HolyIndia.Org

திருநாகேஸ்வரம் ஆலய தேவாரம்

திருநாகேஸ்வரம் ஆலயம்
1-72-776:
வாரார்கொங்கை மாதோர்பாக மாகவார்சடை 
நீரார்கங்கை திங்கள்சூடி நெற்றிஒற்றைக்கண் 
கூரார்மழுவொன் றேந்தியந்தண் குழகன்குடமூக்கிற் 
காரார்கண்டத் தெண்டோ ளெந்தை காரோணத்தாரே. 

1-72-777:
முடியார்மன்னர் மடமான்விழியார் மூவுலகும்மேத்தும் 
படியார்பவள வாயார்பலரும் பரவிப்பணிந்தேத்தக் 
கொடியார்விடையார் மாடவீதிக் குடந்தைக்குழகாருங் 
கடியார்சோலைக் கலவமயிலார் காரோணத்தாரே. 

1-72-778:
மலையார்மங்கை பங்கரங்கை அனலர்மடலாருங் 
குலையார்தெங்கு குளிர்கொள்வாழை யழகார்குடமூக்கின் 
முலையாரணிபொன் முளைவெண்ணகையார் மூவாமதியினார் 
கலையார்மொழியார் காதல்செய்யுங் காரோணத்தாரே. 

1-72-779:
போதார்புனல்சேர் கந்தமுந்திப் பொலியவ்வழகாருந் 
தாதார்பொழில்சூழ்ந் தெழிலார்புறவி லந்தண்குடமூக்கின் 
மாதார்மங்கை பாகமாக மனைகள்பலிதேர்வார் 
காதார்குழையர் காளகண்டர் காரோணத்தாரே. 

1-72-780:
பூவார்பொய்கை அலர்தாமரைசெங் கழுநீர்புறவெல்லாந் 
தேவார்சிந்தை அந்தணாளர் சீராலடிபோற்றக் 
கூவார்குயில்கள் ஆலும்மயில்கள் இன்சொற்கிளிப்பிள்ளை 
காவார்பொழில்சூழ்ந் தழகார்குடந்தைக் காரோணத்தாரே. 

1-72-781:
மூப்பூர்நலிய நெதியார்விதியாய் முன்னேஅனல்வாளி 
கோப்பார்பார்த்தன் நிலைகண்டருளுங் குழகர்குடமூக்கில் 
தீர்ப்பாருடலில் அடுநோயவலம் வினைகள்நலியாமைக் 
காப்பார்காலன் அடையாவண்ணங் காரோணத்தாரே. 

1-72-782:
ஊனார்தலைகை யேந்தியுலகம் பலிதேர்ந்துழல்வாழ்க்கை 
மானார்தோலார் புலியினுடையார் கரியினுரிபோர்வை 
தேனார்மொழியார் திளைத்தங்காடித் திகழுங்குடமூக்கிற் 
கானார்நட்டம் உடையார்செல்வக் காரோணத்தாரே. 

1-72-783:
வரையார்திரள்தோள் மதவாளரக்கன் எடுப்பமலைசேரும் 
விரையார்பாதம் நுதியாலூன்ற நெரிந்துசிரம்பத்தும் 
உரையார்கீதம் பாடக்கேட்டங் கொளிவாள்கொடுத்தாருங் 
கரையார்பொன்னி சூழ்தண்குடந்தைக் காரோணத்தாரே. 

1-72-784:
கரியமாலுஞ் செய்யபூமேல் அயனுங்கழறிப்போய் 
அரியவண்டந் தேடிப்புக்கும் அளக்கவொண்கிலார் 
தெரியவரிய தேவர்செல்வந் திகழுங்குடமூக்கிற் 
கரியகண்டர் காலகாலர் காரோணத்தாரே. 

1-72-785:
நாணார்அமணர் நல்லதறியார் நாளுங்குரத்திகள் 
பேணார்தூய்மை மாசுகழியார் பேசேலவரோடுஞ் 
சேணார்மதிதோய் மாடமல்கு செல்வநெடுவீதிக் 
கோணாகரமொன் றுடையார்குடந்தைக் காரோணத்தாரே. 

1-72-786:
கருவார்பொழில்சூழ்ந் தழகார்செல்வக் காரோணத்தாரைத் 
திருவார்செல்வம் மல்குசண்பைத் திகழுஞ்சம்பந்தன் 
உருவார்செஞ்சொல் மாலையிவைபத் துரைப்பாருலகத்துக் 
கருவாரிடும்பைப் பிறப்பதறுத்துக் கவலைகழிவாரே.