HolyIndia.Org

திருநள்ளாறு ஆலய தேவாரம்

திருநள்ளாறு ஆலயம்
1-7-65:
பாடக மெல்லடிப் பாவையோடும் 
படுபிணக் காடிடம் பற்றிநின்று 
நாடக மாடுநள் ளாறுடைய 
நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய் 
சூடக முன்கை மடந்தைமார்கள் 
துணைவரொ டுந்தொழு தேத்திவாழ்த்த 
ஆடக மாடம் நெருங்குகூடல் 
ஆலவா யின்கண் அமர்ந்தவாறே. 

1-7-66:
திங்களம் போதுஞ் செழும்புனலுஞ் 
செஞ்சடை மாட்டயல் வைத்துகந்து 
நங்கள் மகிழுநள் ளாறுடைய 
நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய் 
பொங்கிள மென்முலை யார்களோடும் 
புனமயி லாட நிலாமுளைக்கும் 
அங்கள கச்சுதை மாடக்கூடல் 
ஆலவா யின்கண் அமர்ந்தவாறே. 

1-7-67:
தண்ணறு மத்தமுங் கூவிளமும் 
வெண்டலை மாலையுந் தாங்கியார்க்கும் 
நண்ணல் அரியநள் ளாறுடைய 
நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய் 
புண்ணிய வாணரும் மாதவரும் 
புகுந்துட னேத்தப் புனையிழையார் 
அண்ணலின் பாட லெடுக்குங்கூடல் 
ஆலவா யின்கண் அமர்ந்தவாறே. 

1-7-68:
பூவினில் வாசம் புனலிற்பொற்பு 
புதுவிரைச் சாந்தினின் நாற்றத்தோடு 
நாவினிற் பாடநள் ளாறுடைய 
நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய் 
தேவர்கள் தானவர் சித்தர்விச்சா 
தரர்கணத் தோடுஞ் சிறந்துபொங்கி 
(மூ)ஆவினில் ஐந்துகந் தாட்டுங்கூடல் 
ஆலவா யின்கண் அமர்ந்தவாறே. 
(மூ) ஆவினிலைந்து - பஞ்சகவ்வியம். 

1-7-69:
செம்பொன்செய் மாலையும் வாசிகையுந் 
திருந்து புகையு மவியும்பாட்டும் 
நம்பும்பெ ருமைநள் ளாறுடைய 
நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய் 
உம்பரும் நாக ருலகந்தானும் 
ஒலிகடல் சூழ்ந்த வுலகத்தோரும் 
அம்புத நால்களால் நீடுங்கூடல் 
ஆலவா யின்கண் அமர்ந்தவாறே. 

1-7-70:
பாகமுந் தேவியை வைத்துக்கொண்டு 
பைவிரி துத்திப் பரியபேழ்வாய் 
நாகமும் பூண்டநள் ளாறுடைய 
நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய் 
போகமும் நின்னை மனத்துவைத்துப் 
புண்ணியர் நண்ணும் புணர்வுபூண்ட 
ஆகமு டையவர் சேருங்கூடல் 
ஆலவா யின்கண் அமர்ந்தவாறே. 

1-7-71:
கோவண ஆடையும் நீறுப்பூச்சுங் 
கொடுமழு ஏந்தலுஞ் செஞ்சடையும் 
நாவணப் பாட்டுநள் ளாறுடைய 
நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய் 
பூவண மேனி இளையமாதர் 
பொன்னும் மணியுங் கொழித்தெடுத்து 
ஆவண வீதியில் ஆடுங்கூடல் 
ஆலவா யின்கண் அமர்ந்தவாறே. 

1-7-72:
இலங்கை யிராவணன் வெற்பெடுக்க 
எழில்விர லூன்றி யிசைவிரும்பி 
நலம்கொளச் சேர்ந்த நள்ளாறுடைய 
நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய் 
புலன்களைச் செற்றுப் பொறியைநீக்கிப் 
புந்தியிலு நினைச் சிந்தைசெய்யும் 
அலங்கல்நல் லார்கள் அமருங்கூடல் 
ஆலவா யின்கண் அமர்ந்தவாறே. 

1-7-73:
பணியுடை மாலும் மலரினோனும் 
பன்றியும் வென்றிப் பறவையாயும் 
நணுகல் அரியநள் ளாறுடைய 
நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய் 
மணியொலி சங்கொலி யோடுமற்றை 
மாமுர சின்னொலி என்றும்ஓவா 
தணிகிளர் வேந்தர் புகுதுங்கூடல் 
ஆலவா யின்கண் அமர்ந்தவாறே. 

1-7-74:
தடுக்குடைக் கையருஞ் சாக்கியருஞ் 
சாதியின் நீங்கிய வத்தவத்தர் 
நடுக்குற நின்றநள் ளாறுடைய 
நம்பெரு மானிது வென்கொல்சொல்லாய் 
எடுக்கும் விழவும் நன்னாள்விழவும் 
இரும்பலி யின்பினோ டெத்திசையும் 
அடுக்கும் பெருமைசேர் மாடக்கூடல் 
ஆலவா யின்கண் அமர்ந்தவாறே. 

1-7-75:
அன்புடை யானை அரனைக்கூடல் 
ஆலவாய் மேவிய தென்கொலென்று 
நன்பொனை நாதனை நள்ளாற்றானை 
நயம்பெறப் போற்றி நலங்குலாவும் 
பொன்புடை சூழ்தரு மாடக்காழிப் 
பூசுரன் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன 
இன்புடைப் பாடல்கள் பத்தும்வல்லார் 
இமையவ ரேத்த இருப்பர்தாமே. 

1-49-526:
போகமார்த்த பூண்முலையாள் தன்னோடும் பொன்னகலம் 
பாகமார்த்த பைங்கண்வெள் ளேற்றண்ணல் பரமேட்டி 
ஆகமார்த்த தோலுடையன் கோவண ஆடையின்மேல் 
நாகமார்த்த நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே. 

1-49-527:
தோடுடைய காதுடையன் தோலுடை யன்தொலையாப் 
பீடுடைய போர்விடையன் பெண்ணுமோர் பாலுடையன் 
ஏடுடைய மேலுலகோ டேழ்கடலுஞ் சூழ்ந்த 
நாடுடைய நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே. 

1-49-528:
ஆன்முறையா லாற்றவெண்ணீ றாடி அணியிழையோர் 
பான்முறையால் வைத்தபாதம் பத்தர் பணிந்தேத்த 
மான்மறியும் வெண்மழுவுஞ் சூலமும் பற்றியகை 
நான்மறையான் நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே. 

1-49-529:
புல்கவல்ல வார்சடைமேல் பூம்புனல் பெய்தயலே 
மல்கவல்ல கொன்றைமாலை மதியோ டுடன்சூடிப் 
பல்கவல்ல தொண்டர்தம்பொற் பாத நிழல்சேர 
நல்கவல்ல நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே. 

1-49-530:
ஏறுதாங்கி ய[ர்திபேணி யேர்கொள் இளமதியம் 
ஆறுதாங்குஞ் சென்னிமேலோர் ஆடர வஞ்சூடி 
நீறுதாங்கி நுல்கிடந்த மார்பில் நிரைகொன்றை 
நாறுதாங்கு நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே. 

1-49-531:
திங்களுச்சி மேல்விளங்குந் தேவன் இமையோர்கள் 
எங்களுச்சி யெம்மிறைவன் என்றடி யேயிறைஞ்சத் 
தங்களுச்சி யால்வணங்குந் தன்னடி யார்கட்கெல்லாம் 
நங்களுச்சி நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே. 

1-49-532:
வெஞ்சுடர்த்தீ யங்கையேந்தி விண்கொள் முழவதிர 
அஞ்சிடத்தோர் ஆடல்பாடல் பேணுவ தன்றியும்போய்ச் 
செஞ்சடைக்கோர் திங்கள்சூடித் திகழ்தரு கண்டத்துள்ளே 
நஞ்சடைத்த நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே. 

1-49-533:
சிட்டமார்ந்த மும்மதிலுஞ் சிலைவரைத் தீயம்பினால் 
சுட்டுமாட்டிச் சுண்ணவெண்ணீ றாடுவ தன்றியும்போய்ப் 
பட்டமார்ந்த சென்னிமேலோர் பால்மதி யஞ்சூடி 
நட்டமாடும் நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே. 

1-49-534:
உண்ணலாகா நஞ்சுகண்டத் துண்டுட னேயொடுக்கி 
அண்ணலாகா வண்ணல்நீழ லாரழல் போலுருவம் 
எண்ணலாகா வுள்வினையென் றெள்க வலித்திருவர் 
நண்ணலாகா நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே. 

1-49-535:
மாசுமெய்யர் மண்டைத்தேரர் குண்டர் குணமிலிகள் 
பேசும்பேச்சை மெய்யென்றெண்ணி அந்நெறி செல்லன்மின் 
மூசுவண்டார் கொன்றைசூடி மும்மதி லும்முடனே 
நாசஞ்செய்த நம்பெருமான் மேயது நள்ளாறே. 

1-49-536:
தண்புனலும் வெண்பிறையுந் தாங்கிய தாழ்சடையன் 
நண்புநல்லார் மல்குகாழி ஞானசம் பந்தன்நல்ல 
பண்புநள்ளா றேத்துபாடல் பத்தும் இவைவல்லார் 
உண்புநீங்கி வானவரோ டுலகி லுறைவாரே. 

2-33-1819:
ஏடுமலி கொன்றையர விந்துஇள வன்னி
மாடவல செஞ்சடையெம் மைந்தனிட மென்பர்
கோடுமலி ஞாழல்குர வேறுசுர புன்னை
நாடுமலி வாசமது வீசியநள் ளாறே. 

2-33-1820:
விண்ணியல் பிறைப்பிள வறைப்புனல் முடித்த
புண்ணியன் இருக்குமிட மென்பர்புவி தன்மேல்
பண்ணிய நடத்தொடிசை பாடுமடி யார்கள்
நண்ணிய மனத்தின்வழி பாடுசெய்நள் ளாறே. 

2-33-1821:
விளங்கிழை மடந்தைமலை மங்கையொரு பாகத்
துளங்கொள இருத்திய ஒருத்தனிட மென்பர்
வளங்கெழுவு தீபமொடு தூபமலர் தூவி
நளன்கெழுவி நாளும்வழி பாடுசெய்நள் ளாறே. 

2-33-1822:
கொக்கரவர் கூன்மதியர் கோபர்திரு மேனிச்
செக்கரவர் சேருமிட மென்பர்தடம் மூழ்கிப்
புக்கரவர் விஞ்சையரும் விண்ணவரும் நண்ணி
நக்கரவர் நாமநினை வெய்தியநள் ளாறே. 

2-33-1823:
நெஞ்சமிது கண்டுகொ ளுனக்கென நினைந்தார்
வஞ்சம தறுத்தருளும் மற்றவனை வானோர்
அஞ்சமுது காகியவர் கைதொழ வெழுந்த
நஞ்சமுது செய்தவன் இருப்பிடம்நள் ளாறே. 

2-33-1824:
பாலனடி பேணவவ னாருயிர் குறைக்குங்
காலனுடன் மாளமு னுதைத்தஅர னுராங்
கோலமலர் நீர்க்குட மெடுத்துமறை யாளர்
நாலின்வழி நின்றுதொழில் பேணியநள் ளாறே. 

2-33-1825:
நீதியர் நெடுந்தகையர் நீள்மலையர் பாவை
பாதியர் பராபரர் பரம்பர ரிருக்கை
வேதியர்கள் வேள்வியொழி யாதுமறை நாளும்
ஓதியரன் நாமமும் உணர்த்திடும்நள் ளாறே. 

2-33-1826:
கடுத்துவல் லரக்கன்முன் நெருக்கிவரை தன்னை
எடுத்தவன் முடித்தலைகள் பத்தும்மிகு தோளும்
அடர்த்தவர் தமக்கிடம தென்பரளி பாட
நடத்தகல வைத்திரள்கள் வைகியநள் ளாறே. 

2-33-1827:
உயர்ந்தவ னுருக்கொடு திரிந்துலக மெல்லாம்
பயந்தவன் நினைப்பரிய பண்பனிட மென்பர்
வியந்தமரர் மெச்சமலர் மல்குபொழி லெங்கும்
நயந்தரும வேதவொலி யார்திருநள் ளாறே. 

2-33-1828:
சிந்தைதிரு கற்சமணர் தேரர்தவ மென்னும்
பந்தனை யறுத்தருளு கின்றபர மன்னுர்
மந்தமுழ வந்தரு விழாவொலியும் வேதச்
சந்தம்விர விப்பொழில் முழங்கியநள் ளாறே. 

2-33-1829:
ஆடலர வார்சடையன் ஆயிழைத னோடும்
நாடுமலி வெய்திட இருந்தவன்நள் ளாற்றை
மாடமலி காழிவளர் பந்தனது செஞ்சொல்
பாடலுடை யாரையடை யாபழிகள் நோயே. 

3-87-3734:
தளிரிள வளரொளி தனதெழில் தருதிகழ் மலைமகள்
குளிரிள வளரொளி வனமுலை யிணையவை குலவலின்
நளிரிள வளரொளி மருவுநள் ளாறர்தம் நாமமே
மிளிரிள வளரெரி யிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே. 

3-87-3735:
போதமர் தருபுரி குழலெழின் மலைமகள் பூணணி
சீதம தணிதரு முகிழிள வனமுலை செறிதலின்
நாதம தெழிலுரு வனையநள் ளாறர்தந் நாமமே
மீதம தெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே. 

3-87-3736:
இட்டுறு மணியணி யிணர்புணர் வளரொளி யெழில்வடங்
கட்டுறு கதிரிள வனமுலை யிணையொடு கலவலின்
நட்டுறு செறிவயல் மருவுநள் ளாறர்தந் நாமமே
இட்டுறு மெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே. 

3-87-3737:
மைச்சணி வரியரி நயனிதொன் மலைமகள் பயனுறு
கச்சணி கதிரிள வனமுலை யவையொடு கலவலின்
நச்சணி மிடறுடை யடிகள்நள் ளாறர்தந் நாமமே
மெச்சணி யெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே. 

3-87-3738:
பண்ணியல் மலைமகள் கதிர்விடு பருமணி யணிநிறக்
கண்ணியல் கலசம தனமுலை யிணையொடு கலவலின்
நண்ணிய குளிர்புனல் புகுதுநள் ளாறர்தந் நாமமே
விண்ணிய லெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே. 

3-87-3739:
போதுறு புரிகுழல் மலைமகள் இளவளர் பொன்னணி
சூதுறு தளிர்நிற வனமுலை யவையொடு துதைதலின்
தாதுறு நிறமுடை யடிகள்நள் ளாறர்தந் நாமமே
மீதுறு மெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே. 

3-87-3740:
கார்மலி நெறிபுரி சுரிகுழல் மலைமகள் கவினுறு
சீர்மலி தருமணி யணிமுலை திகழ்வொடு செறிதலின்
தார்மலி நகுதலை யுடையநள் ளாறர்தந் நாமமே
ஏர்மலி யெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே. 

3-87-3741:
மன்னிய வளரொளி மலைமகள் தளிர்நிற மதமிகு
பொன்னியல் மணியணி கலசம தனமுலை புணர்தலின்
தன்னியல் தசமுகன் நெறியநள் ளாறர்தந் நாமமே
மின்னிய லெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே. 

3-87-3742:
கான்முக மயிலியன் மலைமகள் கதிர்விடு கனமிகு
பான்முக மியல்பணை யிணைமுலை துணையொடு பயிறலின்
நான்முகன் அரியறி வரியநள் ளாறர்தந் நாமமே
மேன்முக வெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே. 

3-87-3743:
அத்திர நயனிதொன் மலைமகள் பயனுறு மதிசயச்
சித்திர மணியணி திகழ்முலை யிணையொடு செறிதலின்
புத்தரொ டமணர்பொய் பெயருநள் ளாறர்தந் நாமமே
மெய்த்திர ளெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே. 

3-87-3744:
சிற்றிடை அரிவைதன் வனமுலை யிணையொடு செறிதரு
நற்றிற முறுகழு மலநகர் ஞானசம் பந்தன
கொற்றவன் எதிரிடை யெரியினி லிடஇவை கூறிய
சொற்றெரி யொருபதும் அறிபவர் துயரிலர் தூயரே. 

5-68-5908:
உள்ளா றாததோர் புண்டரி கத்திரள் 
தௌ;ளா றாச்சிவ சோதித் திரளினைக் 
கள்ளா றாதபொற் கொன்றை கமழ்சடை 
நள்ளா றாவென நம்வினை நாசமே. 

5-68-5909:
ஆர ணப்பொரு ளாமரு ளாளனார் 
வார ணத்துரி போர்த்த மணாளனார் 
நார ணன்நண்ணி யேத்துநள் ளாறனார் 
கார ணக்கலை ஞானக் கடவுளே. 

5-68-5910:
மேகம் பூண்டதோர் மேருவிற் கொண்டெயில் 
சோகம் பூண்டழல் சோரத்தொட் டானவன் 
பாகம் பூண்டமால் பங்கயத் தானொடு 
நாகம் பூண்டுகூத் தாடுநள் ளாறனே. 

5-68-5911:
மலியுஞ் செஞ்சடை வாளர வம்மொடு 
பொலியும் பூம்புனல் வைத்த புனிதனார் 
நலியுங் கூற்றை நலிந்தநள் ளாறர்தம் 
வலியுங் கண்டிறு மாந்து மகிழ்வனே. 

5-68-5912:
உறவ னாய்நிறைந் துள்ளங் குளிர்ப்பவன் 
இறைவ னாகிநின் றெண்ணிறைந் தானவன் 
நறவ நாறும் பொழிற்றிரு நள்ளாறன் 
மறவ னாய்ப்பன்றிப் பின்சென்ற மாயமே. 

5-68-5913:
செக்க ரங்கழி செஞ்சுடர்ச் சோதியார் 
நக்க ரங்கர வார்த்தநள் ளாறனார் 
வக்க ரன்னுயிர் வவ்விய மாயற்குச் 
சக்க ரமருள் செய்த சதுரரே. 

5-68-5914:
வஞ்ச நஞ்சிற் பொலிகின்ற கண்டத்தர் 
விஞ்சை யிற்செல்வப் பாவைக்கு வேந்தனார் 
வஞ்ச நெஞ்சத் தவர்க்கு வழிகொடார் 
நஞ்ச நெஞ்சர்க் கருளுநள் ளாறரே. 

5-68-5915:
அல்ல னென்று மலர்க்கரு ளாயின 
சொல்ல னென்றுசொல் லாமறைச் சோதியான் 
வல்ல னென்றும்வல் லார்வள மிக்கவர் 
நல்ல னென்றுநல் லார்க்குநள் ளாறனே. 

5-68-5916:
பாம்ப ணைப்பள்ளி கொண்ட பரமனும் 
பூம்ப ணைப்பொலி கின்ற புராணனுந் 
தாம்ப ணிந்தளப் பொண்ணாத் தனித்தழல் 
நாம்ப ணிந்தடி போற்றுநள் ளாறனே. 

5-68-5917:
இலங்கை மன்னன் இருபது தோளிற 
மலங்க மால்வரை மேல்விரல் வைத்தவர் 
நலங்கொள் நீற்றர்நள் ளாறரை நாடொறும் 
வலங்கொள் வார்வினை யாயின மாயுமே. 

6-20-6444:
ஆதிக்கண் ணான்முகத்தி லொன்று சென்று 
அல்லாத சொல்லுரைக்கத் தன்கை வாளாற்
சேதித்த திருவடியைச் செல்ல நல்ல 
சிவலோக நெறிவகுத்துக் காட்டு வானை
மாதிமைய மாதோர்கூ றாயி னானை
மாமலர்மே லயனோடு மாலுங் காணா
நாதியை நம்பியை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே. 

6-20-6445:
படையானைப் பாசுபத வேடத் தானைப்
பண்டனங்கற் பார்த்தானைப் பாவ மெல்லாம்
அடையாமைக் காப்பானை அடியார் தங்கள் 
அருமருந்தை ஆவாவென் றருள்செய் வானைச்
சடையானைச் சந்திரனைத் தரித்தான் றன்னைச்
சங்கத்த முத்தனைய வெள்ளை யேற்றின்
நடையானை நம்பியை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே. 

6-20-6446:
படவரவ மொன்றுகொண் டரையி லார்த்த 
பராபரனைப் பைஞ்ஞீலி மேவி னானை
அடலரவம் பற்றிக் கடைந்த நஞ்சை 
அமுதாக உண்டானை ஆதி யானை
மடலரவம் மன்னுபூங் கொன்றை யானை
மாமணியை மாணிக்காய்க் காலன் றன்னை
நடலரவஞ் செய்தானை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே. 

6-20-6447:
கட்டங்க மொன்றுதங் கையி லேந்திக்
கங்கணமுங் காதில்விடு தோடு மிட்டுச்
சுட்டங்கங் கொண்டு துதையப் பூசிச்
சுந்தரனாய்ச் சூலங்கை யேந்தி னானைப்
பட்டங்க மாலை நிறையச் சூடிப்
பல்கணமுந் தாமும் பரந்த காட்டில்
நட்டங்க மாடியை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே. 

6-20-6448:
உலர்ந்தார்தம் அங்கங்கொண் டுலக மெல்லாம் 
ஒருநொடியில் உழல்வானை உலப்பில் செல்வஞ்
சிலந்திதனக் கருள்செய்த தேவ தேவைத்
திருச்சிராப் பள்ளியெஞ் சிவலோ கனைக்
கலந்தார்தம் மனத்தென்றுங் காதலானைக்
கச்சியே கம்பனைக் கமழ்பூங் கொன்றை
நலந்தாங்கு நம்பியை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே. 

6-20-6449:
குலங்கெடுத்துக் கோள்நீக்க வல்லான் றன்னைக்
குலவரையன் மடப்பாவை இடப்பா லானை
மலங்கெடுத்து மாதீர்த்தம் ஆட்டிக் கொண்ட 
மறையவனைப் பிறைதவழ்செஞ் சடையி னானைச்
சலங்கெடுத்துத் தயாமூல தன்ம மென்னுந் 
தத்துவத்தின் வழிநின்று தாழ்ந்தோர்க் கெல்லாம்
நலங்கொடுக்கும் நம்பியை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே. 

6-20-6450:
பூவிரியும் மலர்க்கொன்றைச் சடையி னானைப்
புறம்பயத்தெம் பெருமானைப் புகலூ ரானை
மாவிரியக் களிறுரித்த மைந்தன் றன்னை
மறைக்காடும் வலிவலமும் மன்னி னானைத்
தேவிரியத் திகழ்தக்கன் வேள்வி யெல்லாஞ்
சிதைத்தானை உதைத்தவன்றன் சிரங்கொண் டானை
நாவிரிய மறைநவின்ற நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே. 

6-20-6451:
சொல்லானைச் சுடர்ப்பவளச் சோதி யானைத் 
தொல்லவுணர் புரமூன்று மெரியச் செற்ற
வில்லானை எல்லார்க்கு மேலா னானை
மெல்லியலாள் பாகனை வேதம் நான்குங்
கல்லாலின் நீழற்கீழ் அறங்கண் டானைக்
காளத்தி யானைக் கயிலை மேய
நல்லானை நம்பியை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே. 

6-20-6452:
குன்றாத மாமுனிவன் சாபம் நீங்கக் 
குரைகழலாற் கூற்றுவனைக் குமைத்த கோனை
அன்றாக அவுணர்புர மூன்றும் வேவ 
ஆரழல்வா யோட்டி யடர்வித் தானைச்
சென்றாது வேண்டிற்றொன் றீவான் றன்னைச்
சிவனேயெம் பெருமானென் றிருப்பார்க் கென்றும்
நன்றாகும் நம்பியை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே. 

6-20-6453:
இறவாமே வரம்பெற்றே னென்று மிக்க 
இராவணனை இருபதுதோள் நெரிய வு[ன்றி
உறவாகி இன்னிசைகேட் டிரங்கி மீண்டே
உற்றபிணி தவிர்த்தருள வல்லான் றன்னை
மறவாதார் மனத்தென்றும் மன்னி னானை
மாமதியம் மலர்க்கொன்றை வன்னி மத்தம்
நறவார்செஞ் சடையானை நள்ளாற் றானை
நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே. 

7-68-7912:
செம்பொன் மேனிவெண் ணீறணி வானைக்
 கரிய கண்டனை மால்அயன் காணாச் 
சம்பு வைத்தழல் அங்கையி னானைச் 
 சாம வேதனைத் தன்னொப்பி லானைக் 
கும்ப மாகரி யின்னுரி யானைக் 
 கோவின் மேல்வருங் கோவினை எங்கள் 
நம்ப னைநள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே. 

7-68-7913:
விரைசெய் மாமலர்க் கொன்றையி னானை 
 வேத கீதனை மிகச்சிறந் துருகிப் 
பரசு வார்வினைப் பற்றறுப் பானைப் 
 பாலொ டானஞ்சும் ஆடவல் லானைக் 
குரைக டல்வரை ஏழுல குடைய 
 கோனை ஞானக் கொழுந்தினைத் தொல்லை 
நரைவிடை யுடையநல் லாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே. 

7-68-7914:
பூவில் வாசத்தைப் பொன்னினை மணியைப்
 புவியைக் காற்றினைப் புனல்அனல் வெளியைச் 
சேவின் மேல்வருஞ் செல்வனைச் சிவனைத் 
 தேவ தேவனைத் தித்திக்குந் தேனைக் 
காவி யங்கண்ணிப் பங்கனைக் கங்கைச் 
 சடைய னைக்கா மரத்திசை பாட 
நாவில் ஊறும்நள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே. 

7-68-7915:
தஞ்சம் என்றுதன் தாளது வடைந்த 
 பாலன் மேல்வந்த காலனை உருள 
நெஞ்சில் ஓர்உதை கொண்ட பிரானை 
 நினைப்ப வர்மனம் நீங்ககில் லானை 
விஞ்சை வானவர் தானவர் கூடிக் 
 கடைந்த வேலையுள் மிக்கெழுந் தெரியும் 
நஞ்சம் உண்டநள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே. 

7-68-7916:
மங்கை பங்கனை மாசிலா மணியை
 வான நாடனை ஏனமோ டன்னம் 
எங்கு நாடியுங் காண்பரி யானை 
 ஏழை யேற்கெளி வந்தபி ரானை 
அங்கம் நான்மறை யால்நிறை கின்ற 
 அந்த ணாளர் அடியது போற்றும் 
நங்கள் கோனைநள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே. 

7-68-7917:
கற்ப கத்தினைக் கனகமால் வரையைக்
 காம கோபனைக் கண்ணுத லானைச் 
சொற்ப தப்பொருள் இருளறுத் தருளுந் 
 தூய சோதியை வெண்ணெய் நல்லூரில் 
அற்பு தப்பழ ஆவணங் காட்டி 
 அடிய னாஎன்னை ஆளது கொண்ட 
நற்ப தத்தைநள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே. 

7-68-7918:
மறவ னைஅன்று பன்றிப்பின் சென்ற 
 மாய னைநால்வர்க் காலின்கீழ் உரைத்த 
அறவ னைஅம ரர்க்கரி யானை 
 அமரர் சேனைக்கு நாயக னான 
குறவர் மங்கைதன் கேள்வனைப் பெற்ற 
 கோனை நான்செய்த குற்றங்கள் பொறுக்கும் 
நறைவி ரியும்நள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே. 

7-68-7919:
மாதி னுக்குடம் பிடங்கொடுத் தானை
 மணியி னைப்பணி வார்வினை கெடுக்கும் 
வேத னைவேத வேள்வியர் வணங்கும் 
 விமல னையடி யேற்கெளி வந்த 
தூதனைத் தன்னைத் தோழமை அருளித் 
 தொண்ட னேன்செய்த துரிசுகள் பொறுக்கும் 
நாத னைநள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே. 

7-68-7920:
இலங்கை வேந்தன் எழில்திகழ் கயிலை 
 எடுப்ப ஆங்கிம வான்மகள் அஞ்சத் 
துலங்கு நீண்முடி ஒருபதுந் தோள்கள் 
 இருப துந்நெரித் தின்னிசை கேட்டு 
வலங்கை வாளொடு நாமமுங் கொடுத்த 
 வள்ள லைப்பிள்ளை மாமதிச் சடைமேல் 
நலங்கொள் சோதிநள் ளாறனை அமுதை 
 நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே. 

7-68-7921:
செறிந்த சோலைகள் சூழ்ந்தநள் ளாற்றெஞ் 
 சிவனை நாவலூர்ச் சிங்கடி தந்தை 
மறந்து நான்மற்று நினைப்பதே தென்று 
 வனப்ப கையப்பன் ஊரன்வன் றொண்டன் 
சிறந்த மாலைகள் அஞ்சினோ டஞ்சுஞ் 
 சிந்தையுள் ளுருகிச் செப்ப வல்லார்க் 
கிறந்து போக்கில்லை வரவில்லை யாகி 
 இன்பவெள் ளத்துள் இருப்பர்க ளினிதே.