HolyIndia.Org

திருவாலம்பொழில் ஆலய தேவாரம்

திருவாலம்பொழில் ஆலயம்
3-29-3107:
வாருமன் னும்முலை மங்கையோர் பங்கினன் 
ஊருமன் னும்பலி யுண்பதும் வெண்டலை 
காருமன் னும்பொழில் சூழ்ந்தகாட் டுப்பள்ளி 
நீருமன் னுஞ்சடை நிமலர்தந் நீர்மையே. 

3-29-3108:
நிருத்தனார் நீள்சடை மதியொடு பாம்பணி 
கருத்தனார் கடிபொழில் சூழ்ந்தகாட் டுப்பள்ளி 
அருத்தனார் அழகமர் மங்கையோர் பாகமாப் 
பொருத்தனார் கழலிணை போற்றுதல் பொருளதே. 

3-29-3109:
பண்ணினார் அருமறை பாடினார் நெற்றியோர் 
கண்ணினார் கடிபொழில் சூழ்ந்தகாட் டுப்பள்ளி 
விண்ணினார் விரிபுனல் மேவினார் சடைமுடி 
அண்ணலார் எம்மையா ளுடையஎம் அடிகளே. 

3-29-3110:
பணங்கொள்நா கம்மரைக் கார்ப்பது பல்பலி 
உணங்கலோ டுண்கலன் உறைவது காட்டிடைக் 
கணங்கள்கூ டித்தொழு தேத்துகா ட்டுப்பள்ளி 
நிணங்கொள்சூ லப்படை நிமலர்தந் நீர்மையே. 

3-29-3111:
வரையுலாஞ் சந்தொடு வந்திழி காவிரிக் 
கரையுலாம் இடுமணல் சூழ்ந்தகாட் டுப்பள்ளித் 
திரையுலாங் கங்கையுந் திங்களுஞ் சூடியங் 
கரையுலாங் கோவணத் தடிகள்வே டங்களே. 

3-29-3112:
வேதனார் வெண்மழு ஏந்தினார் அங்கமுன் 
ஓதினார் உமையொரு கூறனார் ஒண்குழைக் 
காதினார் கடிபொழில் சூழ்ந்தகாட் டுப்பள்ளி 
நாதனார் திருவடி நாளும்நின் றேத்துமே. 

3-29-3113:
மையினார் மிடறனார் மான்மழு வேந்திய 
கையினார் கடிபொழில் சூழ்ந்தகாட் டுப்பள்ளித் 
தையலோர் பாகமாத் தண்மதி சூடிய 
ஐயனார் அடிதொழ அல்லலொன் றில்லையே. 

3-29-3114:
சிலைதனால் முப்புரஞ் செற்றவன் சீரினார் 
மலைதனால் வல்லரக் கன்வலி வாட்டினான் 
கலைதனார் புறவணி மல்குகாட் டுப்பள்ளி 
தலைதனால் வணங்கிடத் தவமது ஆகுமே. 

3-29-3115:
செங்கண்மால் திகழ்தரு மலருறை திசைமுகன் 
தங்கையால் தொழுதெழத் தழலுரு வாயினான் 
கங்கையார் சடையினான் கருதுகாட் டுப்பள்ளி 
அங்கையால் தொழுமவர்க் கல்லலொன் றில்லையே. 

3-29-3116:
போதியார் பிண்டியா ரென்றஅப் பொய்யர்கள் 
வாதினால் உரையவை மெய்யல வைகலுங் 
காரினார் கடிபொழில் சூழ்ந்தகாட் டுப்பள்ளி 
ஏரினால் தொழுதெழ இன்பம்வந் தெய்துமே. 

3-29-3117:
பொருபுனல் புடையணி புறவநன் னகர்மன்னன் 
அருமறை யவைவல்ல அணிகொள்சம் பந்தன்சொல் 
கருமணி மிடற்றினன் கருதுகாட் டுப்பள்ளி 
பரவிய தமிழ்சொல்லப் பறையும்மெய்ப் பாவமே. 

5-84-6058:
மாட்டுப் பள்ளி மகிழ்ந்துறை வீர்க்கெலாங் 
கேட்டுப் பள்ளிகண் டீர்கெடு வீரிது 
ஓட்டுப் பள்ளிவிட் டோ ட லுறாமுனங் 
காட்டுப் பள்ளியு ளான்கழல் சேர்மினே. 

5-84-6059:
மாட்டைத் தேடி மகிழ்ந்துநீர் நும்முளே 
நாட்டுப் பொய்யெலாம் பேசிடு நாணிலீர் 
கூட்டை விட்டுயிர் போவதன் முன்னமே 
காட்டுப் பள்ளியு ளான்கழல் சேர்மினே. 

5-84-6060:
தேனை வென்றசொல் லாளொடு செல்வமும் 
ஊனை விட்டுயிர் போவதன் முன்னமே 
கான வேடர் கருதுங்காட் டுப்பள்ளி 
ஞான நாயக னைச்சென்று நண்ணுமே. 

5-84-6061:
அருத்த முமனை யாளொடு மக்களும் 
பொருத்த மில்லை பொல்லாதது போக்கிடுங் 
கருத்தன் கண்ணுதல் அண்ணல்காட் டுப்பள்ளித் 
திருத்தன் சேவடி யைச்சென்று சேர்மினே. 

5-84-6062:
சுற்ற முந்துணை யும்மனை வாழ்க்கையும் 
அற்ற போதணை யாரவ ரென்றென்றே 
கற்ற வர்கள் கருதுங்காட் டுப்பள்ளிப் 
பெற்ற மேறும் பிரானடி சேர்மினே. 

5-84-6063:
அடும்புங் கொன்றையும் வன்னியும் மத்தமுந் 
துடும்பல் செய்சடைத் தூமணிச் சோதியான் 
கடம்பன் தாதை கருதுங்காட் டுப்பள்ளி 
உடம்பி னார்க்கோர் உறுதுணை யாகுமே. 

5-84-6064:
மெய்யின் மாசுடை யாருடல் மூடுவார் 
பொய்யை மெய்யென்று புக்குடன் வீழன்மின் 
கையின் மானுடை யான்காட்டுப் பள்ளியெம் 
ஐயன் றன்னடி யேயடைந் துய்மினே. 

5-84-6065:
வேலை வென்றகண் ணாரை விரும்பிநீர் 
சீலங் கெட்டுத் திகையன்மின் பேதைகாள் 
காலை யேதொழுங் காட்டுப்பள் ளியுறை 
நீல கண்டனை நித்தல் நினைமினே. 

5-84-6066:
இன்று ளார்நாளை இல்லை யெனும்பொருள் 
ஒன்று மோரா துழிதரும் ஊமர்காள் 
அன்று வானவர்க் காக விடமுண்ட 
கண்ட னார்காட்டுப் பள்ளிகண் டுய்ம்மினே. 

5-84-6067:
எண்ணி லாவரக் கன்மலை யேந்திட 
எண்ணி நீண்முடி பத்து மிறுத்தவன் 
கண்ணு ளார்கரு துங்காட்டுப் பள்ளியை 
நண்ணு வாரவர் தம்வினை நாசமே.