HolyIndia.Org

திருசெம்பொன்பள்ளி ஆலய தேவாரம்

திருசெம்பொன்பள்ளி ஆலயம்
1-25-261:
மருவார் குழலி மாதோர் பாகமாய்த் 
திருவார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய 
கருவார் கண்டத் தீசன் கழல்களை 
மருவா தவர்மேல் மன்னும் பாவமே. 

1-25-262:
வாரார் கொங்கை மாதோர் பாகமாய்ச் 
சீரார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய 
ஏரார் புரிபுன் சடையெம் ஈசனைச் 
சேரா தவர்மேற் சேரும் வினைகளே. 

1-25-263:
வரையார் சந்தோ டகிலும் வருபொன்னித் 
திரையார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய 
நரையார் விடையொன் று{ரும் நம்பனை 
உரையா தவர்மே லொழியா வு[னமே. 

1-25-264:
மழுவா ளேந்தி மாதோர் பாகமாய்ச் 
செழுவார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய 
எழிலார் புரிபுன் சடையெம் மிறைவனைத் 
தொழுவார் தம்மேல் துயர மில்லையே. 

1-25-265:
மலையான் மகளோ டுடனாய் மதிலெய்த 
சிலையார் செம்பொன் பள்ளி யானையே 
இலையார் மலர்கொண் டெல்லி நண்பகல் 
நிலையா வணங்க நில்லா வினைகளே. 

1-25-266:
அறையார் புனலோ டகிலும் வருபொன்னிச் 
சிறையார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய 
கறையார் கண்டத் தீசன் கழல்களை 
நிறையால் வணங்க நில்லா வினைகளே. 

1-25-267:
பையார் அரவே ரல்கு லாளொடுஞ் 
செய்யார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய 
கையார் சூல மேந்து கடவுளை 
மெய்யால் வணங்க மேவா வினைகளே. 

1-25-268:
வானார் திங்கள் வளர்புன் சடைவைத்துத் 
தேனார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய 
ஊனார் தலையிற் பலிகொண் டுழல்வாழ்க்கை 
ஆனான் கழலே அடைந்து வாழ்மினே. 

1-25-269:
காரார் வண்ணன் கனகம் அனையானுந் 
தேரார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய 
நீரார் நிமிர்புன் சடையெந் நிமலனை 
ஓரா தவர்மே லொழியா வு[னமே. 

1-25-270:
மாசா ருடம்பர் மண்டைத் தேரரும் 
பேசா வண்ணம் பேசித் திரியவே 
தேசார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய 
ஈசா என்ன நில்லா இடர்களே. 

1-25-271:
நறவார் புகலி ஞான சம்பந்தன் 
செறுவார் செம்பொன் பள்ளி மேயானைப் 
பெறுமா றிசையாற் பாட லிவைபத்தும் 
உறுமா சொல்ல வோங்கி வாழ்வரே. 

1-26-272:
வெங்கள் விம்மு வெறியார் பொழிற்சோலைத் 
திங்க ளோடு திளைக்குந் திருப்புத்தூர்க் 
கங்கை தங்கு முடியா ரவர்போலும் 
எங்கள் உச்சி உறையும் இறையாரே. 

1-26-273:
வேனல் விம்மு வெறியார் பொழிற்சோலைத் 
தேனும் வண்டுந் திளைக்குந் திருப்புத்தூர் 
ஊனம் இன்றி யுறைவா ரவர்போலும் 
ஏன முள்ளும் எயிறும் புனைவாரே. 

1-26-274:
பாங்கு நல்ல வரிவண் டிசைபாடத் 
தேங்கொள் கொன்றை திளைக்குந் திருப்புத்தூர் 
ஓங்கு கோயில் உறைவா ரவர்போலுந் 
தாங்கு திங்கள் தவழ்புன் சடையாரே. 

1-26-275:
நாற விண்ட நறுமா மலர்கவ்வித் 
தேறல் வண்டு திளைக்குந் திருப்புத்தூர் 
ஊறல் வாழ்க்கை யுடையா ரவர்போலும் 
ஏறு கொண்ட கொடியெம் இறையாரே. 

1-26-276:
இசை விளங்கும் எழில்சூழ்ந் தியல்பாகத் 
திசை விளங்கும் பொழில்சூழ் திருப்புத்தூர் 
பசை விளங்கப் படித்தா ரவர்போலும் 
வசை விளங்கும் வடிசேர் நுதலாரே. 

1-26-277:
வெண்ணி றத்த விரையோ டலருந்தித் 
தெண்ணி றத்த புனல்பாய் திருப்புத்தூர் 
ஒண்ணி றத்த ஒளியா ரவர்போலும் 
வெண்ணி றத்த விடைசேர் கொடியாரே. 

1-26-278:
நெய்த லாம்பல் கழுநீர் மலர்ந்தெங்குஞ் 
செய்கண் மல்கு சிவனார் திருப்புத்தூர்த் 
தையல் பாகம் மகிழ்ந்தா ரவர்போலும் 
மையுண் நஞ்சம் மருவும் மிடற்றாரே. 

1-26-279:
கருக்கம் எல்லாங் கமழும் பொழிற்சோலைத் 
திருக்கொள் செம்மை விழவார் திருப்புத்தூர் 
இருக்க வல்ல இறைவ ரவர்போலும் 
அரக்கன் ஒல்க விரலால் அடர்த்தாரே. 

1-26-280:
மருவி யெங்கும் வளரும் மடமஞ்ஞை 
தெருவு தோறுந் திளைக்குந் திருப்புத்தூர்ப் 
பெருகி வாழும் பெருமா னவன்போலும் 
பிரமன் மாலும் அறியாப் பெரியோனே. 

1-26-281:
கூறை போர்க்குந் தொழிலா ரமண்கூறல் 
தேறல் வேண்டா தெளிமின் திருப்புத்தூர் 
ஆறும் நான்கும் அமர்ந்தா ரவர்போலும் 
ஏறு கொண்ட கொடியெம் இறையாரே. 

1-26-282:
நல்ல கேள்வி ஞான சம்பந்தன் 
செல்வர் சேடர் உறையுந் திருப்புத்தூர்ச் 
சொல்லல் பாடல் வல்லார் தமக்கென்றும் 
அல்லல் தீரும் அவலம் அடையாவே. 

4-29-4442:
ஊனினுள் ளுயிரை வாட்டி 
யுணர்வினார்க் கெளிய ராகி 
வானினுள் வான வர்க்கும் 
அறியலா காத வஞ்சர் 
நானெனிற் றானே யென்னு 
ஞானத்தார் பத்தர் நெஞ்சுள் 
தேனும்இன் னமுது மானார் 
திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே. 

4-29-4443:
நொய்யவர் விழுமி யாரும் 
நுலினுள் நெறியைக் காட்டும் 
மெய்யவர் பொய்யு மில்லார் 
உடலெனும் இடிஞ்சில் தன்னில் 
நெய்யமர் திரியு மாகி 
நெஞ்சத்துள் விளக்கு மாகிச் 
செய்யவர் கரிய கண்டர் 
திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே. 

4-29-4444:
வெள்ளியர் கரியர் செய்யர் 
விண்ணவ ரவர்கள் நெஞ்சுள் 
ஒள்ளியர் ஊழி ய[ழி 
யுலகம தேத்த நின்ற 
பள்ளியர் நெஞ்சத் துள்ளார் 
பஞ்சமம் பாடி யாடுந் 
தௌ;ளியர் கள்ளந் தீர்ப்பார் 
திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே. 

4-29-4445:
தந்தையுந் தாயு மாகித் 
தானவன் ஞான மூர்த்தி 
முந்திய தேவர் கூடி 
முறைமுறை இருக்குச் சொல்லி 
எந்தைநீ சரண மென்றங் 
கிமையவர் பரவி யேத்தச் 
சிந்தையுட் சிவம தானார் 
திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே. 

4-29-4446:
ஆறுடைச் சடையர் போலும் 
அன்பருக் கன்பர் போலுங் 
கூறுடை மெய்யர் போலுங் 
கோளர வரையர் போலும் 
நீறுடை யழகர் போலும் 
நெய்தலே கமழு நீர்மைச் 
சேறுடைக் கமல வேலித் 
திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே. 

4-29-4447:
ஞாலமும் அறிய வேண்டின் 
நன்றென வாழ லுற்றீர் 
காலமுங் கழிய லான 
கள்ளத்தை ஒழிய கில்லீர் 
கோலமும் வேண்டா ஆர்வச் 
செற்றங்கள் குரோத நீக்கில் 
சீலமும் நோன்பு மாவார் 
திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே. 

4-29-4448:
புரிகாலே நேசஞ் செய்ய 
இருந்தபுண் டரீகத் தாரும் 
எரிகாலே மூன்று மாகி 
இமையவர் தொழநின் றாரும் 
தெரிகாலே மூன்று சந்தி 
தியானித்து வணங்க நின்று 
திரிகாலங் கண்ட எந்தை 
திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே. 

4-29-4449:
காருடைக் கொன்றை மாலை 
கதிர்மதி அரவி னோடும் 
நீருடைச் சடையுள் வைத்த 
நீதியார் நீதி யுள்ளார் 
பாரொடு விண்ணும் மண்ணும் 
பதினெட்டுக் கணங்க ளேத்தச் 
சீரொடு பாட லானார் 
திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே. 

4-29-4450:
ஓவாத மறைவல் லானும் 
ஓதநீர் வண்ணன் காணா 
மூவாத பிறப்பி லாரும் 
முனிகளா னார்கள் ஏத்தும் 
பூவான மூன்றும் முந்நுற் 
றறுபது மாகும் எந்தை 
தேவாதி தேவ ரென்றுந் 
திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே. 

4-29-4451:
அங்கங்க ளாறு நான்கும் 
அந்தணர்க் கருளிச் செய்து 
சங்கங்கள் பாட ஆடுஞ் 
சங்கரன் மலைஎ டுத்தான் 
அங்கங்கள் உதிர்ந்து சோர 
அலறிட அடர்த்து நின்றுஞ் 
செங்கண்வெள் ளேற தேறுந் 
திருச்செம்பொன் பள்ளி யாரே. 

5-36-5586:
கான றாத கடிபொழில் வண்டினந்
தேன றாத திருச்செம்பொன் பள்ளியான்
ஊன றாததோர் வெண்டலை யிற்பலி
தான றாததோர் கொள்கையன் காண்மினே. 

5-36-5587:
என்பும் ஆமையும் பூண்டங் குழிதர்வர்க்
கன்பு மாயிடும் ஆயிழை யீரினிச்
செம்பொன் பள்ளியு ளான்சிவ லோகனை
நம்பொன் பள்ளியுள் கவினை நாசமே. 

5-36-5588:
வேறு கோலத்தர் ஆணலர் பெண்ணலர்
கீறு கோவண வைதுகி லாடையர்
தேற லாவதொன் றன்றுசெம் பொன்பள்ளி
ஆறு சூடிய அண்ணல் அவனையே. 

5-36-5589:
அருவ ராததோர் வெண்டலை யேந்திவந்
திருவ ராயிடு வார்கடை தேடுவார்
தெருவெ லாமுழல் வார்செம்பொன் பள்ளியார்
ஒருவர் தாம்பல பேருளர் காண்மினே. 

5-36-5590:
பூவு லாஞ்சடை மேற்புனல் சூடினான்
ஏவ லாலெயில் மூன்றும் எரித்தவன்
தேவர் சென்றிறைஞ் சுஞ்செம்பொன் பள்ளியான்
மூவ ராய்முத லாய்நின்ற மூர்த்தியே. 

5-36-5591:
சலவ ராயொரு பாம்பொடு தண்மதி
கலவ ராவதன் காரண மென்கொலோ
திலக நீண்முடி யார்செம்பொன் பள்ளியார்
குலவி லாலெயில் மூன்றெய்த கூத்தரே. 

5-36-5592:
கைகொள் சூலத்தர் கட்டுவாங் கத்தினர்
மைகொள் கண்டத்த ராகி இருசுடர்
செய்ய மேனிவெண் ணீற்றர்செம் பொன்பள்ளி
ஐயர் கையதோர் ஐந்தலை நாகமே. 

5-36-5593:
வெங்கண் நாகம் வெருவுற ஆர்த்தவர்
பைங்கண் ஆனையின் ஈருரி போர்த்தவர்
செங்கண் மால்விடை யார்செம்பொன் பள்ளியார்
அங்க ணாயடைந் தார்வினை தீர்ப்பரே. 

5-36-5594:
நன்றி நாரணன் நான்முக னென்றிவர்
நின்ற நீண்முடி யோடடி காண்புற்றுச்
சென்று காண்பரி யான்செம்பொன் பள்ளியான்
நின்ற சூழலில் நீளெரி யாகியே. 

5-36-5595:
திரியு மும்மதில் செங்கணை யொன்றினால்
எரிய வெய்தன லோட்டி இலங்கைக்கோன்
நெரிய வு[ன்றியிட் டார்செம்பொன் பள்ளியார்
அரிய வானம் அவரருள் செய்வரே.