HolyIndia.Org

கற்குடி (உய்யக் கொண்டான் மலை ) ஆலய தேவாரம்

கற்குடி (உய்யக் கொண்டான் மலை ) ஆலயம்
1-43-459:
வடந்திகழ் மென்முலை யாளைப் பாகம தாக மதித்துத் 
தடந்திரை சேர்புனல் மாதைத் தாழ்சடை வைத்த சதுரர் 
இடந்திகழ் முப்புரி நுலர் துன்பமொ டின்பம தெல்லாங் 
கடந்தவர் காதலில் வாழுங் கற்குடி மாமலை யாரே. 

1-43-460:
அங்கமொ ராறுடை வேள்வி யான அருமறை நான்கும் 
பங்கமில் பாடலோ டாடல் பாணி பயின்ற படிறர் 
சங்கம தார்குற மாதர் தங்கையின் மைந்தர்கள் தாவிக் 
கங்குலின் மாமதி பற்றுங் கற்குடி மாமலை யாரே. 

1-43-461:
நீரக லந்தரு சென்னி நீடிய மத்தமும் வைத்துத் 
தாரகை யின்னொளி சூழ்ந்த தண்மதி சூடிய சைவர் 
போரக லந்தரு வேடர் புனத்திடை யிட்ட விறகில் 
காரகி லின்புகை விம்முங் கற்குடி மாமலை யாரே. 

1-43-462:
ஒருங்களி நீயிறை வாவென் றும்பர்கள் ஓல மிடக்கண் 
டிருங்கள மார விடத்தை இன்னமு துன்னிய ஈசர் 
மருங்களி யார்பிடி வாயில் வாழ்வெதி ரின்முளை வாரிக் 
கருங்களி யானை கொடுக்குங் கற்குடி மாமலை யாரே. 

1-43-463:
போர்மலி திண்சிலை கொண்டு பூதக ணம்புடை சூழப் 
பார்மலி வேடுரு வாகிப் பண்டொரு வர்க்கருள் செய்தார் 
ஏர்மலி கேழல் கிளைத்த இன்னொளி மாமணி யெங்குங் 
கார்மலி வேடர் குவிக்குங் கற்குடி மாமலை யாரே. 

1-43-464:
உலந்தவ ரென்ப தணிந்தே ஊரிடு பிச்சைய ராகி 
விலங்கல்வில் வெங்கன லாலே மூவெயில் வேவ முனிந்தார் 
நலந்தரு சிந்தைய ராகி நாமலி மாலையி னாலே 
கலந்தவர் காதலில் வாழுங் கற்குடி மாமலை யாரே. 

1-43-465:
மானிட மார்தரு கையர் மாமழு வாரும் வலத்தார் 
ஊனிடை யார்தலை யோட்டில் உண்கல னாக வுகந்தார் 
தேனிடை யார்தரு சந்தின் திண்சிறை யால்தினை வித்திக் 
கானிடை வேடர் விளைக்குங் கற்குடி மாமலை யாரே. 

1-43-466:
வாளமர் வீரம் நினைந்த இராவணன் மாமலை யின்கீழ்த் 
தோளமர் வன்றலை குன்றத் தொல்விர லூன்று துணைவர் 
தாளமர் வேய்தலைப் பற்றித் தாழ்கரி விட்ட விசைபோய்க் 
காளம தார்முகில் கீறுங் கற்குடி மாமலை யாரே. 

1-43-467:
தண்டமர் தாமரை யானுந் தாவியிம் மண்ணை அளந்து 
கொண்டவ னும்மறி வொண்ணாக் கொள்கையர் வெள்விடை ய[ர்வர் 
வண்டிசை யாயின பாட நீடிய வார்பொழில் நீழல் 
கண்டமர் மாமயி லாடுங் கற்குடி மாமலை யாரே. 

1-43-468:
மூத்துவ ராடையி னாரும் (மூ)மூசு கருப்பொடி யாரும் 
நாத்துவர் பொய்ம்மொழி யார்கள் நயமி லராமதி வைத்தார் 
ஏத்துயர் பத்தர்கள் சித்தர் இறைஞ்ச அவரிட ரெல்லாங் 
காத்தவர் காமரு சோலைக் கற்குடி மாமலை யாரே. 
 
(மூ) மூசு கடுப்பொடி என்றும் பாடம். 

1-43-469:
காமரு வார்பொழில் சூழுங் கற்குடி மாமலை யாரை 
நாமரு வண்புகழ்க் காழி நலந்திகழ் ஞானசம் பந்தன் 
பாமரு செந்தமிழ் மாலை பத்திவை பாடவல் லார்கள் 
பூமலி வானவ ரோடும் பொன்னுல கிற்பொலி வாரே. 

6-60-6844:
மூத்தவனை வானவர்க்கு மூவா மேனி 
முதலவனைத் திருவரையின் மூக்கப் பாம்பொன்
றார்த்தவனை அக்கரவம் ஆர மாக 
அணிந்தவனைப் பணிந்தடியா ரடைந்த வன்போ
டேத்தவனை இறுவரையிற் றேனை ஏனோர்க்
கின்னமுதம் அளித்தவனை யிடரை யெல்லாங்
காத்தவனைக் கற்குடியில் விழுமி யானைக் 
கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே. 

6-60-6845:
செய்யானை வெளியானைக் கரியான் றன்னைத்
திசைமுகனைத் திசையெட்டுஞ் செறிந்தான் றன்னை
ஐயானை நொய்யானைச் சீரி யானை
அணியானைச் சேயானை ஆனஞ் சாடும்
மெய்யானைப் பொய்யாது மில்லான் றன்னை
விடையானைச் சடையானை வெறித்த மான்கொள்
கையானைக் கற்குடியில் விழுமி யானைக்
கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே. 

6-60-6846:
மண்ணதனில் ஐந்தைமா நீரில் நான்கை
வயங்கெரியில் மூன்றைமா ருதத்தி ரண்டை
விண்ணதனி லொன்றை விரிக திரைத்
தண்மதியைத் தாரகைகள் தம்மின் மிக்க
எண்ணதனில் எழுத்தையே ழிசையைக் காமன் 
எழிலழிய எரியுமிழ்ந்த இமையா நெற்றிக்
கண்ணவனைக் கற்குடியில் விழுமி யானைக்
கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே. 

6-60-6847:
நற்றவனைப் புற்றரவ நாணி னானை
நாணாது நகுதலைய[ண் நயந்தான் றன்னை
முற்றவனை மூவாத மேனி யானை
முந்நீரின் நஞ்சமுகந் துண்டான் றன்னைப்
பற்றவனைப் பற்றார்தம் பதிகள் செற்ற 
படையானை அடைவார்தம் பாவம் போக்கக்
கற்றவனைக் கற்குடியில் விழுமி யானைக்
கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே. 

6-60-6848:
சங்கைதனைத் தவிர்த்தாண்ட தலைவன் றன்னைச்
சங்கரனைத் தழலுறுதாள் மழுவாள் தாங்கும்
அங்கையனை அங்கமணி ஆகத் தானை
ஆகத்தோர் பாகத்தே அமர வைத்த
மங்கையனை மதியொடுமா சுணமுந் தம்மின் 
மருவவிரி சடைமுடிமேல் வைத்த வானீர்க்
கங்கையனைக் கற்குடியில் விழுமி யானைக்
கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே. 

6-60-6849:
பெண்ணவனை ஆணவனைப் பேடா னானைப்
பிறப்பிலியை இறப்பிலியைப் பேரா வாணி
விண்ணவனை விண்ணவர்க்கு மேலா னானை
வேதியனை வேதத்தின் கீதம் பாடும்
பண்ணவனைப் பண்ணில்வரு பயனா னானைப்
பாரவனைப் பாரில்வாழ் உயிர்கட் கெல்லாங்
கண்ணவனைக் கற்குடியில் விழுமி யானைக்
கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே. 

6-60-6850:
பண்டானைப் பரந்தானைக் குவிந்தான் றன்னைப்
பாரானை விண்ணாயிவ் வுலக மெல்லாம்
உண்டானை உமிழ்ந்தானை உடையான் றன்னை
ஒருவருந்தன் பெருமைதனை அறிய வொண்ணா
விண்டானை விண்டார்தம் புரங்கள் மூன்றும் 
வௌ;வழலில் வெந்துபொடி யாகி வீழக்
கண்டானைக் கற்குடியில் விழுமி யானைக்
கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே. 

6-60-6851:
வானவனை வானவர்க்கு மேலா னானை
வணங்குமடி யார்மனத்துள் மருவிப் புக்க
தேனவனைத் தேவர்தொழு கழலான் றன்னைச்
செய்குணங்கள் பலவாகி நின்ற வென்றிக்
கோனவனைக் கொல்லைவிடை யேற்றி னானைக்
குழல்முழவம் இயம்பக்கூத் தாட வல்ல
கானவனைக் கற்குடியில் விழுமி யானைக்
கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே. 

6-60-6852:
கொலையானை யுரிபோர்த்த கொள்கை யானைக்
கோளரியைக் கூரம்பா வரைமேற் கோத்த
சிலையானைச் செம்மைதரு பொருளான் றன்னைத்
திரிபுரத்தோர் மூவர்க்குச் செம்மை செய்த
தலையானைத் தத்துவங்க ளானான் றன்னைத்
தையலோர் பங்கினனைத் தன்கை யேந்து
கலையானைக் கற்குடியில் விழுமி யானைக்
கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே. 

6-60-6853:
பொழிலானைப் பொழிலாரும் புன்கூ ரானைப்
புறம்பயனை அறம்புரிந்த புகலூ ரானை
எழிலானை இடைமருதி னிடங்கொண் டானை
ஈங்கோய்நீங் காதுறையும் இறைவன் றன்னை
அழலாடு மேனியனை அன்று சென்றக் 
குன்றெடுத்த அரக்கன்றோள் நெரிய வு[ன்றுங்
கழலானைக் கற்குடியில் விழுமி யானைக்
கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே. 

7-27-7493:
விடையா ருங்கொடியாய் வெறியார்மலர்க் கொன்றையினாய் 
படையார் வெண்மழுவா பரமாய பரம்பரனே 
கடியார் பூம்பொழில்சூழ் திருக்கற்குடி மன்னிநின்ற 
அடிகேள் எம்பெருமான் அடியேனையும் அஞ்சலென்னே. 

7-27-7494:
மறையோர் வானவருந் தொழுதேத்தி வணங்கநின்ற 
இறைவா எம்பெருமான் எனக்கின்னமு தாயவனே 
கறையார் சோலைகள்சூழ் திருக்கற்குடி மன்னிநின்ற 
அறவா அங்கணனே அடியேனையும் அஞ்சலென்னே. 

7-27-7495:
சிலையால் முப்புரங்கள் பொடியாகச் சிதைத்தவனே 
மலைமேல் மாமருந்தே மடமாதிடங் கொண்டவனே 
கலைசேர் கையினனே திருக்கற்குடி மன்னிநின்ற 
அலைசேர் செஞ்சடையாய் அடியேனையும் அஞ்சலென்னே. 

7-27-7496:
செய்யார் மேனியனே திருநீல மிடற்றினனே 
மையார் கண்ணிபங்கா மதயானை உரித்தவனே 
கையார் சோலைகள்சூழ் திருக்கற்குடி மன்னிநின்ற 
ஐயா எம்பெருமான் அடியேனையும் அஞ்சலென்னே. 

7-27-7497:
சந்தார் வெண்குழையாய் சரிகோவண ஆடையனே 
பந்தா ரும்விரலாள் ஒருபாகம் அமர்ந்தவனே 
கந்தார் சோலைகள்சூழ் திருக்கற்குடி மன்னிநின்ற 
எந்தாய் எம்பெருமான் அடியேனையும் ஏன்றுகொள்ளே. 

7-27-7498:
அரையார் கீளொடுகோ வணமும் அரைக்கசைத்து 
விரையார் கொன்றையுடன் விளங்கும்பிறை மேலுடையாய் 
கரையா ரும்வயல்சூழ் திருக்கற்குடி மன்னிநின்ற 
அரையா எம்பெருமான் அடியேனையும் அஞ்சலென்னே. 

7-27-7499:
பாரார் விண்ணவரும் பரவிப்பணிந் தேத்தநின்ற 
சீரார் மேனியனே திகழ்நீல மிடற்றினனே 
காரார் பூம்பொழில்சூழ் திருக்கற்குடி மன்னிநின்ற 
ஆரா இன்னமுதே அடியேனையும் அஞ்சலென்னே. 

7-27-7500:
நிலனே நீர்வளிதீ நெடுவானக மாகிநின்ற 
புலனே புண்டரிகத் தயன்மாலவன் போற்றிசெய்யுங் 
கனலே கற்பகமே திருக்கற்குடி மன்னிநின்ற 
அனல்சேர் கையினனே அடியேனையும் அஞ்சலென்னே. 

7-27-7501:
வருங்கா லன்னுயிரை மடியத்திரு மெல்விரலாற் 
பெரும்பா லன்றனக்காய்ப் பிரிவித்த பெருந்தகையே 
கரும்பா ரும்வயல்சூழ் திருக்கற்குடி மன்னிநின்ற 
விரும்பா எம்பெருமான் அடியேனையும் வேண்டுதியே. 

7-27-7502:
அலையார் தண்புனல்சூழ்ந் தழகாகி விழவமருங் 
கலையார் மாதவர்சேர் திருக்கற்குடிக் கற்பகத்தைச் 
சிலையார் வாணுதலாள் நல்லசிங்கடி யப்பன்உரை 
விலையார் மாலைவல்லார் வியன்மூவுல காள்பவரே.