HolyIndia.Org

தென்திருமுல்லைவாயில் ஆலய தேவாரம்

தென்திருமுல்லைவாயில் ஆலயம்
2-88-2421:
துளிமண்டி யுண்டு நிறம்வந்த கண்டன் 
நடமன்னு துன்னு சுடரோன் 
ஒளிமண்டி யும்ப ருலகங் கடந்த 
உமைபங்க னெங்க ளரனுர் 
களிமண்டு சோலை கழனிக் கலந்த 
கமலங்கள் தங்கு மதுவின் 
தெளிமண்டி யுண்டு சிறைவண்டு பாடு 
திருமுல்லை வாயி லிதுவே. 

2-88-2422:
பருவத்தில் வந்து பயனுற்ற பண்பன் 
அயனைப் படைத்த பரமன் 
அரவத் தொடங்க மவைகட்டி யெங்கு 
மரவிக்க நின்ற அரனுர் 
உருவத்தின் மிக்க ஒளிர்சங் கொடிப்பி 
யவையோத மோத வெருவித் 
தெருவத்தில் வந்து செழுமுத் தலைக்கொள் 
திருமுல்லை வாயி லிதுவே. 

2-88-2423:
வாராத நாடன் வருவார்தம் வில்லின் 
உருமெல்கி நாளு முருகில் 
ஆராத வின்ப னகலாத அன்பன் 
அருள்மேவி நின்ற அரனுர் 
பேராத சோதி பிரியாத மார்பின் 
அலர்மேவு பேதை பிரியாள் 
தீராத காதல் நெதிநேர நீடு 
திருமுல்லை வாயி லிதுவே. 

2-88-2424:
ஒன்றொன்றொ டொன்றும் ஒருநான்கொ டைந்தும் 
இருமூன்றொ டேழு முடனாய் 
அன்றின்றொ டென்றும் அறிவான வர்க்கும் 
அறியாமை நின்ற அரனுர் 
குன்றொன்றொ டொன்று குலையொன்றொ டொன்று 
கொடியொன்றொ டொன்று குழுமிச் 
சென்றொன்றொ டொன்று செறிவாய் நிறைந்த 
திருமுல்லை வாயி லிதுவே. 

2-88-2425:
கொம்பன்ன மின்னின் இடையாளோர் கூறன் 
விடைநாளும் ஏறு குழகன் 
நம்பன்னெ மன்பன் மறைநாவன் வானின் 
மதியேறு சென்னி அரனுர் 
அம்பன்ன வொண்க ணவரா டரங்கின் 
அணிகோபு ரங்க ளழகார் 
செம்பொன்ன செவ்வி தருமாடம் நீடு 
திருமுல்லை வாயி லிதுவே. 

2-88-2426:
ஊனேறு வேலின் உருவேறு கண்ணி 
ஒளியேறு கொண்ட வொருவன் 
ஆனேற தேறி யழகேறு நீறன் 
அரவேறு பூணு மரனுர் 
மானேறு கொல்லை மயிலேறி வந்து 
குயிலேறு சோலை மருவி 
தேனேறு மாவின் வளமேறி யாடு 
திருமுல்லை வாயி லிதுவே. 

2-88-2427:
நெஞ்சார நீடு நினைவாரை மூடு 
வினைதேய நின்ற நிமலன் 
அஞ்சாடு சென்னி அரவாடு கையன் 
அனலாடு மேனி யரனுர் 
மஞ்சாரு மாட மனைதோறும் ஐயம் 
உளதென்று வைகி வரினுஞ் 
செஞ்சாலி நெல்லின் வளர்சோ றளிக்கொள் 
திருமுல்லை வாயி லிதுவே. 

2-88-2428:
வரைவந் தெடுத்த வலிவா ளரக்கன் 
முடிபத்து மிற்று நெரிய 
உரைவந்த பொன்னின் உருவந்த மேனி 
உமைபங்கன் எங்க ளரனுர் 
வரைவந்த சந்தொ டகிலுந்தி வந்து 
மிளிர்கின்ற பொன்னி வடபால் 
திரைவந்து வந்து செறிதேற லாடு 
திருமுல்லை வாயி லிதுவே. 

2-88-2429:
மேலோடி நீடு விளையாடல் மேவு 
விரிநுலன் வேத முதல்வன் 
பாலாடு மேனி கரியானு முன்னி 
யவர்தேட நின்ற பரனுர் 
காலாடு நீல மலர்துன்றி நின்ற 
கதிரேறு செந்நெல் வயலிற் 
சேலோடு வாளை குதிகொள்ள மல்கு 
திருமுல்லை வாயி லிதுவே. 

2-88-2430:
பனைமல்கு திண்கை மதமா வுரித்த 
பரமன்ன நம்ப னடியே 
நினைவன்ன சிந்தை அடையாத தேரர் 
அமண்மாய நின்ற அரனுர் 
வனமல்கு கைதை வகுளங்க ளெங்கு 
முகுளங்க ளெங்கு நெரியச் 
சினைமல்கு புன்னை திகழ்வாச நாறு 
திருமுல்லை வாயி லிதுவே. 

2-88-2431:
அணிகொண்ட கோதை யவள்நன்று மேத்த 
அருள்செய்த எந்தை மருவார் 
திணிகொண்ட மூன்று புரமெய்த வில்லி 
திருமுல்லை வாயி லிதன்மேல் 
தணிகொண்ட சிந்தை யவர்காழி ஞான 
மிகுபந்தன் ஒண்டமிழ் களின் 
அணிகொண்ட பத்தும் இசைபாடு பத்தர் 
அகல்வானம் ஆள்வர் மிகவே.