HolyIndia.Org

திருஇன்னாம்பர் ஆலய தேவாரம்

திருஇன்னாம்பர் ஆலயம்
2-30-1786:
மறம்பய மலிந்தவர் மதிற்பரி சறுத்தனை
நிரம்பசுமை செம்மையொ டிசைந்துனது நீர்மை
திறம்பய னுறும்பொருள் தெரிந்துணரு நால்வர்க்
கறம்பய னுரைத்தனை புரம்பய மமர்ந்தோய். 

2-30-1787:
விரித்தனை திருச்சடை யரித்தொழுகு வெள்ளந்
தரித்தனை யதன்றியும் மிகப்பெரிய காலன்
எருத்திற வுதைத்தனை இலங்கிழையொர் பாகம்
பொருத்துதல் கருத்தினை புறம்பய மமர்ந்தோய். 

2-30-1788:
விரிந்தனை குவிந்தனை விழுங்குயி ருமிழ்ந்தனை
திரிந்தனை குருந்தொசி பெருந்தகையு நீயும்
பிரிந்தனை புணர்ந்தனை பிணம்புகும யானம்
புரிந்தனை மகிழ்ந்தனை புரம்பய மமர்ந்தோய். 

2-30-1789:
வளங்கெழு கதும்புன லொடுஞ்சடை யொடுங்கத்
துளங்கம ரிளம்பிறை சுமந்தது விளங்க
உளங்கொள வளைந்தவர் சுடுஞ்சுடலை நீறு
புளங்கொள விளங்கினை புரம்பய மமர்ந்தோய். 

2-30-1790:
பெரும்பிணி பிறப்பினொ டிறப்பிலையொர் பாகங்
கரும்பொடு படுஞ்சொலின் மடந்தையை மகிழ்ந்தோய்
சுரும்புண அரும்பவிழ் திருந்தியெழு கொன்றை
விரும்பினை புறம்பய மமர்ந்தஇறை யோனே. 

2-30-1791:
அனற்படு தடக்கையவ ரெத்தொழில ரேனும்
நினைப்புடை மனத்தவர் வினைப்பகையு நீயே
தனற்படு சுடர்ச்சடை தனிப்பிறையொ டொன்றப்
புனற்படு கிடைக்கையை புறம்பய மமர்ந்தோய். 

2-30-1792:
மறத்துறை மறுத்தவர் தவத்தடிய ருள்ளம்
அறத்துறை யொறுத்துன தருட்கிழமை பெற்றோர்
திறத்துள திறத்தினை மதித்தகல நின்றும்
புறத்துள திறத்தினை புறம்பய மமர்ந்தோய். 

2-30-1793:
இலங்கைய ரிறைஞ்சிறை விலங்கலின் முழங்க
உலங்கெழு தடக்கைக ளடர்த்திடலு மஞ்சி
வலங்கொள எழுந்தவ னலங்கவின வஞ்சு
புலங்களை விலங்கினை புறம்பய மமர்ந்தோய். 

2-30-1794:
வடங்கெட நுடங்குண இடந்தவிடை யல்லிக்
கிடந்தவன் இருந்தவன் அளந்துணர லாகார்
தொடர்ந்தவ ருடம்பொடு நிமிர்ந்துடன் வணங்கப்
புடங்கருள்செய் தொன்றினை புறம்பய மமர்ந்தோய். 

2-30-1795:
விடக்கொருவர் நன்றென விடக்கொருவர் தீதென
உடற்குடை களைந்தவ ருடம்பினை மறைக்கும்
படக்கர்கள் பிடக்குரை படுத்துமையொர் பாகம்
அடக்கினை புறம்பய மமர்ந்த வுரவோனே. 

2-30-1796:
கருங்கழி பொருந்திரை கரைக்குலவு முத்தந்
தருங்கழு மலத்திறை தமிழ்க்கிழமை ஞானன்
சுரும்பவிழ் புறம்பய மமர்ந்த தமிழ்வல்லார்
பெரும்பிணி மருங்கற ஒருங்குவர் பிறப்பே. 

6-13-6370:
கொடிமாட நீடெருவு கூடல் கோட்^ர்
கொடுங்கோ@ர் தண்வளவி கண்டி ய[ரும்
நடமாடு நன்மருகல் வைகி நாளும் 
நலமாகு மொற்றிய[ ரொற்றி யாகப்
படுமாலை வண்டறையும் பழனம் பாசூர்
பழையாறும் பாற்குளமுங் கைவிட் டிந்நாள்
பொடியேறு மேனியராய்ப் பூதஞ் சூழப்
புறம்பயம்நம் மூரென்று போயி னாரே. 

6-13-6371:
முற்றொருவர் போல முழுநீ றாடி
முளைத்திங்கள் சூடிமுந் நுலும் பூண்டு
ஒற்றொருவர் போல வுறங்கு வேன்கை 
ஒளிவளையை யொன்றொன்றா எண்ணு கின்றார்
மற்றொருவ ரில்லைத் துணை யெனக்கு
மால்கொண்டாற் போல மயங்கு வேற்குப்
புற்றரவக் கச்சார்த்துப் பூதஞ் சூழப்
புறம்பயம்நம் மூரென்று போயி னாரே. 

6-13-6372:
ஆகாத நஞ்சுண்ட அந்தி வண்ணர்
ஐந்தலைய மாசுணங்கொண் டம்பொற் றோள்மேல்
ஏகாச மாவிட்டோ டொன்றேந் திவந் 
திடுதிருவே பலியென்றார்க் கில்லே புக்கேன்
பாகேதுங் கொள்ளார் பலியுங் கொள்ளார்
பாவியேன் கண்ணுள்ளே பற்றி நோக்கிப்
போகாத வேடத்தர் பூதஞ் சூழப்
புறம்பயம்நம் மூரென்று போயி னாரே. 

6-13-6373:
பன்மலிந்த வெண்டலை கையி லேந்திப்
பனிமுகில் போல்மேனிப் பவந்த நாதர்
நென்மலிந்த நெய்த்தானஞ் சோற்றுத் துறை
நியமந் துருத்தியும் நீ^ர் பாச்சில்
கன்மலிந் தோங்கு கழுநீர்க் குன்றங்
கடனாகைக் காரோணங் கைவிட் டிந்நாள்
பொன்மலிந்த கோதையருந் தாமு மெல்லாம் 
புறம்பயம்நம் மூரென்று போயி னாரே. 

6-13-6374:
செத்தவர்தந் தலைமாலை கையி லேந்திச்
சிரமாலை சூடிச் சிவந்த மேனி
மத்தகத்த யானை யுரிவை மூடி
மடவா ளவளோடு மானொன் றேந்தி
அத்தவத்த தேவர் அறுப தின்மர் 
ஆறுநு றாயிரவர்க் காடல் காட்டிப்
புத்தகங் கைக்கொண்டு புலித்தோல் வீக்கிப்
புறம்பயம்நம் மூரென்று போயி னாரே. 

6-13-6375:
நஞ்சடைந்த கண்டத்தர் வெண்ணீ றாடி
நல்ல புலியதள்மேல் நாகங் கட்டிப்
பஞ்சடைந்த மெல்விரலாள் பாக மாகப்
பராய்த்துறை யேனென்றோர் பவள வண்ணர்
துஞ்சிடையே வந்து துடியுங் கொட்டத்
துண்ணென் றெழுந்திருந்தேன் சொல்ல மாட்டேன்
புன்சடையின் மேலோர் புனலுஞ் சூடிப்
புறம்பயம்நம் மூரென்று போயி னாரே. 

6-13-6376:
மறியிலங்கு கையர் மழுவொன் றேந்தி
மறைக்காட்டே னென்றோர் மழலை பேசிச்
செறியிலங்கு திண்டோ ள்மேல் நீறு கொண்டு
திருமுண்ட மாவிட்ட திலக நெற்றி
நெறியிலங்கு கூந்தலார் பின்பின் சென்று
நெடுங்கண் பனிசோர நின்று நோக்கிப்
பொறியிலங்கு பாம்பார்த்துப் பூதஞ் சூழப்
புறம்பயம்நம் மூரென்று போயி னாரே. 

6-13-6377:
நில்லாதே பல்லூரும் பலிகள் வேண்டி 
நிரைவளையார் பலிபெய்ய நிறையுங் கொண்டு
கொல்லேறுங் கொக்கரையுங் கொடுகொட் டியுங்
குடமூக்கி லங்கொழியக் குளிர்தண் பொய்கை
நல்லாலை நல்லூரே தவிரே னென்று 
நறைய[ரிற் றாமுந் தவிர்வார் போலப்
பொல்லாத வேடத்தர் பூதஞ் சூழப்
புறம்பயம்நம் மூரென்று போயி னாரே. 

6-13-6378:
விரையேறு நீறணிந்தோ ராமை பூண்டு
வெண்தோடு பெய்திடங்கை வீணை யேந்தித்
திரையேறு சென்னிமேல் திங்கள் தன்னைத் 
திசைவிளங்க வைத்துகந்த செந்தீ வண்ணர்
அரையேறு மேகலையாள் பாக மாக 
ஆரிடத்தி லாட லமர்ந்த ஐயன்
புரையேறு தாமேறிப் பூதஞ் சூழப்
புறம்பயம்நம் மூரென்று போயி னாரே. 

6-13-6379:
கோவாய இந்திரனுள் ளிட்டா ராகக் 
குமரனும் விக்கின விநாய கனும்
பூவாய பீடத்து மேல யனும்
பூமி யளந்தானும் போற்றி சைப்பப்
பாவாய இன்னிசைகள் பாடி யாடிப் 
பாரிடமுந் தாமும் பரந்து பற்றிப்
பூவார்ந்த கொன்றை பொறிவண் டார்க்கப்
புறம்பயம்நம் மூரென்று போயி னாரே. 

7-35-7575:
அங்கம்ஓதியோர் ஆறைமேற்றளி 
நின்றும்போந்துவந் தின்னம்பர்த் 
தங்கினோமையும் இன்னதென்றிலர் 
ஈசனாரெழு நெஞ்சமே 
கங்குல்ஏமங்கள் கொண்டுதேவர்கள் 
ஏத்திவானவர் தாந்தொழும் 
பொங்குமால்விடை யேறிசெல்வப் 
புறம்பயந்தொழப் போதுமே. 

7-35-7576:
பதியுஞ்சுற்றமும் பெற்றமக்களும் 
பண்டையாரலர் பெண்டிரும் 
நெதியிலிம்மனை வாழும்வாழ்க்கையும் 
நினைப்பொழிமட நெஞ்சமே 
மதியஞ்சேர்சடைக் கங்கையானிடம் 
மகிழும்மல்லிகை செண்பகம் 
புதியபூமலர்ந் தெல்லிநாறும் 
புறம்பயந்தொழப் போதுமே. 

7-35-7577:
புறந்திரைந்து நரம்பெழுந்து 
நரைத்துநீயுரை யாற்றளர்ந் 
தறம்புரிந்து நினைப்பதாண்மை 
அரிதுகாண்இ/ தறிதியேல் 
திறம்பியாதெழு நெஞ்சமேசிறு 
காலைநாமுறு வாணியம் 
புறம்பயத்துறை பூதநாதன் 
புறம்பயந்தொழப் போதுமே. 

7-35-7578:
குற்றொருவரைக் கூறைகொண்டு 
கொலைகள்சூழ்ந்த களவெலாஞ் 
செற்றொருவரைச் செய்ததீமைகள் 
இம்மையேவருந் திண்ணமே 
மற்றொருவரைப் பற்றிலேன்மற 
வாதெழுமட நெஞ்சமே 
புற்றரவுடைப் பெற்றமேறி 
புறம்பயந்தொழப் போதுமே. 

7-35-7579:
கள்ளிநீசெய்த தீமையுள்ளன 
பாவமும்பறை யும்படி 
தௌ;ளிதாவெழு நெஞ்சமேசெங்கண் 
சேவுடைச்சிவ லோகனுர் 
துள்ளிவெள்ளிள வாளைபாய்வயல் 
தோன்றுதாமரைப் பூக்கள்மேல் 
புள்ளிநள்ளிகள் பள்ளிகொள்ளும் 
புறம்பயந்தொழப் போதுமே. 

7-35-7580:
படையெலாம்பக டாரஆளிலும் 
பௌவஞ்சூழ்ந்தர சாளிலுங் 
கடையெலாம்பிணைத் தேரைவால்கவ 
லாதெழுமட நெஞ்சமே 
மடையெலாங்கழு நீர்மலர்ந்து 
மருங்கெலாங்கரும் பாடத்தேன் 
புடையெலாம்மணம் நாறுசோலைப் 
புறம்பயந்தொழப் போதுமே. 

7-35-7581:
முன்னைச்செய்வினை இம்மையில்வந்து 
மூடுமாதலின் முன்னமே 
என்னைநீதியக் காதெழுமட 
நெஞ்சமேயெந்தை தந்தைய[ர் 
அன்னச்சேவலோ ^டிப்பேடைகள் 
கூடிச்சேரு மணிபொழிற் 
புன்னைக்கன்னி கழிக்கணாறும் 
புறம்பயந்தொழப் போதுமே. 

7-35-7582:
மலமெலாமறும் இம்மையேமறு 
மைக்கும்வல்வினை சார்கிலா 
சலமெலாமொழி நெஞ்சமேயெங்கள் 
சங்கரன்வந்து தங்குமூர் 
கலமெலாங்கடல் மண்டுகாவிரி 
நங்கையாடிய கங்கைநீர் 
புலமெலாம்மண்டிப் பொன்விளைக்கும் 
புறம்பயந்தொழப் போதுமே. 

7-35-7583:
பண்டரியன செய்ததீமையும் 
பாவமும்பறை யும்படி 
கண்டரியன கேட்டியேற்கவ 
லாதெழுமட நெஞ்சமே 
தொண்டரியன பாடித்துள்ளிநின் 
றாடிவானவர்தாந் தொழும் 
புண்டரீக மலரும்பொய்கை 
புறம்பயந்தொழப் போதுமே. 

7-35-7584:
துஞ்சியும்பிறந் துஞ்சிறந்துந் 
துயக்கறாத மயக்கிவை 
அஞ்சிஊரன் திருப்புறம்பயத் 
தப்பனைத்தமிழ்ச் சீரினால் 
நெஞ்சினாலே புறம்பயந்தொழு 
துய்துமென்று நினைத்தன 
வஞ்சியாதுரை செய்யவல்லவர் 
வல்லவானுல காள்வரே.