HolyIndia.Org

திருகஞ்சனூர் ஆலய தேவாரம்

திருகஞ்சனூர் ஆலயம்
2-99-2539:
இன்றுநன்று நாளைநன் றென்றுநின்ற இச்சையால் 
பொன்றுகின்ற வாழ்க்கையைப் போகவிட்டுப் போதுமின் 
மின்றயங்கு சோதியான் வெண்மதி விரிபுனல் 
கொன்றைதுன்று சென்னியான் கோடிகாவு சேர்மினே. 

2-99-2540:
அல்லல்மிக்க வாழ்க்கையை ஆதரித் திராதுநீர் 
நல்லதோர் நெறியினை நாடுதும் நடம்மினோ 
வில்லையன்ன வாணுதல் வெள்வளையோர் பாகமாங் 
கொல்லைவெள்ளை யேற்றினான் கோடிகாவு சேர்மினே. 

2-99-2541:
துக்கமிக்க வாழ்க்கையின் சோர்வினைத் துறந்துநீர் 
தக்கதோர் நெறியினைச் சார்தல்செய்யப் போதுமின் 
அக்கணிந் தரைமிசை யாறணிந்த சென்னிமேல் 
கொக்கிற கணிந்தவன் கோடிகாவு சேர்மினே. 

2-99-2542:
பண்டுசெய்த வல்வினை பற்றறக் கெடும்வகை 
உண்டுமக் குரைப்பன்நான் ஒல்லைநீர் எழுமினோ 
மண்டுகங்கை செஞ்சடை வைத்துமாதோர் பாகமாக் 
கொண்டுகந்த மார்பினான் கோடிகாவு சேர்மினே. 

2-99-2543:
முன்னைநீர்செய் பாவத்தான் மூர்த்திபாதஞ் சிந்தியா 
தின்னநீரி டும்பையின் மூழ்கிறீர் எழும்மினோ 
பொன்னைவென்ற கொன்றையான் பூதம்பாட ஆடலான் 
கொன்னவிலும் வேலினான் கோடிகாவு சேர்மினே. 

2-99-2544:
ஏவமிக்க சிந்தையோ டின்பமெய்த லாமெனப் 
பாவமெத் தனையும்நீர் செய்தொரு பயனிலைக் 
காவல்மிக்க மாநகர் காய்ந்துவெங் கனல்படக் 
கோவமிக்க நெற்றியான் கோடிகாவு சேர்மினே. 

2-99-2545:
ஏணழிந்த வாழ்க்கையை இன்பமென் றிருந்துநீர் 
மாணழிந்த மூப்பினால் வருந்தன்முன்னம் வம்மினோ 
பூணல்வெள் ளெலும்பினான் பொன்றிகழ் சடைமுடிக் 
கோணல்வெண் பிறையினான் கோடிகாவு சேர்மினே. 

2-99-2546:
மற்றிவாழ்க்கை மெய்யெனும் மனத்தினைத் தவிர்ந்துநீர் 
பற்றிவாழ்மின் சேவடி பணிந்துவந் தெழுமினோ 
வெற்றிகொள் தசமுகன் விறல்கெட இருந்ததோர் 
குற்றமில் வரையினான் கோடிகாவு சேர்மினே. 

2-99-2547:
மங்குநோய் உறும்பிணி மாயும்வண்ணஞ் சொல்லுவன் 
செங்கண்மால் திசைமுகன் சென்றளந்துங் காண்கிலா 
வெங்கண்மால் விடையுடை வேதியன் விரும்புமூர் 
கொங்குலாம் வளம்பொழிற் கோடிகாவு சேர்மினே. 

2-99-2548:
தட்டொடு தழைமயில் பீலிகொள் சமணரும் 
பட்டுடை விரிதுகிலி னார்கள்சொற் பயனிலை 
விட்டபுன் சடையினான் மேதகு முழவொடுங் 
கொட்டமைந்த ஆடலான் கோடிகாவு சேர்மினே. 

2-99-2549:
கொந்தணி குளிர்பொழிற் கோடிகாவு மேவிய 
செந்தழ லுருவனைச் சீர்மிகு திறலுடை 
அந்தணர் புகலியு ளாயகேள்வி ஞானசம் 
பந்தன தமிழ்வல்லார் பாவமான பாறுமே. 

4-51-4646:
நெற்றிமேற் கண்ணி னானே 
நீறுமெய் பூசி னானே 
கற்றைப்புன் சடையி னானே 
கடல்விடம் பருகி னானே 
செற்றவர் புரங்கள் மூன்றுஞ் 
செவ்வழல் செலுத்தி னானே 
குற்றமில் குணத்தி னானே 
கோடிகா வுடைய கோவே. 

4-51-4647:
கடிகமழ் கொன்றை யானே 
கபாலங்கை யேந்தி னானே 
வடிவுடை மங்கை தன்னை 
மார்பிலோர் பாகத் தானே 
அடியிணை பரவ நாளும் 
அடியவர்க் கருள்செய் வானே 
கொடியணி விழவ தோவாக் 
கோடிகா வுடைய கோவே. 

4-51-4648:
நீறுமெய் பூசி னானே 
நிழல்திகழ் மழுவி னானே 
ஏறுகந் தேறி னானே 
இருங்கடல் அமுதொப் பானே 
ஆறுமோர் நான்கு வேதம் 
அறமுரைத் தருளி னானே 
கூறுமோர் பெண்ணி னானே 
கோடிகா வுடைய கோவே. 

4-51-4649:
காலனைக் காலாற் செற்றன் 
றருள்புரி கருணை யானே 
நீலமார் கண்டத் தானே 
நீண்முடி யமரர் கோவே 
ஞாலமாம் பெருமை யானே 
நளிரிளந் திங்கள் சூடுங் 
கோலமார் சடையி னானே 
கோடிகா வுடைய கோவே. 

4-51-4650:
பூணர வாரத் தானே 
புலியுரி அரையி னானே 
காணில்வெண் கோவ ணமுங் 
கையிலோர் கபால மேந்தி 
ஊணுமூர்ப் பிச்சை யானே 
உமையொரு பாகத் தானே 
கோணல்வெண் பிறையி னானே 
கோடிகா வுடைய கோவே. 

4-51-4651:
கேழல்வெண் கொம்பு பூண்ட 
கிளரொளி மார்பி னானே 
ஏழையேன் ஏழை யேன்நான் 
என்செய்கேன் எந்தை பெம்மான் 
மாழையொண் கண்ணி னார்கள் 
வலைதனில் மயங்கு கின்றேன் 
கூழைஏ றுடைய செல்வா 
கோடிகா வுடைய கோவே. 

4-51-4652:
அழலுமிழ் அங்கை யானே 
அரிவையோர் பாகத் தானே 
தழலுமிழ் அரவம் ஆர்த்துத் 
தலைதனிற் பலிகொள் வானே 
நிழலுமிழ் சோலை சூழ 
நீள்வரி வண்டி னங்கள் 
குழலுமிழ் கீதம் பாடுங் 
கோடிகா வுடைய கோவே. 

4-51-4653:
ஏவடு சிலையி னாலே 
புரமவை எரிசெய் தானே 
மாவடு வகிர்கொள் கண்ணாள் 
மலைமகள் பாகத் தானே 
ஆவடு துறையு ளானே 
ஐவரால் ஆட்டப் பட்டேன் 
கோவடு குற்றந் தீராய் 
கோடிகா வுடைய கோவே. 

4-51-4654:
ஏற்றநீர்க் கங்கை யானே 
இருநிலந் தாவி னானும் 
நாற்றமா மலர்மேல் ஏறும் 
நான்முகன் இவர்கள் கூடி 
ஆற்றலால் அளக்க லுற்றார்க் 
கழலுரு வாயினானே 
கூற்றுக்குங் கூற்ற தானாய் 
கோடிகா வுடைய கோவே. 

4-51-4655:
பழகநான் அடிமை செய்வேன் 
பசுபதீ பாவ நாசா 
மழகளி யானை யின்றோல் 
மலைமகள் வெருவப் போர்த்த 
அழகனே அரக்கன் திண்டோ ள் 
அருவரை நெரிய வு[ன்றுங் 
குழகனே கோல மார்பா 
கோடிகா வுடைய கோவே. 

5-78-6007:
சங்கு லாமுன்கைத் தையலோர் பாகத்தன் 
வெங்கு லாமத வேழம் வெகுண்டவன் 
கொங்கு லாம்பொழிற் கோடிகா வாவென 
எங்கி லாததோர் இன்பம்வந் தெய்துமே. 

5-78-6008:
வாடி வாழ்வதென் னாவது மாதர்பால் 
ஓடி வாழ்வினை உள்கிநீர் நாடொறுங் 
கோடி காவனைக் கூறீரேற் கூறினேன் 
பாடி காவலிற் பட்டுக் கழிதிரே. 

5-78-6009:
முல்லை நன்முறு வல்லுமை பங்கனார் 
தில்லை யம்பலத் தில்லுறை செல்வனார் 
கொல்லை யேற்றினர் கோடிகா வாவென்றங் 
கொல்லை யேத்துவார்க் கூனமொன் றில்லையே. 

5-78-6010:
நாவ ளம்பெறு மாறும னன்னுதல் 
ஆம ளஞ்சொலி அன்புசெ யின்னலாற் 
கோம ளஞ்சடைக் கோடிகா வாவென 
ஏவ ளின்றெனை ஏசுமவ் வேழையே. 

5-78-6011:
வீறு தான்பெறு வார்சில ராகிலும் 
நாறு பூங்கொன்றை தான்மிக நல்கானேற் 
கூறு வேன்கோடி காவுளாய் என்றுமால் 
ஏறு வேனும்மால் ஏசப் படுவனோ. 

5-78-6012:
நாடி நாரணன் நான்முகன் வானவர் 
தேடி யேசற வுந்தெரி யாததோர் 
கோடி காவனைக் கூறாத நாளெலாம் 
பாடி காவலிற் பட்டுக் கழியுமே. 

5-78-6013:
வரங்க ளால்வரை யையெடுத் தான்றனை 
அரங்க வு[ன்றி யருள்செய்த அப்பனுர் 
குரங்கு சேர்பொழிற் கோடிகா வாவென 
இரங்கு வேன்மனத் தேதங்கள் தீரவே. 

6-81-7048:
கண்டலஞ்சேர் நெற்றியிளங் காளை கண்டாய்
கன்மதில்சூழ் கந்தமா தனத்தான் கண்டாய்
மண்டலஞ்சேர் மயக்கறுக்கும் மருந்து கண்டாய் 
மதிற்கச்சி யேகம்ப மேயான் கண்டாய்
விண்டலஞ்சேர் விளக்கொளியாய் நின்றான் கண்டாய்
மீயச்சூர் பிரியாத விகிர்தன் கண்டாய்
கொண்டலஞ்சேர் கண்டத்தெங் கூத்தன் கண்டாய்
கோடிகா அமர்ந்துறையுங் குழகன் றானே. 

6-81-7049:
வண்டாடு பூங்குழலாள் பாகன் கண்டாய்
மறைக்காட் டுறையும் மணாளன் கண்டாய்
பண்டாடு பழவினைநோய் தீர்ப்பான் கண்டாய்
பரலோக நெறிகாட்டும் பரமன் கண்டாய்
செண்டாடி அவுணர்புரஞ் செற்றான் கண்டாய்
திருவாரூர்த் திருமூலத் தானன் கண்டாய்
கொண்டாடு மடியவர்தம் மனத்தான் கண்டாய்
கோடிகா அமர்ந்துறையுங் குழகன் றானே. 

6-81-7050:
அலையார்ந்த புனற்கங்கைச் சடையான் கண்டாய்
அடியார்கட் காரமுத மானான் கண்டாய்
மலையார்ந்த மடமங்கை பங்கன் கண்டாய்
வானோர்கள் முடிக்கணியாய் நின்றான் கண்டாய்
இலையார்ந்த திரிசூலப் படையான் கண்டாய்
ஏழுலகு மாய்நின்ற எந்தை கண்டாய்
கொலையார்ந்த குஞ்சரத்தோல் போர்த்தான் கண்டாய்
கோடிகா அமர்ந்துறையுங் குழகன் றானே. 

6-81-7051:
மற்றாருந் தன்னொப்பா ரில்லான் கண்டாய்
மயிலாடு துறையிடமா மகிழ்ந்தான் கண்டாய்
புற்றா டரவணிந்த புனிதன் கண்டாய்
பூந்துருத்திப் பொய்யிலியாய் நின்றான் கண்டாய்
அற்றார்கட் கற்றானாய் நின்றான் கண்டாய்
ஐயா றகலாத ஐயன் கண்டாய்
குற்றாலத் தமர்ந்துறையுங் கூத்தன் கண்டாய்
கோடிகா அமர்ந்துறையுங் குழகன் றானே. 

6-81-7052:
வாரார்ந்த வனமுலையாள் பங்கன் கண்டாய்
மாற்பேறு காப்பா மகிழ்ந்தான் கண்டாய்
போரார்ந்த மால்விடையொன் று{ர்வான் கண்டாய்
புகலூரை யகலாத புனிதன் கண்டாய்
நீரார்ந்த நிமிர்சடையொன் றுடையான் கண்டாய்
நினைப்பார்தம் வினைப்பாரம் இழிப்பான் கண்டாய்
கூரார்ந்த மூவிலைவேற் படையான் கண்டாய்
கோடிகா அமர்ந்துறையுங் குழகன் றானே. 

6-81-7053:
கடிமலிந்த மலர்க்கொன்றைச் சடையான் கண்டாய்
கண்ணப்ப விண்ணப்புக் கொடுத்தான் கண்டாய்
படிமலிந்த பல்பிறவி யறுப்பான் கண்டாய்
பற்றற்றார் பற்றவனாய் நின்றான் கண்டாய்
அடிமலிந்த சிலம்பலம்பத் திரிவான் கண்டாய்
அமரர்கணந் தொழுதேத்தும் அம்மான் கண்டாய்
கொடிமலிந்த மதில்தில்லைக் கூத்தன் கண்டாய்
கோடிகா அமர்ந்துறையுங் குழகன் றானே. 

6-81-7054:
உழையாடு கரதலமொன் றுடையான் கண்டாய்
ஒற்றிய[ ரொற்றியா வுடையான் கண்டாய்
கழையாடு கழுக்குன்ற மமர்ந்தான் கண்டாய்
காளத்திக் கற்பகமாய் நின்றான் கண்டாய்
இழையாடு மெண்புயத்த இறைவன் கண்டாய்
என்னெஞ்சத் துள்நீங்கா எம்மான் கண்டாய்
குழையாட நடமாடுங் கூத்தன் கண்டாய்
கோடிகா அமர்ந்துறையுங் குழகன் றானே. 

6-81-7055:
படமாடு பன்னகக்கச் சசைத்தான் கண்டாய்
பராய்த்துறையும் பாசூரும் மேயான் கண்டாய்
நடமாடி ஏழுலகுந் திரிவான் கண்டாய்
நான்மறையின் பொருள்கண்டாய் நாதன் கண்டாய்
கடமாடு களிறுரித்த கண்டன் கண்டாய்
கயிலாயம் மேவி யிருந்தான் கண்டாய்
குடமாடி யிடமாகக் கொண்டான் கண்டாய்
கோடிகா அமர்ந்துறையுங் குழகன் றானே.