HolyIndia.Org

திருஇடைச்சுரம் (திருவடிசூலம்) ஆலய வழிகாட்டி

திருஇடைச்சுரம் (திருவடிசூலம்) ஆலயம்
திருஇடைச்சுரம் (திருவடிசூலம்) ஆலயம் 12.69846 அட்சரேகையிலும் , 80.029961 தீர்க்கரேகையிலும் அமைந்துள்ளது
MAP

அருகில் உள்ள சிவாலயங்கள்

  • திருக்கச்சூர் ஆலக்கோவில் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 9.35 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வட மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருக்கழுகுன்றம் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 10.91 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தெற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருமாகறல் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 29.91 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • கச்சிநெறிக் காரைக்காடு எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 36.89 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வட மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருகுரங்கனின் முட்டம் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 37.57 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • கச்சி ஏகம்பம் (காஞ்சிபுரம்) எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 39.48 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வட மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • கச்சி அநேகதங்காபதம் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 39.61 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருக்கச்சி மேற்றளி, காஞ்சீபுரம் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 39.75 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • திருஓணகாந்தன்தளி எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 40.14 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வட மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.
  • அச்சிறுபாக்கம் எனும் தேவார பதிகம் பெற்ற கோயில் 40.31 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தென் மேற்கு திசையில் அமைத்துள்ளது.