HolyIndia.Org

தென்குரங்காடுதுறை ஆலய தேவாரம்

தென்குரங்காடுதுறை ஆலயம்
1-32-338:
ஓடேகலன் உண்பதும் ஊரிடு பிச்சை 
காடேயிட மாவது கல்லால் நிழற்கீழ் 
வாடாமுலை மங்கையுந் தானும் மகிழ்ந் 
தீடாவுறை கின்ற இடைமரு தீதோ. 

1-32-339:
தடம்கொண்டதொர் தாமரைப் பொன்முடி தன்மேல் 
குடங்கொண்டடி யார்குளிர் நீர்சுமந் தாட்டப் 
படங்கொண்டதொர் பாம்பரை யார்த்த பரமன் 
இடங்கொண்டிருந் தான்றன் இடைமரு தீதோ. 

1-32-340:
வெண்கோவணங் கொண்டொரு வெண்டலை யேந்தி 
அங்கோல்வளை யாளையொர் பாகம் அமர்ந்து 
பொங்காவரு காவிரிக் கோலக் கரைமேல் 
எங்கோ னுறைகின்ற இடைமரு தீதோ. 

1-32-341:
அந்தம்மறி யாத அருங்கல முந்திக் 
கந்தங்கமழ் காவிரிக் கோலக் கரைமேல் 
வெந்தபொடிப் பூசிய வேத முதல்வன் 
எந்தையுறை கின்ற இடைமரு தீதோ. 

1-32-342:
வாசங்கமழ் மாமலர்ச் சோலையில் வண்டே 
தேசம்புகுந் தீண்டியொர் செம்மை யுடைத்தாய் 
பூசம்புகுந் தாடிப் பொலிந்தழ காய 
ஈசனுறை கின்ற இடைமரு தீதோ. 

1-32-343:
வன்புற்றிள நாகம் அசைத் தழகாக 
என்பிற்பல மாலையும் பூண்டெரு தேறி 
அன்பிற்பிரி யாதவ ளோடு முடனாய் 
இன்புற்றிருந் தான்றன் இடைமரு தீதோ. 

1-32-344:
தேக்குந்திமி லும்பல வுஞ்சுமந் துந்திப் 
போக்கிப்புறம் பூச லடிப்ப வருமால் 
ஆர்க்குந்திரைக் காவிரிக் கோலக் கரைமேல் 
ஏற்கஇருந் தான்றன் இடைமரு தீதோ. 

1-32-345:
பூவார்குழ லாரகில் கொண்டு புகைப்ப 
ஓவாதடி யாரடி யுள்குளிர்ந் தேத்த 
ஆவாஅரக் கன்றனை ஆற்ற லழித்த 
ஏவார்சிலை யான்றன் இடைமரு தீதோ. 

1-32-346:
முற்றாததொர் பால்மதி சூடு முதல்வன் 
நற்றாமரை யானொடு மால்நயந் தேத்தப் 
பொற்றோளியுந் தானும் பொலிந்தழ காக 
எற்றேயுறை கின்ற இடைமரு தீதோ. 

1-32-347:
சிறுதேரரும் சில்சம ணும்புறங் கூற 
நெறியேபல பத்தர்கள் கைதொழு தேத்த 
வெறியாவரு காவிரிக் கோலக் கரைமேல் 
எறியார்மழு வாளன் இடைமரு தீதோ. 

1-32-348:
கண்ணார்கமழ் காழியுள் ஞானசம் பந்தன் 
எண்ணார்புக ழெந்தை யிடைமரு தின்மேல் 
பண்ணோடிசை பாடிய பத்தும்வல் லார்கள் 
விண்ணோருல கத்தினில் வீற்றிருப் பாரே. 

1-95-1025:
தோடொர் காதினன், பாடு மறையினன் 
காடு பேணிநின், றாடு மருதனே. 

1-95-1026:
கருதார் புரமெய்வர், எருதே இனிதூர்வர் 
மருதே யிடமாகும், விருதாம் வினைதீர்ப்பே. 

1-95-1027:
எண்ணும் அடியார்கள், அண்ணல் மருதரை 
பண்ணின் மொழிசொல்ல, விண்ணுந் தமதாமே. 

1-95-1028:
விரியார் சடைமேனி, எரியார் மருதரைத் 
தரியா தேத்துவார், பெரியா ருலகிலே. 

1-95-1029:
பந்த விடையேறும், எந்தை மருதரைச் 
சிந்தை செய்பவர், புந்தி நல்லரே. 

1-95-1030:
கழலுஞ் சிலம்பார்க்கும், எழிலார் மருதரைத் 
தொழலே பேணுவார்க், குழலும் வினைபோமே. 

1-95-1031:
பிறையார் சடையண்ணல், மறையார் மருதரை 
நிறையால் நினைபவர், குறையா ரின்பமே. 

1-95-1032:
எடுத்தான் புயந்தன்னை, அடுத்தார் மருதரைத் 
தொடுத்தார் மலர்சூட்ட, விடுத்தார் வேட்கையே. 

1-95-1033:
இருவர்க் கெரியாய, உருவ மருதரைப் 
பரவி யேத்துவார், மருவி வாழ்வரே. 

1-95-1034:
நின்றுண் சமண்தேரர், என்று மருதரை 
அன்றி யுரைசொல்ல, நன்று மொழியாரே. 

1-95-1035:
கருது சம்பந்தன், மருத ரடிபாடிப் 
பெரிதுந் தமிழ்சொல்லப், பொருத வினைபோமே. 

1-110-1185:
மருந்தவன் வானவர் தானவர்க்கும் 
பெருந்தகை பிறவினொ டிறவுமானான் 
அருந்தவ முனிவரொ டால்நிழற்கீழ் 
இருந்தவன் வளநகர் இடைமருதே. 

1-110-1186:
தோற்றவன் கேடவன் துணைமுலையாள் 
கூற்றவன் கொல்புலித் தோலசைத்த 
நீற்றவன் நிறைபுனல் நீள்சடைமேல் 
ஏற்றவன் வளநகர் இடைமருதே. 

1-110-1187:
படையுடை மழுவினன் பால்வெண்ணீற்றன் 
நடைநவில் ஏற்றினன் ஞாலமெல்லாம் 
முடைதலை இடுபலி கொண்டுழல்வான் 
இடைமரு தினிதுறை யெம்மிறையே. 

1-110-1188:
பணைமுலை உமையொரு பங்கனொன்னார் 
துணைமதில் மூன்றையுஞ் சுடரில்மூழ்கக் 
கணைதுரந் தடுதிறற் காலற்செற்ற 
இணையிலி வளநகர் இடைமருதே. 

1-110-1189:
பொழிலவன் புயலவன் புயலியக்குந் 
தொழிலவன் துயரவன் துயரகற்றுங் 
கழலவன் கரியுரி போர்த்துகந்த 
எழிலவன் வளநகர் இடைமருதே. 

1-110-1190:
நிறையவன் புனலொடு மதியும்வைத்த 
பொறையவன் புகழவன் புகழநின்ற 
மறையவன் மறிகடல் நஞ்சையுண்ட 
இறையவன் வளநகர் இடைமருதே. 

1-110-1191:
நனிவளர் மதியொடு நாகம்வைத்த 
பனிமலர்க் கொன்றையம் படர்சடையன் 
முனிவரொ டமரர்கள் முறைவணங்க 
இனிதுறை வளநகர் இடைமருதே. 

1-110-1192:
தருக்கின அரக்கன தாளுந்தோளும் 
நெரித்தவன் நெடுங்கைமா மதகரியன் 
றுரித்தவன் ஒன்னலர் புரங்கள்மூன்றும் 
எரித்தவன் வளநகர் இடைமருதே. 

1-110-1193:
பெரியவன் பெண்ணினொ டாணுமானான் 
வரியர வணைமறி கடற்றுயின்ற 
கரியவன் அலரவன் காண்பரிய 
எரியவன் வளநகர் இடைமருதே. 

1-110-1194:
சிந்தையில் சமணொடு தேரர்சொன்ன 
புந்தியில் உரையவை பொருள்கொளாதே 
அந்தணர் (மூ)ஓத்தினொ டரவமோவா 
எந்தைதன் வளநகர் இடைமருதே. 
 
(மூ) ஓத்து என்பது வேதம். 

1-110-1195:
இலைமலி பொழிலிடை மருதிறையை 
நலமிகு ஞானசம் பந்தன்சொன்ன 
பலமிகு தமிழிவை பத்தும்வல்லார் 
உலகுறு புகழினொ டோ ங்குவரே. 

1-121-1304:
நடைமரு திரிபுரம் எரியுண நகைசெய்த 
படைமரு தழலெழ மழுவல பகவன் 
புடைமரு திளமுகில் வளமமர் பொதுளிய 
இடைமரு தடையநம் இடர்கெடல் எளிதே. 

1-121-1305:
மழைநுழை மதியமொ டழிதலை மடமஞ்ஞை 
கழைநுழை புனல்பெய்த கமழ்சடை முடியன் 
குழைநுழை திகழ்செவி அழகொடு மிளிர்வதொர் 
இழைநுழை புரியணல் இடமிடை மருதே. 

1-121-1306:
அருமையன் எளிமையன் அழல்விட மிடறினன் 
கருமையின் ஒளிபெறு கமழ்சடை முடியன் 
பெருமையன் சிறுமையன் பிணைபெணொ டொருமையின் 
இருமையும் உடையணல் இடமிடை மருதே. 

1-121-1307:
பொரிபடு முதுகுற முளிகளி புடைபுல்கு 
நரிவளர் சுடலையுள் நடமென நவில்வோன் 
வரிவளர் குளிர்மதி யொளிபெற மிளிர்வதொர் 
எரிவளர் சடையணல் இடமிடை மருதே. 

1-121-1308:
வருநல மயிலன மடநடை மலைமகள் 
பெருநல முலையிணை பிணைசெய்த பெருமான் 
செருநல மதிலெய்த சிவனுறை செழுநகர் 
இருநல புகழ்மல்கும் இடமிடை மருதே. 

1-121-1309:
கலையுடை விரிதுகில் கமழ்குழல் அகில்புகை 
மலையுடை மடமகள் தனையிடம் உடையோன் 
விலையுடை அணிகலன் இலனென மழுவினொ 
டிலையுடை படையவன் இடமிடை மருதே. 

1-121-1310:
வளமென வளர்வன வரிமுரல் பறவைகள் 
இளமணல் அணைகரை யிசைசெயும் இடைமரு 
துளமென நினைபவர் ஒலிகழல் இணையடி 
குளமண லுறமூழ்கி வழிபடல் குணமே. 

1-121-1311:
மறையவன் உலகவன் மதியவன் மதிபுல்கு 
துறையவன் எனவல அடியவர் துயரிலர் 
கறையவன் மிடறது கனல்செய்த கமழ்சடை 
இறையவன் உறைதரும் இடமிடை மருதே. 

1-121-1312:
மருதிடை நடவிய மணிவணர் பிரமரும் 
இருதுடை யகலமொ டிகலின ரினதெனக் 
கருதிடல் அரியதொர் உருவொடு பெரியதொர் 
எருதுடை யடிகள்தம் இடமிடை மருதே. 

1-121-1313:
துவருறு விரிதுகில் உடையரும் அமணரும் 
அவருறு சிறுசொலை நயவன்மின் இடுமணல் 
கவருறு புனலிடை மருதுகை தொழுதெழும் 
அவருறு வினைகெடல் அணுகுதல் குணமே. 

1-121-1314:
தடமலி புகலியர் தமிழ்கெழு விரகினன் 
இடமலி பொழிலிடை மருதினை யிசைசெய்த 
படமலி தமிழிவை பரவவல் லவர்வினை 
கெடமலி புகழொடு கிளரொளி யினரே. 

1-122-1315:
விரிதரு புலியுரி விரவிய அரையினர் 
திரிதரும் எயிலவை புனைகணை யினிலெய்த 
எரிதரு சடையினர் இடைமரு தடைவுனல் 
புரிதரு மன்னவர் புகழ்மிக வுளதே. 

1-122-1316:
மறிதிரை படுகடல் விடமடை மிடறினர் 
எறிதிரை கரைபொரும் இடைமரு தெனுமவர் 
செறிதிரை நரையொடு செலவிலர் உலகினில் 
பிறிதிரை பெறுமுடல் பெருகுவ தரிதே. 

1-122-1317:
சலசல சொரிபுனல் சடையினர் மலைமகள் 
நிலவிய உடலினர் நிறைமறை மொழியினர் 
இலரென இடுபலி யவரிடை மருதினை 
வலமிட வுடல்நலி விலதுள வினையே. 

1-122-1318:
விடையினர் வெளியதொர் தலைகல னெனநனி 
கடைகடை தொறுபலி யிடுகென முடுகுவர் 
இடைவிட லரியவர் இடைமரு தெனும்நகர் 
உடையவர் அடியிணை தொழுவதெம் உயர்வே. 

1-122-1319:
உரையரும் உருவினர் உணர்வரு வகையினர் 
அரைபொரு புலியதள் உடையினர் அதன்மிசை 
இரைமரும் அரவினர் இடைமரு தெனவுளம் 
உரைகள துடையவர் புகழ்மிக வுளதே. 

1-122-1320:
ஒழுகிய புனல்மதி யரவமொ டுறைதரும் 
அழகிய முடியுடை அடிகள தறைகழல் 
எழிலினர் உறையிடை மருதினை மலர்கொடு 
தொழுதல்செய் தெழுமவர் துயருறல் இலரே. 

1-122-1321:
கலைமலி விரலினர் கடியதொர் மழுவொடும் 
நிலையினர் சலமகள் உலவிய சடையினர் 
மலைமகள் முலையிணை மருவிய வடிவினர் 
இலைமலி படையவர் இடமிடை மருதே. 

1-122-1322:
செருவடை யிலவல செயல்செயத் திறலொடும் 
அருவரை யினிலொரு பதுமுடி நெரிதர 
இருவகை விரனிறி யவரிடைமருதது 
பரவுவர் அருவினை ஒருவுதல் பெரிதே. 

1-122-1323:
அரியொடு மலரவன் எனவிவ ரடிமுடி 
தெரிவகை அரியவர் திருவடி தொழுதெழ 
எரிதரும் உருவர்தம் இடைமரு தடைவுறல் 
புரிதரும் மன்னவர் புகழ்மிக உளதே. 

1-122-1324:
குடைமயி லினதழை மருவிய வுருவினர் 
உடைமரு துவரினர் பலசொல வுறவிலை 
அடைமரு திருவினர் தொழுதெழு கழலவர் 
இடைமரு தெனமனம் நினைவதும் எழிலே. 

1-122-1325:
பொருகடல் அடைதரு புகலியர் தமிழொடு 
விரகினன் விரிதரு பொழிலிடைமருதினைப் 
பரவிய ஒருபது பயிலவல் லவரிடர் 
விரவிலர் வினையொடு வியனுல குறவே. 

2-56-2070:
பொங்குநுன் மார்பினீர் பூதப்படையீர் பூங்கங்கை
தங்குசெஞ் சடையினீர் சாமவேதம் ஓதினீர்
எங்குமெழிலார் மறையோர்கள் முறையாலேத்த இடைமருதில்
மங்குல்தோய் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே. 

2-56-2071:
நீரார்ந்த செஞ்சடையீர் நெற்றித்திருக்கண் நிகழ்வித்தீர்
போரார்ந்த வெண்மழுவொன் றுடையீர் பூதம்பாடலீர்
ஏரார்ந்த மேகலையாள் பாகங்கொண்டீர் இடைமருதில்
சீரார்ந்த கோயிலே கோயிலாகச் சேர்ந்தீரே. 

2-56-2072:
அழல்மல்கும் அங்கையி லேந்திப்பூதம் அவைபாடச்
சுழல்மல்கும் ஆடலீர் சுடுகாடல்லாற் கருதாதீர்
எழில்மல்கும் நான்மறையோர் முறையாலேத்த இடைமருதில்
பொழில்மல்கு கோயிலே கோயிலாகப் பொலிந்தீரே. 

2-56-2073:
பொல்லாப் படுதலையொன் றேந்திப்புறங்காட் டாடலீர்
வில்லாற் புரமூன்றும் எரித்தீர்விடையார் கொடியினீர்
எல்லாக் கணங்களும் முறையாலேத்த இடைமருதில்
செல்வாய கோயிலே கோயிலாகச் சேர்ந்தீரே. 

2-56-2074:
வருந்திய மாதவத்தோர் வானோரேனோர் வந்தீண்டிப்
பொருந்திய தைப்பூச மாடியுலகம் பொலிவெய்தத்
திருந்திய நான்மறையோர் சீராலேத்த இடைமருதில்
பொருந்திய கோயிலே கோயிலாகப் புக்கீரே. 

2-56-2075:
சலமல்கு செஞ்சடையீர் சாந்தநீறு பூசினீர்
வலமல்கு வெண்மழுவொன் றேந்திமயானத் தாடலீர்
இலமல்கு நான்மறையோ ரினிதாயேத்த இடைமருதில்
புலமல்கு கோயிலே கோயிலாகப் பொலிந்தீரே. 

2-56-2076:
புனமல்கு கொன்றையீர் புலியின்அதளீர் பொலிவார்ந்த
சினமல்கு மால்விடையீர் செய்யீர்கரிய கண்டத்தீர்
இனமல்கு நான்மறையோ ரேத்துஞ்சீர்கொள் இடைமருதில்
கனமல்கு கோயிலே கோயிலாகக் கலந்தீரே. 

2-56-2077:
சிலையுய்த்த வெங்கணையாற் புரமூன்றெரித்தீர் திறலரக்கன்
தலைபத்துந் திண்டோ ளும் நெரித்தீர் தையல்பாகத்தீர்
இலைமொய்த்த தண்பொழிலும் வயலுஞ்சூழ்ந்த இடைமருதில்
நலமொய்த்த கோயிலே கோயிலாக நயந்தீரே. 

2-56-2078:
மறைமல்கு நான்முகனும் மாலும்அறியா வண்ணத்தீர்
கறைமல்கு கண்டத்தீர் கபாலமேந்து கையினீர்
அறைமல்கு வண்டினங்கள் ஆலுஞ்சோலை இடைமருதில்
நிறைமல்கு கோயிலே கோயிலாக நிகழ்ந்தீரே. 

2-56-2079:
சின்போர்வைச் சாக்கியரும் மாசுசேருஞ் சமணருந்
துன்பாய கட்டுரைகள் சொல்லியல்லல் தூற்றவே
இன்பாய அந்தணர்கள் ஏத்தும்ஏர்கொள் இடைமருதில்
அன்பாய கோயிலே கோயிலாக அமர்ந்தீரே. 

2-56-2080:
கல்லின் மணிமாடக் கழுமலத்தார் காவலவன்
நல்ல அருமறையான் நற்றமிழ்ஞான சம்பந்தன்
எல்லி இடைமருதில் ஏத்துபாட லிவைபத்துஞ்
சொல்லு வார்க்குங் கேட்பார்க்குந் துயரமில்லையே. 

4-34-4502:
காடுடைச் சுடலை நீற்றர் 
கையில்வெண் டலையர் தையல் 
பாடுடைப் பூதஞ் சூழப் 
பரமனார் மருத வைப்பிற் 
தோடுடைக் கைதை யோடு 
சூழ்கிடங் கதனைச் சூழ்ந்த 
ஏடுடைக் கமல வேலி 
இடைமரு திடங்கொண் டாரே. 

4-34-4503:
முந்தையார் முந்தி யுள்ளார் 
மூவர்க்கு முதல்வ ரானார் 
சந்தியார் சந்தி யுள்ளார் 
தவநெறி தரித்து நின்றார் 
சிந்தையார் சிந்தை யுள்ளார் 
சிவநெறி யனைத்து மானார் 
எந்தையார் எம்பி ரானார் 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே. 

4-34-4504:
காருடைக் கொன்றை மாலை 
கதிர்மணி அரவி னோடு 
நீருடைச் சடையுள் வைத்த 
நீதியார் நீதி யாய 
போருடை விடையொன் றேற 
வல்லவர் பொன்னித் தென்பால் 
ஏருடைக் கமல மோங்கும் 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே. 

4-34-4505:
விண்ணினார் விண்ணின் மிக்கார் 
வேதங்கள் நான்கும் அங்கம் 
பண்ணினார் பண்ணின் மிக்க 
பாடலார் பாவந் தீர்க்குங் 
கண்ணினார் கண்ணின் மிக்க 
நுதலினார் காமர் காய்ந்த 
எண்ணினார் எண்ணின் மிக்கார் 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே. 

4-34-4506:
வேதங்கள் நான்குங் கொண்டு 
விண்ணவர் பரவி ஏத்தப் 
பூதங்கள் பாடி யாட 
லுடையவன் புனிதன் எந்தை 
பாதங்கள் பரவி நின்ற 
பத்தர்கள் தங்கள் மேலை 
ஏதங்கள் தீர நின்றார் 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே. 

4-34-4507:
பொறியர வரையி லார்த்துப் 
பூதங்கள் பலவுஞ் சூழ 
முறிதரு வன்னி கொன்றை 
முதிர்சடை மூழ்க வைத்து 
மறிதரு கங்கை தங்க 
வைத்தவர் எத்தி சையும் 
ஏறிதரு புனல்கொள் வேலி 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே. 

4-34-4508:
படரொளி சடையி னுள்ளாற் 
பாய்புனல் அரவி னோடு 
சுடரொளி மதியம் வைத்துத் 
தூவொளி தோன்றும் எந்தை 
அடரொளி விடையொன் றேற 
வல்லவர் அன்பர் தங்கள் 
இடரவை கெடவு நின்றார் 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே. 

4-34-4509:
கமழ்தரு சடையி னுள்ளாற் 
கடும்புனல் அரவி னோடு 
தவழ்தரு மதியம் வைத்துத் 
தன்னடி பலரும் ஏத்த 
மழுவது வலங்கை யேந்தி 
மாதொரு பாக மாகி 
எழில்தரு பொழில்கள் சூழ்ந்த 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே. 

4-34-4510:
பொன்றிகழ் கொன்றை மாலை 
புதுப்புனல் வன்னி மத்தம் 
மின்றிகழ் சடையில் வைத்து 
மேதகத் தோன்று கின்ற 
அன்றவர் அளக்க லாகா 
அனலெரி யாகி நீண்டார் 
இன்றுட னுலக மேத்த 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே. 

4-34-4511:
மலையுடன் விரவி நின்று 
மதியிலா அரக்கன் நுக்கத் 
தலையுட னடர்த்து மீண்டே 
தலைவனாய் அருள்கள் நல்கிச் 
சிலையுடை மலையை வாங்கித் 
திரிபுர மூன்றும் எய்தார் 
இலையுடைக் கமல வேலி 
இடைமரு திடங் கொண்டாரே. 

5-14-5364:
பாச மொன்றில ராய்ப்பல பத்தர்கள்
வாச நாண்மலர் கொண்டடி வைகலும்
ஈச னெம்பெரு மான்இடை மருதினிற்
பூச நாம்புகு தும்புன லாடவே. 

5-14-5365:
மறையின் நாண்மலர் கொண்டடி வானவர்
முறையி னான்முனி கள்வழி பாடுசெய்
இறைவன் எம்பெரு மான்இடை மருதினில்
உறையும் ஈசனை உள்குமென் உள்ளமே. 

5-14-5366:
கொன்றை மாலையுங் கூவிள மத்தமுஞ்
சென்று சேரத் திகழ்சடை வைத்தவன்
என்று மெந்தை பிரான்இடை மருதினை
நன்று கைதொழு வார்வினை நாசமே. 

5-14-5367:
இம்மை வானவர் செல்வம் விளைத்திடும்
அம்மை யேற்பிற வித்துயர் நீத்திடும்
எம்மை யாளும் இடைமரு தன்கழல்
செம்மை யேதொழு வார்வினை சிந்துமே. 

5-14-5368:
வண்ட ணைந்தன வன்னியுங் கொன்றையுங்
கொண்ட ணிந்த சடைமுடிக் கூத்தனார்
எண்டி சைக்கும் இடைமரு தாவென
விண்டு போயறும் மேலை வினைகளே. 

5-14-5369:
ஏற தேறும் இடைமரு தீசனார்
கூறு வார்வினை தீர்க்குங் குழகனார்
ஆறு செஞ்சடை வைத்த அழகனார்க்
கூறி ய[றி உருகுமென் உள்ளமே. 

5-14-5370:
விண்ணு ளாரும் விரும்பப் படுவர்
மண்ணு ளாரும் மதிக்கப் படுபவர்
எண்ணி னார்பொழில் சூழிடை மருதினை
நண்ணி னாரைநண் ணாவினை நாசமே. 

5-14-5371:
வெந்த வெண்பொடிப் பூசும் விகிர்தனார்
கந்த மாலைகள் சூடுங் கருத்தனார்
எந்தை யென்னிடை மருதினில் ஈசனைச்
சிந்தை யால்நினை வார்வினை தேயுமே. 

5-14-5372:
வேத மோதும் விரிசடை அண்ணலார்
பூதம் பாடநின் றாடும் புனிதனார்
ஏதந் தீர்க்கும் இடைமரு தாவென்று
பாத மேத்தப் பறையுநம் பாவமே. 

5-14-5373:
கனியி னுங்கட்டி பட்ட கரும்பினும்
பனிம லர்க்குழற் பாவைநல் லாரினுந்
தனிமு டிகவித் தாளு மரசினும்
இனியன் றன்னடைந் தார்க்கிடை மருதனே. 

5-14-5374:
முற்றி லாமதி சூடும் முதல்வனார்
ஒற்றி னார்மலை யாலரக் கன்முடி
எற்றி னார்கொடி யாரிடை மருதினைப்
பற்றி னாரைப்பற் றாவினை பாவமே. 

5-15-5375:
பறையின் ஓசையும் பாடலின் ஓசையும்
மறையின் ஓசையும் வைகும் அயலெலாம்
இறைவன் எங்கள் பிரானிடை மருதினில்
உறையும் ஈசனை உள்குமென் உள்ளமே. 

5-15-5376:
மனத்துள் மாயனை மாசறு சோதியைப்
புனிற்றுப் பிள்ளைவெள் ளைம்மதி சூடியை
எனக்குத் தாயையெம் மானிடை மருதனை
நினைத்திட் ^றி நிறைந்ததென் னுள்ளமே. 

5-15-5377:
வண்ட ணைந்தன வன்னியும் மத்தமுங்
கொண்ட ணிந்த சடைமுடிக் கூத்தனை
எண்டி சைக்கும் இடைமரு தாவென
விண்டு போயறும் மேலை வினைகளே. 

5-15-5378:
துணையி லாமையிற் று{ங்கிருட் பேய்களோ
டணைய லாவதெ மக்கரி தேயெனா
இணையி லாஇடை மாமரு தில்லெழு
பணையி லாகமஞ் சொல்லுந்தன் பாங்கிக்கே. 

5-15-5379:
மண்ணை யுண்டமால் காணான் மலரடி
விண்ணை விண்டயன் காணான் வியன்முடி
மொண்ணை மாமரு தாவென்றென் மொய்குழல்
பண்ணை யாயமுந் தானும் பயிலுமே. 

5-15-5380:
மங்கை காணக் கொடார்மண மாலையைக்
கங்கை காணக் கொடார்முடிக் கண்ணியை
நங்கை மீர்இடை மருதரிந் நங்கைக்கே
எங்கு வாங்கிக் கொடுத்தார் இதழியே. 

6-16-6402:
சூலப் படையுடையார் தாமே போலுஞ்
சுடர்த்திங்கட் கண்ணி யுடையார் போலும்
மாலை மகிழ்ந்தொருபால் வைத்தார் போலும்
மந்திரமுந் தந்திரமு மானார் போலும்
வேலைக் கடல்நஞ்ச முண்டார் போலும்
மேல்வினைகள் தீர்க்கும் விகிர்தர் போலும்
ஏலக் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே. 

6-16-6403:
காரார் கமழ்கொன்றைக் கண்ணி போலுங்
காரானை ஈருரிவை போர்த்தார் போலும்
பாரார் பரவப் படுவார் போலும்
பத்துப் பல்லூழி பரந்தார் போலுஞ்
சீரால் வணங்கப் படுவார் போலுந்
திசையனைத்து மாய்மற்று மானார் போலும்
ஏரார் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே. 

6-16-6404:
வேதங்கள் வேள்வி பயந்தார் போலும்
விண்ணுலகு மண்ணுலகு மானார் போலும்
பூதங்க ளாய புராணர் போலும்
புகழ வளரொளியாய் நின்றார் போலும்
பாதம் பரவப் படுவார் போலும்
பத்தர் களுக்கின்பம் பயந்தார் போலும்
ஏதங்க ளான கடிவார் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே. 

6-16-6405:
திண்குணத்தார் தேவர் கணங்க ளேத்தித் 
திசைவணங்கச் சேவடியை வைத்தார் போலும்
விண்குணத்தார் வேள்வி சிதைய நுறி
வியன்கொண்டல் மேற்செல் விகிர்தர் போலும்
பண்குணத்தார் பாடலோ டாட லோவாப்
பரங்குன்ற மேய பரமர் போலும்
எண்குணத்தார் எண்ணா யிரவர் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே. 

6-16-6406:
ஊக முகிலுரிஞ்சு சோலை சூழ்ந்த 
உயர்பொழி லண்ணாவி லுறைகின் றாரும்
பாகம் பணிமொழியாள் பாங்க ராகிப்
படுவெண் டலையிற் பலிகொள் வாரும்
மாகமடை மும்மதிலு மெய்தார் தாமு
மணிபொழில் சூழாரூர் உறைகின் றாரும்
ஏகம்ப மேயாரு மெல்லா மாவார்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே. 

6-16-6407:
ஐயிரண்டும் ஆறொன்று மானார் போலும்
அறுமூன்றும் நான்மூன்று மானார் போலுஞ்
செய்வினைகள் நல்வினைக ளானார் போலுந்
திசையனைத்து மாய்நிறைந்த செல்வர் போலுங்
கொய்மலரங் கொன்றைச் சடையார் போலுங்
கூத்தாட வல்ல குழகர் போலும்
எய்யவந்த காமனையுங் காய்ந்தார் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே. 

6-16-6408:
பிரியாத குணமுயிர்கட் கஞ்சோ டஞ்சாய்ப்
பிரிவுடைய குணம்பேசிற் பத்தோ டொன்றாய்
விரியாத குணமொருகால் நான்கே யென்பர்
விரிவிலாக் குணநாட்டத் தாறே யென்பர்
தெரிவாய குணமஞ்சுஞ் சமிதை யஞ்சும் 
பதமஞ்சுங் கதியஞ்சுஞ் செப்பி னாரும்
எரியாய தாமரைமே லியங்கி னாரும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே. 

6-16-6409:
தோலிற் பொலிந்த வுடையார் போலுஞ்
சுடர்வா யரவசைத்த சோதி போலும்
ஆல மமுதாக வுண்டார் போலும்
அடியார்கட் காரமுத மானார் போலுங்
காலனையுங் காய்ந்த கழலார் போலுங்
கயிலாயந் தம்மிடமாகக் கொண்டார் போலும்
ஏலங் கமழ்குழலாள் பாகர் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே. 

6-16-6410:
பைந்தளிர்க் கொன்றையந் தாரார் போலும்
படைக்கணாள் பாக முடையார் போலும்
அந்திவாய் வண்ணத் தழகர் போலும்
மணிநீல கண்ட முடையார் போலும்
வந்த வரவுஞ் செலவு மாகி
மாறாதென் னுள்ளத் திருந்தார் போலும்
எந்த மிடர்தீர்க்க வல்லார் போலும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே. 

6-16-6411:
கொன்றையங் கூவிள மாலை தன்னைக் 
குளிர்சடைமேல் வைத்துகந்த கொள்கை யாரும்
நின்ற அனங்கனை நீறா நோக்கி 
நெருப்புருவ மாய்நின்ற நிமல னாரும்
அன்றவ் வரக்கன் அலறி வீழ 
அருவரையைக் காலா லழுத்தி னாரும்
என்று மிடுபிச்சை ஏற்றுண் பாரும்
இடைமருது மேவிய ஈச னாரே. 

6-17-6412:
ஆறு சடைக்கணிவர் அங்கைத் தீயர்
அழகர் படையுடையர் அம்பொற் றோள்மேல்
நீறு தடவந் திடப மேறி
நித்தம் பலிகொள்வர் மொய்த்த பூதங்
கூறுங் குணமுடையர் கோவ ணத்தர்
கோடால வேடத்தர் கொள்கை சொல்லின்
ஈறுந் நடுவு முதலு மாவார்
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே. 

6-17-6413:
மங்குல் மதிவைப்பர் வான நாடர்
மடமா னிடமுடையர் மாத ராளைப்
பங்கில் மிகவைப்பர் பால்போல் நீற்றர்
பளிக்கு வடம்புனைவர் பாவ நாசர்
சங்கு திரையுகளுஞ் சாய்க்கா டாள்வர்
சரிதை பலவுடையர் தன்மை சொல்லின்
எங்கும் பலிதிரிவர் என்னுள் நீங்கார்
இடைமருது மேவி யிடங் கொண்டாரே. 

6-17-6414:
ஆல நிழலிருப்பர் ஆகா யத்தர்
அருவரையி னுச்சியர் ஆணர் பெண்ணர்
காலம் பலகழித்தார் கறைசேர் கண்டர்
கருத்துக்குச் சேயார்தாங் காணா தார்க்குக்
கோலம் பலவுடையர் கொல்லை யேற்றர்
கொடுமழுவர் கோழம்ப மேய ஈசர்
ஏல மணநாறும் ஈங்கோய் நீங்கார்
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே. 

6-17-6415:
தேசர் திறம்நினைவார் சிந்தை சேருஞ்
செல்வர் திருவாரூ ரென்றும் உள்ளார்
வாச மலரின்கண் மான்தோல் போர்ப்பர்
மருவுங் கரியுரியர் வஞ்சக் கள்வர்
நேசர் அடைந்தார்க் கடையா தார்க்கு 
நிட்டுரவர் கட்டங்கர் நினைவார்க் கென்றும்
ஈசர் புனற்பொன்னித் தீர்த்தர் வாய்த்த 
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே. 

6-17-6416:
கரப்பர் கரியமனக் கள்வர்க் குள்ளங் 
கரவாதே தந்நினைய கிற்பார் பாவந்
துரப்பர் தொடுகடலின் நஞ்ச முண்பர்
தூய மறைமொழியர் தீயா லொட்டி
நிரப்பர் புரமூன்றும் நீறு செய்வர்
நீள்சடையர் பாய்விடைகொண் டெங்கும் ஐயம்
இரப்பர் எமையாள்வர் என்னுள் நீங்கார்
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே. 

6-17-6417:
கொடியா ரிடபத்தர் கூத்து மாடிக்
குளிர்கொன்றை மேல்வைப்பர் கோல மார்ந்த
பொடியாரு மேனியர் பூதிப் பையர்
புலித்தோலர் பொங்கரவர் பூண நுலர்
அடியார் குடியாவர் அந்த ணாளர் 
ஆகுதியின் மந்திரத்தார் அமரர் போற்ற
இடியார் களிற்றுரியார் எவரும் போற்ற
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே. 

6-17-6418:
பச்சை நிறமுடையர் பாலர் சாலப் 
பழையர் பிழையெலாம் நீக்கி யாள்வர்
கச்சைக் கதநாகம் பூண்ட தோளர்
கலனொன்று கையேந்தி இல்லந் தோறும்
பிச்சை கொளநுகர்வர் பெரியர் சாலப்
பிறங்கு சடைமுடியர் பேணுந் தொண்டர்
இச்சை மிகஅறிவர் என்று முள்ளார்
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே. 

6-17-6419:
காவார் சடைமுடியர் காரோ ணத்தர்
கயிலாய மன்னினார் பன்னு மின்சொற்
பாவார் பொருளாளர் வாளார் கண்ணி
பயிலுந் திருவுருவம் பாக மேயார்
பூவார் புனலணவு புன்கூர் வாழ்வர்
புரமூன்று மொள்ளழலாக் காயத் தொட்ட
ஏவார் சிலைமலையர் எங்குந் தாமே
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே. 

6-17-6420:
புரிந்தார் நடத்தின்கண் பூத நாதர்
பொழிலாரூர் புக்குறைவர் போந்து தம்மிற்
பிரிந்தா ரகல்வாய பேயுந் தாமும் 
பிரியா ரொருநாளும் பேணு காட்டில்
எரிந்தா ரனலுகப்பர் ஏழிலோசை 
எவ்விடத்துந் தாமேயென் றேத்து வார்பால்
இருந்தார் இமையவர்கள் போற்ற என்றும் 
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே. 

6-17-6421:
விட்டிலங்கு மாமழுவர் வேலை நஞ்சர்
விடங்கர் விரிபுனல்சூழ் வெண்காட் டுள்ளார்
மட்டிலங்கு தார்மாலை மார்பில் நீற்றர்
மழபாடி யுள்ளுறைவர் மாகா ளத்தர்
சிட்டிலங்கு வல்லரக்கர் கோனை யன்று 
செழுமுடியுந் தோளைந்நான் கடரக் காலால்
இட்டிரங்கி மற்றவனுக் கீந்தார் வென்றி
இடைமருது மேவி யிடங்கொண் டாரே. 

7-60-7838:
கழுதை குங்குமந் தான்சுமந் தெய்த்தாற் 
 கைப்பர் பாழ்புக மற்றது போலப் 
பழுது நான்உழன் றுள்தடு மாறிப் 
 படுசு ழித்தலைப் பட்டனன் எந்தாய் 
அழுது நீயிருந் தென்செய்தி மனனே 
 அங்க ணாஅர னேயென மாட்டா 
இழுதை யேனுக்கோர் உய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே. 

7-60-7839:
நரைப்பு மூப்பொடு பிணிவரும் இன்னே
 நன்றி யில்வினை யேதுணிந் தெய்த்தேன் 
அரைத்த மஞ்சள தாவதை அறிந்தேன் 
 அஞ்சி னேன்நம னாரவர் தம்மை 
உரைப்பன் நானுன சேவடி சேர 
 உணரும் வாழ்க்கையை ஒன்றறி யாத 
இரைப்ப னேனுக்கோர் உய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே. 

7-60-7840:
புன்னு னைப்பனி வெங்கதிர் கண்டாற் 
 போலும் வாழ்க்கை பொருளிலை நாளும் 
என்னெ னக்கினி இற்றைக்கு நாளை 
 என்றி ருந்திடர் உற்றனன் எந்தாய் 
முன்ன மேஉன சேவடி சேரா 
 மூர்க்க னாகிக் கழிந்தன காலம் 
இன்னம் என்றனக் குய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே. 

7-60-7841:
முந்திச் செய்வினை இம்மைக்கண் நலிய
 மூர்க்க னாகிக் கழிந்தன காலம் 
சிந்தித் தேமனம் வைக்கவும் மாட்டேன் 
 சிறுச்சிறி தேஇரப் பார்கட்கொன் றீயேன் 
அந்தி வெண்பிறை சூடும்எம் மானே 
 ஆரூர் மேவிய அமரர்கள் தலைவா 
எந்தை நீயெனக் குய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே. 

7-60-7842:
அழிப்பர் ஐவர் புரவுடை யார்கள்
 ஐவ ரும்புர வாசற ஆண்டு 
கழித்துக் காற்பெய்து போயின பின்னைக் 
 கடைமு றைஉனக் கேபொறை ஆனேன் 
விழித்துக் கண்டனன் மெய்ப்பொருள் தன்னை 
 வேண்டேன் மானுட வாழ்க்கையீ தாகில் 
இழித்தேன் என்றனக் குய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே. 

7-60-7843:
குற்றந் தன்னொடு குணம்பல பெருக்கிக்
 கோல நுண்ணிடை யாரொடு மயங்கிக் 
கற்றி லேன்கலை கள்பல ஞானங் 
 கடிய ஆயின கொடுமைகள் செய்தேன் 
பற்ற லாவதோர் பற்றுமற் றில்லேன் 
 பாவி யேன்பல பாவங்கள் செய்தேன் 
எற்று ளேன்எனக் குய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே. 

7-60-7844:
கொடுக்க கிற்றிலேன் ஒண்பொருள் தன்னைக்
 குற்றஞ் செற்றம் இவைமுத லாக 
விடுக்க கிற்றிலேன் வேட்கையுஞ் சினமும் 
 வேண்டில் ஐம்புலன் என்வசம் அல்ல 
நடுக்கம் உற்றதோர் மூப்புவந் தெய்த 
 நமன்த மர்நர கத்திடல் அஞ்சி 
இடுக்கண் உற்றனன் உய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே. 

7-60-7845:
ஐவ கையர் ஐயரவ ராகி 
 ஆட்சி கொண்டொரு காலவர் நீங்கார் 
அவ்வ கையவர் வேண்டுவ தானால் 
 அவர வர்வழி ஒழுகிநான் வந்து 
செய்வ கையறி யேன்சிவ லோகா 
 தீவ ணாசிவ னேயெரி யாடீ 
எவ்வ கையெனக் குய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே. 

7-60-7846:
ஏழை மானுட இன்பினை நோக்கி
 இளைய வர்வயப் பட்டிருந் தின்னம் 
வாழை தான்பழுக் கும்நமக் கென்று 
 வஞ்ச வல்வினை யுள்வலைப் பட்டுக் 
கூழை மாந்தர்தஞ் செல்கதிப் பக்கம் 
 போக மும்பொருள் ஒன்றறி யாத 
ஏழை யேனுக்கோர் உய்வகை அருளாய் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே. 

7-60-7847:
அரைக்குஞ் சந்தனத் தோடகில் உந்தி 
 ஐவ னஞ்சுமந் தார்த்திரு பாலும் 
இரைக்குங் காவிரித் தென்கரை தன்மேல் 
 இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானை 
உரைக்கும் ஊரன் ஒளிதிகழ் மாலை 
 உள்ளத் தால்உகந் தேத்தவல் லார்கள் 
நரைப்பு மூப்பொடு நடலையும் இன்றி 
 நாதன் சேவடி நண்ணுவர் தாமே.