HolyIndia.Org

திருஈங்கோய்மலை ஆலய தேவாரம்

திருஈங்கோய்மலை ஆலயம்
1-70-754:
வானத்துயர்தண் மதிதோய்சடைமேல் மத்தமலர்சூடித் 
தேனொத்தனமென் மொழிமான்விழியாள் தேவிபாகமாக் 
கானத்திரவில் எரிகொண்டாடுங் கடவுளுலகேத்த 
ஏனத்திரள்வந் திழியுஞ்சாரல் ஈங்கோய்மலையாரே. 

1-70-755:
சூலப்படையொன் றேந்தியிரவிற் சுடுகாடிடமாகக் 
கோலச்சடைகள்தாழக் குழல்யாழ் மொந்தைகொட்டவே 
பாலொத்தனைய மொழியாள்காண ஆடும்பரமனார் 
ஏலத்தொடுநல் இலவங்கமழும் ஈங்கோய்மலையாரே. 

1-70-756:
கண்கொள்நுதலார் கறைகொள்மிடற்றார் கரியினுரிதோலார் 
விண்கொள்மதிசேர் சடையார்விடையார் கொடியார்வெண்ணீறு 
பெண்கொள்திருமார் பதனில்பூசும் பெம்மானெமையாள்வார் 
எண்கும்அரியுந் திரியுஞ்சாரல் ஈங்கோய்மலையாரே. 

1-70-757:
மறையின்னிசையார் நெறிமென்கூந்தல் மலையான்மகளோடுங் 
குறைவெண்பிறையும் புனலும்நிலவுங் குளிர்புன்சடைதாழப் 
பறையுங்குழலுங் கழலுமார்ப்பப் படுகாட்டெரியாடும் 
இறைவர்சிறைவண் டறைபூஞ்சாரல் ஈங்கோய்மலையாரே. 

1-70-758:
நொந்தசுடலைப் பொடிநீறணிவார் நுதல்சேர்கண்ணினார் 
கந்தமலர்கள் பலவும்நிலவு கமழ்புன்சடைதாழப் 
பந்தண்விரலாள் பாகமாகப் படுகாட்டெரியாடும் 
எந்தம்மடிகள் கடிகொள்சாரல் ஈங்கோய்மலையாரே. 

1-70-759:
நீறாரகலம் உடையார்நிரையார் கொன்றையரவோடும் 
ஆறார்சடையார் அயில்வெங்கணையால் அவுணர்புரம்மூன்றுஞ் 
சீறாவெரிசெய் தேவர்பெருமான் செங்கண்அடல்வெள்ளை 
ஏறார்கொடியார் உமையாளோடும் ஈங்கோய்மலையாரே. 

1-70-760:
வினையாயினதீர்த் தருளேபுரியும் விகிர்தன்விரிகொன்றை 
நனையார்முடிமேல் மதியஞ்சூடும் நம்பானலமல்கு 
தனையார்கமல மலர்மேலுறைவான் தலையோடனலேந்தும் 
எனையாளுடையான் உமையாளோடும் ஈங்கோய்மலையாரே. 

1-70-761:
பரக்கும்பெருமை இலங்கையென்னும் பதியிற்பொலிவாய 
அரக்கர்க்கிறைவன் முடியுந்தோளும் அணியார்விரல்தன்னால் 
நெருக்கியடர்த்து நிமலாபோற்றி யென்றுநின்றேத்த 
இரக்கம்புரிந்தார் உமையாளோடும் ஈங்கோய்மலையாரே. 

1-70-762:
வரியார்புலியின் உரிதோலுடையான் மலையான்மகளோடும் 
பிரியாதுடனாய் ஆடல்பேணும் பெம்மான்திருமேனி 
அரியோடயனும் அறியாவண்ணம் அளவில்பெருமையோ 
டெரியாய்நிமிர்ந்த எங்கள்பெருமான் ஈங்கோய்மலையாரே. 

1-70-763:
பிண்டியேன்று பெயராநிற்கும் பிணங்குசமணரும் 
மண்டைகலனாக் கொண்டுதிரியும் மதியில்தேரரும் 
உண்டிவயிறார் உரைகள்கொள்ளா துமையோடுடனாகி 
இண்டைச்சடையான் இமையோர்பெருமான் ஈங்கோய்மலையாரே. 

1-70-764:
விழவாரொலியும் முழவும்ஓவா வேணுபுரந்தன்னுள் 
அழலார்வண்ணத் தடிகளருள்சேர் அணிகொள்சம்பந்தன் 
எழிலார்சுனையும் பொழிலும்புடைசூழ் ஈங்கோய்மலையீசன் 
கழல்சேர்பாடல் பத்தும்வல்லார் கவலைகளைவாரே. 

1-73-787:
வானார்சோதி மன்னுசென்னி வன்னிபுனங்கொன்றைத் 
தேனார்போது தானார்கங்கை திங்களொடுசூடி 
மானேர்நோக்கி கண்டங்குவப்ப மாலையாடுவார் 
கானுர்மேய கண்ணார்நெற்றி ஆனுர் செல்வரே. 

1-73-788:
நீந்தலாகா வெள்ளமூழ்கு நீள்சடைதன்மேலோர் 
ஏய்ந்தகோணற் பிறையோடரவு கொன்றையெழிலார 
போந்தமென்சொல் இன்பம்பயந்த மைந்தரவர்போலாங் 
காந்தள்விம்மு கானுர்மேய சாந்தநீற்றாரே. 

1-73-789:
சிறையார்வண்டுந் தேனும்விம்மு செய்யமலர்க்கொன்றை 
மறையார்பாட லாடலோடு மால்விடைமேல்வருவார் 
இறையார்வந்தென் இல்புகுந்தென் எழில்நலமுங்கொண்டார் 
கறையார்சோலைக் கானுர்மேய பிறையார்சடையாரே. 

1-73-790:
விண்ணார்திங்கள் கண்ணிவெள்ளை மாலையதுசூடித் 
தண்ணாரக்கோ டாமைபூண்டு தழைபுன்சடைதாழ 
எண்ணாவந்தென் இல்புகுந்தங் கெவ்வநோய்செய்தான் 
கண்ணார்சோலைக் கானுர்மேய விண்ணோர்பெருமானே. 

1-73-791:
தார்கொள்கொன்றைக் கண்ணியோடுந் தண்மதியஞ்சூடி 
சீர்கொள்பாட லாடலோடு சேடராய்வந்து 
ஊர்கள்தோறும் ஐயம்ஏற்றென் னுள்வெந்நோய்செய்தார் 
கார்கொள்சோலைக் கானுர்மேய கறைக்கண்டத்தாரே. 

1-73-792:
முளிவெள்ளெலும்பு நீறுநுலும் மூழ்குமார்பராய் 
எளிவந்தார்போல் ஐயமென்றென் இல்லேபுகுந்துள்ளத் 
தெளிவுநாணுங் கொண்டகள்வர் தேறலார்பூவில் 
களிவண்டியாழ்செய் கானுர்மேய ஒளிவெண்பிறையாரே. 

1-73-793:
மூவாவண்ணர் முளைவெண்பிறையர் முறுவல்செய்திங்கே 
பூவார்கொன்றை புனைந்துவந்தார் பொக்கம்பலபேசிப் 
போவார்போல மால்செய்துள்ளம் புக்கபுரிநுலர் 
தேவார்சோலைக் கானுர்மேய தேவதேவரே. 

1-73-794:
தமிழின்நீர்மை பேசித்தாளம் வீணைபண்ணிநல்ல 
முழவம்மொந்தை மல்குபாடல் செய்கையிடமோவார் 
குமிழின்மேனி தந்துகோல நீர்மையதுகொண்டார் 
கமழுஞ்சோலைக் கானுர்மேய பவளவண்ணரே. 

1-73-795:
அந்தமாதி அயனுமாலும் ஆர்க்குமறிவரியான் 
சிந்தையுள்ளும் நாவின்மேலுஞ் சென்னியுமன்னினான் 
வந்தென்னுள்ளம் புகுந்துமாலை காலையாடுவான் 
கந்தமல்கு கானுர்மேய எந்தைபெம்மானே. 

1-73-796:
ஆமையரவோ டேனவெண்கொம் பக்குமாலைபூண் 
டாமோர்கள்வர் வெள்ளர்போல உள்வெந்நோய்செய்தார் 
ஓமவேத நான்முகனுங் கோணாகணையானுஞ் 
சேமமாய செல்வர்கானுர் மேயசேடரே. 

1-73-797:
கழுதுதுஞ்சுங் கங்குலாடுங் கானுர்மேயானைப் 
பழுதில்ஞான சம்பந்தன்சொல் பத்தும்பாடியே 
தொழுதுபொழுது தோத்திரங்கள் சொல்லித்துதித்துநின் 
றழுதுநக்கும் அன்புசெய்வார் அல்லலறுப்பாரே.