HolyIndia.Org

திருப்புறம்பியம் ஆலய தேவாரம்

திருப்புறம்பியம் ஆலயம்
3-17-2976:
மருவமர் குழலுமை பங்கர் வார்சடை 
அரவமர் கொள்கையெம் அடிகள் கோயிலாங் 
குரவமர் சுரபுன்னை கோங்கு வேங்கைகள் 
விரவிய பொழிலணி விசய மங்கையே. 

3-17-2977:
கீதமுன் இசைதரக் கிளரும் வீணையர் 
பூதமுன் இயல்புடைப் புனிதர் பொன்னகர் 
கோதனம் வழிபடக் குலவு நான்மறை 
வேதியர் தொழுதெழு விசய மங்கையே. 

3-17-2978:
அக்கர வரையினர் அரிவை பாகமாத் 
தொக்கநல் விடையுடைச் சோதி தொன்னகர் 
தக்கநல் வானவர் தலைவர் நாடொறும் 
மிக்கவர் தொழுதெழு விசய மங்கையே. 

3-17-2979:
தொடைமலி இதழியுந் துன்எ ருக்கொடு 
புடைமலி சடைமுடி யடிகள் பொன்னகர் 
படைமலி மழுவினர் பைங்கண் மூரிவெள் 
விடைமலி கொடியணல் விசய மங்கையே. 

3-17-2980:
தோடமர் காதினன் துதைந்த நீற்றினன் 
ஏடமர் கோதையோ டினித மர்விடங் 
காடமர் மாகரி கதறப் போர்த்ததோர் 
வேடம துடையணல் விசய மங்கையே. 

3-17-2981:
மைப்புரை கண்ணுமை பங்கன் வண்டழல் 
ஒப்புரை மேனியெம் முடைய வன்னகர் 
அப்பொடு மலர்கொடங் கிறைஞ்சி வானவர் 
மெய்ப்பட அருள்புரி விசய மங்கையே. 

3-17-2982:
இரும்பொனின் மலைவிலின் எரிச ரத்தினால் 
வரும்புரங் களைப்பொடி செய்த மைந்தனுர் 
சுரும்பமர் கொன்றையுந் தூய மத்தமும் 
விரும்பிய சடையணல் விசய மங்கையே. 

3-17-2983:
உளங்கையி லிருபதோ டொருப துங்கொடாங் 
களந்தரும் வரையெடுத் திடும்அ ரக்கனைத் 
தளர்ந்துடல் நெரிதர அடர்த்த தன்மையன் 
விளங்கிழை யொடும்புகும் விசய மங்கையே. 

3-17-2984:
மண்ணினை யுண்டவன் மலரின் மேலுறை 
அண்ணல்கள் தமக்களப் பரிய அத்தனுர் 
தண்ணறுஞ் சாந்தமும் பூவும் நீர்கொடு 
விண்ணவர் தொழுதெழு விசய மங்கையே. 

3-17-2985:
கஞ்சியுங் கவளமுண் கவணர் கட்டுரை 
நஞ்சினுங் கொடியன நமர்கள் தேர்கிலார் 
செஞ்சடை முடியுடைத் தேவன் நன்னகர் 
விஞ்சையர் தொழுதெழு விசய மங்கையே. 

3-17-2986:
விண்ணவர் தொழுதெழு விசய மங்கையை 
நண்ணிய புகலியுள் ஞான சம்பந்தன் 
பண்ணிய செந்தமிழ் பத்தும் வல்லவர் 
புண்ணியர் சிவகதி புகுதல் திண்ணமே. 

5-71-5938:
குசையும் அங்கையிற் கோசமுங் கொண்டவவ் 
வசையின் மங்கல வாசகர் வாழ்த்தவே 
இசைய மங்கையுந் தானுமொன் றாயினான் 
விசைய மங்கையுள் வேதியன் காண்மினே. 

5-71-5939:
ஆதி நாதன் அடல்விடை மேலமர் 
பூத நாதன் புலியத ளாடையன் 
வேத நாதன் விசயமங் கையுளான் 
பாத மோதவல் லார்க்கில்லை பாவமே. 

5-71-5940:
கொள்ளி டக்கரைக் கோவந்த புத்தூரில் 
வெள்வி டைக்கருள் செய்விச யமங்கை 
உள்ளி டத்துறை கின்ற உருத்திரன் 
கிள்ளி டத்தலை யற்ற தயனுக்கே. 

5-71-5941:
திசையு மெங்குங் குலுங்கத் திரிபுரம் 
அசைய வங்கெய்திட் டாரழ லூட்டினான் 
விசைய மங்கை விருத்தன் புறத்தடி 
விசையின் மங்கி விழுந்தனன் காலனே. 

5-71-5942:
பொள்ள லாக்கை அகத்திலைம் பூதங்கள் 
கள்ள மாக்கிக் கலக்கிய காரிருள் 
விள்ள லாக்கி விசயமங் கைப்பிரான் 
உள்ள நோக்கியெ னுள்ளுள் உறையுமே. 

5-71-5943:
கொல்லை யேற்றுக் கொடியொடு பொன்மலை 
வில்லை யேற்றுடை யான்விச யமங்கைச் 
செல்வ போற்றியென் பாருக்குத் தென்றிசை 
எல்லை யேற்றலும் இன்சொலு மாகுமே. 

5-71-5944:
கண்பல் உக்கக் கபாலம்அங் கைக்கொண்டு 
உண்ப லிக்குழல் உத்தம னுள்ளொளி 
வெண்பி றைக்கண்ணி யான்விச யமங்கை 
நண்ப னைத்தொழப் பெற்றது நன்மையே. 

5-71-5945:
பாண்டு வின்மகன் பார்த்தன் பணிசெய்து 
வேண்டு நல்வரங் கொள்விச யமங்கை 
ஆண்ட வன்னடி யேநினைந் தாசையாற் 
காண்ட லேகருத் தாகி யிருப்பனே. 

5-71-5946:
வந்து கேண்மின் மயல்தீர் மனிதர்காள் 
வெந்த நீற்றன் விசயமங் கைப்பிரான் 
சிந்தை யால்நினை வார்களைச் சிக்கெனப் 
பந்து வாக்கி உயக்கொளுங் காண்மினே.