HolyIndia.Org

திருக்கானூர் ஆலய தேவாரம்

திருக்கானூர் ஆலயம்
1-33-349:
கணைநீடெரி மாலர வம்வரை வில்லா 
இணையாஎயில் மூன்றும் எரித்த இறைவர் 
பிணைமாமயி லுங்குயில் சேர்மட அன்னம் 
அணையும்பொழி லன்பி லாலந் துறையாரே. 

1-33-350:
சடையார்சது ரன்முதி ராமதி சூடி 
விடையார்கொடி யொன்றுடை யெந்தை விமலன் 
கிடையாரொலி ஓத்தர வத்திசை கிள்ளை 
அடையார்பொழில் அன்பி லாலந்துறை யாரே. 

1-33-351:
ஊரும்மர வஞ்சடை மேலுற வைத்துப் 
பாரும்பலி கொண்டொலி பாடும் பரமர் 
நீருண்கய லும்வயல் வாளை வராலோ 
டாரும்புனல் அன்பி லாலந்துறை யாரே. 

1-33-352:
பிறையும்மர வும்முற வைத்த முடிமேல் 
நறையுண்டெழு வன்னியு மன்னு சடையார் 
மறையும்பல வேதிய ரோத ஒலிசென் 
றறையும்புனல் அன்பி லாலந்துறை யாரே. 

1-33-353:
நீடும்புனற் கங்கையுந் தங்க முடிமேல் 
கூடும்மலை யாளொரு பாகம் அமர்ந்தார் 
மாடும்முழ வம்மதி ரம்மட மாதர் 
ஆடும்பதி அன்பி லாலந்துறை யாரே. 

1-33-354:
நீறார்திரு மேனிய ரூனமி லார்பால் 
ஊறார்சுவை யாகிய உம்பர் பெருமான் 
வேறாரகி லும்மிகு சந்தனம் உந்தி 
ஆறார்வயல் அன்பி லாலந்துறை யாரே. 

1-33-355:
செடியார்தலை யிற்பலி கொண்டினி துண்ட 
படியார்பர மன்பர மேட்டிதன் சீரைக் 
கடியார்மல ரும்புனல் தூவிநின் றேத்தும் 
அடியார்தொழும் அன்பி லாலந்துறை யாரே. 

1-33-356:
விடத்தார் திகழும்மிட றன்நட மாடி 
படத்தாரர வம்விர வுஞ்சடை ஆதி 
கொடித்தேரிலங் கைக்குலக் கோன்வரை யார 
அடர்த்தாரருள் அன்பி லாலந்துறை யாரே. 

1-33-357:
வணங்கிம்மலர் மேலய னும்நெடு மாலும் 
பிணங்கியறி கின்றிலர் மற்றும் பெருமை 
சுணங்குமுகத் தம்முலை யாளொரு பாகம் 
அணங்குந்திக ழன்பி லாலந்துறை யாரே. 

1-33-358:
தறியார்துகில் போர்த்துழல் வார்சமண் கையர் 
நெறியாஉண ராநிலை கேடினர் நித்தல் 
வெறியார்மலர் கொண்டடி வீழு மவரை 
அறிவாரவர் அன்பி லாலந்துறை யாரே. 

1-33-359:
அரவார்புனல் அன்பி லாலந்துறை தன்மேல் 
கரவாதவர் காழியுள் ஞானசம் பந்தன் 
பரவார்தமிழ் பத்திசை பாடவல் லார்போய் 
விரவாகுவர் வானிடை வீடெளி தாமே. 

5-80-6023:
வானஞ் சேர்மதி சூடிய மைந்தனை 
நீநெஞ் சேகெடு வாய்நினை கிற்கிலை 
ஆனஞ் சாடியை அன்பிலா லந்துறைக் 
கோனெஞ் செல்வனைக் கூறிடக் கிற்றியே. 

5-80-6024:
கார ணத்தர் கருத்தர் கபாலியார் 
வார ணத்துரி போர்த்த மணாளனார் 
ஆர ணப்பொருள் அன்பிலா லந்துறை 
நார ணற்கரி யானொரு நம்பியே. 

5-80-6025:
அன்பினா னஞ்ச மைந்துட னாடிய 
என்பின் ஆனை யுரித்துக் களைந்தவன் 
அன்பி லானையம் மானையள் @றிய 
அன்பி னால்நினைந் தாரறிந் தார்களே. 

5-80-6026:
சங்கை யுள்ளதுஞ் சாவது மெய்யுமை 
பங்க னாரடி பாவியே னானுய 
அங்க ணனெந்தை அன்பிலா லந்துறைச் 
செங்க ணாரடிச் சேரவும் வல்லனே. 

5-80-6027:
கொக்கி றகர் குளிர்மதிச் சென்னியர் 
மிக்க ரக்கர் புரமெரி செய்தவர் 
அக்க ரையினர் அன்பிலா லந்துறை 
நக்கு ருவரும் நம்மை யறிவரே. 

5-80-6028:
வெள்ள முள்ள விரிசடை நந்தியைக் 
கள்ள முள்ள மனத்தவர் காண்கிலார் 
அள்ள லார்வயல் அன்பிலா லந்துறை 
உள்ள வாறறி யார்சிலர் ஊமரே. 

5-80-6029:
பிறவி மாயப் பிணக்கில் அழுந்தினும் 
உறவெ லாஞ்சிந்தித் துன்னி உகவாதே 
அறவன் எம்பிரான் அன்பிலா லந்துறை 
மறவா தேதொழு தேத்தி வணங்குமே. 

5-80-6030:
நுணங்கு நுலயன் மாலும் இருவரும் 
பிணங்கி யெங்குந் திரிந்தெய்த்துங் காண்கிலா 
அணங்கன் எம்பிரான் அன்பிலா லந்துறை 
வணங்கும் நும்வினை மாய்ந்தறும் வண்ணமே. 

5-80-6031:
பொய்யெ லாமுரைக் குஞ்சமண் சாக்கியக் 
கையன் மாருரை கேளா தெழுமினோ 
ஐயன் எம்பிரான் அன்பிலா லந்துறை 
மெய்யன் சேவடி யேத்துவார் மெய்யரே. 

5-80-6032:
இலங்கை வேந்தன் இருபது தோளிற்று 
மலங்க மாமலை மேல்விரல் வைத்தவன் 
அலங்கல் எம்பிரான் அன்பிலா லந்துறை 
வலங்கொள் வாரைவா னோர்வலங் கொள்வரே.