HolyIndia.Org

திருகுறுக்கை ஆலய தேவாரம்

திருகுறுக்கை ஆலயம்
4-49-4634:
ஆதியிற் பிரம னார்தாம் 
அர்ச்சித்தார் அடியி ணைக்கீழ் 
ஓதிய வேத நாவர் 
உணருமா றுணர லுற்றார் 
சோதியுட் சுடராய்த் தோன்றிச் 
சொல்லினை யிறந்தார் பல்பூக் 
கோதிவண் டறையுஞ் சோலைக் 
குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே. 

4-49-4635:
நீற்றினை நிறையப் பூசி 
நித்தலும் நியமஞ் செய்து 
ஆற்றுநீர் பூரித் தாட்டும் 
அந்தண னாரைக் கொல்வான் 
சாற்றுநாள் அற்ற தென்று 
தருமரா சற்காய் வந்த 
கூற்றினைக் குமைப்பர் போலுங் 
குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே. 

4-49-4636:
தழைத்ததோர் ஆத்தி யின்கீழ்த் 
தாபர மணலாற் கூப்பி 
அழைத்தங்கே ஆவின் பாலைக் 
கறந்துகொண் டாட்டக் கண்டு 
பிழைத்ததன் றாதை தாளைப் 
பெருங்கொடு மழுவால் வீசக் 
குழைத்ததோர் அமுதம் ஈந்தார் 
குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே. 

4-49-4637:
சிலந்தியும் ஆனைக் காவிற் 
திருநிழற் பந்தர் செய்து 
உலந்தவண் இறந்த போதே 
கோச்செங்க ணானு மாகக் 
கலந்தநீர்க் காவி ரிசூழ் 
சோணாட்டுச் சோழர் தங்கள் 
குலந்தனிற் பிறப்பித் திட்டார் 
குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே. 

4-49-4638:
ஏறுடன் ஏழ டர்த்தான் 
எண்ணியா யிரம்பூக் கொண்டு 
ஆறுடைச் சடையி னானை 
அர்ச்சித்தான் அடியி ணைக்கீழ் 
வேறுமோர் பூக்கு றைய 
மெய்ம்மலர்க் கண்ணை மிண்டக் 
கூறுமோர் ஆழி ஈந்தார் 
குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே. 

4-49-4639:
கல்லினால் எறிந்து கஞ்சி 
தாமுணுஞ் சாக்கி யனார் 
நெல்லினார் சோறு ணாமே 
நீள்விசும் பாள வைத்தார் 
எல்லியாங் கெரிகை ஏந்தி 
எழில்திகழ் நட்ட மாடிக் 
கொல்லியாம் பண்ணு கந்தார் 
குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே. 

4-49-4640:
காப்பதோர் வில்லும் அம்புங் 
கையதோர் இறைச்சிப் பாரந் 
தோற்பெருஞ் செருப்புத் தொட்டுத் 
தூயவாய்க் கலசம் ஆட்டித் 
தீப்பெருங் கண்கள் செய்யக் 
குருதிநீர் ஒழுகத் தன்கண் 
கோப்பதும் பற்றிக் கொண்டார் 
குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே. 

4-49-4641:
நிறைமறைக் காடு தன்னில் 
நீண்டெரி தீபந் தன்னைக் 
கறைநிறத் தெலிதன் மூக்குச் 
சுட்டிடக் கனன்று தூண்ட 
நிறைகடல் மண்ணும் விண்ணும் 
நீண்டவா னுலக மெல்லாங் 
குறைவறக் கொடுப்பர் போலுங் 
குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே. 

4-49-4642:
அணங்குமை பாக மாக 
அடக்கிய ஆதி மூர்த்தி 
வணங்குவார் இடர்கள் தீர்க்கும் 
மருந்துநல் அருந்த வத்த 
கணம்புல்லர்க் கருள்கள் செய்து 
காதலாம் அடியார்க் கென்றுங் 
குணங்களைக் கொடுப்பர் போலுங் 
குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே. 

4-49-4643:
எடுத்தனன் எழிற் கயிலை 
இலங்கையர் மன்னன் தன்னை 
அடுத்தொரு விரலால் ஊன்ற 
அலறிப்போய் அவனும் வீழ்ந்து 
விடுத்தனன் கைந ரம்பால் 
வேதகீ தங்கள் பாடக் 
கொடுத்தனர் கொற்ற வாணாள் 
குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே. 

4-50-4644:
நெடியமால் பிரம னோடு 
நீரெனும் பிலயங் கொள்ள 
அடியொடு முடியுங் காணார் 
அருச்சுனற் கம்பும் வில்லுந் 
துடியுடை வேட ராகித் 
தூயமந் திரங்கள் சொல்லிக் 
கொடிநெடுந் தேர்கொ டுத்தார் 
குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே. 

4-50-4645:
ஆத்தமாம் அயனு மாலும் 
அன்றிமற் றொழிந்த தேவர் 
சோத்தமெம் பெருமான் என்று 
தொழுதுதோத் திரங்கள் சொல்லத் 
தீர்த்தமாம் அட்ட மிமுன் 
சீருடை ஏழு நாளுங் 
கூத்தராய் வீதி போந்தார் 
குறுக்கைவீ ரட்ட னாரே.