HolyIndia.Org

திருவீழிமிழலை ஆலய தேவாரம்

திருவீழிமிழலை ஆலயம்
1-11-108:
சடையார்புன லுடையானொரு சரிகோவண முடையான் 
படையார்மழு வுடையான்பல பூதப்படை யுடையான் 
மடமான்விழி யுமைமாதிடம் உடையானெனை யுடையான் 
விடையார்கொடி யுடையானிடம் வீழிம்மிழ லையே. 

1-11-109:
ஈறாய்முத லொன்றாயிரு பெண்ணாண்குண மூன்றாய் 
மாறாமறை நான்காய்வரு பூதம்மவை ஐந்தாய் 
ஆறார்சுவை ஏழோசையொ டெட்டுத்திசை தானாய் 
வேறாயுடன் ஆனானிடம் வீழிம்மிழ லையே. 

1-11-110:
வம்மின்னடி யீர்நாண்மல ரிட்டுத்தொழு துய்ய 
உம்மன்பினொ டெம்மன்புசெய் தீசன்னுறை கோயில் 
மும்மென்றிசை முரல்வண்டுகள் கொண்டித்திசை யெங்கும் 
விம்மும்பொழில் சூழ்தண்வயல் வீழிம்மிழ லையே. 

1-11-111:
பண்ணும்பதம் ஏழும்பல வோசைத்தமி ழவையும் 
உண்ணின்றதொர் சுவையும்முறு தாளத்தொலி பலவும் 
மண்ணும்புனல் உயிரும்வரு காற்றுஞ்சுடர் மூன்றும் 
விண்ணும்முழு தானானிடம் வீழிம்மிழ லையே. 

1-11-112:
ஆயாதன சமயம்பல அறியாதவன் நெறியின் 
தாயானவன் உயிர்கட்குமுன் தலையானவன் மறைமுத் 
தீயானவன் சிவனெம்மிறை செல்வத்திரு வாரூர் 
மேயானவன் உறையும்மிடம் வீழிம்மிழ லையே. 

1-11-113:
கல்லால்நிழற் கீழாயிடர் காவாயென வானோர் 
எல்லாம்ஒரு தேராயயன் மறைபூட்டிநின் றுய்ப்ப 
வல்லாய்எரி காற்றீர்க்கரி கோல்வாசுகி நாண்கல் 
வில்லால்எயில் எய்தானிடம் வீழிம்மிழ லையே. 

1-11-114:
கரத்தான்மலி சிரத்தான்கரி யுரித்தாயதொர் படத்தான் 
புரத்தார்பொடி படத்தன்னடி பணிமூவர்கட் கோவா 
வரத்தான்மிக அளித்தானிடம் வளர்புன்னைமுத் தரும்பி 
விரைத்தாதுபொன் மணியீன்றணி வீழிம்மிழ லையே. 

1-11-115:
முன்னிற்பவர் இல்லாமுரண் அரக்கன்வட கயிலை 
தன்னைப்பிடித் தெடுத்தான்முடி தடந்தோளிற வு[ன்றிப் 
பின்னைப்பணிந் தேத்தப்பெரு வாள்பேரொடு கொடுத்த 
மின்னிற்பொலி சடையானிடம் வீழிம்மிழ லையே. 

1-11-116:
பண்டேழுல குண்டானவை கண்டானுமுன் னறியா 
ஒண்டீயுரு வானானுறை கோயில்நிறை பொய்கை 
வண்டாமரை மலர்மேல்மட அன்னந்நடை பயில 
வெண்டாமரை செந்தாதுதிர் வீழிம்மிழ லையே. 

1-11-117:
மசங்கற்சமண் மண்டைக்கையர் குண்டக்குண மிலிகள் 
இசங்கும்பிறப் பறுத்தானிடம் இருந்தேன்களித் திரைத்துப் 
பசும்பொற்கிளி களிமஞ்ஞைகள் ஒளிகொண்டெழு பகலோன் 
விசும்பைப்பொலி விக்கும்பொழில் வீழிம்மிழ லையே. 

1-11-118:
வீழிம்மிழ லைம்மேவிய விகிர்தன்றனை விரைசேர் 
காழிந்நகர்க் கலைஞானசம் பந்தன்தமிழ் பத்தும் 
யாழின்னிசை வல்லார்சொலக் கேட்டாரவ ரெல்லாம் 
(மூ)ஊழின்மலி வினைபோயிட உயர்வானடை வாரே. 
(மூ) ஊழின்வலி என்றும் பாடம். 

1-20-206:
தடநில வியமலை நிறுவியொர் 
தழலுமிழ் தருபட அரவுகொ 
டடல்அசு ரரொடம ரர்கள்அலை 
கடல்கடை வுழியெழு மிகுசின 
விடமடை தருமிட றுடையவன் 
விடைமிசை வருமவ னுறைபதி 
திடமலி தருமறை முறையுணர் 
மறையவர் நிறைதிரு மிழலையே. 

1-20-207:
தரையொடு திவிதல நலிதரு 
தகுதிற லுறுசல தரனது 
வரையன தலைவிசை யொடுவரு 
திகிரியை அரிபெற அருளினன் 
உரைமலி தருசுர நதிமதி 
பொதிசடை யவனுறை பதிமிகு 
திரைமலி கடல்மண லணிதரு 
பெறுதிடர் வளர்திரு மிழலையே. 

1-20-208:
மலைமகள் தனையிகழ் வதுசெய்த 
மதியறு சிறுமன வனதுயர் 
தலையினொ டழலுரு வனகரம் 
அறமுனி வுசெய்தவ னுறைபதி 
கலைநில வியபுல வர்களிடர் 
களைதரு கொடைபயில் பவர்மிகு 
சிலைமலி மதில்புடை தழுவிய 
திகழ்பொழில் வளர்திரு மிழலையே. 

1-20-209:
மருவலர் புரமெரி யினின்மடி 
தரவொரு கணைசெல நிறுவிய 
பெருவலி யினன்நலம் மலிதரு 
கரனுர மிகுபிணம் அமர்வன 
இருளிடை யடையுற வொடுநட 
விசையுறு பரனினி துறைபதி 
தெருவினில் வருபெரு விழவொலி 
மலிதர வளர்திரு மிழலையே. 

1-20-210:
அணிபெறு வடமர நிழலினி 
லமர்வொடு மடியிணை யிருவர்கள் 
பணிதர அறநெறி மறையொடு 
மருளிய பரனுறை விடமொளி 
மணிபொரு வருமர கதநில 
மலிபுன லணைதரு வயலணி 
திணிபொழில் தருமணம் மதுநுக 
ரறுபத முரல்திரு மிழலையே. 

1-20-211:
வசையறு வலிவன சரவுரு 
வதுகொடு நினைவரு தவமுயல் 
விசையன திறன்மலை மகளறி 
வுறுதிற லமர்மிடல்கொடுசெய்து 
அசைவில படையருள் புரிதரு 
மவனுறை பதியது மிகுதரு 
திசையினின் மலர்குல வியசெறி 
பொழின்மலி தருதிரு மிழலையே. 

1-20-212:
நலமலி தருமறை மொழியொடு 
நதியுறு புனல்புகை ஒளிமுதல் 
மலரவை கொடுவழி படுதிறன் 
மறையவ னுயிரது கொளவரு 
சலமலி தருமற லிதனுயிர் 
கெடவுதை செய்தவர னுறைபதி 
(மூ)திலகமி தெனவுல குகள்புகழ் 
தருபொழி லணிதிரு மிழலையே. 
(மூ) திலதமிதென என்றும் பாடம். 

1-20-213:
அரனுறை தருகயி லையைநிலை 
குலைவது செய்ததச முகனது 
கரமிரு பதுநெரி தரவிரல் 
நிறுவிய கழலடி யுடையவன் 
வரன்முறை யுலகவை தருமலர் 
வளர்மறை யவன்வழி வழுவிய 
சிரமது கொடுபலி திரிதரு 
சிவனுறை பதிதிரு மிழலையே. 

1-20-214:
அயனொடும் எழிலமர் மலர்மகள் 
மகிழ்கண னளவிட லொழியவொர் 
பயமுறு வகைதழல் நிகழ்வதொர் 
படியுரு வதுவர வரன்முறை 
சயசய வெனமிகு துதிசெய 
வெளியுரு வியவவ னுறைபதி 
செயநில வியமதில் மதியது 
தவழ்தர வுயர்திரு மிழலையே. 

1-20-215:
இகழுரு வொடுபறி தலைகொடு 
மிழிதொழில் மலிசமண் விரகினர் 
திகழ்துவ ருடையுடல் பொதிபவர் 
கெடஅடி யவர்மிக அருளிய 
புகழுடை யிறையுறை பதிபுன 
லணிகடல் புடைதழு வியபுவி 
திகழ்சுரர் தருநிகர் கொடையினர் 
செறிவொடு திகழ்திரு மிழலையே. 

1-20-216:
சினமலி கரியுரி செய்தசிவ 
னுறைதரு திருமிழ லையைமிகு 
தனமனர் சிரபுர நகரிறை 
தமிழ்விர கனதுரை யொருபதும் 
மனமகிழ் வொடுபயில் பவரெழின் 
மலர்மகள் கலைமகள் சயமகள் 
இனமலி புகழ்மக ளிசைதர 
இருநில னிடையினி தமர்வரே. 

1-35-371:
அரையார் விரிகோ வணஆடை 
நரையார் விடைய[ர் திநயந்தான் 
விரையார் பொழில்வீ ழிம்மிழலை 
உரையால் உணர்வார் உயர்வாரே. 

1-35-372:
புனைதல் புரிபுன் சடைதன்மேல் 
கனைதல் லொருகங் கைகரந்தான் 
வினையில் லவர்வீ ழிம்மிழலை 
நினைவில் லவர்நெஞ் சமும்நெஞ்சே. 

1-35-373:
அழவல் லவரா டியும்பாடி 
எழவல் லவரெந் தையடிமேல் 
விழவல் லவர்வீ ழிம்மிழலை 
தொழவல் லவர்நல் லவர்தொண்டே. 

1-35-374:
உரவம் புரிபுன் சடைதன்மேல் 
அரவம் மரையார்த் தஅழகன் 
விரவும் பொழில்வீ ழிம்மிழலை 
பரவும் மடியார் அடியாரே. 

1-35-375:
கரிதா கியநஞ் சணிகண்டன் 
வரிதா கியவண் டறைகொன்றை 
விரிதார் பொழில்வீ ழிம்மிழலை 
உரிதா நினைவார் உயர்வாரே. 

1-35-376:
சடையார் பிறையான் சரிபூதப் 
படையான் கொடிமே லதொர்பைங்கண் 
விடையான் உறைவீ ழிம்மிழலை 
அடைவார் அடியார் அவர்தாமே. 

1-35-377:
செறியார் கழலுஞ் சிலம்பார்க்க 
நெறியார் குழலா ளொடுநின்றான் 
வெறியார் பொழில்வீ ழிம்மிழலை 
அறிவார் அவலம் அறியாரே. 

1-35-378:
உளையா வலியொல் கஅரக்கன் 
வளையா விரலூன் றியமைந்தன் 
விளையார் வயல்வீ ழிம்மிழலை 
அளையா வருவா ரடியாரே. 

1-35-379:
மருள்செய் திருவர் மயலாக 
அருள்செய் தவனார் அழலாகி 
வெருள்செய் தவன்வீ ழிம்மிழலை 
தெருள்செய் தவர்தீ வினைதேய்வே. 

1-35-380:
துளங்குந் நெறியா ரவர்தொன்மை 
வளங்கொள் ளன்மின்புல் லமண்தேரை 
விளங்கும் பொழில்வீ ழிம்மிழலை 
உளங்கொள் பவர்தம் வினையோய்வே. 

1-35-381:
நளிர்கா ழியுள்ஞான சம்பந்தன் 
குளிரார் சடையான் அடிகூற 
மிளிரார் பொழில்வீ ழிம்மிழலை 
கிளர்பா டல்வல்லார்க் கிலைகேடே. 

1-82-882:
இரும்பொன் மலைவில்லா எரியம் பாநாணில் 
திரிந்த புரமூன்றுஞ் செற்றான் உறைகோயில் 
தெரிந்த அடியார்கள் சென்ற திசைதோறும் 
விரும்பி யெதிர்கொள்வார் வீழி மிழலையே. 

1-82-883:
வாதைப் படுகின்ற வானோர் துயர்தீர 
ஓதக் கடல்நஞ்சை உண்டான் உறைகோயில் 
கீதத் திசையோடுங் கேள்விக் கிடையோடும் 
வேதத் தொலியோவா வீழி மிழலையே. 

1-82-884:
பயிலும் மறையாளன் தலையிற் பலிகொண்டு 
துயிலும் பொழுதாடுஞ் சோதி யுறைகோயில் 
மயிலும் மடமானும் மதியும் மிளவேயும் 
வெயிலும் பொலிமாதர் வீழி மிழலையே. 

1-82-885:
இரவன் பகலோனும் எச்சத் திமையோரை 
நிரவிட் டருள்செய்த நிமலன் உறைகோயில் 
குரவஞ் சுரபுன்னை குளிர்கோங் கிளவேங்கை 
விரவும் பொழிலந்தண் வீழி மிழலையே. 

1-82-886:
கண்ணிற் கனலாலே காமன் பொடியாகப் 
பெண்ணுக் கருள்செய்த பெருமான் உறைகோயில் 
மண்ணிற் பெருவேள்வி வளர்தீப் புகைநாளும் 
விண்ணிற் புயல்காட்டும் வீழி மிழலையே. 

1-82-887:
மாலா யிரங்கொண்டு மலர்க்கண் ணிடஆழி 
ஏலா வலயத்தோ டீந்தான் உறைகோயில் 
சேலா கியபொய்கைச் செழுநீர்க் கமலங்கள் 
மேலா லெரிகாட்டும் வீழி மிழலையே. 

1-82-888:
மதியால் வழிபட்டான் வாணாள் கொடுபோவான் 
கொதியா வருகூற்றைக் குமைத்தான் உறைகோயில் 
நெதியான் மிகுசெல்வர் நித்த நியமங்கள் 
விதியால் நிற்கின்றார் வீழி மிழலையே. 

1-82-889:
எடுத்தான் தருக்கினை இழித்தான் விரலூன்றிக் 
கொடுத்தான் வாள்ஆளாக் கொண்டான் உறைகோயில் 
படித்தார் மறைவேள்வி பயின்றார் பாவத்தை 
விடுத்தார் மிகவாழும் வீழி மிழலையே. 

1-82-890:
கிடந்தான் இருந்தானுங் கீழ்மேல் காணாது 
தொடர்ந்தாங் கவரேத்தச் சுடரா யவன்கோயில் 
படந்தாங் கரவல்குல் பவளத் துவர்வாய்மேல் 
விடந்தாங் கியகண்ணார் வீழி மிழலையே. 

1-82-891:
சிக்கார் துவராடைச் சிறுதட் டுடையாரும் 
நக்காங் கலர்தூற்றும் நம்பான் உறைகோயில் 
தக்கார் மறைவேள்வித் தலையா யுலகுக்கு 
மிக்கார் அவர்வாழும் வீழி மிழலையே. 

1-82-892:
மேனின் றிழிகோயில் வீழி மிழலையுள் 
ஏனத் தெயிற்றானை எழிலார் பொழில்காழி 
ஞானத் துயர்கின்ற நலங்கொள் சம்பந்தன் 
வாய்மைத் திவைசொல்ல வல்லோர் நல்லோரே. 

1-92-992:
வாசி தீரவே, காசு நல்குவீர் 
மாசின் மிழலையீர், ஏச லில்லையே. 

1-92-993:
இறைவ ராயினீர், மறைகொள் மிழலையீர் 
கறைகொள் காசினை, முறைமை நல்குமே. 

1-92-994:
செய்ய மேனியீர், மெய்கொள் மிழலையீர் 
பைகொள் அரவினீர், உய்ய நல்குமே. 

1-92-995:
நீறு பூசினீர், ஏற தேறினீர் 
கூறு மிழலையீர், பேறும் அருளுமே. 

1-92-996:
காமன் வேவவோர், தூமக் கண்ணினீர் 
நாம மிழலையீர், சேமம் நல்குமே. 

1-92-997:
பிணிகொள் சடையினீர், மணிகொள் மிடறினீர் 
அணிகொள் மிழலையீர், பணிகொண் டருளுமே. 

1-92-998:
மங்கை பங்கினீர், துங்க மிழலையீர் 
கங்கை முடியினீர், சங்கை தவிர்மினே. 

1-92-999:
கோட லிரும்புறவிற் கொடிமாடக் கொச்சையர்மன் மெச்ச 
ஓடுபுனல் சடைமேற் கரந்தான் திருவு[றல் 
நாட லரும்புகழான் மிகுஞானசம் பந்தன்சொன்ன நல்ல 
பாடல்கள் பத்தும்வல்லார் பரலோகத்து இருப்பாரே. 

1-92-1000:
அயனும் மாலுமாய், முயலும் முடியினீர் 
இயலும் மிழலையீர், பயனும் அருளுமே. 

1-92-1001:
பறிகொள் தலையினார், அறிவ தறிகிலார் 
வெறிகொள் மிழலையீர், பிரிவ தரியதே. 

1-92-1002:
காழி மாநகர், வாழி சம்பந்தன் 
வீழி மிழலைமேல், தாழும் மொழிகளே. 

1-124-1337:
அலர்மகள் மலிதர அவனியில் நிகழ்பவர் 
மலர்மலி குழலுமை தனையிடம் மகிழ்பவர் 
நலம்மலி யுருவுடை யவர்நகர் மிகுபுகழ் 
நிலமலி மிழலையை நினையவ லவரே. 

1-124-1338:
இருநில மிதன்மிசை யெழில்பெறும் உருவினர் 
கருமலி தருமிகு புவிமுதல் உலகினில் 
இருளறு மதியினர் இமையவர் தொழுதெழு 
நிருபமன் மிழலையை நினையவ லவரே. 

1-124-1339:
கலைமகள் தலைமகன் இவனென வருபவர் 
அலைமலி தருபுனல் அரவொடு நகுதலை 
இலைமலி யிதழியு மிசைதரு சடையினர் 
நிலைமலி மிழலையை நினையவ லவரே. 

1-124-1340:
மாடமர் சனமகிழ் தருமனம் உடையவர் 
காடமர் கழுதுக ளவைமுழ வொடுமிசை 
பாடலின் நவில்பவர் மிகுதரும் உலகினில் 
நீடமர் மிழலையை நினையவ லவரே. 

1-124-1341:
புகழ்மகள் துணையினர் புரிகுழல் உமைதனை 
இகழ்வுசெய் தவனுடை யெழின்மறை வழிவளர் 
முகமது சிதைதர முனிவுசெய் தவன்மிகு 
நிகழ்தரு மிழலையை நினையவ லவரே. 

1-124-1342:
1342 
அன்றினர் அரியென வருபவர் அரிதினில் 
ஒன்றிய திரிபுரம் ஒருநொடி யினிலெரி 
சென்றுகொள் வகைசிறு முறுவல்கொ டொளிபெற 
நின்றவன் மிழலையை நினையவ லவரே. 

1-124-1343:
கரம்பயில் கொடையினர் கடிமல ரயனதொர் 
சிரம்பயில் வறவெறி சிவனுறை செழுநகர் 
வரம்பயில் கலைபல மறைமுறை யறநெறி 
நிரம்பினர் மிழலையை நினையவ லவரே. 

1-124-1344:
ஒருக்கிய வுணர்வினொ டொளிநெறி செலுமவர் 
அரக்கன்நன் மணிமுடி யொருபதும் இருபது 
கரக்கன நெரிதர மலரடி விரல்கொடு 
நெருக்கினன் மிழலையை நினையவ லவரே. 

1-124-1345:
அடியவர் குழுமிட அவனியில் நிகழ்பவர் 
கடிமலர் அயனரி கருதரு வகைதழல் 
வடிவுரு வியல்பினொ டுலகுகள் நிறைதரு 
நெடியவன் மிழலையை நினையவ லவரே. 

1-124-1346:
மன்மத னெனவொளி பெறுமவர் மருதமர் 
வன்மலர் துவருடை யவர்களும் மதியிலர் 
துன்மதி யமணர்கள் தொடர்வரு மிகுபுகழ் 
நின்மலன் மிழலையை நினையவ லவரே. 

1-124-1347:
நித்திலன் மிழலையை நிகரிலி புகலியுள் 
வித்தக மறைமலி தமிழ்விர கனமொழி 
பத்தியில் வருவன பத்திவை பயில்வொடு 
கற்றுவல் லவருல கினிலடி யவரே. 

1-132-1416:
ஏரிசையும் வடவாலின் கீழிருந்தங் 
கீரிருவர்க் கிரங்கிநின்று 
நேரியநான் மறைப்பொருளை யுரைத்தொளிசேர் 
நெறியளித்தோன் நின்றகோயில் 
பாரிசையும் பண்டிதர்கள் பன்னா?ளும் 
பயின்றோது மோசைகேட்டு 
வேரிமலி பொழிற்கிள்ளை வேதங்கள் 
பொருள்சொல்லும் மிழலையாமே. 

1-132-1417:
பொறியரவ மதுசுற்றிப் பொருப்பேமத் 
தாகப்புத் தேளிர்கூடி 
மறிகடலைக் கடைந்திட்ட விடமுண்ட 
கண்டத்தோன் மன்னுங்கோயில் 
செறியிதழ்த்தா மரைத்தவிசிற் றிகழ்ந்தோங்கு 
மிலைக்குடைக்கீழ்ச் செய்யார்செந்நெல் 
வெறிகதிர்ச்சா மரையிரட்ட இளவன்னம் 
வீற்றிருக்கும் மிழலையாமே. 

1-132-1418:
எழுந்துலகை நலிந்துழலும் அவுணர்கள்தம் 
புரமூன்றும் எழிற்கண்நாடி 
உழந்துருளும் அளவையினொள் ளெரிகொளவெஞ் 
சிலைவளைத்தோன் உறையுங்கோயில் 
கொழுந்தரளம் நகைகாட்டக் கோகநதம் 
முகங்காட்டக் குதித்துநீர்மேல் 
விழுந்தகயல் விழிகாட்ட விற்பவளம் 
வாய்காட்டும் மிழலையாமே. 

1-132-1419:
உரைசேரும் எண்பத்து நான்குநு 
றாயிரமாம் யோனிபேதம் 
நிரைசேரப் படைத்தவற்றின் உயிர்க்குயிராய் 
அங்கங்கே நின்றான்கோயில் 
வரைசேரும் முகில்முழவ மயில்கள்பல 
நடமாட வண்டுபாட 
விரைசேர்பொன் னிதழிதர மென்காந்தள் 
கையேற்கும் மிழலையாமே. 

1-132-1420:
காணுமா றரியபெரு மானாகிக் 
காலமாய்க் குணங்கள்மூன்றாய்ப் 
பேணுமூன் றுருவாகிப் பேருலகம் 
படைத்தளிக்கும் பெருமான்கோயில் 
தாணுவாய் நின்றபர தத்துவனை 
உத்தமனை இறைஞ்சீரென்று 
வேணுவார் கொடிவிண்ணோர் தமைவிளிப்ப 
போலோங்கு மிழலையாமே. 

1-132-1421:
அகனமர்ந்த அன்பினராய் அறுபகைசெற் 
றைம்புலனும் அடக்கிஞானப் 
புகலுடையோர் தம்முள்ளப் புண்டரிகத் 
துள்ளிருக்கும் புராணர்கோயில் 
தகவுடைநீர் மணித்தலத்துச் சங்குளவர்க் 
கந்திகழச் சலசத்தீயுள் 
மிகவுடைய புன்குமலர்ப் பொரியட்ட 
மணஞ்செய்யும் மிழலையாமே. 

1-132-1422:
ஆறாடு சடைமுடியன் அனலாடு 
மலர்க்கையன் இமயப்பாவை 
கூறாடு திருவுருவன் கூத்தாடுங் 
குணமுடையோன் குளிருங்கோயில் 
சேறாடு செங்கழுநீர்த் தாதாடி 
மதுவுண்டு சிவந்தவண்டு 
வேறாய உருவாகிச் செவ்வழிநற் 
பண்பாடும் மிழலையாமே. 

1-132-1423:
கருப்பமிகும் உடலடர்த்துக் காலூன்றிக் 
கைமறித்துக் கயிலையென்னும் 
பொருப்பெடுக்க லுறுமரக்கன் பொன்முடிதோள் 
நெரித்தவிரற் புனிதர்கோயில் 
தருப்பமிகு சலந்தரன்றன் உடல்தடிந்த 
சக்கரத்தை வேண்டியீண்டு 
விருப்பொடுமால் வழிபாடு செய்யவிழி 
விமானஞ்சேர் மிழலையாமே. 

1-132-1424:
செந்தளிர்மா மலரோனுந் திருமாலும் 
ஏனமொடு அன்னமாகி 
அந்தமடி காணாதே அவரேத்த 
வெளிப்பட்டோ ன் அமருங்கோயில் 
புந்தியினான் மறைவழியே புற்பரப்பி 
நெய்சமிதை கையிற்கொண்டு 
வெந்தழலின் வேட்டுலகின் மிகவளிப்போர் 
சேருமூர் மிழலையாமே. 

1-132-1425:
எண்ணிறந்த அமணர்களும் இழிதொழில்சேர் 
சாக்கியரும் என்றுந்தன்னை 
நண்ணரிய வகைமயக்கித் தன்னடியார்க் 
கருள்புரியும் நாதன்கோயில் 
பண்ணமரும் மென்மொழியார் பாலகரைப் 
பாராட்டும் ஓசைகேட்டு 
விண்ணவர்கள் வியப்பெய்தி விமானத்தோ 
டும்மிழியும் மிழலையாமே. 

1-132-1426:
மின்னியலும் மணிமாடம் மிடைவீழி 
மிழலையான் விரையார்பாதஞ் 
சென்னிமிசைக் கொண்டொழுகுஞ் சிரபுரக்கோன் 
செழுமறைகள் பயிலும்நாவன் 
பன்னியசீர் மிகுஞான சம்பந்தன் 
பரிந்துரைத்த பத்துமேத்தி 
இன்னிசையாற் பாடவல்லார் இருநிலத்தில் 
ஈசனெனும் இயல்பினோரே. 

3-9-2889:
கேள்வியர் நாடொறும் ஓதும்நல் வேதத்தர் கேடிலா 
வேள்விசெய் அந்தணர் வேதியர் வீழிமி ழலையார் 
வாழியர் தோற்றமுங் கேடும்வைப் பாருயிர் கட்கெலாம் 
ஆழியர் தம்மடி போற்றியென் பார்கட்க ணியரே. 

3-9-2890:
கல்லின்நற் பாவையோர் பாகத்தர் காதலித் தேத்திய 
மெல்லினத் தார்பக்கல் மேவினர் வீழிமி ழலையார் 
நல்லினத் தார்செய்த வேள்விசெ குத்தெழு ஞாயிற்றின் 
பல்லனைத் துந்தகர்த் தாரடி யார்பாவ நாசரே. 

3-9-2891:
நஞ்சினை யுண்டிருள் கண்டர்பண் டந்தக னைச்செற்ற 
வெஞ்சின மூவிலைச் சூலத்தர் வீழிமி ழலையார் 
அஞ்சனக் கண்ணுமை பங்கினர் கங்கையங் காடிய 
மஞ்சனச் செஞ்சடை யாரென வல்வினை மாயுமே. 

3-9-2892:
கலையிலங் கும்மழு கட்டங்கம் கண்டிகை குண்டலம் 
விலையிலங் கும்மணி மாடத்தர் வீழிமி ழலையார் 
தலையிலங் கும்பிறை தாழ்வடஞ் சூலந் தமருகம் 
அலையிலங் கும்புன லேற்றவர்க் கும்மடி யார்க்குமே. 

3-9-2893:
பிறையுறு செஞ்சடை யார்விடை யார்பிச்சை நச்சியே 
வெறியுறு நாட்பலி தேர்ந்துழல் வீழிமி ழலையார் 
முறைமுறை யாலிசை பாடுவா ராடிமுன் தொண்டர்கள் 
இறையுறை வாஞ்சியம் அல்லதெப் போதுமென் உள்ளமே. 

3-9-2894:
வசையறு மாதவங் கண்டுவ ரிசிலை வேடனாய் 
விசையனுக் கன்றருள் செய்தவர் வீழிமி ழலையார் 
இசைவர விட்டியல் கேட்பித்துக் கல்லவ டமிட்டுத் 
திசைதொழு தாடியும் பாடுவார் சிந்தையுட் சேர்வரே. 

3-9-2895:
சேடர்விண் ணோர்கட்குத் தேவர்நல் மூவிரு தொன்னுலர் 
வீடர்முத் தீயர்நால் வேதத்தர் வீழிமி ழலையார் 
காடரங் காவுமை காணஅண் டத்திமை யோர்தொழ 
நாடக மாடியை யேத்தவல் லார்வினை நாசமே. 

3-9-2896:
எடுத்தவன் மாமலைக் கீழவி ராவணன் வீழ்தர 
விடுத்தருள் செய்திசை கேட்டவர் வீழிமி ழலையார் 
படுத்துவெங் காலனைப் பால்வழி பாடுசெய் பாலற்குக் 
கொடுத்தனர் இன்பங் கொடுப்பர் தொழக்குறை வில்லையே. 

3-9-2897:
திக்கமர் நான்முகன் மாலண்டம் மண்டலந் தேடிட 
மிக்கமர் தீத்திர ளாயவர் வீழிமி ழலையார் 
சொக்கம தாடியும் பாடியும் பாரிடஞ் சூழ்தரும் 
நக்கர்தந் நாமந மச்சிவா யவ்வென்பார் நல்லரே. 

3-9-2898:
துற்றரை யார்துவ ராடையர் துப்புர வொன்றிலா 
வெற்றரை யார்அறி யாநெறி வீழிமி ழலையார் 
சொற்றெரி யாப்பொருள் சோதிக்கப் பால்நின்ற சோதிதான் 
மற்றறி யாவடி யார்கள்தஞ் சிந்தையுள் மன்னுமே. 

3-9-2899:
வேதியர் கைதொழு வீழிமி ழலைவி ரும்பிய 
ஆதியை வாழ்பொழில் காழியுள் ஞானசம் பந்தனாய்ந் 
தோதிய ஒண்டமிழ் பத்திவை யுற்றுரை செய்பவர் 
மாதியல் பங்கன் மலரடி சேரவும் வல்லரே. 

3-80-3657:
சீர்மருவு தேசினொடு தேசமலி செல்வமறை யோர்கள்பணியத்
தார்மருவு கொன்றையணி தாழ்சடையி னானமர்ச யங்கொள்பதிதான்
பார்மருவு பங்கயமு யர்ந்தவயல் சூழ்பழன நீடஅருகே
கார்மருவு வெண்கனக மாளிகை கவின்பெருகு வீழிநகரே. 

3-80-3658:
பட்டமுழ விட்டபணி லத்தினொடு பன்மறைகள் ஓதுபணிநற்
சிட்டர்கள் சயத்துதிகள் செய்யவருள் செய்தழல்கொள் மேனியவனுர்
மட்டுலவு செங்கமல வேலிவயல் செந்நெல்வளர் மன்னுபொழில்வாய்
விட்டுலவு தென்றல்விரை நாறுபதி வேதியர்கள் வீழிநகரே. 

3-80-3659:
மண்ணிழி சுரர்க்குவளம் மிக்கபதி மற்றுமுள மன்னுயிர்களுக்
கெண்ணிழிவில் இன்பநிகழ் வெய்தஎழி லார்பொழில் இலங்கறுபதம்
பண்ணிழிவி லாதவகை பாடமட மஞ்ஞைநட மாடஅழகார்
விண்ணிழி விமானமுடை விண்ணவர் பிரான்மருவு வீழிநகரே. 

3-80-3660:
செந்தமிழர் தெய்வமறை நாவர்செழு நன்கலை தெரிந்தவவரோ
டந்தமில் குணத்தவர்கள் அர்ச்சனைகள் செய்யஅமர் கின்றஅரனுர்
கொந்தலர் பொழிற்பழன வேலிகுளிர் தண்புனல் வளம்பெருகவே
வெந்திறல் விளங்கிவளர் வேதியர் விரும்புபதி வீழிநகரே. 

3-80-3661:
பூதபதி யாகிய புராணமுனி புண்ணியநன் மாதைமருவிப்
பேதமதி லாதவகை பாகமிக வைத்தபெரு மானதிடமாம்
மாதவர்கள் அன்னமறை யாளர்கள் வளர்த்தமலி வேள்வியதனால்
ஏதமதி லாதவகை இன்பம்அமர் கின்றஎழில் வீழிநகரே. 

3-80-3662:
மண்ணின்மறை யோர்மருவு வைதிகமும் மாதவமும் மற்றுமுலகத்
தெண்ணில்பொரு ளாயவை படைத்தஇமை யோர்கள்பெரு மானதிடமாம்
நண்ணிவரு நாவலர்கள் நாடொறும் வளர்க்கநிகழ் கின்றபுகழ்சேர்
விண்ணுலவு மாளிகை நெருங்கிவளர் நீள்புரிசை வீழிநகரே. 

3-80-3663:
மந்திரநன் மாமறையி னோடுவளர் வேள்விமிசை மிக்கபுகைபோய்
அந்தர விசும்பணவி அற்புத மெனப்படரும் ஆழியிருள்வாய்
மந்தரநன் மாளிகை நிலாவுமணி நீடுகதிர் விட்டஒளிபோய்
வெந்தழல் விளக்கென விரும்பினர் திருந்துபதி வீழிநகரே. 

3-80-3664:
ஆனவலி யிற்றசமு கன்றலைய ரங்கவணி யாழிவிரலால்
ஊனமரு யர்ந்தகுரு திப்புனலில் வீழ்தரவு ணர்ந்தபரனுர்
தேனமர் திருந்துபொழில் செங்கனக மாளிகை திகழ்ந்தமதிலோ
டானதிரு உற்றுவளர் அந்தணர் நிறைந்தஅணி வீழிநகரே. 

3-80-3665:
ஏனவுரு வாகிமண் இடந்தஇமை யோனுமெழி லன்னவுருவம்
ஆனவனும் ஆதியினொ டந்தமறி யாதஅழல் மேனியவனுர்
வானணவும் மாமதில் மருங்கலர் நெருங்கிய வளங்கொள்பொழில்வாய்
வேனலமர் வெய்திட விளங்கொளியின் மிக்கபுகழ் வீழிநகரே. 

3-80-3666:
குண்டமண ராகியொரு கோலமிகு பீலியொடு குண்டிகைபிடித்
தெண்டிசையு மில்லதொரு தெய்வமுள தென்பரது வென்னபொருளாம்
பண்டையய னன்னவர்கள் பாவனை விரும்புபரன் மேவுபதிசீர்
வெண்டரள வாள்நகைநன் மாதர்கள் விளங்குமெழில் வீழிநகரே. 

3-80-3667:
மத்தமலி கொன்றைவளர் வார்சடையில் வைத்தபரன் வீழிநகர்சேர்
வித்தகனை வெங்குருவில் வேதியன் விரும்புதமிழ் மாலைகள்வலார்
சித்திர விமானம்அமர் செல்வமலி கின்றசிவ லோகமருவி
அத்தகு குணத்தவர்க ளாகியனு போகமோடி யோகவரதே. 

3-85-3712:
மட்டொளி விரிதரு மலர்நிறை சுரிகுழல் மடவரல்
பட்டொளி மணியல்குல் உமையமை யுருவொரு பாகமாக்
கட்டொளிர் புனலொடு கடியர வுடனுறை முடிமிசை
விட்டொளி யுதிர்பிதிர் மதியவர் பதிவிழி மிழலையே 

3-85-3713:
எண்ணிற வரிவளை நெறிகுழல் எழில்மொழி யிளமுலைப்
பெண்ணுறும் உடலினர் பெருகிய கடல்விட மிடறினர்
கண்ணுறு நுதலினர் கடியதோர் விடையினர் கனலினர்
விண்ணுறு பிறையணி சடையினர் பதிவிழி மிழலையே. 

3-85-3714:
மைத்தகு மதர்விழி மலைமகள் உருவொரு பாகமா
வைத்தவர் மதகரி யுரிவைசெய் தவர்தமை மருவினார்
தெத்தென இசைமுரல் சரிதையர் திகழ்தரும் அரவினர்
வித்தக நகுதலை யுடையவர் இடம்விழி மிழலையே. 

3-85-3715:
செவ்வழ லெனநனி பெருகிய வுருவினர் செறிதரு
கவ்வழல் அரவினர் கதிர்முதிர் மழுவினர் தொழுவிலா
முவ்வழல் நிசிசரர் விறலவை யழிதர முதுமதில்
வௌ;வழல் கொளநனி முனிபவர் பதிவிழி மிழலையே. 

3-85-3716:
பைங்கண தொருபெரு மழலைவெ ளேறினர் பலியெனா
எங்கணு முழிதர்வர் இமையவர் தொழுதெழும் இயல்பினர்
அங்கணர் அமரர்கள் அடியிணை தொழுதெழ ஆரமா
வெங்கண அரவினர் உறைதரு பதிவிழி மிழலையே. 

3-85-3717:
பொன்னன புரிதரு சடையினர் பொடியணி வடிவினர்
உன்னினர் வினையவை களைதலை மருவிய ஒருவனார்
தென்னென விசைமுரல் சரிதையர் திகழ்தரு மார்பினில்
மின்னென மிளிர்வதோர் அரவினர் பதிவிழி மிழலையே. 

3-85-3718:
அக்கினோ டரவரை யணிதிகழ் ஒளியதோ ராமைபூண்
டிக்குக மலிதலை கலனென இடுபலி யேகுவர்
கொக்கரை குழல்முழ விழவொடு மிசைவதோர் சரிதையர்
மிக்கவர் உறைவது விரைகமழ் பொழில்விழி மிழலையே. 

3-85-3719:
பாதமோர் விரலுற மலையடர் பலதலை நெரிதரப்
பூதமோ டடியவர் புனைகழல் தொழுதெழு புகழினர்
ஓதமோ டொலிதிரை படுகடல் விடமுடை மிடறினர்
வேதமோ டுறுதொழில் மதியவர் பதிவிழி மிழலையே. 

3-85-3720:
நீரணி மலர்மிசை உறைபவன் நிறைகடல் உறுதுயில்
நாரண னெனஇவர் இருவரும் நறுமல ரடிமுடி
ஓருணர் வினர்செல லுறலரு முருவினோ டொளிதிகழ்
வீரணர் உறைவது வெறிகமழ் பொழில்விழி மிழலையே. 

3-85-3721:
இச்சைய ரினிதென இடுபலி படுதலை மகிழ்வதோர்
பிச்சையர் பெருமையை யிறைபொழு தறிவென வுணர்விலர்
மொச்சைய அமணரும் முடைபடு துகிலரும் அழிவதோர்
விச்சைய ருறைவது விரைகமழ் பொழில்விழி மிழலையே. 

3-85-3722:
உன்னிய அருமறை யொலியினை முறைமிகு பாடல்செய்
இன்னிசை யவருறை யெழில்திகழ் பொழில்விழி மிழலையை
மன்னிய புகலியுள் ஞானசம் பந்தன வண்டமிழ்
சொன்னவர் துயரிலர் வியனுல குறுகதி பெறுவரே. 

3-98-3853:
வெண்மதி தவழ்மதில் மிழலையு ளீர்சடை
ஒண்மதி அணியுடை யீரே
ஒண்மதி அணியுடை யீருமை உணர்பவர்
கண்மதி மிகுவது கடனே. 

3-98-3854:
விதிவழி மறையவர் மிழலையு ளீர்நடம்
சதிவழி வருவதோர் சதிரே
சதிவழி வருவதோர் சதிருடை யீருமை
அதிகுணர் புகழ்வதும் அழகே. 

3-98-3855:
விரைமலி பொழிலணி மிழலையு ளீரொரு
வரைமிசை உறைவதும் வலதே
வரைமிசை உறைவதோர் வலதுடை யீருமை
உரைசெயும் அவைமறை யொலியே. 

3-98-3856:
விட்டெழில் பெறுபுகழ் மிழலையு ளீர்கையில்
இட்டெழில் பெறுகிற தெரியே
இட்டெழில் பெறுகிற தெரியுடை யீர்புரம்
அட்டது வரைசிலை யாலே. 

3-98-3857:
வேணிகர் கண்ணியர் மிழலையு ளீர்நல
பானிகர் உருவுடை யீரே
பானிகர் உருவுடை யீரும துடனுமை
தான்மிக உறைவது தவமே. 

3-98-3858:
விரைமலி பொழிலணி மிழலையு ளீர்சென்னி
நிரையுற அணிவது நெறியே
நிரையுற அணிவதோர் நெறியுடை யீரும
தரையுற அணிவன அரவே. 

3-98-3859:
விசையுறு புனல்வயல் மிழலையு ளீர்அர
வசைவுற அணிவுடை யீரே
அசைவுற அணிவுடை யீருமை அறிபவர்
நசையுறு நாவினர் தாமே. 

3-98-3860:
விலங்கலொண் மதிலணி மிழலையு ளீரன்றவ்
இலங்கைமன் இடர்கெடுத் தீரே
இலங்கைமன் இடர்கெடுத் தீருமை யேத்துவார்
புலன்களை முனிவது பொருளே. 

3-98-3861:
வெற்பமர் பொழிலணி மிழலையு ளீருமை
அற்புதன் அயனறி யானே
அற்புதன் அயனறி யாவகை நின்றவன்
நற்பதம் அறிவது நயமே. 

3-98-3862:
வித்தக மறையவர் மிழலையு ளீரன்று
புத்தரோ டமணழித் தீரே
புத்தரோ டமணழித் தீருமைப் போற்றுவார்
பத்திசெய் மனமுடை யவரே. 

3-98-3863:
விண்பயில் பொழிலணி மிழலையுள் ஈசனைச்
சண்பையுள் ஞானசம் பந்தன்
சண்பையுள் ஞானசம் பந்தன தமிழிவை
ஒண்பொருள் உணர்வதும் உணர்வே. 

3-111-3990:
வேலி னேர்தரு கண்ணி னாளுமை 
பங்க னங்கணன் மிழலை மாநகர்
ஆல நீழலின் மேவி னானடிக் 
கன்பர் துன்பிலரே. 

3-111-3991:
விளங்கு நான்மறை வல்ல வேதியர் 
மல்கு சீர்வளர் மிழலை யானடி
உளங்கொள் வார்தமை உளங்கொள் வார்வினை 
ஒல்லை யாசறுமே. 

3-111-3992:
விசையி னோடெழு பசையு நஞ்சினை 
யசைவு செய்தவன் மிழலை மாநகர்
இசையு மீசனை நசையின் மேவினான் 
மிசை செயாவினையே. 

3-111-3993:
வென்றி சேர்கொடி மூடு மாமதில் 
மிழலை மாநகர் மேவி நாடொறும்
நின்ற ஆதிதன் அடிநி னைப்பவர் 
துன்ப மொன்றிலரே. 

3-111-3994:
போத கந்தனை யுரிசெய் தோன்புயல் 
நேர்வ ரும்பொழில் மிழலை மாநகர்
ஆத ரஞ்செய்த அடிகள் பாதம 
லாலோர் பற்றிலமே. 

3-111-3995:
தக்கன் வேள்வியைச் சாடி னார்மணி 
தொக்க மாளிகை மிழலை மேவிய
நக்க னாரடி தொழுவர் மேல்வினை 
நாடொ றுங்கெடுமே. 

3-111-3996:
போர ணாவுமுப் புரமெ ரித்தவன் 
பொழில்கள் சூழ்தரு மிழலை மாநகர்ச்
சேரு மீசனைச் சிந்தை செய்பவர் 
தீவி னைகெடுமே. 

3-111-3997:
இரக்க மிற்றொழில் அரக்க னாருடல் 
நெருக்கி னான்மிகு மிழலை யானடி
சிரக்கொள் பூவென ஒருக்கி னார்புகழ் 
பரக்கும் நீள்புவியே. 

3-111-3998:
துன்று பூமகன் பன்றி யானவன் 
ஒன்று மோர்கிலா மிழலை யானடி
சென்று பூம்புனல் நின்று தூவினார் 
நன்று சேர்பவரே. 

3-111-3999:
புத்தர் கைச்சமண் பித்தர் பொய்க்குவை 
வைத்த வித்தகன் மிழலை மாநகர்
சித்தம் வைத்தவர் இத்த லத்தினுள் 
மெய்த்த வத்தவரே. 

3-111-4000:
சந்த மார்பொழில் மிழலை யீசனைச் 
சண்பை ஞானசம் பந்தன் வாய்நவில்
பந்த மார்தமிழ் பத்தும் வல்லவர் 
பத்த ராகுவரே. 

3-116-4046:
துன்று கொன்றைநஞ் சடையதே தூய கண்டம்நஞ் சடையதே
கன்றின் மானிடக் கையதே கல்லின் மானிடக் கையதே
என்று மேறுவ திடவமே என்னி டைப்பலி யிடவமே
நின்ற தும்மிழலை யுள்ளுமே நீரெனைச் சிறிதும் உள்ளுமே. 

3-116-4047:
ஓதி வாயதும் மறைகளே உரைப்ப தும்பல மறைகளே
பாதி கொண்டதும் மாதையே பணிகின் றேன்மிகு மாதையே
காது சேர்கனங் குழையரே காத லார்கனங் குழையரே
வீதி வாய்மிகும் வேதியா மிழலை மேவிய வேதியா. 

3-116-4048:
பாடு கின்றபண் டாரமே பத்த ரன்னபண் டாரமே
சூடு கின்றது மத்தமே தொழுத என்னையுன் மத்தமே
நீடு செய்வதுந் தக்கதே நின்ன ரைத்திகழ்ந் தக்கதே
நாடு சேர்மிழலை ய[ருமே நாகம் நஞ்சழலை ய[ருமே. 

3-116-4049:
கட்டு கின்றகழல் நாகமே காய்ந்த தும்மதனன் ஆகமே
இட்ட மாவதிசை பாடலே யிசைந்த நுலினமர் பாடலே
கொட்டு வான்முழவம் வாணனே குலாய சீர்மிழலை வாணனே
நட்ட மாடுவது சந்தியே நானுய் தற்கிரவு சந்தியே. 

3-116-4050:
ஓவி லாதிடுங் கரணமே யுன்னு மென்னுடைக் கரணமே
ஏவு சேர்வுநின் னாணையே யருளி நின்னபொற் றாணையே
பாவி யாதுரை மெய்யிலே பயின்ற நின்னடி மெய்யிலே
மேவி னான்விறற் கண்ணனே மிழலை மேயமுக் கண்ணனே. 

3-116-4051:
வாய்ந்த மேனியெரி வண்ணமே மகிழ்ந்து பாடுவது வண்ணமே
காய்ந்து வீழ்ந்தவன் காலனே கடுந டஞ்செயுங் காலனே
போந்த தெம்மிடை யிரவிலே உம்மி டைக்கள்வ மிரவிலே
ஏய்ந்த தும்மிழலை யென்பதே விரும்பி யேயணிவ தென்பதே. 

3-116-4052:
அப்பி யன்றகண் ணயனுமே அமரர் கோமகனு மயனுமே
ஒப்பி லின்றமரர் தருவதே ஒண்கை யாலமரர் தருவதே
மெய்ப்ப யின்றவ ரிருக்கையே மிழலை ய[ரும திருக்கையே
செப்பு மின்னெருது மேயுமே சேர்வுமக் கெருது மேயுமே. 

3-116-4053:
தானவக் குலம் விளக்கியே தாரகைச் செல விளக்கியே
வான டர்த்தகயி லாயமே வந்து மேவுகயி லாயமே
தானெ டுத்தவல் லரக்கனே தடமு டித்திர ளரக்கனே
மேன டைச்செல விருப்பனே மிழலை நற்பதி விருப்பனே. 

3-116-4054:
காய மிக்கதொரு பன்றியே கலந்த நின்னவுரு பன்றியே
ஏய விப்புவி மயங்கவே யிருவர் தாமன மயங்கவே
தூய மெய்த்திரள் அகண்டனே தோன்றி நின்றமணி கண்டனே
மேய வித்துயில் விலக்கணா மிழலை மேவிய விலக்கணா. 

3-116-4055:
கஞ்சி யைக்குலவு கையரே கலக்க மாரமணர் கையரே
அஞ்ச வாதிலருள் செய்யநீ யணைந்தி டும்பரிசு செய்யநீ
வஞ்ச னேவரவும் வல்லையே மதித்தெ னைச்சிறிதும் வல்லையே
வெஞ்ச லின்றிவரு வித்தகா மிழலை சேரும்விறல் வித்தகா. 

3-116-4056:
மேய செஞ்சடையின் அப்பனே மிழலை மேவியவெ னப்பனே
ஏயுமா செய விருப்பனே இசைந்த வாசெய விருப்பனே
காய வர்க்கசம் பந்தனே காழி ஞானசம் பந்தனே
வாயு ரைத்ததமிழ் பத்துமே வல்லவர்க் குமிவை பத்துமே. 

3-119-4079:
புள்ளித்தோ லாடை பூண்பது நாகம் பூசுசாந் தம்பொடி நீறு
கொள்ளீத்தீ விளக்கு கூளிகள் கூட்டங் காளியைக் குணஞ்செய்கூத் துடையோன்
அள்ளற் காராமை அகடு வான்மதியம் ஏய்க்கமுட் டாழைக ளானை
வெள்ளைக்கொம் பீனும் விரிபொழில் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே. 

3-119-4080:
இசைந்தவா றடியா ரிடுதுவல் வானோர் இழுகுசந் தனத்திளங் கமலப்
பசும்பொன்வா சிகைமேற் பரப்புவாய் கரப்பாய் பத்திசெய் யாதவர் பக்கல்
அசும்புபாய் கழனி யலர்கயன் முதலோ டடுத்தரிந் தெடுத்தவான் சும்மை
விசும்புதூர்ப் பனபோல் விம்மிய வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே. 

3-119-4081:
நிருத்தனா றங்கன் நீற்றன் நான்மறையன் நீலமார் மிடற்றன்நெற் றிக்கண்
ஒருத்தன்மற் றெல்லா வுயிர்கட்கும் உயிராய் யுளனிலன் கேடிலி யுமைகோன்
திருத்தமாய் நாளும் ஆடுநீர்ப் பொய்கை சிறியவர் அறிவினின் மிக்க
விருத்தரை யடிவீழ்ந் திடம்புகும் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே. 

3-119-4082:
தாங்கருங் காலந் தவிரவந் திருவர் தம்மொடுங் கூடினா ரங்கம் 
பாங்கினால் தரித்துப் பண்டுபோ லெல்லாம் பண்ணிய கண்ணுதற் பரமர்
தேங்கொள்பூங் கமுகு தெங்கிளங் கொடிமா செண்பகம் வண்பலா இலுப்பை
வேங்கைபூ மகிழால் வெயில்புகா வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே. 

3-119-4083:
கூசுமா மயானங் கோயில்வா யிற்கண் குடவயிற் றனசில பூதம்
பூசுமா சாந்தம் பூதிமெல் லோதி பாதிநற் பொங்கர வரையோன்
வாசமாம் புன்னை மௌவல்செங் கழுநீர் மலரணைந் தெழுந்தவான் தென்றல்
வீசுமாம் பொழில்தேன் துவலைசேர் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே. 

3-119-4084:
பாதியோர் மாதர் மாலுமோர் பாகர் பங்கயத் தயனுமோர் பாலர்
ஆதியாய் நடுவாய் அந்தமாய் நின்ற அடிகளார் அமரர்கட் கமரர்
போதுசேர் சென்னிப் புரூரவாப் பணிசெய் பூசுரர் பூமகன் அனைய
வேதியர் வேதத் தொலியறா வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே. 

3-119-4085:
தன்றவம் பெரிய சலந்தர னுடலந் தடிந்தசக் கரமெனக் கருளென்
றன்றரி வழிபட் டிழிச்சிய விமானத் திறையவன் பிறையணி சடையன்
நின்றநாட் காலை யிருந்தநாள் மாலை கிடந்தமண் மேல்வரு கலியை
வென்றவே தியர்கள் விழாவறா வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே. 

3-119-4086:
கடுத்தவா ளரக்கன் கைலையன் றெடுத்த கரமுரஞ் சிரநெரிந் தலற
அடர்த்ததோர் விரலால் அஞ்செழுத் துரைக்க அருளினன் தடமிகு நெடுவாள்
படித்தநான் மறைகேட் டிருந்தபைங் கிளிகள் பதங்களை யோதப்பா டிருந்த
விடைக்குலம் பயிற்றும் விரிபொழில் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே. 

3-119-4087:
அளவிட லுற்ற அயனொடு மாலும் அண்டமண் கிண்டியுங் காணா
முளையெரி யாய மூர்த்தியைத் தீர்த்த முக்கண்எம் முதல்வனை முத்தைத்
தளையவிழ் கமலத் தவிசின்மேல் அன்னந் தன்னிளம் பெடையோடும் புல்கி
விளைகதிர்க் கவரி வீசவீற் றிருக்கும் மிழலையா னெனவினை கெடுமே. 

3-119-4088:
கஞ்சிப்போ துடையார் கையிற்கோ சாரக் கலதிகள் கட்டுரை விட்டு
அஞ்சித்தே விரிய எழுந்தநஞ் சதனை யுண்டம ரர்க்கமு தருளி
இஞ்சிக்கே கதலிக் கனிவிழக் கமுகின் குலையொடும் பழம்விழத் தெங்கின்
மிஞ்சுக்கே மஞ்சு சேர்பொழில் வீழி மிழலையா னெனவினை கெடுமே. 

3-119-4089:
வேந்தர்வந் திறைஞ்ச வேதியர் வீழி மிழலையுள் விண்ணிழி விமானத்
தேய்ந்ததன் றேவி யோடுறை கின்ற ஈசனை யெம்பெரு மானைத்
தோய்ந்தநீர்த் தோணி புரத்துறை மறையோன் தூமொழி ஞானசம் பந்தன்
வாய்ந்தபா மாலை வாய்நவில் வாரை வானவர் வழிபடு வாரே. 

4-64-4777:
பூதத்தின் படையர் பாம்பின் 
பூணினர் பூண நுலர் 
சீதத்திற் பொலிந்த திங்கட் 
கொழுந்தர்நஞ் சழுந்து கண்டர் 
கீதத்திற் பொலிந்த ஓசைக் 
கேள்வியர் வேள்வி யாளர் 
வேதத்தின் பொருளர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே. 

4-64-4778:
காலையிற் கதிர்செய் மேனி 
கங்குலிற் கறுத்த கண்டர் 
மாலையின் மதியஞ் சேர்ந்த 
மகுடத்தர் மதுவும் பாலும் 
ஆலையிற் பாகும் போல 
அண்ணித்திட் டடியார்க் கென்றும் 
வேலையின் அமுதர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே. 

4-64-4779:
வருந்தின நெருநல் இன்றாய் 
வழங்கின நாளர் ஆற்கீழ் 
இருந்துநன் பொருள்கள் நால்வர்க் 
கியம்பினர் இருவ ரோடும் 
பொருந்தினர் பிரிந்து தம்பால் 
பொய்யரா மவர்கட் கென்றும் 
விருந்தினர் திருந்து வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே. 

4-64-4780:
நிலையிலா வு[ர்மூன் றொன்ற 
நெருப்பரி காற்றம் பாகச் 
சிலையுநா ணதுவு நாகங் 
கொண்டவர் தேவர் தங்கள் 
தலையினாற் றரித்த என்பும் 
தலைமயிர் வடமும் பூண்ட 
விலையிலா வேடர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே. 

4-64-4781:
மறையிடைப் பொருளர் மொட்டின் 
மலர்வழி வாசத் தேனர் 
கறவிடைப் பாலின் நெய்யர் 
கரும்பினிற் கட்டி யாளர் 
பிறையிடைப் பாம்பு கொன்றைப் 
பிணையல்சேர் சடையுள் நீரர் 
விறகிடைத் தீயர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே. 

4-64-4782:
எண்ணகத் தில்லை அல்லர் 
உளரல்லர் இமவான் பெற்ற 
பெண்ணகத் தரையர் காற்றிற் 
பெருவலி யிருவ ராகி 
மண்ணகத் தைவர் நீரில் 
நால்வர்தீ யதனில் மூவர் 
விண்ணகத் தொருவர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே. 

4-64-4783:
சந்தணி கொங்கை யாளோர் 
பங்கினர் சாம வேதர் 
எந்தையும் எந்தை தந்தை 
தந்தையு மாய ஈசர் 
அந்தியோ டுதயம் அந்த 
ணாளர்ஆன் நெய்யால் வேட்கும் 
வெந்தழ லுருவர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே. 

4-64-4784:
நீற்றினை நிறையப் பூசி 
நித்தல்ஆ யிரம்பூக் கொண்டு 
ஏற்றுழி ஒருநா ளொன்று 
குறையக்கண் நிறைய விட்ட 
ஆற்றலுக் காழி நல்கி 
யவன்கொணர்ந் திழிச்சுங் கோயில் 
வீற்றிருந் தளிப்பர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே. 

4-64-4785:
சித்திசெய் பவர்கட் கெல்லாஞ் 
சேர்விடஞ் சென்று கூடப் 
பத்திசெய் பவர்கள் பாவம் 
பறைப்பவர் இறப்பி லாளர் 
முத்திசை பவள மேனி 
முதிரொளி நீல கண்டர் 
வித்தினில் முளையர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே. 

4-64-4786:
தருக்கின அரக்கன் தேரூர் 
சாரதி தடைநி லாது 
பொருப்பினை யெடுத்த தோளும் 
பொன்முடி பத்தும் புண்ணாய் 
நெரிப்புண்டங் கலறி மீண்டு 
நினைந்தடி பரவத் தம்வாள் 
விருப்பொடுங் கொடுப்பர் வீழி 
மிழலையுள் விகிர்த னாரே. 

5-12-5343:
கரைந்து கைதொழு வாரையுங் காதலன்
வரைந்து வைதெழு வாரையும் வாடலன்
நிரந்த பாரிடத் தோடவர் நித்தலும்
விரைந்து போவது வீழி மிழலைக்கே. 

5-12-5344:
ஏற்று வெல்கொடி ஈசன்ற னாதிரை
நாற்றஞ் சூடுவர் நன்னறுந் திங்களார்
நீற்றுச் சந்தன வெள்ளை விரவலார்
வேற்றுக் கோலங்கொள் வீழி மிழலையே. 

5-12-5345:
புனைபொற் சூலத்தன் போர்விடை ய[ர்தியான்
வினைவெல் நாகத்தன் வெண்மழு வாளினான்
நினைய நின்றவன் ஈசனை யேயெனா
வினையி லார்தொழும் வீழி மிழலையே. 

5-12-5346:
மாடத் தாடு மனத்துடன் வைத்தவர்
கோடத் தார்குருக் கேத்திரத் தார்பலர்
பாடத் தார்பழிப் பார்பழிப் பல்லதோர்
வேடத் தார்தொழும் வீழி மிழலையே. 

5-12-5347:
எடுத்த வெல்கொடி யேறுடை யான்றமர்
உடுப்பர் கோவண முண்பது பிச்சையே
கெடுப்ப தாவது கீழ்நின்ற வல்வினை
விடுத்துப் போவது வீழி மிழலைக்கே. 

5-12-5348:
குழலை யாழ்மொழி யாரிசை வேட்கையால்
உழலை யாக்கையை ய[ணும் உணர்விலீர்
தழலை நீர்மடிக் கொள்ளன்மின் சாற்றினோம்
மிழலை யானடி சாரவிண் ணாள்வரே. 

5-12-5349:
தீரன் தீத்திர ளன்சடைத் தங்கிய
நீரன் ஆடிய நீற்றன்வண் டார்கொன்றைத்
தாரன் மாலையன் றண்ணறுங் கண்ணியன்
வீரன் வீழி மிழலை விகிர்தனே. 

5-12-5350:
எரியி னாரிறை யாரிடு காட்டிடை
நரியி னார்பரி யாமகிழ் கின்றதோர்
பெரிய னார்தம் பிறப்பொடு சாதலை
விரியி னார்தொழு வீழி மிழலையே. 

5-12-5351:
நீண்ட சூழ்சடை மேலோர் நிலாமதி
காண்டு சேவடி மேலோர் கனைகழல்
வேண்டு வாரவர் வீதி புகுந்திலர்
மீண்டும் போவது வீழி மிழலைக்கே. 

5-12-5352:
பாலை யாழொடு செவ்வழி பண்கொள
மாலை வானவர் வந்து வழிபடும்
ஆலை யாரழல் அந்தண ராகுதி
வேலை யார்தொழும் வீழி மிழலையே. 

5-12-5353:
மழலை யேற்று மணாளன் திருமலை
சுழல ஆர்த்தெடுத் தான்முடி தோளிறக்
கழல்கொள் காலிற் றிருவிர லூன்றலும்
மிழலை யானடி வாழ்கென விட்டதே. 

5-13-5354:
என்பொ னேயிமை யோர்தொழு பைங்கழல்
நன்பொ னேநலந் தீங்கறி வொன்றிலேன்
செம்பொ னேதிரு வீழி மிழலையுள்
அன்ப னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே. 

5-13-5355:
கண்ணி னாற்களி கூரக்கை யாற்றொழு
தெண்ணு மாறறி யாதிளைப் பேன்றனை
விண்ணு ளார்தொழும் வீழி மிழலையுள்
அண்ண லேயடி யேனைக் குறிக்கொளே. 

5-13-5356:
ஞால மேவிசும் பேநலந் தீமையே
கால மேகருத் தேகருத் தாற்றொழுஞ்
சீல மேதிரு வீழி மிழலையுள்
கோல மேயடி யேனைக் குறிக்கொளே. 

5-13-5357:
முத்த னேமுதல் வாமுகி ழும்முளை
ஒத்த னேயொரு வாவுரு வாகிய
சித்த னேதிரு வீழி மிழலையுள்
அத்த னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே. 

5-13-5358:
கருவ னேகரு வாய்த்தெளி வார்க்கெலாம்
ஒருவ னேஉயிர்ப் பாய்உணர் வாய்நின்ற
திருவ னேதிரு வீழி மிழலையுள்
குருவ னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே. 

5-13-5359:
காத்த னேபொழி லேழையுங் காதலால்
ஆத்த னேஅம ரர்க்கயன் றன்றலை
சேர்த்த னேதிரு வீழி மிழலையுள்
கூத்த னேயடி யேனைக் குறிகொளே. 

5-13-5360:
நீதி வானவர் நித்தல் நியமஞ்செய்
தோதி வானவ ரும்முண ராததோர்
வேதி யாவிகிர் தாதிரு வீழியுள்
ஆதி யேயடி யேனைக் குறிக்கொளே. 

5-13-5361:
பழகி நின்னடி சூடிய பாலனைக்
கழகின் மேல்வைத்த காலனைச் சாடிய
அழக னேயணி வீழி மிழலையுள்
குழக னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே. 

5-13-5362:
அண்ட வானவர் கூடிக் கடைந்தநஞ்
சுண்ட வானவ னேஉணர் வொன்றிலேன்
விண்ட வான்பொழில் வீழி மிழலையுள்
கொண்ட னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே. 

5-13-5363:
ஒருத்தன் ஓங்கலைத் தாங்கலுற் றானுரம்
வருத்தி னாய்வஞ்ச னேன்மனம் மன்னிய
திருத்த னேதிரு வீழி மிழலையுள்
அருத்த னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே. 

6-50-6742:
போரானை ஈருரிவைப் போர்வை யானைப் புலியதளே யுடையாடை போற்றி னானைப் பாரானை மதியானைப் பகலா னானைப் பல்லுயிராய் நெடுவெளியாய்ப் பரந்து நின்ற நீரானைக் காற்றானைத் தீயா னானை நினையாதார் புரமெரிய நினைந்த தெய்வத் தேரானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே. 

6-50-6743:
சவந்தாங்கு மயானத்துச் சாம்ப லென்பு தலையோடு மயிர்க்கயிறு தரித்தான் றன்னைப் பவந்தாங்கு பாசுபத வேடத் தானைப் பண்டமரர் கொண்டுகந்த வேள்வி யெல்லாங் கவர்ந்தானைக் கச்சியே கம்பன் றன்னைக் கழலடைந்தான் மேற்கறுத்த காலன் வீழச் சிவந்தானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே. 

6-50-6744:
அன்றாலின் கீழிருந்தங் கறஞ்சொன் னானை அகத்தியனை யுகப்பானை அயன்மால் தேட நின்றானைக் கிடந்தகடல் நஞ்சுண் டானை நேரிழையைக் கலந்திருந்தே புலன்க ளைந்தும் வென்றானை மீயச்சூர் மேவி னானை மெல்லியலாள் தவத்தினிறை யளக்க லுற்றுச் சென்றானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே. 

6-50-6745:
தூயானைச் சுடர்ப்பவளச் சோதி யானைத் தோன்றிய எவ்வுயிர்க்குந் துணையாய் நின்ற தாயானைச் சக்கரமாற் கீந்தான் றன்னைச் சங்கரனைச் சந்தோக சாம மோதும் வாயானை மந்திரிப்பார் மனத்து ளானை வஞ்சனையால் அஞ்செழுத்தும் வழுத்து வார்க்குச் சேயானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே. 

6-50-6746:
நற்றவத்தின் நல்லானைத் தீதாய் வந்த நஞ்சமுது செய்தானை அமுத முண்ட மற்றமரர் உலந்தாலும் உலவா தானை வருகாலஞ் செல்காலம் வந்த காலம் உற்றவத்தை யுணர்ந்தாரும் உணர லாகா ஒருசுடரை யிருவிசும்பி னுர்மூன் றொன்றச் செற்றவனைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே. 

6-50-6747:
மைவான மிடற்றானை யவ்வான் மின்போல் வளர்சடைமேல் மதியானை மழையா யெங்கும் பெய்வானைப் பிச்சாட லாடு வானைப் பிலவாய பேய்க்கணங்க ளார்க்கச் சூலம் பொய்வானைப் பொய்யிலா மெய்யன் றன்னைப் பூதலமும் மண்டலமும் பொருந்து வாழ்க்கை செய்வானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே. 

6-50-6748:
மிக்கானைக் குறைந்தடைந்தார் மேவ லானை வௌ;வேறாய் இருமூன்று சமய மாகிப் புக்கானை எப்பொருட்கும் பொது வானானைப் பொன்னுலகத் தவர்போற்றும் பொருளுக் கெல்லாந் தக்கானைத் தானன்றி வேறொன் றில்லாத் தத்துவனைத் தடவரையை நடுவு செய்த திக்கானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே. 

6-50-6749:
வானவர்கோன் தோளிறுத்த மைந்தன் றன்னை வளைகுளமும் மறைக்காடும் மன்னி னானை ஊனவனை உயிரவனை யொருநாட் பார்த்தன் உயர்தவத்தின் நிலையறிய லுற்றுச் சென்ற கானவனைக் கயிலாய மேவி னானைக் கங்கைசேர் சடையானைக் கலந்தார்க் கென்றுந் தேனவனைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே. 

6-50-6750:
பரத்தானை இப்பக்கம் பலவா னானைப் பசுபதியைப் பத்தர்க்கு முத்தி காட்டும் வரத்தானை வணங்குவார் மனத்து ளானை மாருதமால் எரிமூன்றும் வாயம் பீர்க்காஞ் சரத்தானைச் சரத்தையுந்தன் றாட்கீழ் வைத்த தபோதனனைச் சடாமகுடத் தணிந்த பைங்கட் சிரத்தானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே. 

6-50-6751:
அறுத்தானை அயன்றலைகள் அஞ்சி லொன்றை அஞ்சாதே வரையெடுத்த அரக்கன் றோள்கள் இறுத்தானை எழுநரம்பி னிசைகேட் டானை இந்துவினைத் தேய்த்தானை இரவி தன்பல் பறித்தானைப் பகீரதற்கா வானோர் வேண்டப் பரந்திழியும் புனற்கங்கை பனிபோ லாங்குச் செறித்தானைத் திருவீழி மிழலை யானைச் சேராதார் தீநெறிக்கே சேர்கின் றாரே. 

6-51-6752:
கயிலாய மலையுள்ளார் காரோ ணத்தார் 
கந்தமா தனத்துளார் காளத் தியார்
மயிலாடு துறையுளார் மாகா ளத்தார்
வக்கரையார் சக்கரமாற் கீந்தார் வாய்ந்த
அயில்வாய சூலமுங் காபா லமும்
அமருந் திருக்கரத்தார் ஆனே றேறி
வெயிலாய சோதி விளங்கு நீற்றார்
வீழி மிழலையே மேவி னாரே. 

6-51-6753:
பூதியணி பொன்னிறத்தர் பூண நுலர்
பொங்கரவர் சங்கரர்வெண் குழையோர் காதர்
கேதிசர மேவினார் கேதா ரத்தார்
கெடில வடவதிகை வீரட் டத்தார்
மாதுயரந் தீர்த்தென்னை உய்யக் கொண்டார்
மழபாடி மேய மழுவா ளனார்
வேதி குடியுளார் மீயச் சூரார்
வீழி மிழலையே மேவி னாரே. 

6-51-6754:
அண்ணா மலையமர்ந்தார் ஆரூ ருள்ளார்
அளப்பூரார் அந்தணர்கள் மாடக் கோயில்
உண்ணாழி கையார் உமையா ளோடும்
இமையோர் பெருமானார் ஒற்றி ய[ரார்
பெண்ணா கடத்துப் பெருந்தூங் கானை
மாடத்தார் கூடத்தார் பேரா வு[ரார்
விண்ணோர்க ளெல்லாம் விரும்பி யேத்த 
வீழி மிழலையே மேவி னாரே. 

6-51-6755:
வெண்காட்டார் செங்காட்டங் குடியார் வெண்ணி 
நன்னகரார் வேட்களத்தார் வேத நாவார்
பண்காட்டும் வண்டார் பழனத் துள்ளார்
பராய்த்துறையார் சிராப்பள்ளி யுள்ளார் பண்டோ ர்
வெண்கோட்டுக் கருங்களிற்றைப் பிளிறப் பற்றி 
உரித்துரிவை போர்த்த விடலை வேடம்
விண்காட்டும் பிறைநுதலி யஞ்சக் காட்டி
வீழி மிழலையே மேவி னாரே. 

6-51-6756:
புடைசூழ்ந்த பூதங்கள் வேதம் பாடப் 
புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலத்தே நடமா டுவார்
உடைசூழ்ந்த புலித்தோலர் கலிக்கச் சிமேற் 
றளியுளார் குளிர்சோலை யேகம் பத்தார்
கடைசூழ்ந்து பலிதேருங் கங்கா ளனார்
கழுமலத்தார் செழுமலர்த்தார்க் குழலி யோடும்
விடைசூழ்ந்த வெல்கொடியர் மல்கு செல்வ 
வீழி மிழலையே மேவி னாரே. 

6-51-6757:
பெரும்புலிய[ர் விரும்பினார் பெரும்பா ழியார்
பெரும்பற்றப் புலிய[ர்மூ லட்டா னத்தார்
இரும்புதலார் இரும்பூளை யுள்ளா ரேரார் 
இன்னம்ப ரார்ஈங்கோய் மலையார் இன்சொற்
கரும்பனையாள் உமையோடுங் கருகா வு[ரார்
கருப்பறிய லூரார் கரவீ ரத்தார்
விரும்பமரர் இரவுபகல் பரவி யேத்த 
வீழி மிழலையே மேவி னாரே. 

6-51-6758:
மறைக்காட்டார் வலிவலத்தார் வாய்மூர் மேயார்
வாழ்கொளி புத்தூரார் மாகா ளத்தார்
கறைக்காட்டுங் கண்டனார் காபா லியார்
கற்குடியார் விற்குடியார் கானப் பேரார்
பறைக்காட்டுங் குழிவிழிகட் பல்பேய் சூழப் 
பழையனுர் ஆலங்காட் டடிகள் பண்டோ ர்
மிறைக்காட்டுங் கொடுங்காலன் வீடப் பாய்ந்தார்
வீழி மிழலையே மேவி னாரே. 

6-51-6759:
அஞ்சைக் களத்துள்ளார் ஐயாற் றுள்ளார்
ஆரூரார் பேரூரார் அழுந்தூ ருள்ளார்
தஞ்சைத் தளிக்குளத்தார் தக்க @ரார்
சாந்தை அயவந்தி தங்கி னார்தாம்
நஞ்சைத் தமக்கமுதா உண்ட நம்பர்
நாகேச் சரத்துள்ளார் நாரை ய[ரார்
வெஞ்சொனச சமண்சிறையி லென்னை மீட்டார்
வீழி மிழலையே மேவி னாரே. 

6-51-6760:
கொண்டலுள்ளார் கொண்டீச் சரத்தி னுள்ளார்
கோவலூர் வீரட்டங் கோயில் கொண்டார்
தண்டலையார் தலையாலங் காட்டி னுள்ளார்
தலைச்சங்கைப் பெருங்கோயில் தங்கி னார்தாம்
வண்டலொடு மணற்கொணரும் பொன்னி நன்னீர் 
வலஞ்சுழியார் வைகலின்மேன் மாடத் துள்ளார்
வெண்டலைமான் கைக்கொண்ட விகிர்த வேடர்
வீழி மிழலையே மேவி னாரே. 

6-51-6761:
அரிச்சந் திரத்துள்ளார் அம்ப ருள்ளார்
அரிபிரமர் இந்திரர்க்கு மரிய ரானார்
புரிச்சந் திரத்துள்ளார் போகத் துள்ளார்
பொருப்பரையன் மகளோடு விருப்ப ராகி
எரிச்சந்தி வேட்கு மிடத்தா ரேமக்
கூடத்தார் பாடத்தே னிசையார் கீதர்
விரிச்சங்கை யெரிக்கொண்டங் காடும் வேடர்
வீழி மிழலையே மேவி னாரே. 

6-51-6762:
புன்கூரார் புறம்பயத்தார் புத்தூ ருள்ளார்
பூவணத்தார் புலிவலத்தார் வலியின் மிக்க
தன்கூர்மை கருதிவரை யெடுக்க லுற்றான் 
தலைகளொடு மலைகளன தாளுந் தோளும்
பொன்கூருங் கழலடியோர் விரலா லூன்றிப்
பொருப்பதன்கீழ் நெரித்தருள்செய் புவன நாதர்
மின்கூருஞ் சடைமுடியார் விடையின் பாகர்
வீழி மிழலையே மேவி னாரே. 

6-52-6763:
கண்ணவன்காண் கண்ணொளிசேர் காட்சி யான்காண்
கந்திருவம் பாட்டிசையிற் காட்டு கின்ற
பண்ணவன்காண் பண்ணவற்றின் றிறலா னான்காண்
பழமாகிச் சுவையாகிப் பயக்கின் றான்காண்
மண்ணவன்காண் தீயவன்காண் நீரா னான்காண்
வந்தலைக்கும் மாருதன்காண் மழைமே கஞ்சேர்
விண்ணவன்காண் விண்ணவர்க்கு மேலா னான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே. 

6-52-6764:
ஆலைப் படுகரும்பின் சாறு போல 
அண்ணிக்கும் அஞ்செழுத்தின் நாமத் தான்காண்
சீல முடையடியார் சிந்தை யான்காண்
திரிபுரமூன் றெரிபடுத்த சிலையி னான்காண்
பாலினொடு தயிர்நறுநெய் யாடி னான்காண்
பண்டரங்க வேடன்காண் பலிதேர் வான்காண்
வேலை விடமுண்ட மிடற்றி னான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே. 

6-52-6765:
தண்மையொடு வெம்மைதா னாயி னான்காண்
சக்கரம் புட்பாகற் கருள்செய் தான்காண்
கண்ணுமொரு மூன்றுடைய காபா லிகாண்
காமனுடல் வேவித்த கண்ணி னான்காண்
எண்ணில்சமண் தீர்த்தென்னை யாட்கொண் டான்காண்
இருவர்க் கெரியா யருளி னான்காண்
விண்ணவர்கள் போற்ற இருக்கின் றான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே. 

6-52-6766:
காதிசைந்த சங்கக் குழையி னான்காண்
கனக மலையனைய காட்சி யான்காண்
மாதிசைந்த மாதவமுஞ் சோதித் தான்காண்
வல்லேன வெள்ளெயிற்றா பரணத் தான்காண்
ஆதியன்காண் அண்டத்துக் கப்பா லான்காண்
ஐந்தலைமா நாகம்நா ணாக்கி னான்காண்
வேதியன்காண் வேதவிதி காட்டி னான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே. 

6-52-6767:
நெய்யினொடு பாலிளநீ ராடி னான்காண்
நித்தமண வாளனென நிற்கின் றான்காண்
கையின்மழு வாளொடுமான் ஏந்தி னான்காண்
காலனுயிர் காலாற் கழிவித் தான்காண்
செய்யதிரு மேனிவெண் ணீற்றி னான்காண்
செஞ்சடைமேல் வெண்மதியஞ் சேர்த்தி னான்காண்
வெய்ய கனல்விளையாட் டாடி னான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே. 

6-52-6768:
கண்டுஞ்சுங் கருநெடுமால் ஆழி வேண்டிக்
கண்ணிடந்து சூட்டக்கண் டருளு வான்காண்
வண்டுண்ணும் மதுக்கொன்றை வன்னி மத்தம்
வான்கங்கைச் சடைக்கரந்த மாதே வன்காண்
பண்டங்கு மொழிமடவாள் பாகத் தான்காண்
பரமன்காண் பரமேட்டி யாயி னான்காண்
வெண்டிங்கள் அரவொடுசெஞ் சடைவைத் தான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே. 

6-52-6769:
கற்பொலிதோள் சலந்தரனைப் பிளந்த ஆழி
கருமாலுக் கருள்செய்த கருணை யான்காண்
விற்பொலிதோள் விசயன்வலி தேய்வித் தான்காண்
வேடுவனாய்ப் போர்பொருது காட்டி னான்காண்
தற்பரமாந் தற்பரமாய் நிற்கின் றான்காண்
சதாசிவன்காண் தன்னொப்பா ரில்லா தான்காண்
வெற்பரையன் பாவை விருப்பு ளான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே. 

6-52-6770:
மெய்த்தவன்காண் மெய்த்தவத்தில் நிற்பார்க் கெல்லாம்
விருப்பிலா இருப்புமன வினையர்க் கென்றும்
பொய்த்தவன்காண் புத்தன் மறவா தோடி 
எறிசல்லி புதுமலர்க ளாக்கி னான்காண்
உய்த்தவன்காண் உயர்கதிக்கே உள்கி னாரை
உலகனைத்தும் ஒளித்தளித்திட் டுய்யச் செய்யும்
வித்தகன்காண் வித்தகர்தாம் விரும்பி யேத்தும் 
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே. 

6-52-6771:
சந்திரனைத் திருவடியாற் தளர்வித் தான்காண்
தக்கனையும் முனிந்தெச்சன் தலைகொண் டான்காண்
இந்திரனைத் தோள்முறிவித் தருள்செய் தான்காண்
ஈசன்காண் நேசன்காண் நினைவோர்க் கெல்லாம்
மந்திரமும் மறைப்பொருளு மாயி னான்காண்
மாலொடயன் மேலொடுகீழ் அறியா வண்ணம்
வெந்தழலின் விரிசுடரா யோங்கி னான்காண்
விண்ணிழிதண் வீழி மிழலை யானே. 

6-52-6772:
ஈங்கைப்பேர் ஈமவனத் திருக்கின் றான்காண்
எம்மான்காண் கைம்மாவி னுரிபோர்த் தான்காண்
ஓங்குமலைக் கரையன்றன் பாவை யோடும் 
ஓருருவாய் நின்றான்காண் ஓங்கா ரன்காண்
கோங்குமலர்க் கொன்றையந்தார்க் கண்ணி யான்காண்
கொல்லேறு வெல்கொடிமேற் கூட்டி னான்காண்
வேங்கைவரிப் புலித்தோல்மே லாடை யான்காண்
விண்ணிழிதண்வீழி மிழலை யானே. 

6-53-6773:
மானேறு கரமுடைய வரதர் போலும்
மால்வரைகால் வளைவில்லா வளைத்தார் போலும்
கானேறு கரிகதற வுரித்தார் போலுங்
கட்டங்கங் கொடிதுடிகைக் கொண்டார் போலுந்
தேனேறு திருஇதழித் தாரார் போலுந்
திருவீழி மிழலையமர் செல்வர் போலும்
ஆனேற தேறும் அழகர் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே. 

6-53-6774:
சமரமிகு சலந்தரன்போர் வேண்டி னானைச் 
சக்கரத்தாற் பிளப்பித்த சதுரர் போலும்
நமனையொரு கால்குறைத்த நாதர் போலும்
நாரணனை இடப்பாகத் தடைத்தார் போலுங்
குமரனையும் மகனாக வுடையார் போலுங்
குளிர்வீழி மிழலையமர் குழகர் போலும்
அமரர்கள்பின் அமுதுணநஞ் சுண்டார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே. 

6-53-6775:
நீறணிந்த திருமேனி நிமலர் போலும்
நேமிநெடு மாற்கருளிச் செய்தார் போலும்
ஏறணிந்த கொடியுடையெம் மிறைவர் போலும்
எயில்மூன்று மெரிசரத்தா லெய்தார் போலும்
வேறணிந்த கோலமுடை வேடர் போலும்
வியன்வீழி மிழலையுறை விகிர்தர் போலும்
ஆறணிந்த சடாமகுடத் தழகர் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே. 

6-53-6776:
கைவேழ முகத்தவனைப் படைத்தார் போலுங்
கயாசுரனை அவனாற்கொல் வித்தார் போலுஞ்
செய்வேள்வித் தக்கனைமுன் சிதைத்தார் போலுந்
திசைமுகன்றன் சிரமொன்று சிதைத்தார் போலும்
மெய்வேள்வி மூர்த்திதலை யறுத்தார் போலும்
வியன்வீழி மிழலையிடங் கொண்டார் போலும்
ஐவேள்வி ஆறங்க மானார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே. 

6-53-6777:
துன்னத்தின் கோவணமொன் றுடையார் போலுஞ்
சுடர்மூன்றுஞ் சோதியுமாய்த் தூயார் போலும்
பொன்னொத்த திருமேனிப் புனிதர் போலும்
பூதகணம் புடைசூழ வருவார் போலும்
மின்னொத்த செஞ்சடைவெண் பிறையார் போலும்
வியன்வீழி மிழலைசேர் விமலர் போலும்
அன்னத்தேர் அயன்முடிசேர் அடிகள் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே. 

6-53-6778:
மாலாலும் அறிவரிய வரதர் போலும்
மறவாதார் பிறப்பறுக்க வல்லார் போலும்
நாலாய மறைக்கிறைவ ரானார் போலும்
நாமவெழுத் தஞ்சாய நம்பர் போலும்
வேலார்கை வீரியைமுன் படைத்தார் போலும்
வியன்வீழி மிழலையமர் விகிர்தர் போலும்
ஆலாலம் மிடற்றடக்கி அளித்தார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே. 

6-53-6779:
பஞ்சடுத்த மெல்விரலாள் பங்கர் போலும்
பைந்நாகம் அரைக்கசைத்த பரமர் போலும்
மஞ்சடுத்த மணிநீல கண்டர் போலும்
வடகயிலை மலையுடைய மணாளர் போலுஞ்
செஞ்சடைக்கண் வெண்பிறைகொண் டணிந்தார் போலுந்
திருவீழி மிழலையமர் சிவனார் போலும்
அஞ்சடக்கும் அடியவர்கட் கணியார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே. 

6-53-6780:
குண்டரொடு பிரித்தெனையாட் கொண்டார் போலுங்
குடமூக்கி லிடமாக்கிக் கொண்டார் போலும்
புண்டரிகப் புதுமலரா தனத்தார் போலும்
புள்ளரசைக் கொன்றுயிர்பின் கொடுத்தார் போலும்
வெண்டலையிற் பலிகொண்ட விகிர்தர் போலும்
வியன்வீழி மிழலைநக ருடையார் போலும்
அண்டத்துப் புறத்தப்பா லானார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே. 

6-53-6781:
முத்தனைய முகிழ்முறுவ லுடையார் போலும்
மொய்பவளக் கொடியனைய சடையார் போலும்
எத்தனையும் பத்திசெய்வார்க் கினியார் போலும்
இருநான்கு மூர்த்திகளு மானார் போலும்
மித்திரவச் சிரவணற்கு விருப்பர் போலும்
வியன்வீழி மிழலையமர் விகிர்தர் போலும்
அத்தனொடும் அம்மையெனக் கானார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே. 

6-53-6782:
கரியுரிசெய் துமைவெருவக் கண்டார் போலுங்
கங்கையையுஞ் செஞ்சடைமேற் கரந்தார் போலும்
எரியதொரு கைதரித்த இறைவர் போலும்
ஏனத்தின் கூனெயிறு பூண்டார் போலும்
விரிகதிரோ ரிருவரைமுன் வெகுண்டார் போலும்
வியன்வீழி மிழலையமர் விமலர் போலும்
அரிபிரமர் துதிசெயநின் றளித்தார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே. 

6-53-6783:
கயிலாய மலையெடுத்தான் கதறி வீழக் 
கால்விரலால் அடர்த்தருளிச் செய்தார் போலுங்
குயிலாய மென்மொழியாள் குளிர்ந்து நோக்கக் 
கூத்தாட வல்ல குழகர் போலும்
வெயிலாய சோதிவிளக் கானார் போலும்
வியன்வீழி மிழலையமர் விகிர்தர் போலும்
அயிலாய மூவிலைவேற் படையார் போலும்
அடியேனை ஆளுடைய அடிகள் தாமே. 

7-88-8116:
நம்பினார்க்கருள் செய்யுமந்தணர் 
 நான்மறைக்கிட மாயவேள்வியுள் 
செம்பொ னேர்மடவாரணி 
 பெற்ற திருமிழலை 
உம்பரார்தொழு தேத்தமாமலை 
 யாளொடும்முட னேஉறைவிடம் 
அம்பொன் வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே. 

7-88-8117:
விடங்கொள்மாமிடற் றீர்வெள்ளைச்சுருளொன் 
 றிட்டுவிட்ட காதினீரென்று 
திடங்கொள் சிந்தையினார் 
 கலிகாக்குந் திருமிழலை 
மடங்கல்பூண்டவி மானம்மண்மிசை 
 வந்திழிச்சிய வானநாட்டையும் 
அடங்கல் வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே. 

7-88-8118:
ஊனைஉற்றுயிர் ஆயினீரொளி 
 மூன்றுமாய்த்தெளி நீரோடானஞ்சின் 
தேனை ஆட்டுகந்தீர் 
 செழுமாடத் திருமிழலை 
மானைமேவிய கையினீர்மழு 
 வேந்தினீர்மங்கை பாகத்தீர்விண்ணில் 
ஆன வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே. 

7-88-8119:
பந்தம்வீடிவை பண்ணினீர்படி 
 றீர்மதிப்பிதிர்க் கண்ணியீரென்று 
சிந்தை செய்திருக்குஞ் 
 செங்கையாளர் திருமிழலை 
வந்துநாடகம் வானநாடியர் 
 ஆடமாலயன் ஏத்தநாடொறும் 
அந்தண் வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே. 

7-88-8120:
புரிசைமூன்றையும் பொன்றக்குன்றவில் 
 லேந்திவேதப் புரவித்தேர்மிசைத் 
திரிசெய் நான்மறையோர் 
 சிறந்தேத்துந் திருமிழலைப் 
பரிசினாலடி போற்றும்பத்தர்கள் 
 பாடியாடப் பரிந்துநல்கினீர் 
அரிய வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே. 

7-88-8121:
எறிந்தசண்டி இடந்தகண்ணப்பன் 
 ஏத்துபத்தர்கட் கேற்றம்நல்கினீர் 
செறிந்த பூம்பொழில் 
 தேன்துளிவீசுந் திருமிழலை 
நிறைந்தஅந்தணர் நித்தநாடொறும் 
 நேசத்தாலுமைப் பூசிக்கும்மிடம் 
அறிந்து வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே. 

7-88-8122:
பணிந்தபார்த்தன் பகீரதன்பல 
 பத்தர்சித்தர்க்குப் பண்டுநல்கினீர் 
திணிந்த மாடந்தொறுஞ் 
 செல்வம்மல்கு திருமிழலை 
தணிந்தஅந்தணர் சந்திநாடொறும் 
 அந்திவானிடு பூச்சிறப்பவை 
அணிந்து வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே. 

7-88-8123:
பரந்தபாரிடம் ஊரிடைப்பலி 
 பற்றிப்பார்த்துணுஞ் சுற்றமாயினீர் 
தெரிந்த நான்மறை 
 யோர்க்கிடமாய திருமிழலை 
இருந்துநீர்தமி ழோடிசைகேட்கும் 
 இச்சையாற்காசு நித்தல்நல்கினீர் 
அருந்தண் வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே. 

7-88-8124:
தூயநீரமு தாயவாறது 
 சொல்லுகென்றுமைக் கேட்கச்சொல்லினீர் 
தீயராக் குலையாளர் 
 செழுமாடத் திருமிழலை 
மேயநீர்பலி ஏற்றதென்னென்று 
 விண்ணப்பஞ்செய் பவர்க்குமெய்ப்பொருள் 
ஆய வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுதிரே. 

7-88-8125:
வேதவேதியர் வேதநீதியர் 
 ஓதுவார்விரி நீர்மிழலையுள் 
ஆதி வீழிகொண்டீர் 
 அடியேற்கும் அருளுகென்று 
நாதகீதம்வண் டோ துவார்பொழில் 
 நாவலூரன்வன் றொண்டன்நற்றமிழ் 
பாதம் ஓதவல்லார் 
 பரனோடு கூடுவரே.