HolyIndia.Org

திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் ( திருவாசி ) ஆலய தேவாரம்

திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் ( திருவாசி ) ஆலயம்
1-44-470:
துணிவளர் திங்கள் துளங்கி விளங்கச் 
சுடர்ச்சடை சுற்றி முடித்துப் 
பணிவளர் கொள்கையர் பாரிடஞ் சூழ 
வாரிடமும் பலி தேர்வர் 
அணிவளர் கோல மெலாஞ்செய்து பாச்சி 
லாச்சிரா மத்துறை கின்ற 
மணிவளர் கண்டரோ மங்கையை வாட 
மயல்செய்வ தோயிவர் மாண்பே. 

1-44-471:
கலைபுனை மானுரி தோலுடை யாடை 
கனல்சுட ராலிவர் கண்கள் 
தலையணி சென்னியர் தாரணி மார்பர் 
தம்மடி கள்ளிவ ரென்ன 
அலைபுனல் பூம்பொழில் சூழ்ந்தமர் பாச்சி 
லாச்சிரா மத்துறை கின்ற 
இலைபுனை வேலரோ ஏழையை வாட 
இடர்செய்வ தோயிவ ரீடே. 

1-44-472:
வெஞ்சுட ராடுவர் துஞ்சிருள் மாலை 
வேண்டுவர் பூண்பது வெண்ணூல் 
நஞ்சடை கண்டர் நெஞ்சிட மாக 
நண்ணுவர் நம்மை நயந்து 
மஞ்சடை மாளிகை சூழ்தரு பாச்சி 
லாச்சிரா மத்துறை கின்ற 
செஞ்சுடர் வண்ணரோ பைந்தொடி வாடச் 
சிதைசெய்வ தோவிவர் சீரே. 

1-44-473:
கனமலர்க் கொன்றை யலங்க லிலங்கக் 
கனல்தரு தூமதிக் கண்ணி 
புனமலர் மாலை யணிந் தழகாய 
புனிதர் கொலாமிவ ரென்ன 
வனமலி வண்பொழில் சூழ்தரு பாச்சி 
லாச்சிரா மத்துறை கின்ற 
மனமலி மைந்தரோ மங்கையை வாட 
மயல்செய்வ தோவிவர் மாண்பே. 

1-44-474:
மாந்தர்தம் பால்நறு நெய்மகிழ்ந் தாடி 
வளர்சடை மேற்புனல் வைத்து 
மோந்தை முழாக்குழல் தாளமோர் வீணை 
முதிரவோர் வாய்மூரி பாடி 
ஆந்தை விழிச்சிறு பூதத்தர் பாச்சி 
லாச்சிரா மத்துறை கின்ற 
சாந்தணி மார்பரோ தையலை வாடச் 
சதுர்செய்வ தோவிவர் சார்வே. 

1-44-475:
நீறுமெய்பூசி நிறைசடை தாழ 
நெற்றிக்கண் ணாலுற்று நோக்கி 
ஆறது சூடி ஆடர வாட்டி 
யைவிரற் கோவண ஆடை 
பாறரு மேனியர் பூதத்தர் பாச்சி 
லாச்சிரா மத்துறை கின்ற 
ஏறது ஏறியர் ஏழையை வாட 
இடர்செய்வ தோவிவ ரீடே. 

1-44-476:
பொங்கிள நாகமொ ரேகவ டத்தோ 
டாமைவெண் ணூல்புனை கொன்றை 
கொங்கிள மாலை புனைந் தழகாய 
குழகர்கொ லாமிவ ரென்ன 
அங்கிள மங்கையோர் பங்கினர் பாச்சி 
லாச்சிரா மத்துறை கின்ற 
சங்கொளி வண்ணரோ தாழ்குழல் வாடச் 
சதிர்செய்வ தோவிவர் சார்வே. 

1-44-477:
ஏவலத் தால்விச யற்கருள் செய்து 
இராவண னையீ டழித்து 
மூவரி லும்முத லாய்நடு வாய 
மூர்த்தியை யன்றி மொழியாள் 
யாவர் களும்பர வும்மெழிற் பாச்சி 
லாச்சிரா மத்துறை கின்ற 
தேவர்கள் தேவரோ சேயிழை வாடச் 
சிதைசெய்வ தோவிவர் சேர்வே. 

1-44-478:
மேலது நான்முக னெய்திய தில்லை 
கீழது சேவடி தன்னை 
நீலது வண்ணனு மெய்திய தில்லை 
எனவிவர் நின்றது மல்லால் 
ஆலது மாமதி தோய்பொழிற் பாச்சி 
லாச்சிரா மத்துறை கின்ற 
பாலது வண்ணரோ பைந்தொடி வாடப் 
பழிசெய்வ தோவிவர் பண்பே. 

1-44-479:
நாணொடு கூடிய சாயின ரேனும் 
நகுவ ரவரிரு போதும் 
ஊணொடு கூடிய உட்குந் தகையார் 
உரைக ளவைகொள வேண்டா 
ஆணொடு பெண்வடி வாயினர் பாச்சி 
லாச்சிரா மத்துறை கின்ற 
பூணெடு மார்பரோ பூங்கொடி வாடப் 
புனைசெய்வ தோவிவர் பொற்பே. 

1-44-480:
அகமலி அன்பொடு தொண்டர் வணங்க 
ஆச்சிரா மத்துறை கின்ற 
புகைமலி மாலை புனைந் தழகாய 
புனிதர்கொ லாமிவ ரென்ன 
நகைமலி தண்பொழில் சூழ்தரு காழி 
நற்றமிழ் ஞானசம் பந்தன் 
தகைமலி தண்டமிழ் கொண்டிவை யேத்தச் 
சாரகி லாவினை தானே. 

7-14-7358:
வைத்தனன் தனக்கே தலையுமென் னாவும் 
நெஞ்சமும் வஞ்சமொன் றின்றி 
உய்த்தனன் தனக்கே திருவடிக் கடிமை 
உரைத்தக்கால் உவமனே ஒக்கும் 
பைத்தபாம் பார்த்தோர் கோவணத் தோடு 
பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர் 
பித்தரே யொத்தோர் நச்சில ராகில் 
இவரலா தில்லையோ பிரானார். 

7-14-7359:
அன்னையே என்னேன் அத்தனே என்னேன் 
அடிகளே அமையுமென் றிருந்தேன் 
என்னையும் ஒருவன் உளனென்று கருதி 
இறையிறை திருவருள் காட்டாய் 
அன்னமாம் பொய்கை சூழ்தரு பாச்சி 
லாச்சிரா மத்துறை அடிகள் 
பின்னையே அடியார்க் கருள்செய்வ தாகில் 
இவரலா தில்லையோ பிரானார். 

7-14-7360:
உற்றபோ தல்லால் உறுதியை உணரேன் 
உள்ளமே அமையுமென் றிருந்தேன் 
செற்றவர் புரமூன் றெரியெழச் செற்ற 
செஞ்சடை நஞ்சடை கண்டர் 
அற்றவர்க் கருள்செய் பாச்சிலாச் சிராமத் 
தடிகள்தா மியாதுசொன் னாலும் 
பெற்றபோ துகந்து பெறாவிடில் இகழில் 
இவரலா தில்லையோ பிரானார். 

7-14-7361:
நாச்சில பேசி நமர்பிறர் என்று 
நன்றுதீ தென்கிலர் மற்றோர் 
பூச்சிலை நெஞ்சே பொன்விளை கழனிப் 
புள்ளினஞ் சிலம்புமாம் பொய்கைப் 
பாச்சிலாச் சிராமத் தடிகளென் றிவர்தாம் 
பலரையும் ஆட்கொள்வர் பரிந்தோர் 
பேச்சிலர் ஒன்றைத் தரவில ராகில் 
இவரலா தில்லையோ பிரானார். 

7-14-7362:
வரிந்தவெஞ் சிலையால் அந்தரத் தெயிலை 
வாட்டிய வகையின ரேனும் 
புரிந்தஅந் நாளே புகழ்தக்க அடிமை 
போகுநாள் வீழுநா ளாகிப் 
பரிந்தவர்க் கருள்செய் பாச்சிலாச் சிராமத் 
தடிகள்தா மியாதுசொன் னாலும் 
பிரிந்திறைப் போதிற் பேர்வதே யாகில் 
இவரலா தில்லையோ பிரானார். 

7-14-7363:
செடித்தவஞ் செய்வார் சென்றுழிச் செல்லேன் 
தீவினை செற்றிடு மென்று 
அடித்தவம் அல்லால் ஆரையும் அறியேன் 
ஆவதும் அறிவரெம் மடிகள் 
படைத்தலைச் சூலம் பற்றிய கையர் 
பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர் 
பிடித்தவெண் ணீறே பூசுவ தானால் 
இவரலா தில்லையோ பிரானார். 

7-14-7364:
கையது கபாலங் காடுறை வாழ்க்கை 
கட்டங்கம் ஏந்திய கையர் 
மெய்யது புரிநுல் மிளிரும்புன் சடைமேல் 
வெண்டிங்கள் சூடிய விகிர்தர் 
பையர வல்குற் பாவைய ராடும் 
பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர் 
மெய்யரே ஒத்தோர் பொய்செய்வ தாகில் 
இவரலா தில்லையோ பிரானார். 

7-14-7365:
நிணம்படும் உடலை நிலைமையென் றோரேன் 
நெஞ்சமே தஞ்சமென் றிருந்தேன் 
கணம்படிந் தேத்திக் கங்குலும் பகலுங் 
கருத்தினாற் கைதொழு தெழுவேன் 
பணம்படும் அரவம் பற்றிய கையர் 
பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர் 
பிணம்படு காட்டில் ஆடுவ தாகில் 
இவரலா தில்லையோ பிரானார். 

7-14-7366:
குழைத்துவந் தோடிக் கூடுதி நெஞ்சே 
குற்றேவல் நாடொறுஞ் செய்வான் 
இழைத்தநாள் கடவார் அன்பில ரேனும் 
எம்பெரு மானென்றெப் போதும் 
அழைத்தவர்க் கருள்செய் பாச்சிலாச் சிராமத் 
தடிகள்தாம் யாதுசொன் னாலும் 
பிழைத்தது பொறுத்தொன் றீகில ராகில் 
இவரலா தில்லையோ பிரானார். 

7-14-7367:
துணிப்படும் உடையுஞ் சுண்ணவெண் ணீறுந் 
தோற்றமுஞ் சிந்தித்துக் காணில் 
மணிப்படு கண்டனை வாயினாற் கூறி 
மனத்தினாற் றொண்டனேன் நினைவேன் 
பணிப்படும் அரவம் பற்றிய கையர் 
பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர் 
பிணிப்பட ஆண்டு பணிப்பில ராகில் 
இவரலா தில்லையோ பிரானார். 

7-14-7368:
ஒருமையே அல்லேன் எழுமையும் அடியேன் 
அடியவர்க் கடியனும் ஆனேன் 
உரிமையால் உரியேன் உள்ளமும் உருகும் 
ஒண்மலர்ச் சேவடி காட்டாய் 
அருமையாம் புகழார்க் கருள்செயும் பாச்சி 
லாச்சிரா மத்தெம் மடிகள் 
பெருமைகள் பேசிச் சிறுமைகள் செய்யில் 
இவரலா தில்லையோ பிரானார். 

7-14-7369:
ஏசின அல்ல இகழ்ந்தன அல்ல 
எம்பெரு மானென்றெப் போதும் 
பாயின புகழான் பாச்சிலாச் சிராமத் 
தடிகளை அடிதொழப் பன்னாள் 
வாயினாற் கூறி மனத்தினால் நினைவான் 
வளவயல் நாவலா ரூரன் 
பேசின பேச்சைப் பொறுக்கில ராகில் 
இவரலா தில்லையோ பிரானார்.