1-112-1212:
மாறெதிர் வருதிரி புரமெரித்து 
நீறது வாக்கிய நிமலன்நகர் 
நாறுடை நடுபவர் உழவரொடுஞ் 
சேறுடை வயலணி சிவபுரமே. 

1-112-1213:
ஆவிலைந் தமர்ந்தவன் அரிவையொடு 
மேவிநன் கிருந்ததொர் வியனகர்தான் 
பூவில்வண் டமர்தரு பொய்கையன்னச் 
சேவல்தன் பெடைபுல்கு சிவபுரமே. 

1-112-1214:
எழின்மலை யெடுத்தவல் லிராவணன்றன் 
முழுவலி யடக்கிய முதல்வன்நகர் 
விழவினி லெடுத்தவெண் கொடிமிடைந்து 
செழுமுகி லடுக்கும்வண் சிவபுரமே. 

1-112-1215:
சங்கள வியகையன் சதுர்முகனும் 
அங்கள வறிவரி யவன்நகர்தான் 
கங்குலும் பறவைகள் கமுகுதொறுஞ் 
செங்கனி நுகர்தரு சிவபுரமே. 

1-112-1216:
மண்டையின் குண்டிகை மாசுதரும் 
மிண்டரை விலக்கிய விமலன்நகர் 
பண்டமர் தருபழங் காவிரியின் 
தெண்டிரை பொருதெழு சிவபுரமே. 

1-112-1217:
சிவனுறை தருசிவ புரநகரைக் 
கவுணியர் குலபதி காழியர்கோன் 
தவமல்கு தமிழிவை சொல்லவல்லார் 
நவமொடு சிவகதி நண்ணுவரே. 

1-125-1348:
கலைமலி யகலல்குல் அரிவைதன் உருவினன் 
முலைமலி தருதிரு வுருவம துடையவன் 
சிலைமலி மதில்பொதி சிவபுர நகர்தொழ 
இலைநலி வினையிரு மையுமிடர் கெடுமே. 

1-125-1349:
படரொளி சடையினன் விடையினன் மதிலவை 
சுடரெரி கொளுவிய சிவனவன் உறைபதி 
திடலிடு புனல்வயல் சிவபுரம் அடையநம் 
இடர்கெடும் உயர்கதி பெறுவது திடனே. 

1-125-1350:
வரைதிரி தரவர வகடழ லெழவரு 
நுரைதரு கடல்விடம் நுகர்பவன் எழில்திகழ் 
திரைபொரு புனலரி சிலதடை சிவபுரம் 
உரைதரும் அடியவர் உயர்கதி யினரே. 

1-125-1351:
துணிவுடை யவர்சுடு பொடியினர் உடலடு 
பிணியடை விலர்பிற வியுமற விசிறுவர் 
தணிவுடை யவர்பயில் சிவபுரம் மருவிய 
மணிமிட றனதடி இணைதொழு மவரே. 

1-125-1352:
மறையவன் மதியவன் மலையவன் நிலையவன் 
நிறையவன் உமையவள் மகிழ்நடம் நவில்பவன் 
இறையவன் இமையவர் பணிகொடு சிவபுரம் 
உறைவென உடையவன் எமையுடை யவனே. 

1-125-1353:
முதிர்சடை யிளமதி நதிபுனல் பதிவுசெய் 
ததிர்கழல் ஒலிசெய வருநடம் நவில்பவன் 
எதிர்பவர் புரமெய்த இணையிலி யணைபதி 
சதிர்பெறும் உளமுடை யவர்சிவ புரமே. 

1-125-1354:
வடிவுடை மலைமகள் சலமக ளுடனமர் 
பொடிபடும் உழையதள் பொலிதிரு வுருவினன் 
செடிபடு பலிதிரி சிவனுறை சிவபுரம் 
அடைதரும் அடியவர் அருவினை யிலரே. 

1-125-1355:
கரமிரு பதுமுடி யொருபதும் உடையவன் 
உரம்நெரி தரவரை யடர்வுசெய் தவனுறை 
பரனென அடியவர் பணிதரு சிவபுர 
நகரது புகுதல்நம் உயர்கதி யதுவே. 

1-125-1356:
அன்றிய லுருவுகொள் அரியய னெனுமவர் 
சென்றள விடலரி யவனுறை சிவபுரம் 
என்றிரு பொழுதுமுன் வழிபடு மவர்துயர் 
ஒன்றிலர் புகழொடும் உடையரிவ் வுலகே. 

1-125-1357:
புத்தரொ டமணர்கள் அறவுரை புறவுரை 
வித்தக மொழிகில விடையுடை யடிகள்தம் 
இத்தவம் முயல்வுறில் இறைவன சிவபுரம் 
மெய்த்தக வழிபடல் விழுமிய குணமே. 

1-125-1358:
புந்தியர் மறைநவில் புகலிமன் ஞானசம் 
பந்தன தமிழ்கொடு சிவபுர நகருறை 
எந்தையை யுரைசெய்த இசைமொழி பவர்வினை 
சிந்திமு னுறவுயர் கதிபெறு வர்களே. 

6-87-7104:
வானவன்காண் வானவர்க்கும் மேலா னான்காண்
வடமொழியுந் தென்றமிழும் மறைகள் நான்கும்
ஆனவன்காண் ஆனைந்து மாடி னான்காண்
ஐயன்காண் கையிலன லேந்தி யாடுங்
கானவன்காண் கானவனுக் கருள்செய் தான்காண்
கருதுவார் இதயத்துக் கமலத் தூறுந்
தேனவன்காண் சென்றடையாச் செல்வன் றான்காண்
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே. 

6-87-7105:
நக்கன்காண் நக்கரவ மரையி லார்த்த
நாதன்காண் பூதகண மாட ஆடுஞ்
சொக்கன்காண் கொக்கிறகு சூடி னான்காண்
துடியிடையாள் துணைமுலைக்குச் சேர்வ தாகும்
பொக்கன்காண் பொக்கணத்த வெண்ணீற் றான்காண்
புவனங்கள் மூன்றினுக்கும் பொருளாய் நின்ற
திக்கன்காண் செக்கரது திகழு மேனிச்
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே. 

6-87-7106:
வம்பின்மலர்க் குழலுமையாள் மணவா ளன்காண்
மலரவன்மால் காண்பரிய மைந்தன் றான்காண்
கம்பமதக் கரிபிளிற வுரிசெய் தோன்காண்
கடல்நஞ்ச முண்டிருண்ட கண்டத் தான்காண்
அம்பர்நகர்ப் பெருங்கோயி லமர்கின் றான்காண்
அயவந்தி யுள்ளான்காண் ஐயா றன்காண்
செம்பொனெனத் திகழ்கின்ற உருவத் தான்காண்
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே. 

6-87-7107:
பித்தன்காண் தக்கன்றன் வேள்வி யெல்லாம்
பீடழியச் சாடி யருள்கள் செய்த
முத்தன்காண் முத்தீயு மாயி னான்காண்
முனிவர்க்கும் வானவர்க்கும் முதலாய் மிக்க
அத்தன்காண் புத்தூரி லமர்ந்தான் றான்காண்
அரிசிற் பெருந்துறையே ஆட்சி கொண்ட
சித்தன்காண் சித்தீச் சரத்தான் றான்காண்
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே. 

6-87-7108:
தூயவன்காண் நீறு துதைந்த மேனி
துளங்கும் பளிங்கனைய சோதி யான்காண்
தீயவன்காண் தீயவுணர் புரஞ்செற் றான்காண்
சிறுமான்கொள் செங்கையெம் பெருமான் றான்காண்
ஆயவன்காண் ஆரூரி லம்மான் றான்காண்
அடியார்கட் காரமுத மாயி னான்காண்
சேயவன்காண் சேமநெறி யாயி னான்காண்
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே. 

6-87-7109:
பாரவன்காண் பாரதனிற் பயிரா னான்காண்
பயிர்வளர்க்குந் துளியவன்காண் துளியில் நின்ற
நீரவன்காண் நீர்சடைமேல் நிகழ்வித் தான்காண்
நிலவேந்தர் பரிசாக நினைவுற் றோங்கும்
பேரவன்காண் பிறையெயிற்று வெள்ளைப் பன்றி
பிரியாது பலநாளும் வழிபட் டேத்துஞ்
சீரவன்காண் சீருடைய தேவர்க் கெல்லாஞ்
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே. 

6-87-7110:
வெய்யவன்காண் வெய்யகன லேந்தி னான்காண்
வியன்கெடில வீரட்டம் மேவி னான்காண்
மெய்யவன்காண் பொய்யர்மனம் விரவா தான்காண்
வீணையோ டிசைந்துமிகு பாடல் மிக்க
கையவன்காண் கையில்மழு வேந்தி னான்காண்
காமரங்கம் பொடிவீழ்த்த கண்ணி னான்காண்
செய்யவன்காண் செய்யவளை மாலுக் கீந்த
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே. 

6-87-7111:
கலையாரு நுலங்க மாயி னான்காண்
கலைபயிலுங் கருத்தன்காண் திருத்த மாகி
மலையாகி மறிகடலேழ் சூழ்ந்து நின்ற
மண்ணாகி விண்ணாகி நின்றான் றான்காண்
தலையாய மலையெடுத்த தகவி லோனைத்
தகர்ந்துவிழ ஒருவிரலாற் சாதித் தாண்ட
சிலையாரும் மடமகளோர் கூறன் றான்காண்
சிவனவன்காண் சிவபுரத்தெஞ் செல்வன் றானே.