HolyIndia.Org

திருப்பைஞ்ஞீலி ஆலய தேவாரம்

திருப்பைஞ்ஞீலி ஆலயம்
3-14-2943:
ஆரிடம் பாடிலர் அடிகள் காடலால் 
ஓரிடங் குறைவிலர் உடையர் கோவணம் 
நீரிடஞ் சடைவிடை ய[ர்தி நித்தலும் 
பாரிடம் பணிசெயும் பயில்பைஞ் ஞீலியே. 

3-14-2944:
மருவிலார் திரிபுரம் எரிய மால்வரை 
பருவிலாக் குனித்தபைஞ் ஞீலி மேவலான் 
உருவிலான் பெருமையை உளங்கொ ளாதவத் 
திருவிலார் அவர்களைத் தெருட்ட லாகுமே. 

3-14-2945:
அஞ்சுரும் பணிமலர் அமுதம் மாந்தித்தேன் 
பஞ்சுரம் பயிற்றுபைஞ் ஞீலி மேவலான் 
வெஞ்சுரந் தனிலுமை வெருவ வந்ததோர் 
குஞ்சரம் படவுரி போர்த்த கொள்கையே. 

3-14-2946:
கோடல்கள் புறவணி கொல்லை முல்லைமேல் 
பாடல்வண் டிசைமுரல் பயில்பைஞ் ஞீலியார் 
பேடலர் ஆணலர் பெண்ணும் அல்லதோர் 
ஆடலை யுகந்தஎம் அடிகள் அல்லரே. 

3-14-2947:
விழியிலா நகுதலை விளங்கி ளம்பிறை 
சுழியிலார் வருபுனற் சூழல் தாங்கினான் 
பழியிலார் பரவுபைஞ் ஞீலி பாடலான் 
கிழியிலார் கேண்மையைக் கெடுக்க லாகுமே. 

3-14-2948:
விடையுடைக் கொடிவல னேந்தி வெண்மழுப் 
படையுடைக் கடவுள்பைஞ் ஞீலி மேவலான் 
துடியிடைக் கலையல்கு லாளோர் பாகமாச் 
சடையிடைப் புனல்வைத்த சதுரன் அல்லனே. 

3-14-2949:
தூயவன் தூயவெண் ணீறு மேனிமேற் 
பாயவன் பாயபைஞ் ஞீலி கோயிலா 
மேயவன் வேய்புரை தோளி பாகமா 
ஏயவன் எனைச்செயுந் தன்மை யென்கொலோ. 

3-14-2950:
தொத்தின தோள்முடி யுடைய வன்றலை 
பத்தினை நெரித்தபைஞ் ஞீலி மேவலான் 
முத்தினை முறுவல்செய் தாளோர் பாகமாப் 
பொத்தினன் திருந்தடி பொருந்தி வாழ்மினே. 

3-14-2951:
நீருடைப் போதுறை வானும் மாலுமாய்ச் 
சீருடைக் கழலடி சென்னி காண்கிலர் 
பாருடைக் கடவுள்பைஞ் ஞீலி மேவிய 
தாருடைக் கொன்றையந் தலைவர் தன்மையே. 

3-14-2952:
பீலியார் பெருமையும் பிடகர் நுன்மையுஞ் 
சாலியா தவர்களைச் சாதி யாததோர் 
கோலியா வருவரை கூட்டி யெய்தபைஞ் 
ஞீலியான் கழலடி நினைந்து வாழ்மினே. 

3-14-2953:
கண்புனல் விளைவயற் காழிக் கற்பகம் 
நண்புணர் அருமறை ஞான சம்பந்தன் 
பண்பினர் பரவுபைஞ் ஞீலி பாடுவார் 
உண்பின வுலகினி லோங்கி வாழ்வரே. 

5-41-5635:
உடையர் கோவண மொன்றுங் குறைவிலர்
படைகொள் பாரிடஞ் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியார்
சடையிற் கங்கை தரித்த சதுரரை
அடைய வல்லவர்க் கில்லை அவலமே. 

5-41-5636:
மத்த மாமலர் சூடிய மைந்தனார்
சித்த ராய்த்திரி வார்வினை தீர்ப்பரால்
பத்தர் தாந்தொழு தேத்துபைஞ் ஞீலியெம்
அத்த னைத்தொழ வல்லவர் நல்லரே. 

5-41-5637:
விழுது சூலத்தன் வெண்மழு வாட்படைக்
கழுது துஞ்சிருட் காட்டகத் தாடலான்
பழுதொன் றின்றிப்பைஞ் ஞீலிப் பரமனைத்
தொழுது செல்பவர் தம்வினை தூளியே. 

5-41-5638:
ஒன்றி மாலும் பிரமனுந் தம்மிலே
நின்ற சூழ லறிவரி யானிடஞ்
சென்று பாரிட மேத்துபைஞ் ஞீலியுள்
என்றும் மேவி யிருந்த அடிகளே. 

5-41-5639:
வேழத் தின்னுரி போர்த்த விகிர்தனார்
தாழச் செஞ்சடை மேற்பிறை வைத்தவர்
தாழைத் தண்பொழில் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியார்
யாழின் பாட்டை யுகந்த அடிகளே. 

5-41-5640:
குண்டு பட்டுக் குறியறி யாச்சமண்
மிண்ட ரோடு படுத்துய்யப் போந்துநான்
கண்டங் கார்வயல் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியெம்
அண்ட வாணன் அடியடைந் துய்ந்தனே. 

5-41-5641:
வரிப்பை யாடர வாட்டி மதகரி
உரிப்பை மூடிய வுத்தம னாருறை
திருப்பைஞ் ஞீலி திசைதொழு வார்கள்போய்
இருப்பர் வானவ ரோடினி தாகவே. 

5-41-5642:
கோடல் கோங்கம் புறவணி முல்லைமேல்
பாடல் வண்டிசை கேட்கும்பைஞ் ஞீலியார்
பேடு மாணும் பிறரறி யாததோர்
ஆடு நாகம் அசைத்த அடிகளே. 

5-41-5643:
காரு லாமலர்க் கொன்றையந் தாரினான்
வாரு லாமுலை மங்கையோர் பங்கினன்
தேரு லாம்பொழில் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியெம்
ஆர்கி லாவமு தையடைந் துய்ம்மினே. 

5-41-5644:
தருக்கிச் சென்று தடவரை பற்றலும்
நெருக்கி ய[ன்ற நினைந்து சிவனையே
அரக்கன் பாட அருளுமெம் மானிடம்
இருக்கை ஞீலியென் பார்க்கிட ரில்லையே. 

7-36-7585:
காருலாவிய நஞ்சையுண்டிருள் 
கண்டவெண்டலை யோடுகொண் 
^ரெலாந்திரிந் தென்செய்வீர்பலி 
ஓரிடத்திலே கொள்ளும்நீர் 
பாரெலாம்பணிந் தும்மையேபர 
விப்பணியும்பைஞ் ஞீலியீர் 
ஆரமாவது நாகமோசொல்லும் 
ஆரணீய விடங்கரே. 

7-36-7586:
சிலைத்துநோக்கும்வெள் ளேறுசெந்தழல் 
வாயபாம்பது மூசெனும் 
பலிக்குநீர்வரும் போதுநுங்கையிற் 
பாம்புவேண்டா பிரானிரே 
மலைத்தசந்தொடு வேங்கைகோங்கமும் 
மன்னுகாரகில் சண்பகம் 
அலைக்கும்பைம்புனல் சூழ்பைஞ்ஞீலியில் 
ஆரணீய விடங்கரே. 

7-36-7587:
தூயவர்கண்ணும் வாயும்மேனியுந் 
துன்னஆடை சுடலையிற் 
பேயொடாடலைத் தவிரும்நீரொரு 
பித்தரோவெம் பிரானிரே 
பாயும்நீர்க்கிடங் கார்கமலமும் 
பைந்தண்மாதவி புன்னையும் 
ஆயபைம்பொழில் சூழ்பைஞ்ஞீலியில் 
ஆரணீய விடங்கரே. 

7-36-7588:
செந்தமிழ்த்திறம் வல்லிரோசெங்கண் 
அரவமுன்கையில் ஆடவே 
வந்துநிற்குமி தென்கொலோபலி 
மாற்றமாட்டோ ம் இடகிலோம் 
பைந்தண்மாமலர் உந்துசோலைகள் 
கந்தம்நாறும்பைஞ் ஞீலியீர் 
அந்திவானமும் மேனியோசொல்லும் 
ஆரணீய விடங்கரே. 

7-36-7589:
நீறுநுந்திரு மேனிநித்திலம் 
நீணெடுங்கண்ணி னாளொடுங் 
கூறராய்வந்து நிற்றிராற்கொணர்ந் 
திடுகிலோம்பலி நடமினோ 
பாறுவெண்டலை கையிலேந்திபைஞ் 
ஞீலியேனென்றீர் அடிகள்நீர் 
ஆறுதாங்கிய சடையரோசொல்லும் 
ஆரணீய விடங்கரே. 

7-36-7590:
குரவம்நாறிய குழலினார்வளை 
கொள்வதேதொழி லாகிநீர் 
இரவும்இம்மனை அறிதிரேயிங்கே 
நடந்துபோகவும் வல்லிரே 
பரவிநாடொறும் பாடுவார்வினை 
பற்றறுக்கும்பைஞ் ஞீலியீர் 
அரவம்ஆட்டவும் வல்லிரோசொல்லும் 
ஆரணீய விடங்கரே. 

7-36-7591:
ஏடுலாமலர்க் கொன்றைசூடுதிர் 
என்பெலாமணிந் தென்செய்வீர் 
காடுநும்பதி ஓடுகையது 
காதல்செய்பவர் பெறுவதென் 
பாடல்வண்டிசை யாலுஞ்சோலைப்பைஞ் 
ஞீலியேனென்று நிற்றிரால் 
ஆடல்பாடலும் வல்லிரோசொல்லும் 
ஆரணீய விடங்கரே. 

7-36-7592:
மத்தமாமலர் கொன்றைவன்னியுங் 
கங்கையாளொடு திங்களும் 
மொய்த்தவெண்டலை கொக்கிறகொடு 
வெள்ளெருக்கமுஞ் சடையதாம் 
பத்தர்சித்தர்கள் பாடியாடும்பைஞ் 
ஞீலியேன்என்று நிற்றிரால் 
அத்தியீருரி போர்த்திரோசொல்லும் 
ஆரணீய விடங்கரே. 

7-36-7593:
தக்கைதண்ணுமை தாளம்வீணை 
தகுணிச்சங்கிணை சல்லரி 
கொக்கரைகுட முழவினோடிசை 
கூடிப்பாடிநின் றாடுவீர் 
பக்கமேகுயில் பாடுஞ்சோலைப்பைஞ் 
ஞீலியேனென நிற்றிரால் 
அக்கும்ஆமையும் பூண்டிரோசொல்லும் 
ஆரணீய விடங்கரே. 

7-36-7594:
கையோர்பாம்பரை யார்த்தோர்பாம்பு 
கழுத்தோர்பாம்பவை பின்புதாழ் 
மெய்யெலாம்பொடிக் கொண்டுபூசுதிர் 
வேதமோதுதிர் கீதமும் 
பையவேவிடங் காகநின்றுபைஞ் 
ஞீலியேனென்றீர் அடிகள்நீர் 
ஐயம்ஏற்குமி தென்கொலோசொல்லும் 
ஆரணீய விடங்கரே. 

7-36-7595:
அன்னஞ்சேர்வயல் சூழ்பைஞ்ஞீலியில் 
ஆரணீய விடங்கரை 
மின்னும்நுண்ணிடை மங்கைமார்பலர் 
வேண்டிக்காதல் மொழிந்தசொல் 
மன்னுதொல்புகழ் நாவலூரன்வன் 
றொண்டன்வாய்மொழி பாடல்பத் 
துன்னிஇன்னிசை பாடுவார்உமை 
கேள்வன்சேவடி சேர்வரே.