HolyIndia.Org

திருபாம்புரம் ஆலய தேவாரம்

திருபாம்புரம் ஆலயம்
1-41-437:
சீரணி திகழ்திரு மார்பில் வெண்ணூலர் 
திரிபுர மெரிசெய்த செல்வர் 
வாரணி வனமுலை மங்கையோர் பங்கர் 
மான்மறி யேந்திய மைந்தர் 
காரணி மணிதிகழ் மிடறுடை யண்ணல் 
கண்ணுதல் விண்ணவ ரேத்தும் 
பாரணி திகழ்தரு நான்மறை யாளர் 
பாம்புர நன்னக ராரே. 

1-41-438:
கொக்கிற கோடு கூவிள மத்தங் 
கொன்றையொ டெருக்கணி சடையர் 
அக்கினொ டாமை பூண்டழ காக 
அனலது ஆடுமெம் மடிகள் 
மிக்கநல் வேத வேள்வியு ளெங்கும் 
விண்ணவர் விரைமலர் தூவப் 
பக்கம்பல் பூதம் பாடிட வருவார் 
பாம்புர நன்னக ராரே. 

1-41-439:
துன்னலி னாடை யுடுத்ததன் மேலோர் 
சூறைநல் லரவது சுற்றிப் 
பின்னுவார் சடைகள் தாழவிட் டாடிப் 
பித்தராய்த் திரியுமெம் பெருமான் 
மன்னுமா மலர்கள் தூவிட நாளும் 
மாமலை யாட்டியுந் தாமும் 
பன்னுநான் மறைகள் பாடிட வருவார் 
பாம்புர நன்னக ராரே. 

1-41-440:
துஞ்சுநாள் துறந்து தோற்றமு மில்லாச் 
சுடர்விடு சோதியெம் பெருமான் 
நஞ்சுசேர் கண்ட முடையவென் நாதர் 
நள்ளிருள் நடஞ்செயும் நம்பர் 
மஞ்சுதோய் சோலை மாமயி லாட 
மாடமா ளிகைதன்மே லேறி 
பஞ்சுசேர் மெல்லடிப் பாவையர் பயிலும் 
பாம்புர நன்னக ராரே. 

1-41-441:
நதியத னயலே நகுதலை மாலை 
நாண்மதி சடைமிசை யணிந்து 
கதியது வாகக் காளிமுன் காணக் 
கானிடை நடஞ்செய்த கருத்தர் 
விதியது வழுவா வேதியர் வேள்வி 
செய்தவர் ஓத்தொலி ஓவாப் 
பதியது வாகப் பாவையுந் தாமும் 
பாம்புர நன்னக ராரே. 

1-41-442:
ஓதிநன் குணர்வார்க் குணர்வுடை யொருவர் 
ஒளிதிகழ் உருவஞ் சேரொருவர் 
மாதினை யிடமா வைத்தவெம் வள்ளல் 
மான்மறி யேந்திய மைந்தர் 
ஆதிநீ யருளென் றமரர்கள் பணிய 
அலைகடல் கடையவன் றெழுந்த 
பாதிவெண் பிறைசடை வைத்தவெம் பரமர் 
பாம்புர நன்னக ராரே. 

1-41-443:
மாலினுக் கன்று சக்கர மீந்து 
மலரவற் கொருமுக மொழித்து 
ஆலின்கீ ழறமோர் நால்வருக் கருளி 
அனலது ஆடுமெம் மடிகள் 
காலனைக் காய்ந்து தங்கழ லடியாற் 
காமனைப் பொடிபட நோக்கிப் 
பாலனுக் கருள்கள் செய்தவெம் மடிகள் 
பாம்புர நன்னக ராரே. 

1-41-444:
விடைத்தவல் லரக்கன் வெற்பினை யெடுக்க 
மெல்லிய திருவிர லூன்றி 
அடர்த்தவன் றனக்கன் றருள்செய்த வடிகள் 
அனலது ஆடுமெம் மண்ணல் 
மடக்கொடி யவர்கள் வருபுன லாட 
வந்திழி அரிசிலின் கரைமேற் 
படப்பையிற் கொணர்ந்து பருமணி சிதறும் 
பாம்புர நன்னக ராரே. 

1-41-445:
கடிபடு கமலத் தயனொடு மாலுங் 
காதலோ டடிமுடி தேடச் 
செடிபடு வினைகள் தீர்த்தருள் செய்யுந் 
தீவணர் எம்முடைச் செல்வர் 
முடியுடையமரர் முனிகணத் தவர்கள் 
முறைமுறை யடிபணிந் தேத்தப் 
படியது வாகப் பாவையுந் தாமும் 
பாம்புர நன்னக ராரே. 

1-41-446:
குண்டர்சாக் கியருங் குணமிலா தாருங் 
குற்றுவிட் டுடுக்கையர் தாமுங் 
கண்டவா றுரைத்துக் கால்நிமிர்த் துண்ணுங் 
கையர்தாம் உள்ளவா றறியார் 
வண்டுசேர் குழலி மலைமகள் நடுங்க 
வாரணம் உரிசெய்து போர்த்தார் 
பண்டுநாம் செய்த பாவங்கள் தீர்ப்பார் 
பாம்புர நன்னக ராரே. 

1-41-447:
பார்மலிந் தோங்கிப் பருமதில் சூழ்ந்த 
பாம்புர நன்னக ராரைக் 
கார்மலிந் தழகார் கழனிசூழ் மாடக் 
கழுமல முதுபதிக் கவுணி 
நார்மலிந் தோங்கும் நால்மறை ஞான 
சம்பந்தன் செந்தமிழ் வல்லார் 
சீர்மலிந் தழகார் செல்வம தோங்கிச் 
சிவனடி நண்ணுவர் தாமே.