HolyIndia.Org

திருவலம்புரம் ( மேலப்பெரும்பள்ளம்) ஆலய தேவாரம்

திருவலம்புரம் ( மேலப்பெரும்பள்ளம்) ஆலயம்
3-103-3901:
கொடியுடை மும்மதி லூடுருவக் குனிவெஞ் சிலைதாங்கி
இடிபட எய்த அமரர்பிரான் அடியார் இசைந்தேத்தத்
துடியிடை யாளையோர் பாகமாகத் துதைந்தா ரிடம்போலும்
வடிவுடை மேதி வயல்படியும் வலம்புர நன்னகரே. 

3-103-3902:
கோத்தகல் லாடையுங் கோவணமுங் கொடுகொட்டி கொண்டொருகை
தேய்த்தன் றனங்கனைத் தேசழித்துத் திசையார் தொழுதேத்தக்
காய்த்தகல் லாலதன் கீழிருந்த கடவுள் ளிடம்போலும்
வாய்த்தமுத் தீத்தொழில் நான்மறையோர் வலம்புர நன்னகரே. 

3-103-3903:
நொய்யதோர் மான்மறி கைவிரலின் நுனைமேல் நிலையாக்கி
மெய்யெரி மேனிவெண் ணீறுபூசி விரிபுன் சடைதாழ
மையிருஞ் சோலை மணங்கமழ இருந்தா ரிடம்போலும்
வைகலும் மாமுழ வம்மதிரும் வலம்புர நன்னகரே. 

3-103-3904:
ஊனம ராக்கை யுடம்புதன்னை யுணரின் பொருளன்று
தேனமர் கொன்றையி னானடிக்கே சிறுகாலை யேத்துமினோ
ஆனமர் ஐந்துங்கொண் டாட்டுகந்த அடிகள் இடம்போலும்
வானவர் நாடொறும் வந்திறைஞ்சும் வலம்புர நன்னகரே. 

3-103-3905:
செற்றெறி யுந்திரை யார்கலுழிச் செழுநீர்கிளர் செஞ்சடைமேல்
அற்றறி யாதன லாடுநட்ட மணியார் தடங்கண்ணி
பெற்றறி வார்எரு தேறவல்ல பெருமான் இடம்போலும்
வற்றறி யாப்புனல் வாய்ப்புடைய வலம்புர நன்னகரே. 

3-103-3906:
உண்ணவண் ணத்தொளி நஞ்சமுண்டு வுமையோ டுடனாகிச்
சுண்ணவண் ணப்பொடி மேனிபூசிச் சுடர்ச்சோதி நின்றிலங்கப்
பண்ணவண் ணத்தன பாணிசெய்யப் பயின்றா ரிடம்போலும்
வண்ணவண் ணப்பறை பாணியறா வலம்புர நன்னகரே. 

3-103-3907:
புரிதரு புன்சடை பொன்றயங்கப் புரிநுல் புரண்டிலங்க
விரைதரு வேழத்தின் ஈருரிதோல் மேல்மூடி வேய்புரைதோள்
அரைதரு பூந்துகில் ஆரணங்கை யமர்ந்தா ரிடம்போலும்
வரைதரு தொல்புகழ் வாழ்க்கையறா வலம்புர நன்னகரே. 

3-103-3908:
தண்டணை தோளிரு பத்தினொடுந் தலைபத் துடையானை
ஒண்டணை மாதுமை தான்நடுங்க ஒருகால் விரலூன்றி
மிண்டது தீர்த்தருள் செய்யவல்ல விகிர்தர்க் கிடம்போலும்
வண்டணை தன்னொடு வைகுபொழில் வலம்புர நன்னகரே. 

3-103-3909:
தாருறு தாமரை மேலயனுந் தரணி யளந்தானுந்
தேர்வறி யாவகை யால்இகலித் திகைத்துத் திரிந்தேத்தப்
பேர்வறி யாவகை யால்நிமிர்ந்த பெருமான் இடம்போலும்
வாருறு சோலை மணங்கமழும் வலம்புர நன்னகரே. 

3-103-3910:
காவிய நற்றுவ ராடையினார் கடுநோன்பு மேற்கொள்ளும்
பாவிகள் சொல்லைப் பயின்றறியாப் பழந்தொண்டர் உள்ளுருக
ஆவியுள் நின்றருள் செய்யவல்ல அழகர் இடம்போலும்
வாவியின் நீர்வயல் வாய்ப்புடைய வலம்புர நன்னகரே. 

3-103-3911:
நல்லியல் நான்மறை யோர்புகலித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
வல்லியந் தோலுடை யாடையினான் வலம்புர நன்னகரைச்
சொல்லிய பாடல்கள் பத்துஞ்சொல்ல வல்லவர் தொல்வினைபோய்ச்
செல்வன சேவடி சென்றணுகிச் சிவலோகஞ் சேர்வாரே. 

4-55-4686:
தெண்டிரை தேங்கி ஓதஞ் 
சென்றடி வீழுங் காலைத் 
தொண்டிரைத் தண்டர் கோனைத் 
தொழுதடி வணங்கி யெங்கும் 
வண்டுகள் மதுக்கள் மாந்தும் 
வலம்புரத் தடிகள் தம்மைக் 
கொண்டுநற் கீதம் பாடக் 
குழகர்தாம் இருந்த வாறே. 

4-55-4687:
மடுக்களில் வாளை பாய 
வண்டினம் இரிந்த பொய்கைப் 
பிடிக்களி றென்னத் தம்மிற் 
பிணைபயின் றணைவ ரால்கள் 
தொடுத்தநன் மாலை ஏந்தித் 
தொண்டர்கள் பரவி யேத்த 
வடித்தடங் கண்ணி பாகர் 
வலம்புரத் திருந்த வாறே. 

4-55-4688:
தேனுடை மலர்கள் கொண்டு 
திருந்தடி பொருந்தச் சேர்த்தி 
ஆனிடை அஞ்சுங் கொண்டு 
அன்பினால் அமர வாட்டி 
வானிடை மதியஞ் சூடும் 
வலம்புரத் தடிகள் தம்மை 
நானடைந் தேத்தப் பெற்று 
நல்வினைப் பயனுற் றேனே. 

4-55-4689:
முளைஎயிற் றிளநல் ஏனம் 
பூண்டுமொய் சடைகள் தாழ 
வளைஎயிற் றிளைய நாகம் 
வலித்தரை யிசைய வீக்கிப் 
புளைகைய போர்வை போர்த்துப் 
புனலொடு மதியஞ் சூடி 
வளைபயில் இளைய ரேத்தும் 
வலம்புரத் தடிகள் தாமே. 

4-55-4690:
சுருளுறு வரையின் மேலாற் 
றுளங்கிளம் பளிங்கு சிந்த 
இருளுறு கதிர்நு ழைந்த 
இளங்கதிர்ப் பசலைத் திங்கள் 
அருளுறும் அடிய ரெல்லாம் 
அங்கையின் மலர்கள் ஏந்த 
மருளுறு கீதங் கேட்டார் 
வலம்புரத் தடிக ளாரே. 

4-55-4691:
நினைக்கின்றேன் நெஞ்சு தன்னால் 
நீண்டபுன் சடையி னானே 
அனைத்துடன் கொண்டு வந்தங் 
கன்பினால் அமைய வாட்டிப் 
புனைக்கின்றேன் பொய்ம்மை தன்னை 
மெய்ம்மையைப் புணர மாட்டேன் 
எனக்குநான் செய்வ தென்னே 
இனிவலம் புரவ னீரே. 

4-55-4692:
செங்கயல் சேல்கள் பாய்ந்து 
தேம்பழ மினிய நாடித் 
தங்கயந் துறந்து போந்து 
தடம்பொய்கை அடைந்து நின்று 
கொங்கையர் குடையுங் காலைக் 
கொழுங்கனி யழுங்கி னாராம் 
மங்கல மனையின் மிக்கார் 
வலம்புரத் தடிக ளாரே. 

4-55-4693:
அருகெலாங் குவளை செந்நெல் 
அகவிலை யாம்பல் நெய்தல் 
தெருவெலாந் தெங்கு மாவும் 
பழம்விழும் படப்பை யெல்லாங் 
குருகினங் கூடி யாங்கே 
கும்மலித் திறகு லர்த்தி 
மருவலா மிடங்கள் காட்டும் 
வலம்புரத் தடிக ளாரே. 

4-55-4694:
கருவரை யனைய மேனிக் 
கடல்வண்ண னவனுங் காணான் 
திருவரை யனைய பூமேல் 
திசைமுக னவனுங் காணான் 
ஒருவரை உச்சி ஏறி 
ஓங்கினார் ஓங்கி வந்து 
அருமையில் எளிமை யானார் 
அவர்வலம் புரவ னாரே. 

4-55-4695:
வாளெயி றிலங்க நக்கு 
வளர்கயி லாயந் தன்னை 
ஆள்வலி கருதிச் சென்ற 
அரக்கனை வரைக்கீ ழன்று 
தோளொடு பத்து வாயுந் 
தொலைந்துடன் அழுந்த வு[ன்றி 
ஆண்மையும் வலியுந் தீர்ப்பார் 
அவர்வலம் புரவ னாரே. 

6-58-6824:
மண்ணளந்த மணிவண்ணர் தாமும் மற்றை 
மறையவனும் வானவருஞ் சூழ நின்று
கண்மலிந்த திருநெற்றி யுடையா ரொற்றைக் 
கதநாகங் கையுடையார் காணீ ரன்றே
பண்மலிந்த மொழியவரு மியானு மெல்லாம் 
பணிந்திறைஞ்சித் தம்முடைய பின்பின் செல்ல
மண்மலிந்த வயல்புடைசூழ் மாட வீதி 
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே. 

6-58-6825:
சிலைநவின்ற தொருகணையாற் புரமூன் றெய்த 
தீவண்ணர் சிறந்திமையோர் இறைஞ்சி யேத்தக்
கொலைநவின்ற களியானை யுரிவை போர்த்துக்
கூத்தாடித் திரிதருமக் கூத்தர் நல்ல
கலைநவின்ற மறையவர்கள் காணக் காணக்
கடுவிடைமேற் பாரிடங்கள் சூழக் காதல்
மலைமகளுங் கங்கையுந் தாமு மெல்லாம் 
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே. 

6-58-6826:
தீக்கூருந் திருமேனி யொருபால் மற்றை 
யொருபாலும் அரியுருவந் திகழ்ந்த செல்வர்
ஆக்கூரில் தான்தோன்றி புகுவார் போல
அருவினையேன் செல்வதுமே யப்பா லெங்கும்
நோக்கா ரொருவிடத்து நுலுந் தோலுந்
துதைந்திலங்குந் திருமேனி வெண்ணீ றாடி
வாக்கால் மறைவிரித்து மாயம் பேசி
வலம்புரமே புக்கிங்கே மன்னி னாரே. 

6-58-6827:
மூவாத மூக்கப்பாம் பரையிற் சாத்தி 
மூவர் உருவாய முதல்வ ரிந்நாள்
கோவாத எரிகணையைச் சிலைமேற் கோத்த 
குழகனார் குளிர்கொன்றை சூடி யிங்கே
போவாரைக் கண்டடியேன் பின்பின் செல்லப்
புறக்கணித்துத் தம்முடைய பூதஞ் சூழ
வாவா வெனவுரைத்து மாயம் பேசி
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே. 

6-58-6828:
அனலொருகை யதுவேந்தி அதளி னோடே 
ஐந்தலைய மாநாகம் அரையிற் சாத்திப்
புனல்பொதிந்த சடைக்கற்றைப் பொன்போல் மேனிப் 
புனிதனார் புரிந்தமரர் இறைஞ்சி யேத்தச்
சினவிடையை மேற்கொண்டு திருவா ரூருஞ்
சிரபுரமும் இடைமருதுஞ் சேர்வார் போல
மனமுருக வளைகழல மாயம் பேசி
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே. 

6-58-6829:
கறுத்ததொரு கண்டத்தர் காலன் வீழக் 
காலினாற் காய்ந்துகந்த காபா லியார்
முறித்ததொரு தோலுடுத்து முண்டஞ் சாத்தி
முனிகணங்கள் புடைசூழ முற்றந் தோறுந்
தெறித்ததொரு வீணையராய்ச் செல்வார் தம்வாய்ச் 
சிறுமுறுவல் வந்தெனது சிந்தை வெளவ
மறித்தொருகால் நோக்காதே மாயம் பேசி
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே. 

6-58-6830:
பட்டுடுத்துப் பவளம்போல் மேனி யெல்லாம் 
பசுஞ்சாந்தங் கொண்டணிந்து பாதம் நோவ
இட்டெடுத்து நடமாடி யிங்கே வந்தார்க் 
கெவ்வு[ரீர் எம்பெருமா னென்றேன் ஆவி
விட்டிடுமா றதுசெய்து விரைந்து நோக்கி
வேறோர் பதிபுகப் போவார் போல
வட்டணைகள் படநடந்து மாயம் பேசி
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே. 

6-58-6831:
பல்லார் பயில்பழனப் பாசூ ரென்றும்
பழனம் பதிபழமை சொல்லி நின்றார்
நல்லார் நனிபள்ளி யின்று வைகி
நாளைப்போய் நள்ளாறு சேர்து மென்றார்
சொல்லார் ஒருவிடமாத் தோள்கை வீசிச்
சுந்தரராய் வெந்தநீ றாடி யெங்கும்
மல்லார் வயல்புடைசூழ் மாடவீதி 
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே. 

6-58-6832:
பொங்கா டரவொன்று கையிற் கொண்டு
போர்வெண் மழுவேந்திப் போகா நிற்பர்
தங்கா ரொருவிடத்துந் தம்மேல் ஆர்வந் 
தவிர்த்தருளார் தத்துவத்தே நின்றே னென்பர்
எங்கே யிவர்செய்கை யொன்றொன் றொவ்வா
என்கண்ணில் நின்றகலா வேடங் காட்டி
மங்குல் மதிதவழும் மாட வீதி 
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே. 

6-58-6833:
செங்கண்மால் சிலைபிடித்துச் சேனை யோடுஞ் 
சேதுபந் தனஞ்செய்து சென்று புக்குப்
பொங்குபோர் பலசெய்து புகலால் வென்ற 
போரரக்கன் நெடுமுடிகள் பொடியாய் வீழ
அங்கொருதன் றிருவிரலால் இறையே ய[ன்றி
அடர்த்தவற்கே அருள்புரிந்த அடிக ளிந்நாள்
வங்கமலி கடல்புடைசூழ் மாட வீதி 
வலம்புரமே புக்கங்கே மன்னி னாரே. 

7-72-7953:
எனக்கினித் தினைத்தனைப் புகலிடம் அறிந்தேன்
பனைக்கனிப் பழம்படும் பரவையின் கரைமேல்
எனக்கினி யவன்தமர்க் கினியவன் எழுமையும்
மனக்கினி யவன்றன திடம்வலம் புரமே. 

7-72-7954:
புரமவை எரிதர வளைந்தவில் லினன்அவன்
மரவுரி புலியதள் அரைமிசை மருவினன்
அரவுரி இரந்தவன் இரந்துண விரும்பிநின்
றிரவெரி யாடிதன் இடம்வலம் புரமே. 

7-72-7955:
நீறணி மேனியன் நெருப்புமிழ் அரவினன்
கூறணி கொடுமழு ஏந்தியோர் கையினன்
ஆறணி அவிர்சடை அழல்வளர் மழலைவெள்
ளேறணி அடிகள்தம் இடம்வலம் புரமே. 

7-72-7956:
கொங்கணை சுரும்புண நெருங்கிய குளிரிளந்
தெங்கொடு பனைபழம் படுமிடந் தேவர்கள்
தங்கிடும் இடந்தடங் கடற்றிரை புடைதர
எங்கள தடிகள்நல் இடம்வலம் புரமே. 

7-72-7957:
கொடுமழு விரகினன் கொலைமலி சிலையினன்
நெடுமதில் சிறுமையின் நிரவவல் லவனிடம்
படுமணி முத்தமும் பவளமும் மிகச்சுமந்
திடுமணல் அடைகரை இடம்வலம் புரமே. 

7-72-7958:
கருங்கடக் களிற்றுரிக் கடவுள திடங்கயல்
நெருங்கிய நெடும்பெணை அடும்பொடு விரவிய
மருங்கொடு வலம்புரி சலஞ்சலம் மணம்புணர்ந்
திருங்கடல் அணைகரை இடம்வலம் புரமே. 

7-72-7959:
நரிபுரி காடரங் காநடம் ஆடுவர்
வரிபுரி பாடநின் றாடும்எம் மான்இடம்
புரிசுரி வரிகுழல் அரிவையோர் பால்மகிழ்ந்
தெரியெரி யாடிதன் இடம்வலம் புரமே. 

7-72-7960:
பாறணி முடைதலை கலனென மருவிய
நீறணி நிமிர்சடை முடியினன் நிலவிய
மாறணி வருதிரை வயலணி பொழிலது
ஏறுடை அடிகள்தம் இடம்வலம் புரமே. 

7-72-7961:
சடசட விடுபெணை பழம்படும் இடவகை
படவட கத்தொடு பலிகலந் துலவிய
கடைகடை பலிதிரி கபாலிதன் இடமது
இடிகரை மணலடை இடம்வலம் புரமே. 

7-72-7962:
குண்டிகைப் படப்பினில் விடக்கினை ஒழித்தவர்
கண்டவர் கண்டடி வீழ்ந்தவர் கனைகழல்
தண்டுடைத் தண்டிதன் இனமுடை அரவுடன்
எண்டிசைக் கொருசுடர் இடம்வலம் புரமே. 

7-72-7963:
வருங்கல மும்பல பேணுதல் கருங்கடல்
இருங்குலப் பிறப்பர்தம் இடம்வலம் புரத்தினை
அருங்குலத் தருந்தமிழ் ஊரன்வன் றொண்டன்சொல்
பெருங்குலத் தவரொடு பிதற்றுதல் பெருமையே.