HolyIndia.Org

திருப்பெரும்புலியூர் ஆலய தேவாரம்

திருப்பெரும்புலியூர் ஆலயம்
2-9-1558:
களையும் வல்வினை யஞ்சல்நெஞ் சேகரு தார்புரம்
உளையும் பூசல்செய் தானுயர் மால்வரை நல்விலா
வளைய வெஞ்சரம் வாங்கியெய் தான்மதுத் தும்பிவண்
டளையுங் கொன்றையந் தார்மழ பாடியுள் அண்ணலே. 

2-9-1559:
காச்சி லாதபொன் நோக்குங் கனவயி ரத்திரள்
ஆச்சி லாதப ளிங்கினன் அஞ்சுமுன் ஆடினான்
பேச்சி னாலுமக் காவதென் பேதைகாள் பேணுமின்
வாச்ச மாளிகை சூழ்மழ பாடியை வாழ்த்துமே. 

2-9-1560:
உரங்கெ டுப்பவன் உம்பர்க ளாயவர் தங்களைப்
பரங்கெ டுப்பவன் நஞ்சையுண் டுபக லோன்றனை
முரண்கெ டுப்பவன் முப்புரந் தீயெழச் செற்றுமுன்
வரங்கொ டுப்பவன் மாமழ பாடியுள் வள்ளலே. 

2-9-1561:
பள்ள மார்சடை யிற்புடை யேயடை யப்புனல்
வெள்ளம் ஆதரித் தான்விடை யேறிய வேதியன்
வள்ளல் மாமழ பாடியுள் மேய மருந்தினை
உள்ளம் ஆதரி மின்வினை யாயின ஓயவே. 

2-9-1562:
தேனு லாமலர் கொண்டுமெய்த் தேவர்கள் சித்தர்கள்
பால்நெய் அஞ்சுடன் ஆட்டமுன் ஆடிய பால்வணன்
வான நாடர்கள் கைதொழு மாமழ பாடியெங்
கோனை நாடொறுங் கும்பிட வேகுறி கூடுமே. 

2-9-1563:
தெரிந்த வன்புரம் மூன்றுடன் மாட்டிய சேவகன்
பரிந்து கைதொழு வாரவர் தம்மனம் பாவினான்
வரிந்த வெஞ்சிலை யொன்றுடை யான்மழ பாடியைப்
புரிந்து கைதொழு மின்வினை யாயின போகுமே. 

2-9-1564:
சந்த வார்குழ லாளுமை தன்னொரு கூறுடை
எந்தை யான்இமை யாதமுக் கண்ணினன் எம்பிரான்
மைந்தன் வார்பொழில் சூழ்மழ பாடிம ருந்தினைச்
சிந்தி யாவெழு வார்வினை யாயின தேயுமே. 

2-9-1565:
இரக்க மொன்றுமி லான்இறை யான்திரு மாமலை
உரக்கை யாலெடுத் தான்றன தொண்முடி பத்திற
விரற்ற லைந்நிறு வியுமை யாளொடு மேயவன்
வரத்தை யேகொடுக் கும்மழ பாடியுள் வள்ளலே. 

2-9-1566:
ஆலம் உண்டமு தம்மம ரர்க்கருள் அண்ணலார்
காலன் ஆருயிர் வீட்டிய மாமணி கண்டனார்
சால நல்லடி யார்தவத் தார்களுஞ் சார்விடம்
மால யன்வணங் கும்மழ பாடியெம் மைந்தனே. 

2-9-1567:
கலியின் வல்லம ணுங்கருஞ் சாக்கியப் பேய்களும்
நலியும் நாள்கெடுத் தாண்டஎன் நாதனார் வாழ்பதி
பலியும் பாட்டொடு பண்முழ வும்பல வோசையும்
மலியும் மாமழ பாடியை வாழ்த்தி வணங்குமே. 

2-9-1568:
மலியு மாளிகை சூழ் மழபாடியுள் வள்ளலைக்
கலிசெய் மாமதில் சூழ்கடற் காழிக் கவுணியன்
ஒலிசெய் பாடல்கள் பத்திவை வல்லார்.......உலகத்திலே. 

3-28-3096:
காலையார் வண்டினங் கிண்டிய காருறுஞ் 
சோலையார் பைங்கிளி சொற்பொருள் பயிலவே 
வேலையார் விடமணி வேதியன் விரும்பிடம் 
மாலையார் மதிதவழ் மாமழ பாடியே. 

3-28-3097:
கறையணி மிடறுடைக் கண்ணுதல் நண்ணிய 
பிறையணி செஞ்சடைப் பிஞ்ஞகன் பேணுமூர் 
துறையணி குருகினந் தூமலர் துதையவே 
மறையணி நாவினான் மாமழ பாடியே. 

3-28-3098:
அந்தணர் வேள்வியும் அருமறைத் துழனியுஞ் 
செந்தமிழ்க் கீதமுஞ் சீரினால் வளர்தரப் 
பந்தணை மெல்விர லாளொடும் பயில்விடம் 
மந்தம்வந் துலவுசீர் மாமழ பாடியே. 

3-28-3099:
அத்தியின் உரிதனை யழகுறப் போர்த்தவன் 
முத்தியாய் மூவரின் முதல்வனாய் நின்றவன் 
பத்தியாற் பாடிடப் பரிந்தவர்க் கருள்செயும் 
அத்தனார் உறைவிடம் அணிமழ பாடியே. 

3-28-3100:
கங்கையார் சடையிடைக் கதிர்மதி யணிந்தவன் 
வெங்கண்வா ளரவுடை வேதியன் தீதிலாச் 
செங்கயற் கண்ணுமை யாளொடுஞ் சேர்விடம் 
மங்கைமார் நடம்பயில் மாமழ பாடியே. 

3-28-3101:
பாலனா ராருயிர் பாங்கினால் உணவருங் 
காலனார் உயிர்செகக் காலினாற் சாடினான் 
சேலினார் கண்ணினாள் தன்னொடுஞ் சேர்விடம் 
மாலினார் வழிபடு மாமழ பாடியே. 

3-28-3102:
விண்ணிலார் இமையவர் மெய்ம்மகிழ்ந் தேத்தவே 
எண்ணிலார் முப்புரம் எரியுண நகைசெய்தார் 
கண்ணினாற் காமனைக் கனலெழக் காய்ந்தஎம் 
அண்ணலார் உறைவிடம் அணிமழ பாடியே. 

3-28-3103:
கரத்தினாற் கயிலையை எடுத்தகார் அரக்கன 
சிரத்தினை ய[ன்றலுஞ் சிவனடி சரண்எனா 
இரத்தினாற் கைந்நரம் பெடுத்திசை பாடலும் 
வரத்தினான் மருவிடம் மாமழ பாடியே. 

3-28-3104:
ஏடுலா மலர்மிசை அயனெழில் மாலுமாய் 
நாடினார்க் கரியசீர் நாதனார் உறைவிடம் 
பாடெலாம் பெண்ணையின் பழம்விழப் பைம்பொழில் 
மாடெலாம் மல்குசீர் மாமழ பாடியே. 

3-28-3105:
உறிபிடித் தூத்தைவாய்ச் சமணொடு சாக்கியர் 
நெறிபிடித் தறிவிலா நீசர்சொற் கொள்ளன்மின் 
பொறிபிடித் தரவினம் பூணெனக் கொண்டுமான் 
மறிபிடித் தானிடம் மாமழ பாடியே. 

3-28-3106:
ஞாலத்தார் ஆதிரை நாளினான் நாடொறுஞ் 
சீலத்தான் மேவிய திருமழ பாடியை 
ஞாலத்தான் மிக்கசீர் ஞானசம் பந்தன்சொல் 
கோலத்தாற் பாடுவார் குற்றமற் றார்களே. 

3-48-3309:
அங்கை யாரழ லன்னழ கார்சடைக் 
கங்கை யான்கட வுள்ளிட மேவிய 
மங்கை யானுறை யும்மழ பாடியைத் 
தங்கை யாற்றொழு வார்தக வாளரே. 

3-48-3310:
விதியு மாம்விளை வாமொளி யார்ந்ததோர் 
கதியு மாங்கசி வாம்வசி யாற்றமா 
மதியு மாம்வலி யாம்மழ பாடியுள் 
நதியந் தோய்சடை நாதன்நற் பாதமே. 

3-48-3311:
முழவி னான்முது காடுறை பேய்க்கணக் 
குழுவி னான்குல வுங்கையி லேந்திய 
மழுவி னானுறை யும்மழ பாடியைத் 
தொழுமின் நுந்துய ரானவை தீரவே. 

3-48-3312:
கலையி னான்மறை யான்கதி யாகிய 
மலையி னான்மரு வார்புர மூன்றெய்த 
சிலையி னான்சேர் திருமழ பாடியைத் 
தலையி னால்வணங் கத்தவ மாகுமே. 

3-48-3313:
நல்வி னைப்பயன் நான்மறை யின்பொருள் 
கல்வி யாயக ருத்தன் உருத்திரன் 
செல்வன் மேய திருமழ பாடியைப் 
புல்கி யேத்தும் அதுபுக ழாகுமே. 

3-48-3314:
நீடி னாருல குக்குயி ராய்நின்றான் 
ஆடி னானெரி கானிடை மாநடம் 
பாடி னாரிசை மாமழ பாடியை 
நாடி னார்க்கில்லை நல்குர வானவே. 

3-48-3315:
மின்னி னாரிடை யாளொரு பாகமாய் 
மன்னி னானுறை மாமழ பாடியைப் 
பன்னி னாரிசை யால்வழி பாடுசெய் 
துன்னி னார்வினை யாயின வோயுமே. 

3-48-3316:
தென்னி லங்கையர் மன்னன் செழுவரை 
தன்னி லங்க அடர்த்தருள் செய்தவன் 
மன்னி லங்கிய மாமழ பாடியை 
உன்னி லங்க வுறுபிணி யில்லையே. 

3-48-3317:
திருவின் நாயக னுஞ்செழுந் தாமரை 
மருவி னானுந் தொழத்தழல் மாண்பமர் 
உருவி னானுறை யும்மழ பாடியைப் 
பரவி னார்வினைப் பற்றறுப் பார்களே. 

3-48-3318:
நலியும் நன்றறி யாச்சமண் சாக்கியர் 
வலிய சொல்லினும் மாமழ பாடியுள் 
ஒலிசெய் வார்கழ லான்திறம் உள்கவே 
மெலியும் நம்முடன் மேல்வினை யானவே. 

3-48-3319:
மந்தம் உந்து பொழில்மழ பாடியுள் 
எந்தை சந்தம் இனிதுகந் தேத்துவான் 
கந்த மார்கடற் காழியுள் ஞானசம் 
பந்தன் மாலைவல் லார்க்கில்லை பாவமே. 

6-39-6634:
நீறேறு திருமேனி யுடையான் கண்டாய்
நெற்றிமேல் ஒற்றைக்கண் நிறைந்தான் கண்டாய்
கூறாக உமைபாகங் கொண்டான் கண்டாய்
கொடியவிட முண்டிருண்ட கண்டன் கண்டாய்
ஏறேறி யெங்குந் திரிவான் கண்டாய்
ஏழுலகும் ஏழ்மலையு மானான் கண்டாய்
மாறானார் தம்மரண மட்டான் கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே. 

6-39-6635:
கொக்கிறகு சென்னி யுடையான் கண்டாய்
கொல்லை விடையேறுங் கூத்தன் கண்டாய்
அக்கரைமே லாட லுடையான் கண்டாய்
அனலங்கை யேந்திய ஆதி கண்டாய்
அக்கோ டரவ மணிந்தான் கண்டாய்
அடியார்கட் காரமுத மானான் கண்டாய்
மற்றிருந்த கங்கைச் சடையான் கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே. 

6-39-6636:
நெற்றித் தனிக்கண் ணுடையான் கண்டாய்
நேரிழையோர் பாகமாய் நின்றான் கண்டாய்
பற்றிப்பாம் பாட்டும் படிறன் கண்டாய்
பல்லூர் பலிதேர் பரமன் கண்டாய்
செற்றார் புரமூன்றுஞ் செற்றான் கண்டாய்
செழுமா மதிசென்னி வைத்தான் கண்டாய்
மற்றொரு குற்ற மிலாதான் கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே. 

6-39-6637:
அலையார்ந்த புனற்கங்கைச் சடையான் கண்டாய்
அண்டத்துக் கப்பாலாய் நின்றான் கண்டாய்
கொலையான கூற்றங் குமைத்தான் கண்டாய்
கொல்வேங்கைத் தோலொன் றுடுத்தான் கண்டாய்
சிலையாற் றிரிபுரங்கள் செற்றான் கண்டாய்
செழுமா மதிசென்னி வைத்தான் கண்டாய்
மலையார் மடந்தை மணாளன் கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே. 

6-39-6638:
உலந்தார்தம் அங்க மணிந்தான் கண்டாய்
உவகையோ டின்னருள்கள் செய்தான் கண்டாய்
நலந்திகழுங் கொன்றைச் சடையான் கண்டாய்
நால்வேத மாறங்க மானான் கண்டாய்
உலந்தார் தலைகலனாக் கொண்டான் கண்டாய்
உம்பரார் தங்கள் பெருமான் கண்டாய்
மலர்ந்தார் திருவடியென் தலைமேல் வைத்த 
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே. 

6-39-6639:
தாமரையான் தன்றலையைச் சாய்த்தான் கண்டாய்
தகவுடையார் நெஞ்சிருக்கை கொண்டான் கண்டாய்
பூமலரா னேத்தும் புனிதன் கண்டாய்
புணர்ச்சிப் பொருளாகி நின்றான் கண்டாய்
ஏமருவு வெஞ்சிலையொன் றேந்தி கண்டாய்
இருளார்ந்த கண்டத் திறைவன் கண்டாய்
மாமருவுங் கலைகையி லேந்தி கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே. 

6-39-6640:
நீராகி நெடுவரைக ளானான் கண்டாய்
நிழலாகி நீள்விசும்பு மானான் கண்டாய்
பாராகிப் பௌவமே ழானான் கண்டாய்
பகலாகி வானாகி நின்றான் கண்டாய்
ஆரேனுந் தன்னடியார்க் கன்பன் கண்டாய்
அணுவாகி ஆதியாய் நின்றான் கண்டாய்
வாரார்ந்த வனமுலையாள் பங்கன் கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே. 

6-39-6641:
பொன்னியலுந் திருமேனி யுடையான் கண்டாய்
பூங்கொன்றைத் தாரொன் றணிந்தான் கண்டாய்
மின்னியலும் வார்சடையெம் பெருமான் கண்டாய்
வேழத்தி னுரிவிரும்பிப் போர்த்தான் கண்டாய்
தன்னியல்பார் மற்றொருவ ரில்லான் கண்டாய்
தாங்கரிய சிவந்தானாய் நின்றான் கண்டாய்
மன்னிய மங்கையோர் கூறன் கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே. 

6-39-6642:
ஆலால முண்டுகந்த ஆதி கண்டாய்
அடையலர்தம் புரமூன்று மெய்தான் கண்டாய்
காலாலக் காலனையுங் காய்ந்தான் கண்டாய்
கண்ணப்பர்க் கருள்செய்த காளை கண்டாய்
பாலாரும் மொழிமடவாள் பாகன் கண்டாய்
பசுவேறிப் பலிதிரியும் பண்பன் கண்டாய்
மாலாலு மறிவரிய மைந்தன் கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே. 

6-39-6643:
ஒருசுடரா யுலகேழு மானான் கண்டாய்
ஓங்காரத் துட்பொருளாய் நின்றான் கண்டாய்
விரிசுடராய் விளங்கொளியாய் நின்றான் கண்டாய்
விழவொலியும் வேள்வொலியு மானான் கண்டாய்
இருசுடர் மீதோடா இலங்கைக் கோனை 
ஈடழிய இருபதுதோ ளிறுத்தான் கண்டாய்
மருசுடரின் மாணிக்கக் குன்று கண்டாய்
மழபாடி மன்னும் மணாளன் றானே. 

6-40-6644:
அலையடுத்த பெருங்கடல்நஞ் சமுதா வுண்டு
அமரர்கள்தந் தலைகாத்த ஐயர் செம்பொற்
சிலையெடுத்து மாநாக நெருப்புக் கோத்துத் 
திரிபுரங்கள் தீயிட்ட செல்வர் போலும்
நிலையடுத்த பசும்பொன்னால் முத்தால் நீண்ட 
நிரைவயிரப் பலகையாற் குவையார்த் துற்ற
மலையடுத்த மழபாடி வயிரத் தூணே
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே. 

6-40-6645:
அறைகலந்த குழல்மொந்தை வீணை யாழும்
அந்தரத்திற் கந்தருவர் அமர ரேத்த
மறைகலந்த மந்திரமும் நீருங் கொண்டு 
வழிபட்டார் வானாளக் கொடுத்தி யன்றே
கறைகலந்த பொழிற்கச்சிக் கம்ப மேயக் 
கனவயிரத் திரள்தூணே கலிசூழ் மாடம்
மறைகலந்த மழபாடி வயிரத் தூணே
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே. 

6-40-6646:
உரங்கொடுக்கு மிருண்மெய்யர் மூர்க்கர் பொல்லா 
ஊத்தைவாய்ச் சமணர்தமை யுறவாக் கொண்ட
பரங்கெடுத்திங் கடியேனை ஆண்டு கொண்ட 
பவளத்தின் திரள்தூணே பசும்பொன் முத்தே
புரங்கெடுத்துப் பொல்லாத காம னாகம் 
பொடியாக விழித்தருளிப் புவியோர்க் கென்றும்
வரங்கொடுக்கும் மழபாடி வயிரத் தூணே
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே. 

6-40-6647:
ஊனிகந்தூ ணுறிகையர் குண்டர் பொல்லா 
ஊத்தைவாய்ச் சமணருற வாகக் கொண்டு
ஞானகஞ்சேர்ந் துள்ளவயி ரத்தை நண்ணா 
நாயேனைப் பொருளாக ஆண்டு கொண்ட
மீனகஞ்சேர் வெள்ளநீர் விதியாற் சூடும் 
வேந்தனே விண்ணவர்தம் பெருமான் மேக
வானகஞ்சேர் மழபாடி வயிரத் தூணே
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே. 

6-40-6648:
சிரமேற்ற நான்முகன்றன் றலையும் மற்றைத் 
திருமால்தன் செழுந்தலையும் பொன்றச் சிந்தி
உரமேற்ற இரவிபல் தகர்த்துச் சோமன் 
ஒளிர்கலைகள் படவுழக்கி உயிரை நல்கி
நரையேற்ற விடையேறி நாகம் பூண்ட 
நம்பியையே மறைநான்கும் ஓல மிட்டு
வரமேற்கும் மழபாடி வயிரத் தூணே
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே. 

6-40-6649:
சினந்திருத்துஞ் சிறுப்பெரியார் குண்டர் தங்கள் 
செதுமதியார் தீவினைக்கே விழுந்தேன் தேடிப்
புனந்திருத்தும் பொல்லாத பிண்டி பேணும் 
பொறியிலியேன் றனைப்பொருளா வாண்டு கொண்டு
தனந்திருத்து மவர்திறத்தை யொழியப் பாற்றித்
தயாமூல தன்மவழி யெனக்கு நல்கி
மனந்திருத்தும் மழபாடி வயிரத் தூணே
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே. 

6-40-6650:
சுழித்துணையாம் பிறவிவழித் துக்கம் நீக்குஞ் 
சுருள்சடையெம் பெருமானே தூய தெண்ணீர்
இழிப்பரிய பசுபாசப் பிறப்பை நீக்கும் 
என்றுணையே என்னுடைய பெம்மான் தம்மான்
பழிப்பரிய திருமாலும் அயனுங் காணாப் 
பரிதியே சுருதிமுடிக் கணியாய் வாய்த்த
வழித்துணையாம் மழபாடி வயிரத் தூணே
என்றென்றே நானரற்றி நைகின் றேனே. 

7-24-7463:
பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரைக்கசைத்து 
மின்னார் செஞ்சடைமேல் மிளிர்கொன்றை யணிந்தவனே 
மன்னே மாமணியே மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
அன்னே உன்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே. 

7-24-7464:
கீளார் கோவணமுந் திருநீறுமெய் பூசியுன்றன் 
தாளே வந்தடைந்தேன் தலைவாயெனை ஏன்றுகொள்நீ 
வாளார் கண்ணிபங்கா மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
கேளா நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே. 

7-24-7465:
எம்மான் எம்மனையென் றெனக்கெட்டனைச் சார்வாகார் 
இம்மா யப்பிறவி பிறந்தேயிறந் தெய்த்தொழிந்தேன் 
மைம்மாம் பூம்பொழில்சூழ் மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
அம்மான் நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே. 

7-24-7466:
பண்டே நின்னடியேன் அடியாரடி யார்கட்கெல்லாந் 
தொண்டே பூண்டொழிந்தேன் தொடராமைத் துரிசறுத்தேன் 
வண்டார் பூம்பொழில்சூழ் மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
அண்டா நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே. 

7-24-7467:
கண்ணாய் ஏழுலகுங் கருத்தாய அருத்தமுமாய்ப் 
பண்ணார் இன்றமிழாய்ப் பரமாய பரஞ்சுடரே 
மண்ணார் பூம்பொழில்சூழ் மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
அண்ணா நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே. 

7-24-7468:
நாளார் வந்தணுகி நலியாமுனம் நின்றனக்கே 
ஆளா வந்தடைந்தேன் அடியேனையும் ஏன்றுகொள்நீ 
மாளா நாளருளும் மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
ஆளா நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே. 

7-24-7469:
சந்தா ருங்குழையாய் சடைமேற்பிறை தாங்கிநல்ல 
வெந்தார் வெண்பொடியாய் விடையேறிய வித்தகனே 
மைந்தார் சோலைகள்சூழ் மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
எந்தாய் நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே. 

7-24-7470:
வெய்ய விரிசுடரோன் மிகுதேவர் கணங்களெல்லாஞ் 
செய்ய மலர்களிட மிகுசெம்மையுள் நின்றவனே 
மையார் பூம்பொழில்சூழ் மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
ஐயா நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே. 

7-24-7471:
நெறியே நின்மலனே நெடுமாலயன் போற்றிசெய்யுங் 
குறியே நீர்மையனே கொடியேரிடை யாள்தலைவா 
மறிசேர் அங்கையனே மழபாடியுள் மாணிக்கமே 
அறிவே நின்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே. 

7-24-7472:
ஏரார் முப்புரமும் எரியச்சிலை தொட்டவனை 
வாரார் கொங்கையுடன் மழபாடியுள் மேயவனைச் 
சீரார் நாவலர்கோன் ஆரூரன் உரைத்ததமிழ் 
பாரோர் ஏத்தவல்லார் பரலோகத் திருப்பாரே. 

7-25-7473:
பொன்செய்த மேனியினீர் புலித்தோலை அரைக்கசைத்தீர் 
முன்செய்த மூவெயிலும் எரித்தீர்முது குன்றமர்ந்தீர் 
மின்செய்த நுண்ணிடையாள் பரவையிவள் தன்முகப்பே 
என்செய்த வாறடிகேள் அடியேமூனிட் டளங்கெடவே. 
 
மூஇட்டளம் து துன்பம். 

7-25-7474:
உம்பரும் வானவரும் உடனேநிற்க வேயெனக்குச் 
செம்பொனைத் தந்தருளித் திகழும்முது குன்றமர்ந்தீர் 
வம்பம ருங்குழலாள் பரவையிவள் வாடுகின்றாள் 
எம்பெரு மானருளீர் அடியேனிட் டளங்கெடவே. 

7-25-7475:
பத்தா பத்தர்களுக் கருள்செய்யும் பரம்பரனே 
முத்தா முக்கணனே முதுகுன்றம் அமர்ந்தவனே 
மைத்தா ருந்தடங்கண் பரவையிவள் வாடாமே 
அத்தா தந்தருளாய் அடியேனிட் டளங்கெடவே. 

7-25-7476:
மங்கையோர் கூறமர்ந்தீர் மறைநான்கும் விரித்துகந்தீர் 
திங்கள் சடைக்கணிந்தீர் திகழும்முது குன்றமர்ந்தீர் 
கொங்கைநல் லாள்பரவை குணங்கொண்டிருந் தாள்முகப்பே 
அங்கண னேயருளாய் அடியேனிட் டளங்கெடவே. 

7-25-7477:
மையா ரும்மிடற்றாய் மருவார்புரம் மூன்றெரித்த 
செய்யார் மேனியனே திகழும்முது குன்றமர்ந்தாய் 
பையா ரும்மரவே ரல்குலாளிவள் வாடுகின்றாள் 
ஐயா தந்தருளாய் அடியேனிட் டளங்கெடவே. 

7-25-7478:
நெடியான் நான்முகனும் இரவியொடும் இந்திரனும் 
முடியால் வந்திறைஞ்ச முதுகுன்ற மமர்ந்தவனே 
படியா ரும்மியலாள் பரவையிவள் தன்முகப்பே 
அடிகேள் தந்தருளாய் அடியேனிட் டளங்கெடவே. 

7-25-7479:
கொந்தண வும்பொழில்சூழ் குளிர்மாமதில் மாளிகைமேல் 
வந்தண வும்மதிசேர் சடைமாமுது குன்றுடையாய் 
பந்தண வும்விரலாள் பரவையிவள் தன்முகப்பே 
அந்தண னேயருளாய் அடியேனிட் டளங்கெடவே. 

7-25-7480:
பரசா ருங்கரவா பதினெண்கண முஞ்சூழ 
முரசார் வந்ததிர முதுகுன்ற மமர்ந்தவனே 
விரைசே ருங்குழலாள் பரவையிவள் தன்முகப்பே 
அரசே தந்தருளாய் அடியேனிட் டளங்கெடவே. 

7-25-7481:
ஏத்தா திருந்தறியேன் இமையோர்தனி நாயகனே 
மூத்தாய் உலகுக்கெல்லாம் முதுகுன்ற மமர்ந்தவனே 
பூத்தா ருங்குழலாள் பரவையிவள் தன்முகப்பே 
கூத்தா தந்தருளாய் கொடியேனிட் டளங்கெடவே. 

7-25-7482:
பிறையா ருஞ்சடையெம் பெருமான் அருளாயென்று 
முறையால் வந்தமரர் வணங்கும்முது குன்றர்தம்மை 
மறையார் தங்குரிசில் வயல்நாவலா ரூரன்சொன்ன 
இறையார் பாடல்வல்லார்க் கெளிதாஞ்சிவ லோகமதே. 
 
திருமுதுகுன்றமென்னும் விருத்தாசலத்தில் பரமசிவம் 
அருளிச்செய்த பொன்னை மணிமுத்தா நதியில் 
விட்டுப்போய்த் திருவாரூர்க்கமலாலயமென்னுந் 
திருக்குளத்திலிறங்கிக் கையால்தடவும்போதோதிய 
பதிகம். அவ்வாறு தடவும்போது, "எத்தாதிருந்தறியே 
னென்னுந்" தேவாரமோதுகையில் பொருளகப்பட்டது.