HolyIndia.Org

திருத்துருத்தி ( குத்தாலம்) ஆலய தேவாரம்

திருத்துருத்தி ( குத்தாலம்) ஆலயம்
2-98-2528:
வரைத்தலைப் பசும்பொனோ டருங்கலங்கள் உந்திவந் 
திரைத்தலைச் சுமந்துகொண் டெறிந்திலங்கு காவிரிக் 
கரைத்தலைத் துருத்திபுக் கிருப்பதே கருத்தினாய் 
உரைத்தலைப் பொலிந்துனக் குணர்த்துமாறு வல்லமே. 

2-98-2529:
அடுத்தடுத்த கத்தியோடு வன்னிகொன்றை கூவிளந் 
தொடுத்துடன் சடைப்பெய்தாய் துருத்தியாயோர் காலனைக் 
கடுத்தடிப் புறத்தினா னிறத்துதைத்த காரணம் 
எடுத்தெடுத் துரைக்குமாறு வல்லமாகின் நல்லமே. 

2-98-2530:
கங்குல்கொண்ட திங்களோடு கங்கைதங்கு செஞ்சடைச் 
சங்கிலங்கு வெண்குழை சரிந்திலங்கு காதினாய் 
பொங்கிலங்கு பூணநுல் உருத்திரா துருத்திபுக் 
கெங்குநின் இடங்களா அடங்கிவாழ்வ தென்கொலோ. 

2-98-2531:
கருத்தினாலோர் காணியில் விருத்தியில்லை தொண்டர்தம் 
அருத்தியால்தம் மல்லல்சொல்லி ஐயமேற்ப தன்றியும் 
ஒருத்திபால் பொருத்திவைத் துடம்புவிட்டி யோகியாய் 
இருத்திநீ துருத்திபுக் கிதென்னமாயம் என்பதே. 

2-98-2532:
துறக்குமா சொலப்படாய் துருத்தியாய் திருந்தடி 
மறக்குமா றிலாதஎன்னை மையல்செய்திம் மண்ணின்மேல் 
பிறக்குமாறு காட்டினாய் பிணிப்படும் உடம்புவிட் 
டிறக்குமாறு காட்டினாய்க் கிழுக்குகின்ற தென்னையே. 

2-98-2533:
வெயிற்கெதிர்ந் திடங்கொடா தகங்குளிர்ந்த பைம்பொழில் 
துயிற்கெதிர்ந்த புள்ளினங்கள் மல்குதண் துருத்தியாய் 
மயிற்கெதிர்ந் தணங்குசாயல் மாதொர்பாக மாகமூ 
வெயிற்கெதிர்ந் தோரம்பினால் எரித்தவில்லி யல்லையே. 

2-98-2534:
கணிச்சியம் படைச்செல்வா கழிந்தவர்க் கொழிந்தசீர் 
துணிச்சிரக் கிரந்தையாய் கரந்தையாய் துருத்தியாய் 
அணிப்படுந் தனிப்பிறைப் பனிக்கதிர்க் கவாவுநல் 
மணிப்படும்பை நாகம்நீ மகிழ்ந்தஅண்ணல் அல்லையே. 

2-98-2535:
சுடப்பொடிந் துடம்பிழந் தநங்கனாய மன்மதன் 
இடர்ப்படக் கடந்திடந் துருத்தியாக எண்ணினாய் 
கடற்படை யுடையவக் கடலிலங்கை மன்னனை 
அடற்பட அடுக்கலில் லடர்த்தஅண்ணல் அல்லையே. 

2-98-2536:
களங்குளிர்ந் திலங்குபோது காதலானும் மாலுமாய் 
வளங்கிளம்பொ னங்கழல் வணங்கிவந்து காண்கிலார் 
துளங்கிளம்பி றைச்செனித் துருத்தியாய் திருந்தடி 
உளங்குளிர்ந்த போதெலா முகந்துகந் துரைப்பனே. 

2-98-2537:
புத்தர்தத் துவமிலாச் சமணுரைத்த பொய்தனை 
உத்தம மெனக்கொளா துகந்தெழுந்து வண்டினந் 
துத்தநின்று பண்செயுஞ் சூழ்பொழில் துருத்தியெம் 
பித்தர்பித் தனைத்தொழப் பிறப்பறுத்தல் பெற்றியே. 

2-98-2538:
கற்றுமுற்றி னார்தொழுங் கழுமலத் தருந்தமிழ் 
சுற்றுமுற்று மாயினான் அவன்பகர்ந்த சொற்களால் 
பெற்றமொன் றுயர்த்தவன் பெருந்துருத்தி பேணவே 
குற்றமுற்று மின்மையின் குணங்கள்வந்து கூடுமே. 

4-42-4572:
பொருத்திய குரம்பை தன்னைப் 
பொருளெனக் கருத வேண்டா 
இருத்தியெப் போதும் நெஞ்சுள் 
இறைவனை ஏத்து மின்கள் 
ஒருத்தியைப் பாகம் வைத்தங் 
கொருத்தியைச் சடையில் வைத்த 
துருத்தியஞ் சுடரி னானைத் 
தொண்டனேன் கண்ட வாறே. 

4-42-4573:
சவைதனைச் செய்து வாழ்வான் 
சலத்துளே யழுந்து கின்ற 
இவையொரு பொருளு மல்ல 
இறைவனை ஏத்து மின்னோ 
அவைபுர மூன்றும் எய்தும் 
அடியவர்க் கருளிச் செய்த 
சுவையினைத் துருத்தி யானைத் 
தொண்டனேன் கண்ட வாறே. 

4-42-4574:
உன்னியெப் போதும் நெஞ்சுள் 
ஒருவனை ஏத்து மின்னோ 
கன்னியை ஒருபால் வைத்துக் 
கங்கையைச் சடையுள் வைத்துப் 
பொன்னியின் நடுவு தன்னுள் 
பூம்புனல் பொலிந்து தோன்றுந் 
துன்னிய துருத்தி யானைத் 
தொண்டனேன் கண்ட வாறே. 

4-42-4575:
ஊன்றலை வலிய னாகி 
உலகத்துள் உயிர்கட் கெல்லாந் 
தான்றலைப் பட்டு நின்று 
சார்கன லகத்து வீழ 
வான்றலைத் தேவர் கூடி 
வானவர்க் கிறைவா வென்னுந் 
தோன்றலைத் துருத்தி யானைத் 
தொண்டனேன் கண்ட வாறே. 

4-42-4576:
உடல்தனைக் கழிக்க லுற்ற 
உலகத்துள் உயிர்கட் கெல்லாம் 
இடர்தனைக் கழிக்க வேண்டில் 
இறைவனை ஏத்து மின்னோ 
கடல்தனில் நஞ்ச முண்டு 
காண்பரி தாகி நின்ற 
சுடர்தனைத் துருத்தி யானைத் 
தொண்டனேன் கண்ட வாறே. 

4-42-4577:
அள்ளலைக் கடக்க வேண்டில் 
அரனையே நினைமி னீணர்கள் 
பொள்ளலிக் காயந் தன்னுட் 
புண்டரீ கத்தி ருந்த 
வள்ளலை வான வர்க்குங் 
காண்பரி தாகி நின்ற 
துள்ளலைத் துருத்தி யானைத் 
தொண்டனேன் கண்ட வாறே. 

4-42-4578:
பாதியில் உமையாள் தன்னைப் 
பாகமா வைத்த பண்பன் 
வேதியன் என்று சொல்லி 
விண்ணவர் விரும்பி ஏத்தச் 
சாதியாஞ் சதுர்மு கனுஞ் 
சக்கரத் தானுங் காணாச் 
சோதியைத் துருத்தி யானைத் 
தொண்டனேன் கண்ட வாறே. 

4-42-4579:
சாமனை வாழ்க்கை யான 
சலத்துளே யழுந்த வேண்டா 
தூமநல் லகிலுங் காட்டித் 
தொழுதடி வணங்கு மின்னோ 
சோமனைச் சடையுள் வைத்துத் 
தொன்னெறி பலவுங் காட்டுந் 
தூமனத் துருத்தி யானைத் 
தொண்டனேன் கண்டா வாறே. 

4-42-4580:
குண்டரே சமணர் புத்தர் 
குறியறி யாது நின்று 
கண்டதே கருது வார்கள் 
கருத்தெண்ணா தொழிமி னீணர்கள் 
விண்டவர் புரங்கள் எய்து 
விண்ணவர்க் கருள்கள் செய்த 
தொண்டர்கள் துணையி னானைத் 
துருத்திநான் கண்ட வாறே. 

4-42-4581:
பிண்டத்தைக் கழிக்க வேண்டிற் 
பிரானையே பிதற்று மின்கள் 
அண்டத்தைக் கழிய நீண்ட 
அடலரக் கன்றன் ஆண்மை 
கண்டொத்துக் கால்வி ரலால் 
ஊன்றிமீண் டருளிச் செய்த 
துண்டத்துத் துருத்தி யானைத் 
தொண்டனேன் கண்ட வாறே.