HolyIndia.Org

திருஓமாம்புலியூர் ஆலய தேவாரம்

திருஓமாம்புலியூர் ஆலயம்
3-122-4111:
பூங்கொடி மடவாள் உமையொரு பாகம் புரிதரு சடைமுடி யடிகள்
வீங்கிருள் நட்டம் ஆடுமெம் விகிர்தர் விருப்பொடும் உறைவிடம் வினவில்
தேங்கமழ் பொழிலிற் செழுமலர் கோதிச் செறிதரு வண்டிசை பாடும்
ஓங்கிய புகழார் ஓமமாம் புலிய[ர் உடையவர் வடதளி யதுவே. 

3-122-4112:
சம்பரற் கருளிச் சலந்தரன் வீயத் தழலுமிழ் சக்கரம் படைத்த
எம்பெரு மானார் இமையவ ரேத்த இனிதினங் குறைவிடம் வினவில்
அம்பர மாகி அழலுமிழ் புகையின் ஆகுதி யான்மழை பொழியும்
உம்பர்க ளேத்தும் ஓமமாம் புலிய[ர் உடையவர் வடதளி யதுவே. 

3-122-4113:
பாங்குடைத் தவத்துப் பகீரதற் கருளிப் படர்சடைக் கரந்தநீர்க் கங்கை
தாங்குதல் தவிர்த்துத் தராதலத் திழித்த தத்துவன் உறைவிடம் வினவில்
ஆங்கெரி மூன்றும் அமர்ந்துட னிருந்த அங்கையால் ஆகுதி வேட்கும்
ஓங்கிய மறையோர் ஓமமாம் புலிய[ர் உடையவர் வடதளி யதுவே. 

3-122-4114:
புற்றர வணிந்து நீறுமெய் பூசிப் பூதங்கள் சூழ்தர வு[ரூர்
பெற்றமொன் றேறிப் பெய்பலி கொள்ளும் பிரானவன் உறைவிடம் வினவிற்
கற்றநால் வேதம் அங்கமோ ராறுங் கருத்தினார் அருத்தியாற் றெரியும்
உற்றபல் புகழார் ஓமமாம் புலிய[ர் உடையவர் வடதளி யதுவே. 

3-122-4115:
நிலத்தவர் வானம் ஆள்பவர் கீழோர் துயர்கெட நெடியமாற் கருளால்
அலைத்தவல் லசுரர் ஆசற வாழி யளித்தவன் உறைவிடம் வினவிற்
சலத்தினாற் பொருள்கள் வேண்டுதல் செய்யாத் தன்மையார் நன்மையான் மிக்க
உலப்பில்பல் புகழார் ஓமமாம் புலிய[ர் உடையவர் வடதளி யதுவே. 

3-122-4116:
மணந்திகழ் திசைகள் எட்டும் ஏழிசையும் மலியுமா றங்கம் ஐவேள்வி
இணைந்தநால் வேதம் மூன்றெரி யிரண்டு பிறப்பென வொருமையா லுணருங்
குணங்களும் அவற்றின் கொள்பொருள் குற்றம் மற்றவை யுற்றது மெல்லாம்
உணர்ந்தவர் வாழும் ஓமமாம் புலிய[ர் உடையவர் வடதளி யதுவே. 

3-122-4117:
தலையொரு பத்துந் தடக்கைய திரட்டி தானுடை அரக்க னொண்கயிலை
அலைவது செய்த அவன்றிறல் கெடுத்த ஆதியார் உறைவிடம் வினவில்
மலையென வோங்கும் மாளிகை நிலவும் மாமதில் மாற்றல ரென்றும்
உலவுபல் புகழார் ஓமமாம் புலிய[ர் உடையவர் வடதளி யதுவே. 

3-122-4118:
கள்ளவிழ் மலர்மே லிருந்தவன் கரியோ னென்றிவர் காண்பரி தாய
ஒள்ளெரி யுருவர் உமையவ ளோடும் உகந்தினி துறைவிடம் வினவிற்
பள்ளநீர் வாளை பாய்தரு கழனி பனிமலர்ச் சோலைசூ ழாலை
ஒள்ளிய புகழார் ஓமமாம் புலிய[ர் உடையவர் வடதளி யதுவே. 

3-122-4119:
தௌ;ளிய ரல்லாத் தேரரோ டமணர் தடுக்கொடு சீவரம் உடுக்குங்
கள்ளமார் மனத்துக் கலதிகட் கருளாக் கடவுளார் உறைவிடம் வினவில்
நள்ளிருள் யாமம் நான்மறை தெரிந்து நலந்திகழ் மூன்றெரி யோம்பும்
ஒள்ளியார் வாழும் ஓமமாம் புலிய[ர் உடையவர் வடதளி யதுவே. 

3-122-4120:
விளைதரு வயலுள் வெயில்செறி பவளம் மேதிகள் மேய்புலத் திடறி
ஒளிதர மல்கும் ஓமமாம் புலிய[ர் உடையவர் வடதளி யரனைக்
களிதரு நிவப்பிற் காண்டகு செல்வக் காழியுள் ஞானசம் பந்தன்
அளிதரு பாடல் பத்தும்வல் லார்கள் அமரலோ கத்திருப் பாரே. 

6-88-7112:
ஆராரும் மூவிலைவேல் அங்கை யானை
அலைகடல்நஞ் சயின்றானை அமர ரேத்தும்
ஏராரும் மதிபொதியுஞ் சடையி னானை
எழுபிறப்பும் எனையாளா வுடையான் றன்னை
ஊராரும் படநாக மாட்டு வானை
உயர்புகழ்சேர் தருமோமாம் புலிய[ர் மன்னுஞ்
சீராரும் வடதளியெஞ் செல்வன் றன்னைச்
சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே. 

6-88-7113:
ஆதியான் அரிஅயனென் றறிய வொண்ணா
அமரர்தொழுங் கழலானை அமலன் றன்னைச்
சோதிமதி கலைதொலையத் தக்க னெச்சன்
சுடரிரவி அயிலெயிறு தொலைவித் தானை
ஓதிமிக அந்தணர்கள் எரிமூன் றோம்பும்
உயர்புகழார் தருமோமாம் புலிய[ர் மன்னுந்
தீதிற்றிரு வடதளியெஞ் செல்வன் றன்னைச்
சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே. 

6-88-7114:
வருமிக்க மதயானை யுரித்தான் றன்னை
வானவர்கோன் தோளனைத்தும் மடிவித் தானைத்
தருமிக்க குழலுமையாள் பாகன் றன்னைச்
சங்கரனெம் பெருமானைத் தரணி தன்மேல்
உருமிக்க மணிமாடம் நிலாவு வீதி
உத்தமர்வாழ் தருமோமாம் புலிய[ர் மன்னுந்
திருமிக்க வடதளியெஞ் செல்வன் றன்னைச்
சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே. 

6-88-7115:
அன்றினவர் புரமூன்றும் பொடியாய் வேவ
அழல்விழித்த கண்ணானை அமரர் கோனை
வென்றிமிகு காலனுயிர் பொன்றி வீழ
விளங்குதிரு வடியெடுத்த விகிர்தன் றன்னை
ஒன்றியசீர் இருபிறப்பர் முத்தீ யோம்பும்
உயர்புகழ்நான் மறையோமாம் புலிய[ர் நாளுந்
தென்றல்மலி வடதளியெஞ் செல்வன் றன்னைச்
சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே. 

6-88-7116:
பாங்குடைய எழிலங்கி யருச்சனைமுன் விரும்பப்
பரிந்தவனுக் கருள்செய்த பரமன் றன்னைப்
பாங்கிலா நரகதனிற் தொண்ட ரானார்
பாராத வகைபண்ண வல்லான் றன்னை
ஓங்குமதிற் புடைதழுவும் எழிலோமாம் புலிய[ர்
உயர்புகழந் தணரேத்த வுலகர்க் கென்றுந்
தீங்கில்திரு வடதளியெஞ் செல்வன் றன்னைச்
சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே. 

6-88-7117:
அருந்தவத்தோர் தொழுதேத்தும் அம்மான் றன்னை
ஆராத இன்னமுதை அடியார் தம்மேல்
வருந்துயரந் தவிர்ப்பானை உமையாள் நங்கை
மணவாள நம்பியையென் மருந்து தன்னைப்
பொருந்துபுனல் தழுவுவயல் நிலவு துங்கப்
பொழில்கெழுவு தருமோமாம் புலிய[ர் நாளுந்
திருந்துதிரு வடதளியெஞ் செல்வன் றன்னைச்
சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே. 

6-88-7118:
மலையானை வருமலையன் றுரிசெய் தானை
மறையானை மறையாலும் அறிய வொண்ணாக்
கலையானைக் கலையாருங் கையி னானைக்
கடிவானை அடியார்கள் துயர மெல்லாம்
உலையாத அந்தணர்கள் வாழு மோமாம்
புலிய[ரெம் உத்தமனைப் புரமூன் றெய்த
சிலையானை வடதளியெஞ் செல்வன் றன்னைச்
சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே. 

6-88-7119:
சேர்ந்தோடு மணிக்கங்கை சூடி னானைச்
செழுமதியும் படஅரவும் உடன்வைத் தானைச்
சார்ந்தோர்கட் கினியானைத் தன்னொப் பில்லாத்
தழலுருவைத் தலைமகனைத் தகைநால் வேதம்
ஓர்ந்தோதிப் பயில்வார்வாழ் தருமோமாம் புலிய[ர்
உள்ளானைக் கள்ளாத அடியார் நெஞ்சிற்
சேர்ந்தானை வடதளியெஞ் செல்வன் றன்னைச்
சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே. 

6-88-7120:
வார்கெழுவு முலையுமையாள் வெருவ வன்று
மலையெடுத்த வாளரக்கன் றோளுந் தாளும்
ஏர்கெழுவு சிரம்பத்தும் இறுத்து மீண்டே
இன்னிசைகேட் டிருந்தானை இமையோர் கோனைப்
பார்கெழுவு புகழ்மறையோர் பயிலும் மாடப்
பைம்பொழில்சேர் தருமோமாம் புலிய[ர் மன்னுஞ்
சீர்கெழுவு வடதளியெஞ் செல்வன் றன்னைச்
சேராதே திகைத்துநாள் செலுத்தி னேனே. 

7-40-7628:
வள்வாய மதிமிளிரும் வளர்சடையி னானை 
மறையவனை வாய்மொழியை வானவர்தங் கோனைப் 
புள்வாயைக் கீண்டுலகம் விழுங்கியுமிழ்ந் தானைப் 
பொன்னிறத்தின் முப்புரிநுல் நான்முகத்தி னானை 
முள்வாய மடல்தழுவி முடத்தாழை ஈன்று 
மொட்டலர்ந்து விரைநாறும் முருகுவிரி பொழில்சூழ் 
கள்வாய கருங்குவளை கண்வளருங் கழனிக் 
கானாட்டு முள்@ரிற் கண்டுதொழு தேனே. 

7-40-7629:
ஒருமேக முகிலாகி ஒத்துலகந் தானாய் 
ஊர்வனவும் நிற்பனவும் ஊழிகளுந் தானாய்ப் 
பொருமேவு கடலாகிப் பூதங்கள் ஐந்தாய்ப் 
புனைந்தவனைப் புண்ணியனைப் புரிசடையி னானைத் 
திருமேவு செல்வத்தார் தீமூன்றும் வளர்த்த 
திருத்தக்க அந்தணர்கள் ஓதுநக ரெங்குங் 
கருமேதி செந்தாம ரைமேயுங் கழனிக் 
கானாட்டு முள்@ரிற் கண்டுதொழு தேனே. 

7-40-7630:
இரும்புயர்ந்த மூவிலைய சூலத்தி னானை 
இறையவனை மறையவனை எண்குணத்தி னானைச் 
சுரும்புயர்ந்த கொன்றையொடு தூமதியஞ் சூடுஞ் 
சடையானை விடையானைச் சோதியெனுஞ் சுடரை 
அரும்புயர்ந்த அரவிந்தத் தணிமலர்க ளேறி 
அன்னங்கள் விளையாடும் அகன்றுறையின் அருகே 
கரும்புயர்ந்து பெருஞ்செந்நெல் நெருங்கிவிளை கழனிக் 
கானாட்டு முள்@ரிற் கண்டுதொழு தேனே. 

7-40-7631:
பூளைபுனை கொன்றையொடு புரிசடையி னானைப் 
புனலாகி அனலாகிப் பூதங்கள் ஐந்தாய் 
நாளைஇன்று நெருநலாய் ஆகாய மாகி 
ஞாயிறாய் மதியமாய் நின்றவெம் பரனைப் 
பாளைபடு பைங்கமுகின் சூழலிளந் தெங்கின் 
படுமதஞ்செய் கொழுந்தேறல் வாய்மடுத்துப் பருகிக் 
காளைவண்டு பாடமயில் ஆலும்வளர் சோலைக் 
கானாட்டு முள்@ரிற் கண்டுதொழு தேனே. 

7-40-7632:
செருக்குவாய்ப் பைங்கண்வெள் ளரவரையி னானைத் 
தேவர்கள்சூ ளாமணியைச் செங்கண்விடை யானை 
முருக்குவாய் மலரொக்குந் திருமேனி யானை 
முன்னிலையாய் முழுதுலக மாயபெரு மானை 
இருக்குவாய் அந்தணர்கள் எழுபிறப்பு ளெங்கும் 
வேள்வியிருந் திருநிதியம் வழங்குநக ரெங்கும் 
கருக்குவாய்ப் பெண்ணையொடு தெங்குமலி சோலைக் 
கானாட்டு முள்@ரிற் கண்டுதொழு தேனே. 

7-40-7633:
விடையரவக் கொடியேந்தும் விண்ணவர்தங் கோனை 
வெள்ளத்து மாலவனும் வேதமுத லானும் 
அடியிணையுந் திருமுடியுங் காணவரி தாய 
சங்கரனைத் தத்துவனைத் தையல்மட வார்கள் 
உடையவிழக் குழலவிழக் கோதைகுடைந் தாடக் 
குங்குமங்கள் உந்திவரு கொள்ளிடத்தின் கரைமேற் 
கடைகள்விடு வார்குவளை களைவாருங் கழனிக் 
கானாட்டு முள்@ரிற் கண்டுதொழு தேனே. 

7-40-7634:
அருமணியை முத்தினை ஆனஞ்சும் ஆடும் 
அமரர்கள்தம் பெருமானை அருமறையின் பொருளைத் 
திருமணியைத் தீங்கரும்பின் ஊறலிருந் தேனைத் 
தெரிவரிய மாமணியைத் திகழ்தருசெம் பொன்னைக் 
குருமணிகள் கொழித்திழிந்து சுழித்திழியுந் திரைவாய்க் 
கோல்வளையார் குடைந்தாடுங் கொள்ளிடத்தின் கரைமேற் 
கருமணிகள் போல்நீலம் மலர்கின்ற கழனிக் 
கானாட்டு முள்@ரிற் கண்டுதொழு தேனே. 

7-40-7635:
இழைதழுவு வெண்ணூலும் மேவுதிரு மார்பின் 
ஈசன்றன் எண்டோ ள்கள் வீசியெரி யாடக் 
குழைதழுவு திருக்காதிற் கோளரவ மசைத்துக் 
கோவணங்கொள் குழகனைக் குளிர்சடையி னானைத் 
தழைதழுவு தண்ணிறத்த செந்நெலதன் அயலே 
தடந்தரள மென்கரும்பின் தாழ்கிடங்கி னருகே 
கழைதழுவித் தேன்றொடுக்குங் கழனிசூழ் பழனக் 
கானாட்டு முள்@ரிற் கண்டுதொழு தேனே. 

7-40-7636:
குனிவினிய கதிர்மதியஞ் சூடுசடை யானைக் 
குண்டலஞ்சேர் காதவனை வண்டினங்கள் பாடப் 
பனியுதிருஞ் சடையானைப் பால்வெண்ணீற் றானைப் 
பலவுருவுந் தன்னுருவே ஆயபெரு மானைத் 
துனிவினிய தூயமொழித் தொண்டைவாய் நல்லார் 
தூநீலங் கண்வளருஞ் சூழ்கிடங்கி னருகே 
கனிவினிய கதலிவனந் தழுவுபொழிற் சோலைக் 
கானாட்டு முள்@ரிற் கண்டுதொழு தேனே. 

7-40-7637:
தேவியம்பொன் மலைக்கோமன் றன்பாவை யாகத் 
தனதுருவம் ஒருபாகஞ் சேர்த்துவித்த பெருமான் 
மேவியவெந் நரகத்தில் அழுந்தாமை நமக்கு 
மெய்ந்நெறியைத் தான்காட்டும் வேதமுத லானைத் 
தூவிவாய் நாரையொடு குருகுபாய்ந் தார்ப்பத் 
துறைக்கெண்டை மிளிர்ந்துகயல் துள்ளிவிளை யாடக் 
காவிவாய் வண்டுபல பண்செய்யுங் கழனிக் 
கானாட்டு முள்@ரிற் கண்டுதொழு தேனே. 

7-40-7638:
திரையினார் கடல்சூழ்ந்த தென்னிலங்கைக் கோனைச் 
செற்றவனைச் செஞ்சடைமேல் வெண்மதியி னானைக் 
கரையினார் புனல்தழுவு கொள்ளிடத்தின் கரைமேற் 
கானாட்டு முள்@ரிற் கண்டுகழல் தொழுது 
உரையினார் மதயானை நாவலா ரூரன் 
உரிமையால் உரைசெய்த ஒண்டமிழ்கள் வல்லார் 
வரையினார் வகைஞாலம் ஆண்டவர்க்குந் தாம்போய் 
வானவர்க்குந் தலைவராய் நிற்பரவர் தாமே.