HolyIndia.Org

சிதம்பரம் ஆலய தேவாரம்

சிதம்பரம் ஆலயம்
1-80-864:
கற்றாங் கெரியோம்பிக் கலியை வாராமே 
செற்றார் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய 
முற்றா வெண்திங்கள் முதல்வன் பாதமே 
பற்றா நின்றாரைப் பற்றா பாவமே. 

1-80-865:
பறப்பைப் படுத்தெங்கும் பசுவேட் டெரியோம்புஞ் 
சிறப்பர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய 
பிறப்பில் பெருமானைப் பின்தாழ் சடையானை 
மறப்பி லார்கண்டீர் மையல் தீர்வாரே. 

1-80-866:
மையா ரொண்கண்ணார் மாட நெடுவீதிக் 
கையாற் பந்தோச்சுங் கழிசூழ் தில்லையுள் 
பொய்யா மறைபாடல் புரிந்தா னுலகேத்தச் 
செய்யா னுறைகோயில் சிற்றம் பலந்தானே. 

1-80-867:
நிறைவெண் கொடிமாட நெற்றி நேர்தீண்டப் 
பிறைவந் திறைதாக்கும் பேரம் பலந்தில்லைச் 
சிறைவண் டறையோவாச் சிற்றம் பலமேய 
இறைவன் கழலேத்தும் இன்பம் இன்பமே. 

1-80-868:
செல்வ நெடுமாடஞ் சென்று சேண்ஓங்கிச் 
செல்வ மதிதோயச் செல்வம் உயர்கின்ற 
செல்வர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய 
செல்வன் கழலேத்துஞ் செல்வஞ் செல்வமே. 

1-80-869:
வருமாந் தளிர்மேனி மாதோர் பாகமாந் 
திருமாந் தில்லையுட் சிற்றம் பலமேய 
கருமான் உரியாடைக் கறைசேர் கண்டத்தெம் 
பெருமான் கழலல்லாற் பேணா துள்ளமே. 

1-80-870:
அலையார் புனல்சூடி யாகத் தொருபாகம் 
மலையான் மகளோடு மகிழ்ந்தான் உலகேத்தச் 
சிலையால் எயிலெய்தான் சிற்றம் பலந்தன்னைத் 
தலையால் வணங்குவார் தலையா னார்களே. 

1-80-871:
கூர்வாள் அரக்கன்றன் வலியைக் குறைவித்துச் 
சீரா லேமல்கு சிற்றம் பலமேய 
நீரார் சடையானை நித்த லேத்துவார் 
தீரா நோயெல்லாந் தீர்தல் திண்ணமே. 

1-80-872:
கோணா கணையானுங் குளிர்தா மரையானுங் 
காணார் கழலேத்தக் கனலாய் ஓங்கினான் 
சேணார் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேத்த 
மாணா நோயெல்லாம் வாளா மாயுமே. 

1-80-873:
பட்டைத் துவராடைப் படிமங் கொண்டாடும் 
முட்டைக் கட்டுரை மொழிவ கேளாதே 
சிட்டர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய 
நட்டப் பெருமானை நாளுந் தொழுவோமே. 

1-80-874:
ஞாலத் துயர்காழி ஞான சம்பந்தன் 
சீலத் தார்கொள்கைச் சிற்றம் பலமேய 
சூலப் படையானைச் சொன்ன தமிழ்மாலை 
கோலத் தாற்பாட வல்லார் நல்லாரே. 

3-1-2801:
ஆடினாய்நறு நெய்யொடு பால்தயிர் 
அந்தணர்பிரி யாதசிற் றம்பலம் 
நாடினாயிடமா நறுங்கொன்றை நயந்தவனே 
பாடினாய்மறை யோடுபல் கீதமும் 
பல்சடைப்பனி கால்கதிர் வெண்திங்கள் 
சூடினாயருளாய் சுருங்கஎம தொல்வினையே. 

3-1-2802:
கொட்டமேகம ழுங்குழ லாளொடு 
கூடினாயெரு தேறினாய் நுதல் 
பட்டமேபுனை வாய்இசைபாடுவ பாரிடமா 
நட்டமேநவில் வாய்மறை யோர்தில்லை 
நல்லவர்பிரி யாதசிற் றம்பலம் 
இட்டமாவுறை வாயிவைமேவிய தென்னைகொலோ. 

3-1-2803:
நீலத்தார்கரி யமிடற் றார்நல்ல 
நெற்றிமேலுற்ற கண்ணி னார்பற்று 
சூலத்தார்சுட லைப்பொடிநீறணி வார்சடையார் 
சீலத்தார்தொழு தேத்துசிற் றம்பலஞ் 
சேர்தலாற்கழற் சேவடி கைதொழக் 
கோலத்தாயரு ளாயுனகாரணங் கூறுதுமே. 

3-1-2804:
கொம்பலைத்தழ கெய்திய நுண்ணிடைக் 
கோலவாண்மதி போல முகத்திரண் 
டம்பலைத்தகண் ணாள்முலைமேவிய வார்சடையான் 
கம்பலைத்தெழு காமுறு காளையர் 
காதலாற்கழற் சேவடி கைதொழ 
அம்பலத்துறை வான்அடியார்க் கடையாவினையே. 

3-1-2805:
தொல்லைஆரமு துண்ணநஞ் சுண்டதோர் 
தூமணிமிட றாபகு வாயதோர் 
பல்லையார்தலை யிற்பலியேற்றுழல் பண்டரங்கா 
தில்லையார்தொழு தேத்துசிற் றம்பலஞ் 
சேர்தலாற்கழற் சேவடி கைதொழ 
இல்லையாம்வினை தானெரியம்மதி லெய்தவனே. 

3-1-2806:
ஆகந்தோயணி கொன்றை யாய்அனல் 
அங்கையாய்அம ரர்க்கம ராஉமை 
பாகந்தோய்பகவா பலியேற்றுழல் பண்டரங்கா 
மாகந்தோய்பொழில் மல்குசிற் றம்பலம் 
மன்னினாய்மழு வாளினாய் அழல் 
நாகந்தோயரையாய் அடியாரைநண் ணாவினையே. 

3-1-2807:
சாதியார்பலிங் கின்னொடு வெள்ளிய 
சங்கவார்குழை யாய்திக ழப்படும் 
வேதியாவிகிர்தா விழவாரணி தில்லைதன்னுள் 
ஆதியாய்க்கிட மாயசிற் றம்பலம் 
அங்கையாற்றொழ வல்லடி யார்களை 
வாதியாதகலுந் நலியாமலி தீவினையே. 

3-1-2808:
வேயினார்பணைத் தோளியொ டாடலை 
வேண்டினாய்விகிர் தாஉயிர் கட்கமு 
தாயினாய்இடு காட்டெரியாட லமர்ந்தவனே 
தீயினார்கணை யாற்புர மூன்றெய்த 
செம்மையாய்திகழ் கின்றசிற் றம்பலம் 
மேயினாய்கழலே தொழுதெய்துதும் மேலுலகே. 

3-1-2809:
தாரினார்விரி கொன்றை யாய்மதி 
தாங்குநீள்சடை யாய்தலை வாநல்ல 
தேரினார்மறு கின்திருவாரணி தில்லைதன்னுட் 
சீரினால்வழி பாடொழி யாததோர் 
செம்மையாலழ காயசிற் றம்பலம் 
ஏரினாலமர்ந் தாயுனசீரடி யேத்துதுமே. 

3-1-2810:
வெற்றரையுழல் வார்துவ ராடைய 
வேடத்தாரவர் கள்ளுரை கொள்ளன்மின் 
மற்றவருலகின் அவலம்மவை மாற்றகில்லார் 
கற்றவர்தொழு தேத்துசிற் றம்பலங் 
காதலாற்கழற் சேவடி கைதொழ 
உற்றவருலகின் னுறுதிகொள வல்லவரே. 

3-1-2811:
நாறுபூம்பொழில் நண்ணிய காழியுள் 
நாண்மறைவல்ல ஞானசம் பந்தன் 
ஊறும்இன்றமி ழாலுயர்ந்தாருறை தில்லைதன்னுள் 
ஏறுதொல்புக ழேந்துசிற் றம்பலத் 
தீசனைஇசை யாற்சொன்ன பத்திவை 
கூறுமாறுவல்லார் உயர்ந்தாரொடுங் கூடுவரே. 

4-22-4376:
செஞ்சடைக் கற்றை முற்றத் 
திளநிலா எறிக்குஞ் சென்னி 
நஞ்சடைக் கண்ட னாரைக் 
காணலா நறவ நாறும் 
மஞ்சடைச் சோலைத் தில்லை 
மல்குசிற் றம்ப லத்தே 
துஞ்சடை இருள் கிழியத் 
துளங்கெரி யாடு மாறே. 

4-22-4377:
ஏறனார் ஏறு தம்பால் 
இளநிலா எறிக்குஞ் சென்னி 
ஆறனார் ஆறு சூடி 
ஆயிழை யாளோர் பாகம் 
நாறுபூஞ் சோலைத் தில்லை 
நவின்றசிற் றம்ப லத்தே 
நீறுமெய் பூசி நின்று 
நீண்டெரி யாடு மாறே. 

4-22-4378:
சடையனார் சாந்த நீற்றர் 
தனிநிலா எறிக்குஞ் சென்னி 
உடையனா ருடைத லையில் 
உண்பதும் பிச்சை யேற்றுக் 
கடிகொள்பூந் தில்லை தன்னுட் 
கருதுசிற் றம்ப லத்தே 
அடிகழ லார்க்க நின்று 
வனலெரி யாடு மாறே. 

4-22-4379:
பையர வசைத்த அல்குற் 
பனிநிலா எறிக்குஞ் சென்னி 
மையரிக் கண்ணி யாளும் 
மாலுமோர் பாக மாகிச் 
செய்யெரி தில்லை தன்னுட் 
டிகழ்ந்தசிற் றம்ப லத்தே 
கையெரி வீசி நின்று 
கனலெரி யாடு மாறே. 

4-22-4380:
ஓதினார் வேதம் வாயால் 
ஒளிநிலா எறிக்குஞ் சென்னிப் 
பூதனார் பூதஞ் சூழப் 
புலியுரி யதள னார்தாம் 
நாதனார் தில்லை தன்னுள் 
நவின்றசிற் றம்ப லத்தே 
காதில்வெண் குழைகள் தாழக் 
கனலெரி யாடு மாறே. 

4-22-4381:
ஓருடம் பிருவ ராகி 
ஒளிநிலா எறிக்குஞ் சென்னிப் 
பாரிடம் பாணி செய்யப் 
பயின்றஎம் பரம மூர்த்தி 
காரிடந் தில்லை தன்னுட் 
கருதுசிற் றம்ப லத்தே 
பேரிடம் பெருக நின்று 
பிறங்கெரி யாடு மாறே. 

4-22-4382:
முதற்றனிச் சடையை மூழ்க 
முகிழ்நிலா எறிக்குஞ் சென்னி 
மதக்களிற் றுரிவை போர்த்த 
மைந்தரைக் காண லாகும் 
மதத்துவண் டறையுஞ் சோலை 
மல்குசிற் றம்ப லத்தே 
கதத்ததோ ரரவ மாடக் 
கனலெரி யாடு மாறே. 

4-22-4383:
மறையனார் மழுவொன் றேந்தி 
மணிநிலா எறிக்குஞ் சென்னி 
இறைவனார் எம்பி ரானார் 
ஏத்துவார் இடர்கள் தீர்ப்பார் 
சிறைகொள்நீர்த் தில்லை தன்னுட் 
டிகழ்ந்தசிற் றம்ப லத்தே 
அறைகழ லார்க்க நின்று 
வனலெரி யாடு மாறே. 

4-22-4384:
விருத்தனாய்ப் பால னாகி 
விரிநிலா எறிக்குஞ் சென்னி 
நிருத்தனார் நிருத்தஞ் செய்ய 
நீண்டபுன் சடைகள் தாழக் 
கருத்தனார் தில்லை தன்னுட் 
கருதுசிற் றம்ப லத்தே 
அருத்தமா மேனி தன்னோ 
டனலெரி யாடு மாறே. 

4-22-4385:
பாலனாய் விருத்த னாகிப் 
பனிநிலா எறிக்குஞ் சென்னி 
காலனைக் காலாற் காய்ந்த 
கடவுளார் விடையொன் றேறி 
ஞாலமாந் தில்லை தன்னுள் 
நவின்றசிற் றம்ப லத்தே 
நீலஞ்சேர் கண்ட னார்தாம் 
நீண்டெரி யாடு மாறே. 

4-22-4386:
மதியிலா அரக்க னோடி 
மாமலை யெடுக்க நோக்கி 
நெதியன்றோள் நெரிய வு[ன்றி 
நீடிரும் பொழில்கள் சூழ்ந்த 
மதியந்தோய் தில்லை தன்னுள் 
மல்குசிற் றம்ப லத்தே 
அதிசயம் போல நின்று 
வனலெரி யாடு மாறே. 

4-23-4387:
பத்தனாய்ப் பாட மாட்டேன் 
பரமனே பரம யோகீ 
எத்தினாற் பத்தி செய்கேன் 
என்னைநீ இகழ வேண்டா 
முத்தனே முதல்வா தில்லை 
அம்பலத் தாடு கின்ற 
அத்தாவுன் ஆடல் காண்பான் 
அடியனேன் வந்த வாறே. 

4-23-4388:
கருத்தனாய்ப் பாட மாட்டேன் 
காம்பன தோளி பங்கா 
ஒருத்தரா லறிய வொண்ணாத் 
திருவுரு வுடைய சோதீ 
திருத்தமாந் தில்லை தன்னுட் 
டிகழ்ந்தசிற் றம்ப லத்தே 
நிருத்தம்நான் காண வேண்டி 
நேர்பட வந்த வாறே. 

4-23-4389:
கேட்டிலேன் கிளைபி ரியேன் 
கேட்குமா கேட்டி யாகில் 
நாட்டினேன் நின்றன் பாதம் 
நடுப்பட நெஞ்சி னுள்ளே 
மாட்டினீர் வாளை பாயு 
மல்குசிற் றம்ப லத்தே 
கூட்டமாங் குவிமு லையாள் 
கூடநீ யாடு மாறே. 

4-23-4390:
சிந்தையைத் திகைப்பி யாதே 
செறிவுடை அடிமை செய்ய 
எந்தைநீ அருளிச் செய்யாய் 
யாதுநான் செய்வ தென்னே 
செந்தியார் வேள்வி ஓவாத் 
தில்லைச்சிற் றம்ப லத்தே 
அந்தியும் பகலும் ஆட 
அடியிணை அலசுங் கொல்லோ. 

4-23-4391:
கண்டவா திரிந்து நாளுங் 
கருத்தினால் நின்றன் பாதங் 
கொண்டிருந் தாடிப் பாடிக் 
கூடுவன் குறிப்பி னாலே 
வண்டுபண் பாடுஞ் சோலை 
மல்குசிற் றம்ப லத்தே 
எண்டிசை யோரு மேத்த 
இறைவநீ யாடு மாறே. 

4-23-4392:
பார்த்திருந் தடிய னேன்நான் 
பரவுவன் பாடி யாடி 
மூர்த்தியே என்பன் உன்னை 
மூவரில் முதல்வன் என்பன் 
ஏத்துவார் இடர்கள் தீர்ப்பாய் 
தில்லைச்சிற் றம்ப லத்துக் 
கூத்தாவுன் கூத்துக் காண்பான் 
கூடநான் வந்த வாறே. 

4-23-4393:
பொய்யினைத் தவிர விட்டுப் 
புறமலா அடிமை செய்ய 
ஐயநீ அருளிச் செய்யாய் 
ஆதியே ஆதி மூர்த்தி 
வையகந் தன்னில் மிக்க 
மல்குசிற் றம்ப லத்தே 
பையநின் னாடல் காண்பான் 
பரமநான் வந்த வாறே. 

4-23-4394:
மனத்தினார் திகைத்து நாளும் 
மாண்பலா நெறிகள் மேலே 
கனைப்பரால் என்செய் கேனோ 
கறையணி கண்டத் தானே 
தினைத்தனை வேதங் குன்றாத் 
தில்லைச்சிற் றம்ப லத்தே 
அனைத்துநின் னிலயங் காண்பான் 
அடியனேன் வந்த வாறே. 

4-23-4395:
நெஞ்சினைத் தூய்மை செய்து 
நினைக்குமா நினைப்பி யாதே 
வஞ்சமே செய்தி யாலோ 
வானவர் தலைவ னேநீ 
மஞ்சடை சோலைத் தில்லை 
மல்குசிற் றம்ப லத்தே 
அஞ்சொலாள் காண நின்று 
அழகநீ யாடு மாறே. 

4-23-4396:
மண்ணுண்ட மால வனும் 
மலர்மிசை மன்னி னானும் 
விண்ணுண்ட திருவு ருவம் 
விரும்பினார் காண மாட்டார் 
திண்ணுண்ட திருவே மிக்க 
தில்லைச்சிற் றம்ப லத்தே 
பண்ணுண்ட பாட லோடும் 
பரமநீ யாடு மாறே. 

4-81-4938:
கருநட்ட கண்டனை அண்டத் 
தலைவனைக் கற்பகத்தைச் 
செருநட்ட மும்மதி லெய்யவல் 
லானைச்செந் தீமுழங்கத் 
திருநட்ட மாடியைத் தில்லைக் 
கிறையைச்சிற் றம்பலத்துப் 
பெருநட்ட மாடியை வானவர் 
கோனென்று வாழ்த்துவனே. 

4-81-4939:
ஒன்றி யிருந்து நினைமின்கள் 
உந்தமக் கூனமில்லை 
கன்றிய காலனைக் காலாற் 
கடிந்தான் அடியவற்காச் 
சென்று தொழுமின்கள் தில்லையுட் 
சிற்றம் பலத்துநட்டம் 
என்றுவந் தாயெனும் எம்பெரு 
மான்றன் திருக்குறிப்பே. 

4-81-4940:
கன்மன வீர்கழி யுங்கருத் 
தேசொல்லிக் காண்பதென்னே 
நன்மன வர்நவில் தில்லையுட் 
சிற்றம் பலத்துநட்டம் 
பொன்மலை யில்வெள்ளிக் குன்றது 
போலப் பொலிந்திலங்கி 
என்மன மேயொன்றிப் புக்கனன் 
போந்த சுவடில்லையே. 

4-81-4941:
குனித்த புருவமுங் கொவ்வைச்செவ் 
வாயிற் குமிண்சிரிப்பும் 
பனித்த சடையும் பவளம்போல் 
மேனியிற் பால்வெண்ணீறும் 
இனித்த முடைய எடுத்தபொற் 
பாதமுங் காணப்பெற்றால் 
மனித்தப் பிறவியும் வேண்டுவதே 
இந்த மாநிலத்தே. 

4-81-4942:
வாய்த்தது நந்தமக் கீதோர் 
பிறவி மதித்திடுமின் 
பார்த்தற்குப் பாசு பதமருள் 
செய்தவன் பத்தருள்ளீர் 
கோத்தன்று முப்புரந் தீவளைத் 
தான்றில்லை யம்பலத்துக் 
கூத்தனுக் காட்பட் டிருப்பதன் 
றோநந்தங் கூழைமையே. 

4-81-4943:
பூத்தன பொற்சடை பொன்போல் 
மிளிரப் புரிகணங்கள் 
ஆர்த்தன கொட்டி யரித்தன 
பல்குறட் பூதகணந் 
தேத்தென வென்றிசை வண்டுகள் 
பாடுசிற் றம்பலத்துக் 
கூத்தனிற் கூத்துவல் லாருள 
ரோவென்றன் கோல்வளைக்கே. 

4-81-4944:
முடிகொண்ட மத்தமும் முக்கண்ணின் 
நோக்கும் முறுவலிப்புந் 
துடிகொண்ட கையுந் துதைந்தவெண் 
ணீறுஞ் சுரிகுழலாள் 
படிகொண்ட பாகமும் பாய்புலித் 
தோலுமென் பாவிநெஞ்சிற் 
குடிகொண்ட வாதில்லை யம்பலக் 
கூத்தன் குரைகழலே. 

4-81-4945:
படைக்கல மாகவுன் னாமத் 
தெழுத்தஞ்சென் நாவிற்கொண்டேன் 
இடைக்கல மல்லேன் எழுபிறப் 
பும்முனக் காட்செய்கின்றேன் 
துடைக்கினும் போகேன் தொழுது 
வணங்கித்தூ நீறணிந்துன் 
அடைக்கலங் கண்டாய் அணிதில்லைச் 
சிற்றம் பலத்தரனே. 

4-81-4946:
பொன்னொத்த மேனிமேல் வெண்ணீ 
றணிந்து புரிசடைகள் 
மின்னொத் திலங்கப் பலிதேர்ந் 
துழலும் விடங்கவேடச் 
சின்னத்தி னான்மலி தில்லையுட் 
சிற்றம் பலத்துநட்டம் 
என்னத்தன் ஆடல்கண் டின்புற்ற 
தாலிவ் விருநிலமே. 

4-81-4947:
சாட எடுத்தது தக்கன்றன் 
வேள்வியிற் சந்திரனை 
வீட எடுத்தது காலனை 
நாரணன் நான்முகனுந் 
தேட எடுத்தது தில்லையுட் 
சிற்றம் பலத்துநட்டம் 
ஆட எடுத்திட்ட பாதமன் 
றோநம்மை யாட்கொண்டதே. 

5-1-5229:
அன்னம் பாலிக்குந் தில்லைச்சிற் றம்பலம்
பொன்னம் பாலிக்கு மேலுமிப் பூமிசை
என்னம் பாலிக்கு மாறுகண் டின்புற
இன்னம் பாலிக்கு மோவிப் பிறவியே. 

5-1-5230:
அரும்பற் றப்பட ஆய்மலர் கொண்டுநீர்
சுரும்பற் றப்படத் தூவித் தொழுமினோ
கரும்பற் றச்சிலைக் காமனைக் காய்ந்தவன்
பெரும்பற் றப்புலி ய[ரெம் பிரானையே. 

5-1-5231:
அரிச்சுற் றவினை யால்அடர்ப் புண்டுநீர்
எரிச்சுற் றக்கிடந் தாரென் றயலவர்
சிரிச்சுற் றப்பல பேசப்ப டாமுனம்
திருச்சிற் றம்பலஞ் சென்றடைந் துய்ம்மினே. 

5-1-5232:
அல்லல் என்செயும் அருவினை என்செயும்
தொல்லை வல்வினைத் தொந்தந்தான் என்செயும்
தில்லை மாநகர்ச் சிற்றம் பலவனார்க்
கெல்லை யில்லதோர் அடிமைபூண் டேனுக்கே. 

5-1-5233:
ஊனி லாவி உயிர்க்கும் பொழுதெலாம்
நானி லாவி யிருப்பனென் னாதனைத்
தேனி லாவிய சிற்றம் பலவனார்
வானி லாவி யிருக்கவும் வைப்பரே. 

5-1-5234:
சிட்டர் வானவர் சென்று வரங்கொளுஞ்
சிட்டர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலத்துறை
சிட்டன் சேவடி கைதொழச் செல்லுமச்
சிட்டர் பாலணு கான்செறு காலனே. 

5-1-5235:
ஒருத்த னார்உல கங்கட் கொருசுடர்
திருத்த னார்தில்லைச் சிற்றம் பலவனார்
விருத்த னார்இளை யார்விட முண்டவெம்
அருத்த னார்அடி யாரை அறிவரே. 

5-1-5236:
விண்ணி றைந்ததோர் வௌ;வழ லின்னுரு
எண்ணி றைந்த இருவர்க் கறிவொணாக்
கண்ணி றைந்த கடிபொழில் அம்பலத்
துண்ணி றைந்துநின் றாடும் ஒருவனே. 

5-1-5237:
வில்லைவட் டப்பட வாங்கி அவுணர்தம்
வல்லைவட் டம்மதின் மூன்றுடன் மாய்த்தவன்
தில்லைவட் டந்திசை கைதொழு வார்வினை
ஒல்லைவட் டங்கடந் தோடுதல் உண்மையே. 

5-1-5238:
நாடி நாரணன் நான்முக னென்றிவர்
தேடி யுந்திரிந் துங்காண வல்லரோ
மாட மாளிகை சூழ்தில்லை யம்பலத்
தாடி பாதமென் னெஞ்சுள் இருக்கவே. 

5-1-5239:
மதுர வாய்மொழி மங்கையோர் பங்கினன்
சதுரன் சிற்றம் பலவன் திருமலை
அதிர ஆர்த்தெடுத் தான்முடி பத்திற
மிதிகொள் சேவடி சென்றடைந் துய்ம்மினே.
 

5-2-5240:
பனைக்கை மும்மத வேழ முரித்தவன்
நினைப்ப வர்மனங் கோயிலாக் கொண்டவன்
அனைத்து வேடமாம் அம்பலக் கூத்தனைத்
தினைத்த னைப்பொழு தும்மறந் துய்வனோ. 

5-2-5241:
தீர்த்த னைச்சிவ னைச்சிவ லோகனை
மூர்த்தி யைமுத லாய ஒருவனைப்
பார்த்த னுக்கருள் செய்த சிற்றம்பலக்
கூத்த னைக்கொடி யேன்மறந் துய்வனோ. 
 

5-2-5242:
கட்டும் பாம்புங் கபாலங் கைமான்மறி
இட்ட மாயிடு காட்டெரி யாடுவான்
சிட்டர் வாழ்தில்லை யம்பலக் கூத்தனை
எட்ட னைப்பொழு தும்மறந் துய்வனோ. 

5-2-5243:
மாணி பால்கறந் தாட்டி வழிபட
நீணு லகெலாம் ஆளக் கொடுத்தவன்
ஆணி யைச்செம்பொன் அம்பலத் துள்நின்ற
தாணு வைத்தமி யேன்மறந் துய்வனோ. 

5-2-5244:
பித்த னைப்பெருங் காடரங் காவுடை
முத்த னைமுளை வெண்மதி சூடியைச்
சித்த னைச்செம்பொன் அம்பலத் துள்நின்ற
அத்த னையடி யேன்மறந் துய்வனோ. 

5-2-5245:
நீதி யைநிறை வைமறை நான்குடன்
ஓதி யையொரு வர்க்கு மறிவொணாச்
சோதி யைச்சுடர்ச் செம்பொனின் அம்பலத்
தாதி யையடி யேன்மறந் துய்வனோ. 

5-2-5246:
மைகொள் கண்டனெண் டோ ளன்முக் கண்ணினன்
பைகொள் பாம்பரை யார்த்த பரமனார்
செய்ய மாதுறை சிற்றம்ப லத்தெங்கள்
ஐய னையடி யேன்மறந் துய்வனோ. 

5-2-5247:
முழுதும் வானுல கத்துள தேவர்கள்
தொழுதும் போற்றியுந் தூயசெம் பொன்னினால்
எழுதி மேய்ந்தசிற் றம்பலக் கூத்தனை
இழுதை யேன்மறந் தெங்ஙனம் உய்வனோ. 

5-2-5248:
காரு லாமலர்க் கொன்றையந் தாரனை
வாரு லாமுலை மங்கை மணாளனைத்
தேரு லாவிய தில்லையுட் கூத்தனை
ஆர்கி லாவமு தைமறந் துய்வனோ. 

5-2-5249:
ஓங்கு மால்வரை ஏந்தலுற் றான்சிரம்
வீங்கி விம்முற ஊன்றிய தாளினான்
தேங்கு நீர்வயல் சூழ்தில்லைக் கூத்தனைப்
பாங்கி லாத்தொண்ட னேன்மறந் துய்வனோ. 

6-1-6244:
அரியானை அந்தணர்தஞ் சிந்தை யானை 
அருமறையி னகத்தானை அணுவை யார்க்குந்
தெரியாத தத்துவனைத் தேனைப் பாலைத் 
திகழொளியைத் தேவர்கள்தங் கோனை மற்றைக்
கரியானை நான்முகனைக் கனலைக் காற்றைக் 
கனைகடலைக் குலவரையைக் கலந்து நின்ற
பெரியானைப் பெரும்பற்றப் புலிய[ ரானைப்
பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே. 

6-1-6245:
கற்றானைக் கங்கைவார் சடையான் றன்னைக்
காவிரிசூழ் வலஞ்சுழியுங் கருதி னானை
அற்றார்க்கும் அலந்தார்க்கும் அருள்செய் வானை 
ஆரூரும் புகுவானை அறிந்தோ மன்றே
மற்றாருந் தன்னொப்பா ரில்லா தானை
வானவர்க ளெப்பொழுதும் வணங்கி யேத்தப்
பெற்றானைப் பெரும்பற்றப் புலிய[ ரானைப்
பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே. 

6-1-6246:
கருமானின் உரியதளே உடையா வீக்கிக் 
கனைகழல்கள் கலந்தொலிப்ப அனல்கை யேந்தி
வருமானத் திரள்தோள்கள் மட்டித் தாட
வளர்மதியஞ் சடைக்கணிந்து மானேர் நோக்கி
அருமான வாண்முகத்தா ளமர்ந்து காண
அமரர்கணம் முடிவணங்க ஆடு கின்ற
பெருமானைப் பெரும்பற்றப் புலிய[ ரானைப்
பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே. 

6-1-6247:
அருந்தவர்கள் தொழுதேத்தும் அப்பன் றன்னை
அமரர்கள்தம் பெருமானை அரனை மூவா
மருந்தமரர்க் கருள்புரிந்த மைந்தன் றன்னை
மறிகடலுங் குலவரையும் மண்ணும் விண்ணுந்
திருந்தொளிய தாரகையுந் திசைக ளெட்டுந் 
திரிசுடர்கள் ஓரிரண்டும் பிறவு மாய
பெருந்தகையைப் பெரும்பற்றப் புலிய[ ரானைப்
பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே. 

6-1-6248:
அருந்துணையை அடியார்தம் அல்லல் தீர்க்கும்
அருமருந்தை அகல்ஞாலத் தகத்துள் தோன்றி
வருந்துணையுஞ் சுற்றமும் பற்றும் விட்டு
வான்புலன்கள் அகத்தடக்கி மடவா ரோடும்
பொருந்தணைமேல் வரும்பயனைப் போக மாற்றிப்
பொதுநீக்கித் தனைநினைய வல்லோர்க் கென்றும்
பெருந்துணையைப் பெரும்பற்றப் புலிய[ ரானைப்
பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே. 

6-1-6249:
கரும்பமரும் மொழிமடவாள் பங்கன் றன்னைக் 
கனவயிரக் குன்றனைய காட்சி யானை
அரும்பமரும் பூங்கொன்றைத் தாரான் றன்னை 
அருமறையோ டாறங்க மாயி னானைச்
சுரும்பமருங் கடிபொழில்கள் சூழ்தென் னாரூர்ச் 
சுடர்க்கொழுந்தைத் துளக்கில்லா விளக்கை மிக்க
பெரும்பொருளைப் பெரும்பற்றப் புலிய[ ரானைப்
பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே. 

6-1-6250:
வரும்பயனை எழுநரம்பி னோசை யானை
வரைசிலையா வானவர்கள் முயன்ற வாளி
அரும்பயஞ்செ யவுணர்புர மெரியக் கோத்த
அம்மானை அலைகடல்நஞ் சயின்றான் றன்னைச்
சுரும்பமருங் குழல்மடவார் கடைக்கண் நோக்கிற்
துளங்காத சிந்தையராய்த் துறந்தோ ருள்ளப்
பெரும்பயனைப் பெரும்பற்றப் புலிய[ ரானைப்
பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே. 

6-1-6251:
காரானை ஈருரிவைப் போர்வை யானைக்
காமருபூங் கச்சியே கம்பன் றன்னை
ஆரேனு மடியவர்கட் கணியான் றன்னை
அமரர்களுக் கறிவரிய அளவி லானைப்
பாரோரும் விண்ணோரும் பணிய நட்டம் 
பயில்கின்ற பரஞ்சுடரைப் பரனை எண்ணில்
பேரானைப் பெரும்பற்றப் புலிய[ ரானைப்
பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே. 

6-1-6252:
முற்றாத பால்மதியஞ் சூடினானை
மூவுலகுந் தானாய முதல்வன் றன்னைச்
செற்றார்கள் புரமூன்றுஞ் செற்றான் றன்னைத்
திகழொளியை மரகதத்தைத் தேனைப் பாலைக்
குற்றாலத் தமர்ந்துறையுங் குழகன் றன்னைக்
கூத்தாட வல்லானைக் கோனை ஞானம்
பெற்றானைப் பெரும்பற்றப் புலிய[ ரானைப்
பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே. 

6-1-6253:
காரொளிய திருமேனிச் செங்கண் மாலுங் 
கடிக்கமலத் திருந்தயனுங் காணா வண்ணஞ்
சீரொளிய தழற்பிழம்பாய் நின்ற தொல்லைத் 
திகழொளியைச் சிந்தைதனை மயக்கந் தீர்க்கும்
ஏரொளியை இருநிலனும் விசும்பும் விண்ணும் 
ஏழுலகுங் கடந்தண்டத் தப்பால் நின்ற
பேரொளியைப் பெரும்பற்றப் புலிய[ ரானைப்
பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா நாளே. 

6-2-6254:
மங்குல் மதிதவழும் மாட வீதி
மயிலாப்பி லுள்ளார் மருக லுள்ளார்
கொங்கிற் கொடுமுடியார் குற்றா லத்தார்
குடமூக்கி லுள்ளார்போய்க் கொள்ளம் பூதூர்த்
தங்கு மிடமறியார் சால நாளார்
தரும புரத்துள்ளார் தக்க @ரார்
பொங்குவெண் ணீறணிந்து பூதஞ் சூழப்
புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலமே புக்கார் தாமே. 

6-2-6255:
நாக மரைக்கசைத்த நம்ப ரிந்நாள்
நனிபள்ளி யுள்ளார்போய் நல்லூர்த் தங்கிப்
பாகப் பொழுதெல்லாம் பாசூர்த் தங்கிப்
பரிதி நியமத்தார் பன்னி ருநாள்
வேதமும் வேள்விப் புகையு மோவா
விரிநீர் மிழலை எழுநாள் தங்கிப்
போகமும் பொய்யாப் பொருளு மானார்
புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலமே புக்கார் தாமே. 

6-2-6256:
துறங்காட்டி யெல்லாம் விரித்தார் போலுந்
தூமதியும் பாம்பு முடையார் போலும்
மறங்காட்டி மும்மதிலு மெய்தார் போலும்
மந்திரமுந் தந்திரமுந் தாமே போலும்
அறங்காட்டி அந்தணர்க்கன் றால நீழல்
அறமருளிச் செய்த அரனா ரிந்நாள்
புறங்காட் டெரியாடிப் பூதஞ் சூழப்
புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலமே புக்கார் தாமே. 

6-2-6257:
வாரேறு வனமுலையாள் பாக மாக
மழுவாள்கை யேந்தி மயானத் தாடிச்
சீரேறு தண்வயல்சூழ் ஓத வேலித்
திருவாஞ்சி யத்தார் திருநள் ளாற்றார்
காரேறு கண்டத்தார் காமற் காய்ந்த
கண்விளங்கு நெற்றியார் கடல்நஞ் சுண்டார்
போரேறு தாமேறிப் பூதஞ் சூழப்
புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலமே புக்கார் தாமே. 

6-2-6258:
காரார் கமழ்கொன்றைக் கண்ணி சூடிக்
கபாலங்கை யேந்திக் கணங்கள் பாட
ஊரா ரிடும்பிச்சை கொண்டு ழலும் 
உத்தம ராய்நின்ற ஒருவ னார்தாஞ்
சீரார் கழல்வணங்குந் தேவ தேவர்
திருவாரூர்த் திருமூலத் தான மேயார்
போரார் விடையேறிப் பூதஞ் சூழப்
புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலமே புக்கார் தாமே. 

6-2-6259:
காதார் குழையினர் கட்டங் கத்தார்
கயிலாய மாமலையார் காரோ ணத்தார்
மூதாயர் மூதாதை யில்லார் போலும்
முதலு மிறுதியுந் தாமே போலும்
மாதாய மாதர் மகிழ வன்று
மன்மதவேள் தன்னுடலங் காய்ந்தா ரிந்நாட்
போதார் சடைதாழப் பூதஞ் சூழப்
புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலமே புக்கார் தாமே. 

6-2-6260:
இறந்தார்க்கு மென்றும் இறவா தார்க்கும் 
இமையவர்க்கும் ஏகமாய் நின்று சென்று
பிறந்தார்க்கு மென்றும் பிறவா தார்க்கும் 
பெரியான்றன் பெருமையே பேச நின்று
மறந்தார் மனத்தென்றும் மருவார் போலும்
மறைக்காட் டுறையும் மழுவாட் செல்வர்
புறந்தாழ் சடைதாழப் பூதஞ் சூழப்
புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலமே புக்கார் தாமே. 

6-2-6261:
குலாவெண் டலைமாலை யென்பு பூண்டு 
குளிர்கொன்றைத் தாரணிந்து கொல்லே றேறிக்
கலாவெங் களிற்றுரிவைப் போர்வை மூடிக் 
கையோ டனலேந்திக் காடு றைவார்
நிலாவெண் மதியுரிஞ்ச நீண்ட மாடம் 
நிறைவயல்சூழ் நெய்த்தான மேய செல்வர்
புலால்வெண் டலையேந்திப் பூதஞ் சூழப்
புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலமே புக்கார் தாமே. 

6-2-6262:
சந்தித்த கோவணத்தர் வெண்ணூல் மார்பர்
சங்கரனைக் கண்டீரோ கண்டோ மிந்நாள்
பந்தித்த வெள்விடையைப் பாய வேறிப்
படுதலையி லென்கொலோ ஏந்திக் கொண்டு
வந்திங்கென் வெள்வளையுந் தாமு மெல்லாம்
மணியாரூர் நின்றந்தி கொள்ளக் கொள்ளப்
பொன்றி மணிவிளக்குப் பூதம் பற்றப்
புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலமே புக்கார் தாமே. 

6-2-6263:
பாதங்கள் நல்லார் பரவி யேத்தப்
பத்திமையாற் பணிசெய்யுந் தொண்டர் தங்கள்
ஏதங்கள் தீர இருந்தார் போலும்
எழுபிறப்பும் ஆளுடைய ஈச னார்தாம்
வேதங்க ளோதியோர் வீணை யேந்தி
விடையொன்று தாமேறி வேத கீதர்
பூதங்கள் சூழப் புலித்தோல் வீக்கிப்
புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலமே புக்கார் தாமே. 

6-2-6264:
பட்டுடுத்துத் தோல்போர்த்துப் பாம்பொன் றார்த்துப்
பகவனார் பாரிடங்கள் சூழ நட்டஞ்
சிட்டராய்த் தீயேந்திச் செல்வார் தம்மைத் 
தில்லைச்சிற் றம்பலத்தே கண்டோ மிந்நாள்
விட்டிலங்கு சூலமே வெண்ணூ லுண்டே 
ஓதுவதும் வேதமே வீணை யுண்டே
கட்டங்கங் கையதே சென்று காணீர்
கறைசேர் மிடற்றெங் கபாலி யார்க்கே. 

7-90-8137:
மடித்தாடும் அடிமைக்கண் அன்றியே 
 மனனேநீ வாழும் நாளுந் 
தடுத்தாட்டித் தருமனார் தமர்செக்கில் 
 இடும்போது தடுத்தாட் கொள்வான் 
கடுத்தாடுங் கரதலத்திற் றமருகமும் 
 எரிஅகலுங் கரியபாம்பும் 
பிடித்தாடி புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலத்தெம் 
 பெருமானைப் பெற்றா மன்றே. 

7-90-8138:
பேராது காமத்திற் சென்றார்போல் 
 அன்றியே பிரியா துள்கிச் 
சீரார்ந்த அன்பராய்ச் சென்றுமுன் 
 னடிவீழுந் திருவி னாரை 
ஓராது தருமனார் தமர்செக்கில் 
 இடும்போது தடுத்தாட் கொள்வான் 
பேராளர் புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலத்தெம் 
 பெருமானைப் பெற்றா மன்றே. 

7-90-8139:
நரியார்தங் கள்ளத்தாற் பக்கான 
 பரிசொழிந்து நாளும் உள்கிப் 
பிரியாத அன்பராய்ச் சென்றுமுன் 
 அடிவீழுஞ் சிந்தை யாரைத் 
தரியாது தருமனார் தமர்செக்கில் 
 இடும்போது தடுத்தாட் கொள்வான் 
பெரியோர்கள் புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலத்தெம் 
 பெருமானைப் பெற்றா மன்றே. 

7-90-8140:
கருமையார் தருமனார் தமர்நம்மைக் 
 கட்டியகட் டறுப்பிப் பானை 
அருமையாந் தன்னுலகந் தருவானை 
 மண்ணுலகங் காவல் பூண்ட 
உரிமையாற் பல்லவர்க்குத் திறைகொடா 
 மன்னவரை மறுக்கஞ் செய்யும் 
பெருமையார் புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலத்தெம் 
 பெருமானைப் பெற்றா மன்றே. 

7-90-8141:
கருமானின் உரியாடைச் செஞ்சடைமேல் 
 வெண்மதியக் கண்ணி யானை 
உருமன்ன கூற்றத்தை உருண்டோ ட 
 உதைத்துகந் துலவா இன்பம் 
தருவானைத் தருமனார் தமர்செக்கில் 
 இடும்போது தடுத்தாட் கொள்வான் 
பெருமானார் புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலத்தெம் 
 பெருமானைப் பெற்றா மன்றே. 

7-90-8142:
உய்த்தாடித் திரியாதே உள்ளமே 
 ஒழிகண்டாய் ஊன்கண் ஓட்டம் 
எத்தாலுங் குறைவில்லை என்பர்காண் 
 நெஞ்சமே நம்மை நாளும் 
பைத்தாடும் அரவினன் படர்சடையன் 
 பரஞ்சோதி பாவந் தீர்க்கும் 
பித்தாடி புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலத்தெம் 
 பெருமானைப் பெற்றா மன்றே. 

7-90-8143:
முட்டாத முச்சந்தி மூவா 
 யிரவர்க்கு மூர்த்தி என்னப் 
பட்டானைப் பத்தராய்ப் பாவிப்பார் 
 பாவமும் வினையும் போக 
விட்டானை மலையெடுத்த இராவணனைத் 
 தலைபத்தும் நெரியக் காலால் 
தொட்டானைப் புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலத்தெம் 
 பெருமானைப் பெற்றா மன்றே. 

7-90-8144:
கற்றானுங் குழையுமா றன்றியே 
 கருதுமா கருத கிற்றார்க் 
கெற்றாலுங் குறைவில்லை என்பர்காண் 
 உள்ளமே நம்மைநாளுஞ் 
செற்றாட்டித் தருமனார் தமர்செக்கில் 
 இடும்போது தடுத்தாட் கொள்வான் 
பெற்றேறிப் புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலத்தெம் 
 பெருமானைப் பெற்றா மன்றே. 

7-90-8145:
நாடுடைய நாதன்பால் நன்றென்றுஞ் 
 செய்மனமே நம்மை நாளுந் 
தாடுடைய தருமனார் தமர்செக்கில் 
 இடும்போது தடுத்தாட் கொள்வான் 
மோடுடைய சமணர்க்கும் முடையுடைய 
 சாக்கியர்க்கும் மூடம் வைத்த 
பீடுடைய புலிய[ர்ச்சிற் றம்பலத்தெம் 
 பெருமானைப் பெற்றா மன்றே. 

7-90-8146:
பாரூரும் அரவல்குல் உமைநங்கை 
 யவள்பங்கன் பைங்கண் ஏற்றன் 
ஊரூரன் தருமனார் தமர்செக்கில் 
 இடும்போது தடுத்தாட் கொள்வான் 
ஆரூரன் தம்பிரான் ஆரூரன் 
 மீகொங்கில் அணிகாஞ் சிவாய்ப் 
பேரூரர் பெருமானைப் புலிய[ர்ச்சிற் 
 றம்பலத்தே பெற்றா மன்றே.