HolyIndia.Org

வடகுரங்காடுதுறை ஆலய தேவாரம்

வடகுரங்காடுதுறை ஆலயம்
1-67-722:
வேதமோதி வெண்ணூல்பூண்டு வெள்ளையெருதேறிப் 
பூதஞ்சூழப் பொலியவருவார் புலியினுரிதோலார் 
நாதாஎனவும் நக்காஎனவும் நம்பாஎனநின்று 
பாதந்தொழுவார் பாவந்தீர்ப்பார் பழனநகராரே. 

1-67-723:
கண்மேற்கண்ணுஞ் சடைமேற்பிறையும் உடையார்காலனைப் 
புண்ணாறுதிர மெதிராறோடப் பொன்றப்புறந்தாளால் 
எண்ணாதுதைத்த எந்தைபெருமான் இமவான்மகளோடும் 
பண்ணார்களிவண் டறைபூஞ்சோலைப் பழனநகராரே. 

1-67-724:
பிறையும்புனலுஞ் சடைமேலுடையார் பறைபோல்விழிகட்பேய் 
உறையுமயான மிடமாவுடையார் உலகர்தலைமகன் 
அறையும்மலர்கொண் டடியார்பரவி ஆடல்பாடல்செய் 
பறையுஞ்சங்கும் பலியுமோவாப் பழனநகராரே. 

1-67-725:
உரம்மன்னுயர்கோட் டுலறுகூகை யலறுமயானத்தில் 
இரவிற்பூதம் பாடஆடி எழிலாரலர்மேலைப் 
பிரமன்றலையின் நறவமேற்ற பெம்மானெமையாளும் 
பரமன்பகவன் பரமேச்சுவரன் பழனநகராரே. 

1-67-726:
குலவெஞ்சிலையால் மதில்மூன்றெரித்த கொல்லேறுடையண்ணல் 
கலவமயிலுங் குயிலும்பயிலுங் கடல்போற்காவேரி 
நலமஞ்சுடைய நறுமாங்கனிகள் குதிகொண்டெதிருந்திப் 
பலவின்கனிகள் திரைமுன்சேர்க்கும் பழனநகராரே. 

1-67-727:
வீளைக்குரலும் விளிசங்கொலியும் விழவின்னொலியோவா 
மூளைத்தலைகொண் டடியாரேத்தப் பொடியாமதிளெய்தார் 
ஈளைப்படுகில் இலையார்தெங்கின் குலையார்வாழையின் 
பாளைக்கமுகின் பழம்வீழ்சோலைப் பழனநகராரே. 

1-67-728:
பொய்யாமொழியார் முறையாலேத்திப் புகழ்வார்திருமேனி 
செய்யார்கரிய மிடற்றார்வெண்ணூல் சேர்ந்தஅகலத்தார் 
கையாடலினார் புனலால்மல்கு சடைமேற்பிறையோடும் 
பையாடரவ முடனேவைத்தார் பழனநகராரே. 

1-67-729:
மஞ்சோங்குயரம் உடையான்மலையை மாறாயெடுத்தான்றோள் 
அஞ்சோடஞ்சும் ஆறுநான்கும் அடரவு[ன்றினார் 
நஞ்சார்சுடலைப் பொடிநீறணிந்த நம்பான்வம்பாரும் 
பைந்தாமரைகள் கழனிசூழ்ந்த பழனநகராரே. 

1-67-730:
கடியார்கொன்றைச் சுரும்பின்மாலை கமழ்புன்சடையார்விண் 
முடியாப்படிமூ வடியாலுலக முழுதுந்தாவிய 
நெடியான்நீள்தா மரைமேலயனும் நேடிக்காணாத 
படியார்பொடியா டகலமுடையார் பழனநகராரே. 

1-67-731:
கண்டான்கழுவா முன்னேயோடிக் கலவைக்கஞ்சியை 
உண்டாங்கவர்கள் உரைக்குஞ்சிறுசொல் லோரார்பாராட்ட 
வண்டாமரையின் மலர்மேல்நறவ மதுவாய்மிகவுண்டு 
பண்டான்கெழும வண்டியாழ்செய்யும் பழனநகராரே. 

1-67-732:
வேய்முத்தோங்கி விரைமுன்பரக்கும் வேணுபுரந்தன்னுள் 
நாவுய்த்தனைய திறலான்மிக்க ஞானசம்பந்தன் 
பேசற்கினிய பாடல்பயிலும் பெருமான்பழனத்தை 
வாயிற்பொலிந்த மாலைபத்தும் வல்லார்நல்லாரே. 

4-12-4272:
சொன்மாலை பயில்கின்ற குயிலினங்காள் சொல்லீரே 
பன்மாலை வரிவண்டு பண்மிழற்றும் பழனத்தான் 
முன்மாலை நகுதிங்கள் முகிழ்விளங்கு முடிச்சென்னிப் 
பொன்மாலை மார்பன்என் புதுநலமுண் டிகழ்வானோ. 

4-12-4273:
கண்டகங்காள் முண்டகங்காள் கைதைகாள் நெய்தல்காள் 
பண்டரங்க வேடத்தான் பாட்டோ வாப் பழனத்தான் 
வண்டுலாந் தடமூழ்கி மற்றவனென் தளிர்வண்ணங் 
கொண்டநாள் தானறிவான் குறிக்கொள்ளா தொழிவானோ. 

4-12-4274:
மூமனைக்காஞ்சி இளங்குருகே மறந்தாயோ மதமுகத்த 
பனைக்கைமா வுரிபோர்த்தான் பலர்பாடும் பழனத்தான் 
நினைக்கின்ற நினைப்பெல்லாம் உரையாயோ நிகழ்வண்டே 
சுனைக்குவளை மலர்க்கண்ணாள் சொற்று{தாய்ச் சோர்வாளோ. 
மூ மனைக்காஞ்சியென்பது வீட்டுக்குச் சமீபத்திலிருக்குங் காஞ்சிமரம். 

4-12-4275:
புதியையாய் இனியையாம் பூந்தென்றால் புறங்காடு 
பதியாவ திதுவென்று பலர்பாடும் பழனத்தான் 
மதியாதார் வேள்விதனை மதித்திட்ட மதிகங்கை 
விதியாளன் என்னுயிர்மேல் விளையாடல் விடுத்தானோ. 

4-12-4276:
மண்பொருந்தி வாழ்பவர்க்கும் மாதீர்த்த வேதியர்க்கும் 
விண்பொருந்து தேவர்க்கும் வீடுபேறாய் நின்றானைப் 
பண்பொருந்த இசைபாடும் பழனஞ்சேர் அப்பனையென் 
கண்பொருந்தும் போழ்தத்துங் கைவிடநான் கடவேனோ. 

4-12-4277:
பொங்கோத மால்கடலிற் புறம்புறம்போய் இரைதேருஞ் 
செங்கால்வெண் மடநாராய் செயற்படுவ தறியேன்நான் 
அங்கோல வளைகவர்ந்தான் அணிபொழில்சூழ் பழனத்தான் 
தங்கோல நறுங்கொன்றைத் தாரருளா தொழிவானோ. 

4-12-4278:
துணையார முயங்கிப்போய்த் துறைசேரும் மடநாராய் 
பணையார வாரத்தான் பாட்டோ வாப் பழனத்தான் 
கணையார இருவிசும்பிற் கடியரணம் பொடிசெய்த 
இணையார மார்பன்என் எழில்நலமுண் டிகழ்வானோ. 

4-12-4279:
மூகூவைவாய் மணிவரன்றிக் கொழித்தோடுங் மூமூகாவிரிப்பூம் 
பாவைவாய் முத்திலங்கப் பாய்ந்தாடும் பழனத்தான் 
கோவைவாய் மலைமகள்கோன் கொல்லேற்றின் கொடியாடைப் 
பூவைகாள் மழலைகாள் போகாத பொழுதுளதே. 
 
மூகூவைவாய்மணி என்பது பூமியினிடத்தில் 
பொருந்திய முத்துக்கள் - அவையாவன - 
யானைக்கொம்பு, பன்றிக்கொம்பு, நாகம், பசுவின்பல், 
மூங்கிற்கணு, கொக்கின்கழுத்து, கற்புள்ள 
மாதர்கண்டம் என்னுமிவ்விடங்களி லுண்டாயிருக்கு 
முத்துக்களாம். 
மூமூ காவிரிப்பூம்பாவைவாய் முத்து என்பது நீர்முத்து 
எனக்கொள்க. அவை - சங்கு, இப்பி, மீன், தாமரைமலர் 
என்னு மிவைகளி லுண்டாகு முத்துக்கள். இதனை 
"சிறைகொள் நீர்த்தரளத் திரல்கொணித்திலத்த" எனத் 
திருமாளிகைத்தேவர் அருளிச்செய்த திருவிசைப்பா, 
2-வது பதிகம் 5-வது திருப்பாடலானுமுணர்க. 

4-12-4280:
புள்ளிமான் பொறியரவம் புள்ளுயர்த்தான் மணிநாகப் 
பள்ளியான் தொழுதேத்த இருக்கின்ற பழனத்தான் 
உள்ளுவார் வினைதீர்க்கும் என்றுரைப்பர் உலகெல்லாங் 
கள்ளியேன் நான்இவற்கென் கனவளையுங் கடவேனோ. 

4-12-4281:
வஞ்சித்தென் வளைகவர்ந்தான் வாரானே யாயிடினும் 
பஞ்சிக்காற் சிறகன்னம் பரந்தார்க்கும் பழனத்தான் 
அஞ்சிப்போய்க் கலிமெலிய அழலோம்பும் அப்பூதி 
குஞ்சிப்பூ வாய்நின்ற சேவடியாய் கோடியையே. 

4-35-4512:
ஆடினா ரொருவர் போலு 
மலர்கமழ் குழலி னாலைக் 
கூடினா ரொருவர் போலுங் 
குளிர்புனல் வளைந்த திங்கள் 
சூடினா ரொருவர் போலுந் 
தூயநன் மறைகள் நான்கும் 
பாடினா ரொருவர் போலும் 
பழனத்தெம் பரம னாரே. 

4-35-4513:
போவதோர் நெறியு மானார் 
புரிசடைப் புனித னார்நான் 
வேவதோர் வினையிற் பட்டு 
வெம்மைதான் விடவுங் கில்லேன் 
கூவல்தான் அவர்கள் கேளார் 
குணமிலா ஐவர் செய்யும் 
பாவமே தீர நின்றார் 
பழனத்தெம் பரம னாரே. 

4-35-4514:
கண்டராய் முண்ட ராகிக் 
கையிலோர் கபால மேந்தித் 
தொண்டர்கள் பாடி யாடித் 
தொழுகழற் பரம னார்தாம் 
விண்டவர் புரங்க ளெய்த 
வேதியர் வேத நாவர் 
பண்டையென் வினைகள் தீர்ப்பார் 
பழனத்தெம் பரம னாரே. 

4-35-4515:
நீரவன் தீயி னோடு 
நிழலவன் எழில தாய 
பாரவன் விண்ணின் மிக்க 
பரமவன் பரம யோகி 
யாரவ னண்ட மிக்க 
திசையினோ டொளிக ளாகிப் 
பாரகத் தமுத மானார் 
பழனத்தெம் பரம னாரே. 

4-35-4516:
ஊழியா ரூழி தோறும் 
உலகினுக் கொருவ ராகிப் 
பாழியார் பாவந் தீர்க்கும் 
பராபரர் பரம தாய 
ஆழியான் அன்னத் தானும் 
அன்றவர்க் களப் பரிய 
பாழியார் பரவி யேத்தும் 
பழனத்தெம் பரம னாரே. 

4-35-4517:
ஆலின்கீழ் அறங்க ளெல்லாம் 
அன்றவர்க் கருளிச் செய்து 
நுலின்கீ ழவர்கட் கெல்லா 
நுண்பொரு ளாகி நின்று 
காலின்கீழ்க் காலன் றன்னைக் 
கடுகத்தான் பாய்ந்து பின்னும் 
பாலின்கீழ் நெய்யு மானார் 
பழனத்தெம் பரம னாரே. 

4-35-4518:
ஆதித்தன் அங்கி சோமன் 
அயனொடு மால்பு தனும் 
போதித்து நின்று லகிற் 
போற்றிசைத் தாரி வர்கள் 
சோதித்தா ரேழு லகுஞ் 
சோதியுட் சோதி யாகிப் 
பாதிப்பெண் ணுருவ மானார் 
பழனத்தெம் பரம னாரே. 

4-35-4519:
காற்றனாற் காலற் காய்ந்து 
காருரி போர்த்த ஈசர் 
தோற்றனார் கடலுள் நஞ்சைத் 
தோடுடைக் காதர் சோதி 
ஏற்றினார் இளவெண் டிங்கள் 
இரும்பொழில் சூழ்ந்த காயம் 
பாற்றினார் வினைக ளெல்லாம் 
பழனத்தெம் பரம னாரே. 

4-35-4520:
கண்ணனும் பிரம னோடு 
காண்கில ராகி வந்தே 
எண்ணியுந் துதித்து மேத்த 
எரியுரு வாகி நின்று 
வண்ணநன் மலர்கள் தூவி 
வாழ்த்துவார் வாழ்த்தி ஏத்தப் 
பண்ணுலாம் பாடல் கேட்டார் 
பழனத்தெம் பரம னாரே. 

4-35-4521:
குடையுடை அரக்கன் சென்று 
குளிர்கயி லாய வெற்பின் 
இடைமட வரலை அஞ்ச 
எடுத்தலும் இறைவன் நோக்கி 
விடையுடை விகிர்தன் றானும் 
விரலினா லூன்றி மீண்டும் 
படைகொடை அடிகள் போலும் 
பழனத்தெம் பரம னாரே. 

4-87-4991:
மேவித்து நின்று விளைந்தன 
வெந்துயர் துக்கமெல்லாம் 
ஆவித்து நின்று கழிந்தன 
அல்லல் அவையறுப்பான் 
பாவித்த பாவனை நீயறி 
வாய்பழ னத்தரசே 
கூவித்துக் கொள்ளுந் தனையடி 
யேனைக் குறிக்கொள்வதே. 

4-87-4992:
சுற்றிநின் றார்புறங் காவ 
லமரர் கடைத்தலையில் 
மற்றுநின் றார்திரு மாலொடு 
நான்முகன் வந்தடிக்கீழ்ப் 
பற்றிநின் றார்பழ னத்தர 
சேயுன் பணியறிவான் 
உற்றுநின் றாரடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே. 

4-87-4993:
ஆடிநின் றாயண்டம் ஏழுங் 
கடந்துபோய் மேலவையுங் 
கூடிநின் றாய்குவி மென்முலை 
யாளையுங் கொண்டுடனே 
பாடிநின் றாய்பழ னத்தர 
சேயங்கோர் பால்மதியஞ் 
சூடிநின் றாயடி யேனையஞ் 
சாமைக் குறிக்கொள்வதே. 

4-87-4994:
எரித்துவிட் டாய்அம்பி னாற்புர 
மூன்றுமுன் னேபடவும் 
உரித்துவிட் டாய்உமை யாள்நடுக் 
கெய்தவோர் குஞ்சரத்தைப் 
பரித்துவிட் டாய்பழ னத்தர 
சேகங்கை வார்சடைமேற் 
தரித்துவிட் டாயடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே. 

4-87-4995:
முன்னியும் முன்னி முளைத்தன 
மூவெயி லும்முடனே 
மன்னியு மங்கும் இருந்தனை 
மாய மனத்தவர்கள் 
பன்னிய நுலின் பரிசறி 
வாய்பழ னத்தரசே 
உன்னியும் உன்னடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே. 

4-87-4996:
ஏய்ந்தறுத் தாய்இன்ப னாய்இருந் 
தேபடைத் தான்றலையைக் 
காய்ந்தறுத் தாய்கண்ணி னாலன்று 
காமனைக் காலனையும் 
பாய்ந்தறுத் தாய்பழ னத்தர 
சேயென் பழவினைநோய் 
ஆய்ந்தறுத் தாயடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே. 

4-87-4997:
மற்றுவைத் தாயங்கோர் மாலொரு 
பாகம் மகிழ்ந்துடனே 
உற்றுவைத் தாய்உமை யாளொடுங் 
கூடும் பரிசெனவே 
பற்றிவைத் தாய்பழ னத்தர 
சேயங்கோர் பாம்பொருகை 
சுற்றிவைத் தாய்அடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே. 

4-87-4998:
ஊரினின் றாய்ஒன்றி நின்றுவிண் 
டாரையும் ஒள்ளழலாற் 
போரினின் றாய்பொறை யாயுயி 
ராவி சுமந்துகொண்டு 
பாரிநின் றாய்பழ னத்தர 
சேபணி செய்பவர்கட் 
காரநின் றாய்அடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே. 

4-87-4999:
போகம்வைத் தாய்புரி புன்சடை 
மேலோர் புனலதனை 
ஆகம்வைத் தாய்மலை யான்மட 
மங்கை மகிழ்ந்துடனே 
பாகம்வைத் தாய்பழ னத்தர 
சேயுன் பணியருளால் 
ஆகம்வைத் தாய்அடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே. 

4-87-5000:
அடுத்திருந் தாய்அரக் கன்முடி 
வாயொடு தோள்நெரியக் 
கெடுத்திருந் தாய்கிளர்ந் தார்வலி 
யைக்கிளை யோடுடனே 
படுத்திருந் தாய்பழ னத்தர 
சேபுலி யின்னுரிதோல் 
உடுத்திருந் தாய்அடி யேனைக் 
குறிக்கொண் டருளுவதே. 

5-35-5576:
அருவ னாய்அத்தி ஈருரி போர்த்துமை
உருவ னாய்ஒற்றி ய[ர்பதி யாகிலும்
பருவ ரால்வயல் சூழ்ந்த பழனத்தான்
திருவி னாற்றிரு வேண்டுமித் தேவர்க்கே. 

5-35-5577:
வையம் வந்து வணங்கி வலங்கொளும்
ஐய னைஅறி யார்சிலர் ஆதர்கள்
பைகொ ளாடர வார்த்த பழனன்பால்
பொய்யர் காலங்கள் போக்கிடு வார்களே. 

5-35-5578:
வண்ண மாக முறுக்கிய வாசிகை
திண்ண மாகத் திருச்சடைச் சேர்த்தியே
பண்ணு மாகவே பாடும் பழனத்தான்
எண்ணும் நீரவன் ஆயிர நாமமே. 

5-35-5579:
மூர்க்கப் பாம்பு பிடித்தது மூச்சிட
வாக்கப் பாம்பினைக் கண்ட துணிமதி
பாக்கப் பாம்பினைப் பற்றும் பழனத்தான்
தார்க்கொண் மாலை சடைக்கரந் திட்டதே. 

5-35-5580:
நீல முண்ட மிடற்றினன் நேர்ந்ததோர்
கோல முண்ட குணத்தான் நிறைந்ததோர்
பாலு முண்டு பழனன்பா லென்னிடை
மாலு முண்டிறை யென்றன் மனத்துளே. 

5-35-5581:
மந்த மாக வளர்பிறை சூடியோர்
சந்த மாகத் திருச்சடை சாத்துவான்
பந்த மாயின தீர்க்கும் பழனத்தான்
எந்தை தாய்தந்தை எம்பெரு மானுமே. 

5-35-5582:
மார்க்க மொன்றறி யார்மதி யில்லிகள்
பூக்க ரத்திற் புரிகிலர் மூடர்கள்
பார்க்க நின்று பரவும் பழனத்தான்
தாட்கண் நின்று தலைவணங் கார்களே. 

5-35-5583:
ஏறி னாரிமை யோர்கள் பணிகண்டு
தேறு வாரலர் தீவினை யாளர்கள்
பாறி னார்பணி வேண்டும் பழனத்தான்
கூறி னானுமை யாளொடுங் கூடவே. 

5-35-5584:
சுற்று வார்தொழு வார்சுடர் வண்ணன்மேல்
தெற்றி னார்திரி யும்புர மூன்றெய்தான்
பற்றி னார்வினை தீர்க்கும் பழனனை
எற்றி னான்மறக் கேனெம் பிரானையே. 

5-35-5585:
பொங்கு மாகடல் சூழ்இலங் கைக்கிறை
அங்க மான இறுத்தருள் செய்தவன்
பங்க னென்றும் பழனன் உமையொடுந்
தங்கன் றானடி யேனுடை யுச்சியே. 

6-36-6603:
அலையார் கடல்நஞ்ச முண்டார் தாமே
அமரர்களுக் கருள்செய்யு மாதி தாமே
கொலையாய கூற்ற முதைத்தார் தாமே
கொல்வேங்கைத் தோலொன் றசைத்தார் தாமே
சிலையாற் புரமூன் றெரித்தார் தாமே
தீநோய் களைந்தென்னை யாண்டார் தாமே
பலிதேர்ந் தழகாய பண்பர் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே. 

6-36-6604:
வெள்ள மொருசடைமே லேற்றார் தாமே
மேலார்கண் மேலார்கண் மேலார் தாமே
கள்ளங் கடிந்தென்னை யாண்டார் தாமே
கருத்துடைய பூதப் படையார் தாமே
உள்ளத் துவகை தருவார் தாமே
உறுநோய் சிறுபிணிகள் தீர்ப்பார் தாமே
பள்ளப் பரவைநஞ் சுண்டார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே. 

6-36-6605:
இரவும் பகலுமாய் நின்றார் தாமே
எப்போது மென்னெஞ்சத் துள்ளார் தாமே
அரவ மரையி லசைத்தார் தாமே
அனலாடி யங்கை மறித்தார் தாமே
குரவங் கமழுங்குற் றாலர் தாமே
கோலங்கள் மேன்மே லுகப்பார் தாமே
பரவு மடியார்க்குப் பாங்கர் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே. 

6-36-6606:
மாறின் மதின்மூன்று மெய்தார் தாமே
வரியரவங் கச்சாக ஆர்த்தார் தாமே
நீறுசேர் திருமேனி நிமலர் தாமே
நெற்றி நெருப்புக்கண் வைத்தார் தாமே
ஏறு கொடுஞ்சூலக் கையார் தாமே
என்பா பரண மணிந்தார் தாமே
பாறுண் தலையிற் பலியார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே. 

6-36-6607:
சீரால் வணங்கப் படுவார் தாமே
திசைக்கெல்லாந் தேவாகி நின்றார் தாமே
ஆரா வமுதமு மானார் தாமே
அளவில் பெருமை யுடையார் தாமே
நீரார் நியம முடையார் தாமே
நீள்வரை வில்லாக வளைத்தார் தாமே
பாரார் பரவப் படுவார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே. 

6-36-6608:
கால னுயிர்வெளவ வல்லார் தாமே
கடிதோடும் வெள்ளை விடையார் தாமே
கோலம் பலவு முகப்பார் தாமே
கோள்நாக நாணாகப் பூண்டார் தாமே
நீலம் பொலிந்த மிடற்றார் தாமே
நீள்வரையி னுச்சி யிருப்பார் தாமே
பால விருத்தரு மானார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே. 

6-36-6609:
ஏய்ந்த வுமைநங்கை பங்கர் தாமே
ஏ|ழிக் கப்புறமாய் நின்றார் தாமே
ஆய்ந்து மலர்தூவ நின்றார் தாமே
அளவில் பெருமை யுடையார் தாமே
தேய்ந்த பிறைசடைமேல் வைத்தார் தாமே
தீவா யரவதனை யார்த்தார் தாமே
பாய்ந்த படர்கங்கை யேற்றார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே. 

6-36-6610:
ஓராதார் உள்ளத்தில் நில்லார் தாமே
உள்@று மன்பர் மனத்தார் தாமே
பேராதென் சிந்தை யிருந்தார் தாமே
பிறர்க்கென்றுங் காட்சிக் கரியார் தாமே
ஊராரு மூவுலகத் துள்ளார் தாமே
உலகை நடுங்காமற் காப்பார் தாமே
பாரார் முழவத் திடையார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே. 

6-36-6611:
நீண்டவர்க்கோர் நெருப்புருவ மானார் தாமே
நேரிழையை யொருபாகம் வைத்தார் தாமே
பூண்டரவைப் புலித்தோல்மே லார்த்தார் தாமே
பொன்னிறத்த வெள்ளச் சடையார் தாமே
ஆண்டுலகே ழனைத்தினையும் வைத்தார் தாமே
அங்கங்கே சிவமாகி நின்றார் தாமே
பாண்டவரிற் பார்த்தனுக்குப் பரிந்தார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே. 

6-36-6612:
விடையேறி வேண்டுலகத் திருப்பார் தாமே
விரிகதிரோன் சோற்றுத் துறையார் தாமே
புடைசூழத் தேவர் குழாத்தார் தாமே
பூந்துருத்தி நெய்த்தான மேயார் தாமே
அடைவே புனல்சூழ்ஐ யாற்றார் தாமே
அரக்கனையு மாற்ற லழித்தார் தாமே
படையாப் பல்பூத முடையார் தாமே
பழன நகரெம் பிரானார் தாமே.