HolyIndia.Org

திருமணஞ்சேரி ஆலய தேவாரம்

திருமணஞ்சேரி ஆலயம்
2-16-1634:
அயிலாரும் அம்பத னாற்புர மூன்றெய்து
குயிலாரும் மென்மொழி யாளொரு கூறாகி
மயிலாரும் மல்கிய சோலை மணஞ்சேரிப்
பயில்வானைப் பற்றிநின் றார்க்கில்லை பாவமே. 

2-16-1635:
விதியானை விண்ணவர் தாந்தொழு தேத்திய
நெதியானை நீள்சடை மேல்நிகழ் வித்தவான்
மதியானை வண்பொழில் சூழ்ந்த மணஞ்சேரிப்
பதியானைப் பாடவல் லார்வினை பாறுமே. 

2-16-1636:
எய்ப்பானார்க் கின்புறு தேனளித் தூறிய
இப்பாலா யெனையும் ஆள வுரியானை
வைப்பான மாடங்கள் சூழ்ந்த மணஞ்சேரி
மெய்ப்பானை மேவிநின் றார்வினை வீடுமே. 

2-16-1637:
விடையானை மேலுல கேழுமிப் பாரெலாம்
உடையானை ஊழிதோ று{ழி உளதாய
படையானைப் பண்ணிசை பாடு மணஞ்சேரி
அடைவானை யடையவல் லார்க்கில்லை யல்லலே. 

2-16-1638:
எறியார்பூங் கொன்றையி னோடும் இளமத்தம்
வெறியாருஞ் செஞ்சடை யார மிலைத்தானை
மறியாருங் கையுடை யானை மணஞ்சேரிச்
செறிவானைச் செப்பவல் லார்க்கிடர் சேராவே. 

2-16-1639:
மொழியானை முன்னொரு நான்மறை யாறங்கம்
பழியாமைப் பண்ணிசை யான பகர்வானை
வழியானை வானவ ரேத்து மணஞ்சேரி
இழியாமை யேத்தவல் லார்க்கெய்தும் இன்பமே. 

2-16-1640:
எண்ணானை யெண்ணமர் சீரிமை யோர்கட்குக்
கண்ணானைக் கண்ணொரு மூன்று முடையானை
மண்ணானை மாவயல் சூழ்ந்த மணஞ்சேரிப்
பெண்ணானைப் பேசநின் றார்பெரி யோர்களே. 

2-16-1641:
எடுத்தானை யெழில்முடி யெட்டும் இரண்டுந்தோள்
கெடுத்தானைக் கேடிலாச் செம்மை யுடையானை
மடுத்தார வண்டிசை பாடும் மணஞ்சேரி
பிடித்தாரப் பேணவல் லார்பெரியோர்களே. 

2-16-1642:
சொல்லானைத் தோற்றங்கண் டானும் நெடுமாலுங்
கல்லானைக் கற்றன சொல்லித் தொழுதோங்க
வல்லார்நன் மாதவ ரேத்து மணஞ்சேரி
எல்லாமாம் எம்பெரு மான்கழல் ஏத்துமே. 

2-16-1643:
சற்றேயுந் தாமறி வில்சமண் சாக்கியர்
சொற்றேயும் வண்ணமொர் செம்மை உடையானை
வற்றாத வாவிகள் சூழ்ந்த மணஞ்சேரி
பற்றாக வாழ்பவர் மேல்வினை பற்றாவே. 

2-16-1644:
கண்ணாருங் காழியர் கோன்கருத் தார்வித்த
தண்ணார்சீர் ஞானசம் பந்தன் தமிழ்மாலை
மண்ணாரும் மாவயல் சூழ்ந்த மணஞ்சேரி
பண்ணாரப் பாடவல் லார்க்கில்லை பாவமே. 

5-87-6082:
பட்ட நெற்றியர் பாய்புலித் தோலினர் 
நட்ட நின்று நவில்பவர் நாடொறுஞ் 
சிட்டர் வாழ்திரு வார்மணஞ் சேரியெம் 
வட்ட வார்சடை யார்வண்ணம் வாழ்த்துமே. 

5-87-6083:
துன்னு வார்குழ லாளுமை யாளொடும் 
பின்னு வார்சடை மேற்பிறை வைத்தவர் 
மன்னு வார்மணஞ் சேரி மருந்தினை 
உன்னு வார்வினை யாயின ஓயுமே. 

5-87-6084:
புற்றி லாடர வாட்டும் புனிதனார் 
தெற்றி னார்புரந் தீயெழச் செற்றவர் 
சுற்றி னார்மதில் சூழ்மணஞ் சேரியார் 
பற்றி னாரவர் பற்றவர் காண்மினே. 

5-87-6085:
மத்த மும்மதி யும்வளர் செஞ்சடை 
முத்தர் முக்குணர் மூசர வம்மணி 
சித்தர் தீவணர் சீர்மணஞ் சேரியெம் 
வித்தர் தாம்விருப் பாரை விருப்பரே. 

5-87-6086:
துள்ளு மான்மறி தூமழு வாளினர் 
வெள்ள நீர்கரந் தார்சடை மேலவர் 
அள்ள லார்வயல் சூழ்மணஞ் சேரியெம் 
வள்ள லார்கழல் வாழ்த்தவாழ் வாவதே. 

5-87-6087:
நீர்ப ரந்த நிமிர்புன் சடையின்மேல் 
ஊர்ப ரந்த உரகம் அணிபவர் 
சீர்ப ரந்த திருமணஞ் சேரியார் 
ஏர்ப ரந்தங் கிலங்குசூ லத்தரே. 

5-87-6088:
சுண்ணத் தர்சுடு நீறுகந் தாடலார் 
விண்ணத் தம்மதி சூடிய வேதியர் 
மண்ணத் தம்முழ வார்மணஞ் சேரியார் 
வண்ணத் தம்முலை யாளுமை வண்ணரே. 

5-87-6089:
துன்ன வாடையர் தூமழு வாளினர் 
பின்னு செஞ்சடை மேற்பிறை வைத்தவர் 
மன்னு வார்பொழில் சூழ்மணஞ் சேரியெம் 
மன்ன னார்கழ லேதொழ வாய்க்குமே. 

5-87-6090:
சித்தர் தேவர்கள் மாலொடு நான்முகன் 
புத்தர் தேரமண் கையர் புகழவே 
மத்தர் தாமறி யார்மணஞ் சேரியெம் 
அத்த னாரடி யார்க்கல்ல லில்லையே. 

5-87-6091:
கடுத்த மேனி அரக்கன் கயிலையை 
எடுத்த வனெடு நீண்முடி பத்திறப் 
படுத்த லுமணஞ் சேரி யருளெனக் 
கொடுத்த னன்கொற்ற வாளொடு நாமமே.