HolyIndia.Org

திருநனிபள்ளி (புஞ்ஜை ) ஆலய தேவாரம்

திருநனிபள்ளி (புஞ்ஜை ) ஆலயம்
2-84-2377:
காரைகள் கூகைமுல்லை களவாகை ஈகை 
படர்தொடரி கள்ளி கவினிச் 
சூரைகள் பம்மிவிம்மு சுடுகா டமர்ந்த 
சிவன்மேய சோலை நகர்தான் 
தேரைக ளாரைசாய மிதிகொள்ள வாளை 
குதிகொள்ள வள்ளை துவள 
நாரைக ளாரல்வார வயன்மேதி வைகும் 
நனிபள்ளி போலு நமர்காள். 

2-84-2378:
சடையிடை புக்கொடுங்கி உளதங்கு வெள்ளம் 
வளர்திங்கள் கண்ணி அயலே 
இடையிடை வைத்ததொக்கும் மலர்தொத்து மாலை 
யிறைவன்னி டங்கொள் பதிதான் 
மடையிடை வாளைபாய முகிழ்வாய் நெரிந்து 
மணநாறும் நீல மலரும் 
நடையுடை அன்னம்வைகு புனலம் படப்பை 
நனிபள்ளி போலு நமர்காள். 

2-84-2379:
பெறுமலர் கொண்டுதொண்டர் வழிபாடு செய்யல் 
ஒழிபாடி லாத பெருமான் 
கறுமலர் கண்டமாக விடமுண்ட காளை 
யிடமாய காதல் நகர்தான் 
வெறுமலர் தொட்டுவிட்ட விசைபோன கொம்பின் 
விடுபோ தலர்ந்த விரைசூழ் 
நறுமலர் அல்லிபல்லி ஒலிவண் டுறங்கும் 
நனிபள்ளி போலு நமர்காள். 

2-84-2380:
குளிர்தரு கங்கைதங்கு சடைமா டிலங்கு 
தலைமாலை யோடு குலவி 
ஒளிர்தரு திங்கள்சூடி உமைபாக மாக 
வுடையா னுகந்த நகர்தான் 
குளிர்தரு கொம்மலோடு குயில்பாடல் கேட்ட 
பெடைவண்டு தானும் முரல 
நளிர்தரு சோலைமாலை நரைகுருகு வைகும் 
நனிபள்ளி போலு நமர்காள். 

2-84-2381:
தோடொரு காதனாகி யொருகா திலங்கு 
சுரிசங்கு நின்று புரளக் 
காடிட மாகநின்று கனலாடு மெந்தை 
யிடமாய காதல் நகர்தான் 
வீடுடன் எய்துவார்கள் விதியென்று சென்று 
வெறிநீர் தெளிப்ப விரலால் 
நாடுட னாடுசெம்மை ஒளிவெள்ள மாரும் 
நனிபள்ளி போலு நமர்காள். 

2-84-2382:
மேகமொ டோ டுதிங்கள் மலரா அணிந்து 
மலையான் மடந்தை மணிபொன் 
ஆகமோர் பாகமாக அனலாடு மெந்தை 
பெருமான் அமர்ந்த நகர்தான் 
ஊகமோ டாடுமந்தி உகளுஞ் சிலம்ப 
அகிலுந்தி யொண்பொன் இடறி 
நாகமோ டாரம்வாரு புனல்வந் தலைக்கும் 
நனிபள்ளி போலு நகர்காள். 

2-84-2383:
தகைமலி தண்டுசூலம் அனலுமிழு நாகங் 
கொடுகொட்டி வீணை முரல 
வகைமலி வன்னிகொன்றை மதமத்தம் வைத்த 
பெருமான் உகந்த நகர்தான் 
புகைமலி கந்தமாலை புனைவார்கள் பூசல் 
பணிவார்கள் பாடல் பெருகி 
மூநகைமலி முத்திலங்கு மணல்சூழ் கிடக்கை 
நனிபள்ளி போலு நமர்காள். 

2-84-2384:
வலமிகு வாளன்வேலன் வளைவா ளெயிற்று 
மதியா அரக்கன் வலியோ 
டுலமிகு தோள்கள்ஒல்க விரலா லடர்த்த 
பெருமான் உகந்த நகர்தான் 
நிலமிகு கீழுமேலும் நிகராது மில்லை 
எனநின்ற நீதி யதனை 
நலம்மிகு தொண்டர்நாளும் அடிபரவல் செய்யும் 
நனிபள்ளி போலு நமர்காள். 

2-84-2385:
நிறவுரு வொன்றுதோன்றி யெரியொன்றி நின்ற 
தொருநீர்மை சீர்மை நினையார் 
அறவுரு வேதநாவன் அயனோடு மாலும் 
அறியாத அண்ணல் நகர்தான் 
புறவிரி முல்லைமௌவல் குளிர்பிண்டி புன்னை 
புனைகொன்றை துன்று பொதுளி 
நறவிரி போதுதாது புதுவாச நாறும் 
நனிபள்ளி போலு நமர்காள். 

2-84-2386:
அனமிகு செல்குசோறு கொணர்கென்று கையில் 
இடவுண்டு பட்ட அமணும் 
மனமிகு கஞ்சிமண்டை அதிலுண்டு தொண்டர் 
குணமின்றி நின்ற வடிவும் 
வினைமிகு வேதநான்கும் விரிவித்த நாவின் 
விடையா னுகந்த நகர்தான் 
நனிமிகு தொண்டர்நாளும் அடிபரவல் செய்யும் 
நனிபள்ளி போலு நமர்காள். 

2-84-2387:
கடல்வரை யோதமல்கு கழிகானல் பானல் 
கமழ்காழி என்று கருத 
படுபொரு ளாறுநாலும் உளதாக வைத்த 
பதியான ஞான முனிவன் 
இடுபறை யொன்றஅத்தர் பியன்மே லிருந்தி 
னிசையா லுரைத்த பனுவல் 
நடுவிரு ளாடுமெந்தை நனிபள்ளி யுள்க 
வினைகெடுதல் ஆணை நமதே. 

4-70-4837:
முற்றுணை யாயி னானை 
மூவர்க்கு முதல்வன் றன்னைச் 
சொற்றுணை ஆயி னானைச் 
சோதியை ஆத ரித்து 
உற்றுணர்ந் துருகி ய[றி 
உள்கசி வுடைய வர்க்கு 
நற்றுணை யாவர் போலும் 
நனிபள்ளி அடிக ளாரே. 

4-70-4838:
புலர்ந்தகால் பூவும் நீருங் 
கொண்டடி போற்ற மாட்டா 
வலஞ்செய்து வாயின் நுலால் 
வட்டணைப் பந்தர் செய்த 
சிலந்தியை அரைய னாக்கிச் 
சீர்மைகள் அருள வல்லார் 
நலந்திகழ் சோலை சூழ்ந்த 
நனிபள்ளி அடிக ளாரே. 

4-70-4839:
எண்பதும் பத்தும் ஆறு 
மென்னுளே இருந்து மன்னிக் 
கண்பழக் கொன்று மின்றிக் 
கலக்கநான் அலக்க ழிந்தேன் 
செண்பகந் திகழும் புன்னை 
செழுந்திரட் குரவம் வேங்கை 
நண்புசெய் சோலை சூழ்ந்த 
நனிபள்ளி அடிக ளாரே. 

4-70-4840:
பண்ணினார் பாட லாகிப் 
பழத்தினில் இரத மாகிக் 
கண்ணினார் பார்வை யாகிக் 
கருத்தொடு கற்ப மாகி 
எண்ணினார் எண்ண மாகி 
ஏழுல கனைத்து மாகி 
நண்ணினார் வினைகள் தீர்ப்பார் 
நனிபள்ளி அடிக ளாரே. 

4-70-4841:
துஞ்சிருள் காலை மாலை 
தொடர்ச்சியை மறந் திராதே 
அஞ்செழுத் தோதின் நாளும் 
அரனடிக் கன்ப தாகும் 
வஞ்சனைப் பால்சோ றாக்கி 
வழக்கிலா அமணர் தந்த 
நஞ்சமு தாக்கு வித்தார் 
நனிபள்ளி அடிக ளாரே. 

4-70-4842:
செம்மலர்க் கமலத் தோனுந் 
திருமுடி காண மாட்டான் 
அம்மலர்ப் பாதங் காண்பான் 
ஆழியான் அகழ்ந்துங் காணான் 
நின்மலன் என்றங் கேத்தும் 
நினைப்பினை அருளி நாளும் 
நம்மலம் அறுப்பர் போலும் 
நனிபள்ளி அடிக ளாரே. 

4-70-4843:
அரவத்தால் வரையைச் சுற்றி 
அமரரோ டசுரர் கூடி 
அரவித்துக் கடையத் தோன்றும் 
ஆலநஞ் சமுதா வுண்டார் 
விரவித்தம் அடிய ராகி 
வீடிலாத் தொண்டர் தம்மை 
நரகத்தில் வீழ வொட்டார் 
நனிபள்ளி அடிக ளாரே. 

4-70-4844:
மண்ணுளே திரியும் போது 
வருவன பலவுங் குற்றம் 
புண்ணுளே புரைபு ரையன் 
புழுப்பொதி பொள்ள லாக்கை 
----- ----- ----- ----- 
இப்பதிகத்தில் 8-ம் செய்யுளின் 
பின்னிரண்டடிகளும் 9-ம்செய்யுளும் 
மறைந்து போயின. 

4-70-4845:
பத்துமோர் இரட்டி தோளான் 
பாரித்து மலையெ டுக்கப் 
பத்துமோர் இரட்டி தோள்கள் 
படருடம் படர வு[ன்றிப் 
பத்துவாய் கீதம் பாடப் 
பரிந்தவற் கருள்கொ டுத்தார் 
பத்தர்தாம் பரவி யேத்தும் 
நனிபள்ளிப் பரம னாரே. 

7-97-8209:
ஆதியன் ஆதிரை யன்அயன் மால்அறி தற்கரிய
சோதியன் சொற்பொரு ளாய்ச்சுருங் காமறை நான்கினையும்
ஓதியன் உம்பர்தங் கோனுல கத்தினுள் எவ்வுயிர்க்கும்
நாதியன் நம்பெரு மான்நண்ணும் ஊர்நனி பள்ளியதே. 

7-97-8210:
உறவிலி ஊன மிலிஉண ரார்புரம் மூன்றெரியச்
செறுவிலி தன்னினை வார்வினை யாயின தேய்ந்தழிய
அறவில கும்மரு ளான்மரு ளார்பொழில் வண்டறையும்
நறவிரி கொன்றையி னான்நண்ணும் ஊர்நனி பள்ளியதே. 

7-97-8211:
வானுடை யான்பெரி யான்மனத் தாலும்நினைப் பரியான்
ஆனிடை ஐந்தமர்ந் தான்அணு வாகியோர் தீயுருக்கொண்
^னுடை இவ்வுட லம்ஒடுங் கிப்புகுந் தான்பரந்தான்
நானுடை மாடெம் பிரான்நண்ணும் ஊர்நனி பள்ளியதே. 

7-97-8212:
ஓடுடை யன்கல னாவுடை கோவண வன்உமையோர்
பாடுடை யன்பலி தேர்ந்துண்ணும் பண்புடை யன்பயிலக்
காடுடை யன்னிட மாமலை ஏழுங் கருங்கடல்சூழ்
நாடுடை நம்பெரு மான்நண்ணும் ஊர்நனி பள்ளியதே. 

7-97-8213:
பண்ணற் கரிய தொருபடை ஆழி தனைப்படைத்துக்
கண்ணற் கருள்புரிந் தான்கரு தாதவர் வேள்விஅவி
உண்ணற் கிமையவ ரையுருண் டோ ட உதைத்துகந்து
நண்ணற் கரிய பிரான்நண்ணும் ஊர்நனி பள்ளியதே. 

7-97-8214:
மல்கிய செஞ்சடை மேல்மதி யும்மர வும்முடனே
புல்கிய ஆரணன் எம்புனி தன்புரி நுல்விகிர்தன்
மெல்கிய விற்றொழி லான்விருப் பன்பெரும் பார்த்தனுக்கு
நல்கிய நம்பெரு மான்நண்ணும் ஊர்நனி பள்ளியதே. 

7-97-8215:
அங்கமோ ராறவை யும்அரு மாமறை வேள்விகளும்
எங்கும் இருந்தந் தணர்எரி மூன்றவை ஓம்புமிடம்
பங்கய மாமுகத் தாளுமை பங்கன் உறைகோயில்
செங்கயல் பாயும் வயற்றிரு ஊர்நனி பள்ளியதே. 

7-97-8216:
திங்கட் குறுந்தெரி யற்றிகழ் கண்ணியன் நுண்ணியனாய்
நங்கட் பிணிகளை வான்அரு மாமருந் தேழ்பிறப்பும்
மங்கத் திருவிர லால்அடர்த் தான்வல் லரக்கனையும்
நங்கட் கருளும் பிரான்நண்ணும் ஊர்நனி பள்ளியதே. 

7-97-8217:
ஏன மருப்பினொ டும்மெழில் ஆமையும் பூண்டுகந்து
வான மதிளர ணம்மலை யேசிலை யாவளைத்தான்
ஊனமில் காழிதன் னுள்ளுயர் ஞானசம் பந்தற்கன்று
ஞானம் அருள்புரிந் தான்நண்ணும் ஊர்நனி பள்ளியதே. 

7-97-8218:
காலமும் நாழிகை யுந்நனி பள்ளி மனத்தினுள்கி
கோலம தாயவ னைக்குளிர் நாவல ஊரன்சொன்ன
மாலை மதித்துரைப் பார்மண் மறந்துவா னோருலகிற்
சாலநல் லின்பமெய் தித்தவ லோகத் திருப்பவரே.