HolyIndia.Org

திருவலிதாயம் (சென்னை) ஆலய தேவாரம்

திருவலிதாயம் (சென்னை) ஆலயம்
1-3-23:
பத்தரோடுபல ரும்பொலியம்மலர் அங்கைப்புனல் தூவி 
ஒத்தசொல்லிஉல கத்தவர்தாம்தொழு தேத்தஉயர் சென்னி 
மத்தம்வைத்தபெரு மான்பிரியாதுறை கின்றவலி தாயஞ் 
சித்தம்வைத்தஅடி யாரவர்மேல்அடை யாமற்றிடர் நோயே. 

1-3-24:
படையிலங்குகரம் எட்டுடையான்படி றாகக்கன லேந்திக் 
கடையிலங்குமனை யில்பலிகொண்டுணுங் கள்வன்னுறை கோயில் 
மடையிலங்குபொழி லின்நிழல்வாய்மது வீசும்வலி தாயம் 
அடையநின்றஅடி யார்க்கடையாவினை அல்லல்துயர் தானே. 

1-3-25:
ஐயனொய்யன்னணி யன்பிணியில்லவ ரென்றுந்தொழு தேத்தச் 
செய்யன்வெய்யபடை யேந்தவல்லான்திரு மாதோடுறை கோயில் 
வையம்வந்துபணி யப்பிணிதீர்த்துயர் கின்றவலி தாயம் 
உய்யும்வண்ணந்நினை மின்நினைந்தால்வினை தீருந்நல மாமே. 

1-3-26:
ஒற்றையேறதுடை யான்நடமாடியோர் பூதப்படை சூழப் 
புற்றின்நாகம்அரை யார்த்துழல்கின்றஎம் பெம்மான்மட வாளோ 
டுற்றகோயிலுல கத்தொளிமல்கிட உள்கும்வலி தாயம் 
பற்றிவாழும்மது வேசரணாவது பாடும்மடி யார்க்கே. 

1-3-27:
புந்தியொன்றிநினை வார்வினையாயின தீரப்பொரு ளாய 
அந்தியன்னதொரு பேரொளியானமர் கோயில்அய லெங்கும் 
மந்திவந்துகடு வன்னொடுகூடி வணங்கும்வலி தாயஞ் 
சிந்தியாதஅவர் தம்மடும்வெந்துயர் தீர்தலெளி தன்றே. 

1-3-28:
ஊனியன்றதலை யிற்பலிகொண்டுல கத்துள்ளவ ரேத்தக் 
கானியன்றகரி யின்உரிபோர்த்துழல் கள்வன்சடை தன்மேல் 
வானியன்றபிறை வைத்தஎம்மாதி மகிழும்வலி தாயம் 
தேனியன்றநறு மாமலர்கொண்டுநின் றேத்தத்தெளி வாமே. 

1-3-29:
கண்ணிறைந்தவிழி யின்னழலால்வரு காமனுயிர் வீட்டிப் 
பெண்ணிறைந்தஒரு பால்மகிழ்வெய்திய பெம்மானுறை கோயில் 
மண்ணிறைந்தபுகழ் கொண்டடியார்கள் வணங்கும்வலி தாயத் 
துண்ணிறைந்தபெரு மான்கழலேத்தநம் உண்மைக்கதி யாமே. 

1-3-30:
கடலின்நஞ்சமமு துண்டிமையோர்தொழு தேத்தநட மாடி 
அடலிலங்கையரை யன்வலிசெற்றருள் அம்மானமர் கோயில் 
மடலிலங்குகமு கின்பலவின்மது விம்மும்வலி தாயம் 
உடலிலங்குமுயிர் உள்ளளவுந்தொழ உள்ளத்துயர் போமே. 

1-3-31:
பெரியமேருவரை யேசிலையாமலை வுற்றாரெயில் மூன்றும் 
எரியவெய்தவொரு வன்னிருவர்க்கறி வொண்ணாவடி வாகும் 
எரியதாகியுற வோங்கியவன்வலி தாயந்தொழு தேத்த 
உரியராகவுடை யார்பெரியாரென உள்கும்முல கோரே. 

1-3-32:
ஆசியாரமொழி யாரமண்சாக்கிய ரல்லாதவர் கூடி 
ஏசியீரமில ராய்மொழிசெய்தவர் சொல்லைப்பொரு ளென்னேல் 
வாசிதீரவடி யார்க்கருள்செய்து வளர்ந்தான்வலி தாயம் 
பேசுமார்வமுடை யாரடியாரெனப் பேணும்பெரி யோரே. 

1-3-33:
வண்டுவைகும்மணம் மல்கியசோலை வளரும்வலி தாயத் 
தண்டவாணனடி யுள்குதலாலருள் மாலைத்தமி ழாகக் 
கண்டல்வைகுகடல் காழியுள்ஞானசம் பந்தன்தமிழ் பத்துங் 
கொண்டுவைகியிசை பாடவல்லார்குளிர் வானத்துயர் வாரே.