HolyIndia.Org

ஆவூர் பசுபதீச்சரம் ஆலய தேவாரம்

ஆவூர் பசுபதீச்சரம் ஆலயம்
1-86-926:
கொட்டும் பறைசீராற் குழும அனலேந்தி 
நட்டம் பயின்றாடும் நல்லூர்ப் பெருமானை 
முட்டின் றிருபோதும் முனியா தெழுந்தன்பு 
பட்ட மனத்தார்கள் அறியார் பாவமே. 

1-86-927:
ஏறில் எருதேறும் எழிலா யிழையோடும் 
வேறும் முடனுமாம் விகிர்தர் அவரென்ன 
நாறும் மலர்ப்பொய்கை நல்லூர்ப் பெருமானைக் 
கூறு மடியார்கட் கடையா குற்றமே. 

1-86-928:
சூடும் இளந்திங்கள் சுடர் பொற்சடைதாழ 
ஓடுண் கலனாக வு[ரூ ரிடுபிச்சை 
நாடும் நெறியானை நல்லூர்ப் பெருமானைப் 
பாடும் மடியார்கட் கடையா பாவமே. 

1-86-929:
நீத்த நெறியானை நீங்காத் தவத்தானை 
நாத்த நெறியானை நல்லூர்ப் பெருமானைக் 
காத்த நெறியானைக் கைகூப்பித் தொழு 
தேத்தும் அடியார்கட் கில்லை யிடர்தானே. 

1-86-930:
ஆகத் துமைகேள்வன் அரவச் சடைதாழ 
நாகம் மசைத்தானை நல்லூர்ப் பெருமானைத் 
தாகம் புகுந்தண்மித் தாள்கள் தொழுந்தொண்டர் 
போகம் மனத்தராய்ப் புகழத் திரிவாரே. 

1-86-931:
கொல்லுங் களியானை யுரிபோர்த் துமையஞ்ச 
நல்ல நெறியானை நல்லூர்ப் பெருமானைச் 
செல்லும் நெறியானைச் சேர்ந்தா ரிடர்தீரச் 
சொல்லு மடியார்கள் அறியார் துக்கமே. 

1-86-932:
எங்கள் பெருமானை இமையோர் தொழுதேத்தும் 
நங்கள் பெருமானை நல்லூர் பிரிவில்லா 
தங்கை தலைக்கேற்றி ஆளென் றடிநீழல் 
தங்கும் மனத்தார்கள் தடுமாற் றறுப்பாரே. 

1-86-933:
காமன் எழில்வாட்டிக் கடல்சூழ் இலங்கைக்கோன் 
நாமம் இறுத்தானை நல்லூர்ப் பெருமானை 
ஏம மனத்தாராய் இகழா தெழுந்தொண்டர் 
தீப மனத்தார்கள் அறியார் தீயவே. 

1-86-934:
வண்ண மலரானும் வையம் அளந்தானும் 
நண்ண லரியானை நல்லூர்ப் பெருமானைத் 
தண்ண மலர்தூவித் தாள்கள் தொழுதேத்த 
எண்ணும் அடியார்கட் கில்லை யிடுக்கணே. 

1-86-935:
பிச்சக் குடைநீழற் சமணர் சாக்கியர் 
நிச்சம் அலர்தூற்ற நின்ற பெருமானை 
நச்சு மிடற்றானை நல்லூர்ப் பெருமானை 
எச்சும் அடியார்கட் கில்லை யிடர்தானே. 

1-86-936:
தண்ணம் புனற்காழி ஞான சம்பந்தன் 
நண்ணும் புனல்வேலி நல்லூர்ப் பெருமானை 
வண்ணம் புனைமாலை வைகலேத்துவார் 
விண்ணும் நிலனுமாய் விளங்கும் புகழாரே. 

2-57-2081:
பெண்ணமருந் திருமேனி யுடையீர்பிறங்கு சடைதாழப்
பண்ணமரும் நான்மறையே பாடியாடல் பயில்கின்றீர்
திண்ணமரும் பைம்பொழிலும் வயலுஞ்சூழ்ந்த திருநல்லூர்
மண்ணமருங் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே. 

2-57-2082:
அலைமல்கு தண்புனலும் பிறையுஞ்சூடி அங்கையில்
கொலைமல்கு வெண்மழுவும் அனலுமேந்துங் கொள்கையீர்
சிலைமல்கு வெங்கணையாற் புரமூன்றெரித்தீர் திருநல்லூர்
மலைமல்கு கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே. 

2-57-2083:
குறைநிரம்பா வெண்மதியஞ் சூடிக்குளிர்புன் சடைதாழப்
பறைநவின்ற பாடலோ டாடல்பேணிப் பயில்கின்றீர்
சிறைநவின்ற தண்புனலும் வயலுஞ்சூழ்ந்த திருநல்லூர்
மறைநவின்ற கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே. 

2-57-2084:
கூனமரும் வெண்பிறையும் புனலுஞ்சூடுங் கொள்கையீர்
மானமரும் மென்விழியாள் பாகமாகும் மாண்பினீர்
தேனமரும் பைம்பொழிலின் வண்டுபாடுந் திருநல்லூர்
வானமருங் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே. 

2-57-2085:
நிணங்கவரும் மூவிலையும் அனலுமேந்தி நெறிகுழலாள்
அணங்கமரும் பாடலோ டாடல்மேவும் அழகினீர்
திணங்கவரும் ஆடரவும் பிறையுஞ்சூடித் திருநல்லூர்
மணங்கமழுங் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே. 

2-57-2086:
கார்மருவு பூங்கொன்றை சூடிக்கமழ்புன் சடைதாழ
வார்மருவு மென்முலையாள் பாகமாகும் மாண்பினீர்
தேர்மருவு நெடுவீதிக் கொடிகளாடுந் திருநல்லூர்
ஏர்மருவு கோயிலே கோயிலாக இருந்தீரே. 

2-57-2087:
ஊன்தோயும் வெண்மழுவும் அனலுமேந்தி உமைகாண
மீன்தோயுந் திசைநிறைய ஓங்கியாடும் வேடத்தீர்
தேன்தோயும் பைம்பொழிலின் வண்டுபாடுந் திருநல்லூர்
வான்தோயுங் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே. 

2-57-2088:
காதமரும் வெண்குழையீர் கறுத்தவரக்கன் மலையெடுப்ப
மாதமரும் மென்மொழியாள் மறுகும்வண்ணங் கண்டுகந்தீர்
தீதமரா அந்தணர்கள் பரவியேத்துந் திருநல்லூர்
மாதமருங் கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே. 

2-57-2089:
போதின்மேல் அயன்திருமால் போற்றியும்மைக் காணாது
நாதனே இவனென்று நயந்தேத்த மகிழ்ந்தளித்தீர்
தீதிலா அந்தணர்கள் தீமூன்றோம்புந் திருநல்லூர்
மாதராள் அவளோடு மன்னுகோயில் மகிழ்ந்தீரே. 

2-57-2090:
பொல்லாத சமணரொடு புறங்கூறுஞ் சாக்கியரொன்
றல்லாதார் அறவுரைவிட் டடியார்கள் போற்றோவா
நல்லார்கள் அந்தணர்கள் நாளுமேத்துந் திருநல்லூர்
மல்லார்ந்த கோயிலே கோயிலாக மகிழ்ந்தீரே. 

2-57-2091:
கொந்தணவும் பொழில்புடைசூழ் கொச்சைமேவு குலவேந்தன்
செந்தமிழின் சம்பந்தன் சிறைவண்புனல்சூழ் திருநல்லூர்ப்
பந்தணவு மெல்விரலாள் பங்கன்றன்னைப் பயில்பாடல்
சிந்தனையால் உரைசெய்வார் சிவலோகஞ்சேர்ந் திருப்பாரே. 

3-83-3690:
வண்டிரிய விண்டமலர் மல்குசடை தாழவிடை யேறிப்
பண்டெரிகை கொண்டபர மன்பதிய தென்பரத னயலே
நண்டிரிய நாரையிரை தேரவரை மேலருவி முத்தந்
தெண்டிரைகள் மோதவிரி போதுகம ழுந்திருந லூரே. 

3-83-3691:
பல்வளரு நாகமரை யார்த்துவரை மங்கையொரு பாகம்
மல்வளர் புயத்திலணை வித்துமகி ழும்பரம னிடமாஞ்
சொல்வளரி சைக்கிளவி பாடிமட வார்நடம தாடச்
செல்வமறை யோர்கள்முறை யேத்தவள ருந்திருந லூரே. 

3-83-3692:
நீடுவரை மேருவில தாகநிகழ் நாகம்அழ லம்பாற்
கூடலர்கள் மூவெயி லெரித்தகுழ கன்குலவு சடைமேல்
ஏடுலவு கொன்றைபுனல் நின்றுதிக ழுந்நிமல னிடமாஞ்
சேடுலவு தாமரைகள் நீடுவய லார்திருந லூரே. 

3-83-3693:
கருகுபுரி மிடறர்கரி காடரெரி கைஅதனி லேந்தி
அருகுவரு கரியினுரி யதளர்பட அரவரிடம் வினவில்
முருகுவிரி பொழிலின்மணம் நாறமயி லாலமர மேறித்
திருகுசின மந்திகனி சிந்தமது வார்திருந லூரே. 

3-83-3694:
பொடிகொள்திரு மார்பர்புரி நுலர்புனல் பொங்கரவு தங்கும்
முடிகொள்சடை தாழவிடை யேறுமுத லாளரவ ரிடமாம்
இடிகொள்முழ வோசையெழி லார்செய்தொழி லாளர்விழ மல்கச்
செடிகொள்வினை யகலமனம் இனியவர்கள் சேர்திருந லூரே. 

3-83-3695:
புற்றரவர் நெற்றியொர்கண் ஒற்றைவிடை ய[ர்வரடை யாளஞ்
சுற்றமிருள் பற்றியபல் பூதம்இசை பாடநசை யாலே
கற்றமறை யுற்றுணர்வர் பற்றலர்கள் முற்றும்எயில் மாளச்
செற்றவர் இருப்பிடம் நெருக்குபுன லார்திருந லூரே. 

3-83-3696:
பொங்கரவர் அங்கமுடன் மேலணிவர் ஞாலமிடு பிச்சை
தங்கரவ மாகவுழி தந்துமெய் துலங்கியவெண் ணீற்றர்
கங்கையர வம்விரவு திங்கள்சடை யடிகளிடம் வினவிற்
செங்கயல் வதிக்குதிகொ ளும்புனல தார்திருந லூரே. 

3-83-3697:
ஏறுபுகழ் பெற்றதென் இலங்கையவர் கோனையரு வரையிற்
சீறியவ னுக்கருளும் எங்கள்சிவ லோகனிட மாகுங்
கூறும்அடி யார்களிசை பாடிவலம் வந்தயரும் அருவிச்
சேறுகம ரானவழி யத்திகழ்த ருந்திருந லூரே. 

3-83-3698:
மாலுமலர் மேலயனும் நேடியறி யாமையெரி யாய
கோலமுடை யானுணர்வு கோதில்புக ழானிடம தாகும்
நாலுமறை யங்கமுத லாறுமெரி மூன்றுதழ லோம்புஞ்
சீலமுடை யார்கள்நெடு மாடம்வள ருந்திருந லூரே. 

3-83-3699:
கீறுமுடை கோவணமி லாமையிலோ லோவியத வத்தர்
பாறுமுடன் மூடுதுவ ராடையர்கள் வேடமவை பாரேல்
ஏறுமட வாளொடினி தேறிமுனி ருந்தவிட மென்பர்
தேறுமன வாரமுடை யார்குடிசெ யுந்திருந லூரே. 

3-83-3700:
திரைகளிரு கரையும்வரு பொன்னிநில வுந்திருந லூர்மேல்
பரசுதரு பாணியை நலந்திகழ்செய் தோணிபுர நாதன்
உரைசெய்தமிழ் ஞானசம் பந்தனிசை மாலைமொழி வார்போய்
விரைசெய்மலர் தூவவிதி பேணுகதி பேறுபெறு வாரே. 

4-98-5101:
அட்டுமின் இல்பலி யென்றென் 
றகங்கடை தோறும்வந்து 
மட்டவி ழுங்குழ லார்வளை 
கொள்ளும் வகையென்கொலோ 
கொட்டிய பாணி யெடுத்திட்ட 
பாதமுங் கோளரவும் 
நட்டநின் றாடிய நாதர்நல் 
லூரிடங் கொண்டவரே. 

4-98-5102:
பெண்ணிட்டம் பண்டைய தன்றிவை 
பெய்பலிக் கென்றுழல்வார் 
நண்ணிட்டு வந்து மனைபுகுந் 
தாரும்நல் லூரகத்தே 
பண்ணிட்ட பாடலர் ஆடல 
ராய்ப்பற்றி நோக்கிநின்று 
கண்ணிட்டுப் போயிற்றுக் காரண 
முண்டு கறைக்கண்டரே. 

4-98-5103:
படவேர் அரவல்ன்ற் பாவைநல் 
லீர்பக லேயொருவர் 
இடுவார் இடைப்பலி கொள்பவர் 
போலவந் தில்புகுந்து 
நடவார் அடிகள் நடம்பயின் 
றாடிய கூத்தர்கொலோ 
வடபாற் கயிலையுந் தென்பால்நல் 
லூருந்தம் வாழ்பதியே. 

4-98-5104:
செஞ்சுடர்ச் சோதிப் பவளத் 
திரள்திகழ் முத்தனைய 
நஞ்சணி கண்டன்நல் லூருறை 
நம்பனை நானொருகாற் 
துஞ்சிடைக் கண்டு கனவின் 
றலைத்தொழு தேற்கவன்றான் 
நெஞ்சிடை நின்றக லான்பல 
காலமும் நின்றனனே. 

4-98-5105:
வெண்மதி சூடி விளங்கநின் 
றானைவிண் ணோர்கள்தொழ 
நண்ணில யத்தொடு பாட 
லறாதநல் லூரகத்தே 
திண்ணிலை யங்கொடு நின்றான் 
திரிபுர மூன்றெரித்தான் 
கண்ணுளும் நெஞ்சத் தகத்தும் 
உளகழற் சேவடியே. 

4-98-5106:
தேற்றப் படத்திரு நல்லூ 
ரகத்தே சிவனிருந்தாற் 
தோற்றப் படச்சென்று கண்டுகொள் 
ளார்தொண்டர் துன்மதியால் 
ஆற்றிற் கெடுத்துக் குளத்தினிற் 
றேடிய ஆதரைப்போற் 
காற்றிற் கெடுத்துல கெல்லாந் 
திரிதர்வர் காண்பதற்கே. 

4-98-5107:
நாட்கொண்ட தாமரைப் பூத்தடஞ் 
சூழ்ந்த நல்லூரகத்தே 
கீட்கொண்ட கோவணங் காவென்று 
சொல்லிக் கிறிபடத்தான் 
வாட்கொண்ட நோக்கி மனைவியொ 
டுமங்கோர் வாணிகனை 
ஆட்கொண்ட வார்த்தை யுரைக்குமன் 
றோவிவ் வகலிடமே. 

4-98-5108:
அறைமல்கு பைங்கழ லார்ப்பநின் 
றானணி யார்சடைமேல் 
நறைமல்கு கொன்றையந் தாருடை 
யானும்நல் லூரகத்தே 
பறைமல்கு பாடலன் ஆடல 
னாகிப் பரிசழித்தான் 
பிறைமல்கு செஞ்சடை தாழநின் 
றாடிய பிஞ்ஞகனே. 

4-98-5109:
மன்னிய மாமறை யோர்மகிழ்ந் 
தேத்த மருவியெங்குந் 
துன்னிய தொண்டர்கள் இன்னிசை 
பாடித் தொழுதுநல்லூர்க் 
கன்னியர் தாமுங் கனவிடை 
யுன்னிய காதலரை 
அன்னியர் அற்றவர் அங்கண 
னேயருள் நல்கென்பரே. 

4-98-5110:
திருவமர் தாமரை சீர்வளர் 
செங்கழு நீர்கொள்நெய்தல் 
குருவமர் கோங்கங் குராமகிழ் 
சண்பகங் கொன்றைவன்னி 
மருவமர் நீள்கொடி மாட 
மலிமறை யோர்கள்நல்லூர் 
உருவமர் பாகத் துமையவள் 
பாகனை உள்குதுமே. 

4-98-5111:
செல்லேர் கொடியன் சிவன்பெருங் 
கோயில் சிவபுரமும் 
வல்லேன் புகவும் மதில்சூழ் 
இலங்கையர் காவலனைக் 
கல்லார் முடியொடு தோளிறச் 
செற்ற கழலடியான் 
நல்லூ ரிருந்த பிரான்அல்ல 
னோநம்மை ஆள்பவனே. 

6-14-6380:
நினைந்துருகும் அடியாரை நைய வைத்தார்
நில்லாமே தீவினைகள் நீங்க வைத்தார்
சினந்திருகு களிற்றுரிவைப் போர்வை வைத்தார்
செழுமதியின் தளிர்வைத்தார் சிறந்து வானோர்
இனந்துருவி மணிமகுடத் தேறத் துற்ற
இனமலர்கள் போதவிழ்ந்து மதுவாய்ப் பில்கி
நனைந்தனைய திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே. 

6-14-6381:
பொன்னலத்த நறுங்கொன்றை சடைமேல் வைத்தார்
புலியுரியின் அதள்வைத்தார் புனலும் வைத்தார்
மன்னலத்த திரள்தோள்மேல் மழுவாள் வைத்தார்
வார்காதிற் குழைவைத்தார் மதியும் வைத்தார்
மின்னலத்த நுண்ணிடையாள் பாகம் வைத்தார்
வேழத்தி னுரிவைத்தார் வெண்ணூல் வைத்தார்
நன்னலத்த திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே. 

6-14-6382:
தோடேறும் மலர்க்கொன்றை சடைமேல் வைத்தார்
துன்னெருக்கின் வடம்வைத்தார் துவலை சிந்தப்
பாடேறு படுதிரைக ளெறிய வைத்தார்
பனிமத்த மலர்வைத்தார் பாம்பும் வைத்தார்
சேடேறு திருநுதன்மேல் நாட்டம் வைத்தார்
சிலைவைத்தார் மலைபெற்ற மகளை வைத்தார்
நாடேறு திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே. 

6-14-6383:
வில்லருளி வருபுருவத் தொருத்தி பாகம் 
பொருத்தாகி விரிசடைமே லருவி வைத்தார்
கல்லருளி வரிசிலையா வைத்தார் ஊராக் 
கயிலாய மலைவைத்தார் கடவு[ர் வைத்தார்
சொல்லருளி யறநால்வர்க் கறிய வைத்தார்
சுடுசுடலைப் பொடிவைத்தார் துறவி வைத்தார்
நல்லருளாற் றிருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே. 

6-14-6384:
விண்ணிரியுந் திரிபுரங்க ளெரிய வைத்தார்
வினைதொழுவார்க் கறவைத்தார் துறவி வைத்தார்
கண்ணெரியாற் காமனையும் பொடியா வைத்தார்
கடிக்கமல மலர்வைத்தார் கயிலை வைத்தார்
திண்ணெரியுந் தண்புனலு முடனே வைத்தார்
திசைதொழுது மிசையமரர் திகழ்ந்து வாழ்த்தி
நண்ணரிய திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே. 

6-14-6385:
உற்றுலவு பிணியுலகத் தெழுமை வைத்தார்
உயிர்வைத்தார் உயிர்செல்லுங் கதிகள் வைத்தார்
மற்றமரர் கணம்வைத்தார் அமரர் காணா
மறைவைத்தார் குறைமதியம் வளர வைத்தார்
செற்றமலி யார்வமொடு காம லோபஞ் 
சிறவாத நெறிவைத்தார் துறவி வைத்தார்
நற்றவர்சேர் திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே. 

6-14-6386:
மாறுமலைந் தாரரண மெரிய வைத்தார்
மணிமுடிமே லரவைத்தா ரணிகொள் மேனி
நீறுமலிந் தெரியாடல் நிலவ வைத்தார் 
நெற்றிமேற் கண்வைத்தார் நிலையம் வைத்தார்
ஆறுமலைந் தறுதிரைக ளெறிய வைத்தார்
ஆர்வத்தா லடியமரர் பரவ வைத்தார்
நாறுமலர்த் திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே. 

6-14-6387:
குலங்கள்மிகும் அலைகடல்கள் ஞாலம் வைத்தார்
குருமணிசே ரரவைத்தார் கோலம் வைத்தார்
உலங்கிளரும் அரவத்தின் உச்சி வைத்தார் 
உண்டருளி விடம்வைத்தார் எண்டோ ள் வைத்தார்
நிலங்கிளரும் புனல்கனலுள் அனிலம் வைத்தார்
நிமிர்விசும்பின் மிசைவைத்தார் நினைந்தா ரிந்நாள்
நலங்கிளருந் திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே. 

6-14-6388:
சென்றுருளுங் கதிரிரண்டும் விசும்பில் வைத்தார்
திசைபத்தும் இருநிலத்தில் திருந்த வைத்தார்
நின்றருளி யடியமரர் வணங்க வைத்தார்
நிறைதவமும் மறைபொருளும் நிலவ வைத்தார்
கொன்றருளிக் கொடுங்கூற்றம் நடுங்கி யோடக் 
குரைகழற்சே வடிவைத்தார் விடையும் வைத்தார்
நன்றருளுந் திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே. 

6-14-6389:
பாம்புரிஞ்சி மதிகிடந்து திரைக ளேங்கப்
பனிக்கொன்றை சடைவைத்தார் பணிசெய் வானோர்
ஆம்பரிசு தமக்கெல்லாம் அருளும் வைத்தார்
அடுசுடலைப் பொடிவைத்தார் அழகும் வைத்தார்
ஓம்பரிய வல்வினைநோய் தீர வைத்தார்
உமையையொரு பால்வைத்தார் உகந்து வானோர்
நாம்பரவுந் திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே. 

6-14-6390:
குலங்கிளரும் வருதிரைக ளேழும் வைத்தார்
குருமணிசேர் மலைவைத்தார் மலையைக் கையால்
உலங்கிளர எடுத்தவன்றோள் முடியும் நோவ 
ஒருவிரலா லுறவைத்தார் இறைவா வென்று
புலம்புதலும் அருளொடுபோர் வாளும் வைத்தார்
புகழ்வைத்தார் புரிந்தாளாக் கொள்ள வைத்தார்
நலங்கிளருந் திருவடியென் றலைமேல் வைத்தார்
நல்லூரெம் பெருமானார் நல்ல வாறே.