HolyIndia.Org

திருவிடைமருதூர் ஆலய தேவாரம்

திருவிடைமருதூர் ஆலயம்
2-24-1720:
பொன்னேர் தருமே னியனே புரியும்
மின்னேர் சடையாய் விரைகா விரியின்
நன்னீர் வயல்நா கேச்சர நகரின்
மன்னே யெனவல் வினைமாய்ந் தறுமே. 

2-24-1721:
சிறவார் புரமூன் றெரியச் சிலையில்
உறவார் கணையுய்த் தவனே உயரும்
நறவார் பொழில்நா கேச்சர நகருள்
அறவா எனவல் வினையா சறுமே. 

2-24-1722:
கல்லால் நிழல்மே யவனே கரும்பின்
வில்லான் எழில்வே வவிழித் தவனே
நல்லார் தொழுநா கேச்சர நகரில்
செல்வா எனவல் வினைதேய்ந் தறுமே. 

2-24-1723:
நகுவான் மதியோ டரவும் புனலும்
தகுவார் சடையின் முடியாய் தளவம்
நகுவார் பொழில்நா கேச்சர நகருள்
பகவா எனவல் வினைபற் றறுமே. 

2-24-1724:
கலைமான் மறியுங் கனலும் மழுவும்
நிலையா கியகை யினனே நிகழும்
நலமா கியநா கேச்சர நகருள்
தலைவா எனவல் வினைதான் அறுமே. 

2-24-1725:
குரையார் கழலா டநடங் குலவி
வரையான் மகள்கா ணமகிழ்ந் தவனே
நரையார் விடையே றுநாகேச் சரத்தெம்
அரைசே எனநீங் கும்அருந் துயரே. 

2-24-1726:
முடையார் தருவெண் டலைகொண் டுலகில்
கடையார் பலிகொண் டுழல்கா ரணனே
நடையார் தருநா கேச்சர நகருள்
சடையா எனவல் வினைதான் அறுமே. 

2-24-1727:
ஓயா தஅரக் கன்ஒடிந் தலற
நீயா ரருள்செய் துநிகழ்ந் தவனே
வாயா ரவழுத் தவர்நா கேச்சரத்
தாயே எனவல் வினைதான் அறுமே. 

2-24-1728:
நெடியா னொடுநான் முகன்நே டலுறச்
சுடுமா லெரியாய் நிமிர்சோ தியனே
நடுமா வயல்நா கேச்சர நகரே
இடமா வுறைவா யெனஇன் புறுமே. 

2-24-1729:
மலம்பா வியகை யொடுமண் டையதுண்
கலம்பா வியர்கட் டுரைவிட் டுலகில்
நலம்பாவியநா கேச்சர நகருள்
சிலம்பா எனத்தீ வினைதேய்ந் தறுமே. 

2-24-1730:
கலமார் கடல்சூழ் தருகா ழியர்கோன்
தலமார் தருசெந் தமிழின் விரகன்
நலமார் தருநா கேச்சரத் தரனைச்
சொலன்மா லைகள்சொல் லநிலா வினையே. 

2-119-2758:
தழைகொள்சந்தும் மகிலும் மயில்பீலியுஞ் சாதியின் 
பழமுமுந்திப் புனல்பாய் பழங்காவிரித் தென்கரை 
நழுவில்வானோர் தொழநல்கு சீர்மல்கு நாகேச்சரத் 
தழகர்பாதந் தொழுதேத்த வல்லார்க்கழ காகுமே. 

2-119-2759:
பெண்ணோர்பாகம் மடையச் சடையிற்புனல் பேணிய 
வண்ணமான பெருமான் மருவும்மிடம் மண்ணுளார் 
நண்ணிநாளுந் தொழுதேத்தி நன்கெய்து நாகேச்சரங் 
கண்ணினாற் காணவல்லா ரவர்கண்ணுடை யார்களே. 

2-119-2760:
குறவர்கொல்லைப் புனங்கொள்ளை கொண்டும்மணி குலவுநீர் 
பறவையாலப் பரக்கும் பழங்காவிரித் தென்கரை 
நறவநாறும் பொழில்சூழ்ந் தழகாய நாகேச்சரத் 
திறைவர்பாதந் தொழுதேத்த வல்லார்க்கிட ரில்லையே. 

2-119-2761:
கூசநோக்காது முன்சொன்ன பொய்கொடுவினை குற்றமும் 
நாசமாக்கும் மனத்தார்கள் வந்தாடு நாகேச்சரந் 
தேசமாக்குந் திருக்கோயி லாக்கொண்ட செல்வன்கழல் 
நேசமாக்குந் திறத்தார் அறத்தார் நெறிப்பாலரே. 

2-119-2762:
வம்புநாறும் மலரும்மலைப் பண்டமுங் கொண்டுநீர் 
பைம்பொன்வாரிக் கொழிக்கும் பழங்காவிரித் தென்கரை 
நம்பன்நாளும் அமர்கின்ற நாகேச்சரம் நண்ணுவார் 
உம்பர்வானோர் தொழச்சென் றுடனாவதும் உண்மையே. 

2-119-2763:
காளமேகந் நிறக்கால னோடந்தகன் கருடனும் 
நீளமாய்நின் றெய்தகாம னும்பட்டன நினைவுறின் 
நாளுநாதன் அமர்கின்ற நாகேச்சரம் நண்ணுவார் 
கோளுநாளுந் தீயவேனும் நன்காங்குறிக் கொண்மினே. 

2-119-2764:
வேயுதிர்முத் தொடுமத்த யானைமருப் பும்விராய் 
பாய்புனல்வந் தலைக்கும் பழங்காவிரித் தென்கரை 
நாயிறுந்திங் களுங்கூடி வந்தாடு நாகேச்சரம் 
மேயவன்றன் அடிபோற்றி யென்பார் வினைவீடுமே. 

2-119-2765:
இலங்கைவேந்தன் சிரம்பத் திரட்டியெழில் தோள்களும் 
மலங்கிவீழம் மலையா லடர்த்தானிட மல்கிய 
நலங்கொள்சிந்தை யவர்நாடொறும் நண்ணும் நாகேச்சரம் 
வலங்கொள்சிந்தை யுடையார் இடராயின மாயுமே. 

2-119-2766:
கரியமாலும் அயனும் மடியும்முடி காண்பொணா 
எரியதாகிந் நிமிர்ந்தான் அமரும்மிட மீண்டுகா 
விரியின்நீர்வந் தலைக்குங் கரைமேவு நாகேச்சரம் 
பிரிவிலாதவ் வடியார்கள் வானிற் பிரியார்களே. 

2-119-2767:
தட்டிடுக்கி யுறிதூக்கிய கையினர் சாக்கியர் 
கட்டுரைக்கும் மொழிகொள்ளலும் வெள்ளிலங் காட்டிடை 
நட்டிருட்கண் நடமாடிய நாதன் நாகேச்சரம் 
மட்டிருக்கும் மலரிட்டடி வீழ்வது வாய்மையே. 

2-119-2768:
கந்தநாறும் புனற்காவிரித் தென்கரை கண்ணுதல் 
நந்திசேருந் திருநாகேச் சரத்தின்மேன் ஞானசம் 
பந்தன்நாவிற் பனுவல்லிவை பத்தும்வல் லார்கள்போய் 
எந்தையீசன் னிருக்கும் முலகெய்த வல்லார்களே. 

4-66-4797:
கச்சைசேர் அரவர் போலுங் 
கறையணி மிடற்றர் போலும் 
பிச்சைகொண் டுண்பர் போலும் 
பேரரு ளாலர் போலும் 
இச்சையால் மலர்கள் தூவி 
இரவொடு பகலுந் தம்மை 
நச்சுவார்க் கினியர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே. 

4-66-4798:
வேடுறு வேட ராகி 
விசயனோ டெய்தார் போலுங் 
காடுறு பதியர் போலுங் 
கடிபுனற் கங்கை நங்கை 
சேடெறி சடையர் போலுந் 
தீவினை தீர்க்க வல்ல 
நாடறி புகழர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே. 

4-66-4799:
கற்றுணை வில்ல தாகக் 
கடியரண் செற்றார் போலும் 
பொற்றுணைப் பாதர் போலும் 
புலியத ளுடையார் போலுஞ் 
சொற்றுணை மாலை கொண்டு 
தொழுதெழு வார்கட் கெல்லாம் 
நற்றுணை யாவர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே. 

4-66-4800:
கொம்பனாள் பாகர் போலுங் 
கொடியுடை விடையர் போலுஞ் 
செம்பொனா ருருவர் போலுந் 
திகழ்திரு நீற்றர் போலும் 
எம்பிரான் எம்மை யாளும் 
இறைவனே என்று தம்மை 
நம்புவார்க் கன்பர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே. 

4-66-4801:
கடகரி யுரியர் போலுங் 
கனல்மழு வாளர் போலும் 
படவர வரையர் போலும் 
பாரிடம் பலவுங் கூடிக் 
குடமுடை முழவம் ஆர்ப்பக் 
கூளிகள் பாட நாளும் 
நடநவில் அடிகள் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே. 

4-66-4802:
பிறையுறு சடையர் போலும் 
பெண்ணொரு பாகர் போலும் 
மறையுறு மொழியர் போலும் 
மால்மறை யவன்ற னோடு 
முறைமுறை அமரர் கூடி 
முடிகளால் வணங்க நின்ற 
நறவமர் கழலர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே. 

4-66-4803:
வஞ்சகர்க் கரியர் போலும் 
மருவினோர்க் கெளியர் போலுங் 
குஞ்சரத் துரியர் போலுங் 
கூற்றினைக் குமைப்பர் போலும் 
விஞ்சையர் இரிய அன்று 
வேலைவாய் வந்தெ ழுந்த 
நஞ்சணி மிடற்றர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே. 

4-66-4804:
போகமார் மோடி கொங்கை 
புணர்தரு புனிதர் போலும் 
வேகமார் விடையர் போலும் 
வெண்பொடி யாடு மேனிப் 
பாகமா லுடையர் போலும் 
பருப்பத வில்லர் போலும் 
நாகநா ணுடையர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே. 

4-66-4805:
கொக்கரை தாளம் வீணை 
பாணிசெய் குழகர் போலும் 
அக்கரை யணிவர் போலும் 
ஐந்தலை யரவர் போலும் 
வக்கரை யமர்வர் போலும் 
மாதரை மையல் செய்யும் 
நக்கரை யுருவர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே. 

4-66-4806:
வின்மையாற் புரங்கள் மூன்றும் 
வெந்தழல் விரித்தார் போலும் 
தன்மையால் அமரர் தங்கள் 
தலைவர்க்குந் தலைவர் போலும் 
வன்மையான் மலையெ டுத்தான் 
வலியினைத் தொலைவித் தாங்கே 
நன்மையால் அளிப்பர் போலும் 
நாகஈச் சரவ னாரே. 

5-52-5748:
நல்லர் நல்லதோர் நாகங்கொண் டாட்டுவர் 
வல்லர் வல்வினை தீர்க்கும் மருந்துகள் 
பல்லில் ஓடுகை யேந்திப் பலிதிரி 
செல்வர் போல்திரு நாகேச் சரவரே. 

5-52-5749:
நாவ லம்பெருந் தீவினில் வாழ்பவர் 
மேவி வந்து வணங்கி வினையொடு 
பாவ மாயின பற்றறு வித்திடுந் 
தேவர் போல்திரு நாகேச் சரவரே. 

5-52-5750:
ஓத மார்கட லின்விட முண்டவர் 
ஆதி யார்அய னோடம ரர்க்கெலாம் 
மாதோர் கூறர் மழுவல னேந்திய 
நாதர் போல்திரு நாகேச் சரவரே. 

5-52-5751:
சந்தி ரன்னொடு சூரியர் தாமுடன் 
வந்து சீர்வழி பாடுகள் செய்தபின் 
ஐந்த லையர வின்பணி கொண்டருள் 
மைந்தர் போல்மணி நாகேச் சரவரே. 

5-52-5752:
பண்டோ ர் நாளிகழ் வான்பழித் தக்கனார் 
கொண்ட வேள்விக் குமண்டை யதுகெடத் 
தண்ட மாவிதா தாவின் றலைகொண்ட 
செண்டர் போல்திரு நாகேச் சரவரே. 

5-52-5753:
வம்பு பூங்குழல் மாது மறுகவோர் 
கம்ப யானை யுரித்த கரத்தினர் 
செம்பொ னாரித ழிம்மலர்ச் செஞ்சடை 
நம்பர் போல்திரு நாகேச் சரவரே. 

5-52-5754:
மானை யேந்திய கையினர் மையறு 
ஞானச் சோதியர் தியர் நாமந்தான் 
ஆன அஞ்செழுத் தோதவந் தண்ணிக்குந் 
தேனர் போல்திரு நாகேச் சரவரே. 

5-52-5755:
கழல்கொள் காலினர் காலனைக் காய்ந்தவர் 
தழல்கொள் மேனியர் சாந்தவெண் ணீறணி 
அழகர் ஆல்நிழற் கீழற மோதிய 
குழகர் போல்குளிர் நாகேச் சரவரே. 

5-52-5756:
வட்ட மாமதில் மூன்றுடன் வல்லரண் 
சுட்ட செய்கைய ராகிலுஞ் சூழ்ந்தவர் 
குட்ட வல்வினை தீர்த்துக் குளிர்விக்குஞ் 
சிட்டர் போல்திரு நாகேச் சரவரே. 

5-52-5757:
தூர்த்தன் றோண்முடி தாளுந் தொலையவே 
சேர்த்தி னார்திருப் பாதத் தொருவிரல் 
ஆர்த்து வந்துல கத்தவ ராடிடுந் 
தீர்த்தர் போல்திரு நாகேச் சரவரே. 

6-66-6904:
தாயவனை வானோர்க்கும் ஏனோ ருக்குந்
தலையவனை மலையவனை உலக மெல்லாம்
ஆயவனைச் சேயவனை அணியான் றன்னை
அழலவனை நிழலவனை அறிய வொண்ணா
மாயவனை மறையவனை மறையோர் தங்கள் 
மந்திரனைத் தந்திரனை வளரா நின்ற
தீயவனைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே. 

6-66-6905:
உரித்தானை மதவேழந் தன்னை மின்னார் 
ஒளிமுடியெம் பெருமானை உமையோர் பாகந்
தரித்தானைத் தரியலர்தம் புரமெய் தானைத்
தன்னடைந்தார் தம்வினைநோய் பாவ மெல்லாம்
அரித்தானை ஆலதன்கீழ் இருந்து நால்வர்க் 
கறம்பொருள்வீ டின்பமா றங்கம் வேதந்
தெரித்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே. 

6-66-6906:
காரானை உரிபோர்த்த கடவுள் தன்னைக்
காதலித்து நினையாத கயவர் நெஞ்சில்
வாரானை மதிப்பவர்தம் மனத்து ளனை
மற்றொருவர் தன்னொப்பா ரொப்பி லாத
ஏரானை இமையவர்தம் பெருமான் றன்னை
இயல்பாகி உலகெலாம் நிறைந்து மிக்க
சீரானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே. 

6-66-6907:
தலையானை எவ்வுலகுந் தானா னானைத்
தன்னுருவம் யாவர்க்கு மறிய வொண்ணா
நிலையானை நேசர்க்கு நேசன் றன்னை
நீள்வான முகடதனைத் தாங்கி நின்ற
மலையானை வரியரவு நாணாக் கோத்து 
வல்லசுரர் புரமூன்று மடிய வெய்த
சிலையானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே. 

6-66-6908:
மெய்யானைத் தன்பக்கல் விரும்பு வார்க்கு
விரும்பாத அரும்பாவி யவர்கட் கென்றும்
பொய்யானைப் புறங்காட்டி லாட லானைப்
பொன்பொலிந்த சடையானைப் பொடிகொள் பூதிப்
பையானைப் பையரவ மசைத்தான் றன்னைப்
பரந்தானைப் பவளமால் வரைபோல் மேனிச்
செய்யானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே. 

6-66-6909:
துறந்தானை அறம்புரியாத் துரிசர் தம்மைத்
தோத்திரங்கள் பலசொல்லி வானோ ரேத்த
நிறைந்தானை நீர்நிலந்தீ வெளிகாற் றாகி
நிற்பனவும் நடப்பனவு மாயி னானை
மறந்தானைத் தன்னினையா வஞ்சர் தம்மை
அஞ்செழுத்தும் வாய்நவில வல்லோர்க் கென்றுஞ்
சிறந்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே. 

6-66-6910:
மறையானை மால்விடையொன் று{ர்தி யானை
மால்கடல்நஞ் சுண்டானை வானோர் தங்கள்
இறையானை என்பிறவித் துயர்தீர்ப் பானை
இன்னமுதை மன்னியசீர் ஏகம் பத்தில்
உறைவானை ஒருவருமீங் கறியா வண்ணம் 
என்னுள்ளத் துள்ளே யொளித்து வைத்த
சிறையானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே. 

6-66-6911:
எய்தானைப் புரமூன்றும் இமைக்கும் போதில்
இருவிசும்பில் வருபுனலைத் திருவார் சென்னிப்
பெய்தானைப் பிறப்பிலியை அறத்தில் நில்லாப் 
பிரமன்றன் சிரமொன்றைக் கரமொன் றினாற்
கொய்தானைக் கூத்தாட வல்லான் றன்னைக்
குறியிலாக் கொடியேனை அடியே னாகச்
செய்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே. 

6-66-6912:
அளியானை அண்ணிக்கும் ஆன்பால் தன்னை
வான்பயிரை அப்பயிரின் வாட்டந் தீர்க்குந்
துளியானை அயன்மாலுந் தேடிக் காணாச் 
சுடரானைத் துரிசறத் தொண்டு பட்டார்க்
கெளியானை யாவர்க்கு மரியான் றன்னை
இன்கரும்பின் தன்னுள்ளா லிருந்த தேறற்
தெளியானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே. 

6-66-6913:
சீர்த்தானை உலகேழுஞ் சிறந்து போற்றச் 
சிறந்தானை நிறைந்தோங்கு செல்வன் றன்னைப்
பார்த்தானை மதனவேள் பொடியாய் வீழப்
பனிமதியஞ் சடையானைப் புனிதன் றன்னை
ஆர்த்தோடி மலையெடுத்த அரக்க னஞ்ச 
அருவிரலா லடர்த்தானை அடைந்தோர் பாவந்
தீர்த்தானைத் திருநாகேச் சரத்து ளானைச்
சேராதார் நன்னெறிக்கட் சேரா தாரே. 

7-99-8230:
பிறையணி வாணு தலாள்உமை 
 யாளவள் பேழ்கணிக்க 
நிறையணி நெஞ்சனுங் கநீல 
 மால்விடம் உண்டதென்னே 
குறையணி குல்லைமுல் லைஅளைந் 
 துகுளிர் மாதவிமேற் 
சிறையணி வண்டுகள் சேர்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே. 

7-99-8231:
அருந்தவ மாமுனி வர்க்கரு 
 ளாகியோர் ஆலதன்கீழ் 
இருந்தற மேபுரி தற்கியல் 
 பாகிய தென்னைகொலாங் 
குருந்தய லேகுர வம்மர 
 வின்னெயி றேற்றரும்பச் 
செருந்திசெம் பொன்மல ருந்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே. 

7-99-8232:
பாலன தாருயிர் மேற்பரி 
 யாது பகைத்தெழுந்த 
காலனை வீடுவித் துக்கருத் 
 தாக்கிய தென்னைகொலாங் 
கோல மலர்க்குவ ளைக்கழு 
 நீர்வயல் சூழ்கிடங்கிற் 
சேலொடு வாளைகள் பாய்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே. 

7-99-8233:
குன்ற மலைக்கும ரிகொடி 
 யேரிடை யாள்வெருவ 
வென்றி மதகரி யின்னுரி 
 போர்த்தது மென்னைகொலாம் 
முன்றில் இளங்கமு கின்முது 
 பாளை மதுவளைந்து 
தென்றல் புகுந்துல வுந்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே. 

7-99-8234:
அரைவிரி கோவணத் தோடர 
 வார்த்தொரு நான்மறைநுல் 
உரைபெரு கவ்வுரைத் தன்று 
 உகந்தருள் செய்ததென்னே 
வரைதரு மாமணி யும்வரைச் 
 சந்தகி லோடுமுந்தித் 
திரைபொரு தண்பழ னத்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே. 

7-99-8235:
தங்கிய மாதவத் தின்றழல் 
 வேள்வியி னின்றெழுந்த 
சிங்கமும் நீள்புலி யுஞ்செழு 
 மால்கரி யோடலறப் 
பொங்கிய போர்புரிந் துபிளந் 
 தீருரி போர்த்ததென்னே 
செங்கயல் பாய்கழ னித்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே. 

7-99-8236:
நின்றவிம் மாதவத் தையொழிப் 
 பான்சென் றணைந்துமிகப் 
பொங்கிய பூங்கணை வேள்பொடி 
 யாக விழித்தலென்னே 
பங்கய மாமலர் மேன்மது 
 வுண்டுவண் தேன்முரலச் 
செங்கயல் பாய்வயல் சூழ்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே. 

7-99-8237:
வரியர நாண தாகமா 
 மேரு வில்லதாக 
அரியன முப்புரங் கள்ளவை 
 யாரழ லூட்டலென்னே 
விரிதரு மல்லிகை யும்மலர்ச் 
 சண்பக மும்மளைந்து 
திரிதரு வண்டுபண் செய்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே. 

7-99-8238:
அங்கியல் யோகுதன் னையழிப் 
 பான்சென் றணைந்துமிகப் 
பொங்கிய பூங்கணை வேள்பொடி 
 யாக விழித்தலென்னே 
பங்கய மாமலர் மேல்மது 
 வுண்டுபண் வண்டறையச் 
செங்கயல் நின்றுக ளுந்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே. 

7-99-8239:
குண்டரைக் கூறையின் றித்திரி 
 யுஞ்சமண் சாக்கியப்பேய் 
மிண்டரைக் கண்டதன் மைவிர 
 வாகிய தென்னைகொலோ 
தொண்டிரைத் துவணங் கித்தொழில் 
 பூண்டடி யார்பரவுந் 
தெண்டிரைத் தண்வயல் சூழ்திரு 
 நாகேச் சரத்தானே. 

7-99-8240:
கொங்கணை வண்டரற் றக்குயி 
 லும்மயி லும்பயிலுந் 
தெங்கணை பூம்பொழில் சூழ்திரு 
 நாகேச் சரத்தானை 
வங்கம் மலிகடல் சூழ்வயல் 
 நாவலா ரூரன்சொன்ன 
பங்கமில் பாடல்வல் லாரவர் 
 தம்வினை பற்றறுமே.