HolyIndia.Org

திருக்காணப்பேர் (காளையார்கோவில்) ஆலய தேவாரம்

திருக்காணப்பேர் (காளையார்கோவில்) ஆலயம்
3-26-3074:
பிடியெலாம் பின்செலப் பெருங்கைமா மலர்தழீஇ 
விடியலே தடமூழ்கி விதியினால் வழிபடுங் 
கடியுலாம் பூம்பொழிற் கானப்பேர் அண்ணல்நின் 
அடியலால் அடைசரண் உடையரோ அடியரே. 

3-26-3075:
நுண்ணிடைப் பேரல்குல் நுபுரம் மெல்லடிப் 
பெண்ணின்நல் லாளையோர் பாகமாப் பேணினான் 
கண்ணுடை நெற்றியான் கருதிய கானப்பேர் 
விண்ணிடை வேட்கையார் விரும்புதல் கருமமே. 

3-26-3076:
வாவிவாய்த் தங்கிய நுண்சிறை வண்டினங் 
காவிவாய்ப் பண்செயுங் கானப்பேர் அண்ணலை 
நாவிவாய்ச் சாந்துளும் பூவுளும் ஞானநீர் 
தூவிவாய்ப் பெய்துநின் றாட்டுவார் தொண்டரே. 

3-26-3077:
நிறையுடை நெஞ்சுளும் நீருளும் பூவுளும் 
பறையுடை முழவுளும் பலியுளும் பாட்டுளுங் 
கறையுடை மிடற்றண்ணல் கருதிய கானப்பேர் 
குறையுடை யவர்க்கலாற் களைகிலார் குற்றமே. 

3-26-3078:
ஏனப்பூண் மார்பின்மேல் என்புபூண் டீறிலா 
ஞானப்பே ராயிரம் பேரினான் நண்ணிய 
கானப்பே ரூர்தொழுங் காதலார் தீதிலர் 
வானப்பே ரூர்புகும் வண்ணமும் வல்லரே. 

3-26-3079:
பள்ளமே படர்சடைப் பாற்படப் பாய்ந்தநீர் 
வெள்ளமே தாங்கினான் வெண்மதி சூடினான் 
கள்ளமே செய்கிலார் கருதிய கானப்பேர் 
உள்ளமே கோயிலா உள்குமென் னுள்ளமே. 

3-26-3080:
மானமா மடப்பிடி வன்கையால் அலகிடக் 
கானமார் கடகரி வழிபடுங் கானப்பேர் 
ஊனமாம் உடம்பினில் உறுபிணி கெடஎண்ணின் 
ஞானமா மலர்கொடு நணுகுதல் நன்மையே. 

3-26-3081:
வாளினான் வேலினான் மால்வரை யெடுத்ததிண் 
டோ ளினான் நெடுமுடி தொலையவே ய[ன்றிய 
தாளினான் கானப்பேர் தலையினால் வணங்குவார் 
நாளும்நாள் உயர்வதோர் நன்மையைப் பெறுவரே. 

3-26-3082:
சிலையினால் முப்புரந் தீயெழச் செற்றவன் 
நிலையிலா இருவரை நிலைமைகண் டோ ங்கினான் 
கலையினார் புறவில்தேன் கமழ்தரு கானப்பேர் 
தலையினால் வணங்குவார் தவமுடை யார்களே. 

3-26-3083:
உறித்தலைச் சுரையொடு குண்டிகை பிடித்துச்சி 
பறித்தலும் போர்த்தலும் பயனிலை பாவிகாள் 
மறித்தலை மடப்பிடி வளரிளங் கொழுங்கொடி 
கறித்தெழு கானப்பேர் கைதொழல் கருமமே. 

3-26-3084:
காட்டகத் தாடலான் கருதிய கானப்பேர் 
கோட்டகத் திளவரால் குதிகொளுங் காழியான் 
நாட்டகத் தோங்குசீர் ஞானசம் பந்தன 
பாட்டகத் திவைவலார்க் கில்லையாம் பாவமே. 

7-84-8076:
தொண்ட ரடித்தொழலுஞ் சோதி இளம்பிறையுஞ் 
 சூதன மென்முலையாள் பாகமு மாகிவரும் 
புண்டரி கப்பரிசாம் மேனியும் வானவர்கள் 
 பூச லிடக்கடல்நஞ் சுண்ட கருத்தமருங் 
கொண்ட லெனத்திகழுங் கண்டமும் எண்டோ ளுங் 
 கோல நறுஞ்சடைமேல் வண்ணமுங் கண்குளிரக் 
கண்டு தொழப்பெறுவ தென்றுகொ லோஅடியேன் 
 கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே. 

7-84-8077:
கூத லிடுஞ்சடையுங் கோளர வும்விரவுங் 
 கொக்கிற குங்குளிர்மா மந்தமும் ஒத்துனதாள் 
ஓத லுணர்ந்தடியார் உன்பெரு மைக்குநினைந் 
 துள்ளுரு காவிரசும் ஓசையைப் பாடலும்நீ 
ஆத லுணர்ந்தவரோ டன்பு பெருத்தடியேன் 
 அங்கையின் மாமலர்கொண் டென்கண தல்லல்கெடக் 
காத லுறத்தொழுவ தென்றுகொ லோவடியேன் 
 கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே. 

7-84-8078:
நானுடை மாடெனவே நன்மை தரும்பரனை 
 நற்பத மென்றுணர்வார் சொற்பத மார்சிவனைத் 
தேனிடை இன்னமுதை மற்றத னிற்றெளிவைத் 
 தேவர்கள் நாயகனைப் பூவுயர் சென்னியனை 
வானிடை மாமதியை மாசறு சோதியனை 
 மாருத மும்மனலும் மண்டல மும்மாய 
கானிடை மாநடனென் றெய்துவ தென்றுகொலோ 
 கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே. 

7-84-8079:
செற்றவர் முப்புரம்அன் றட்ட சிலைத்தொழிலார் 
 சேவக முந்நினைவார் பாவக முந்நெறியுங் 
குற்றமில் தன்னடியார் கூறும் இசைப்பரிசுங் 
 கோசிக மும்மரையிற் கோவண மும்மதளும் 
மற்றிகழ் திண்புயமும் மார்பிடை நீறுதுதை 
 மாமலை மங்கையுமை சேர்சுவ டும்புகழக் 
கற்றன வும்பரவிக் கைதொழல் என்றுகொலோ 
 கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே. 

7-84-8080:
கொல்லை விடைக்கழகுங் கோல நறுஞ்சடையிற் 
 கொத்தல ரும்மிதழித் தொத்தும் அதனருகே 
முல்லை படைத்தநகை மெல்லிய லாளொருபால் 
 மோகம் மிகுத்திலங்குங் கூறுசெய் யெப்பரிசுந் 
தில்லை நகர்ப்பொதுவுற் றாடிய சீர்நடமுந் 
 திண்மழு வுங்கைமிசைக் கூரெரி யும்மடியார் 
கல்ல வடப்பரிசுங் காணுவ தென்றுகொலோ 
 கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே. 

7-84-8081:
பண்ணு தலைப்பயனார் பாடலும் நீடுதலும்
 பங்கய மாதனையார் பத்தியும் முத்தியளித் 
தெண்ணு தலைப்பெருமான் என்றெழு வாரவர்தம் 
 ஏசற வும்மிறையாம் எந்தையை யும்விரவி 
நண்ணு தலைப்படுமா றெங்ஙனம் என்றயலே 
 நைகிற என்னைமதித் துய்யும்வண் ணமருளுங் 
கண்ணு தலைக்கனியைக் காண்பதும் என்றுகொலோ 
 கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே. 

7-84-8082:
மாவை உரித்ததள்கொண் டங்கம் அணிந்தவனை
 வஞ்சர் மனத்திறையும் நெஞ்சணு காதவனை 
மூவர் உருத்தனதாம் மூல முதற்கருவை 
 மூசிடு மால்விடையின் பாகனை ஆகமுறப் 
பாவக மின்றிமெய்யே பற்று மவர்க்கமுதைப் 
 பால்நறு நெய்தயிரைந் தாடு பரம்பரனைக் 
காவல் எனக்கிறையென் றெய்துவ தென்றுகொலோ 
 கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே. 

7-84-8083:
தொண்டர் தமக்கெளிய சோதியை வேதியனைத்
 தூய மறைப்பொருளாம் நீதியை வார்கடல்நஞ் 
சுண்டத னுக்கிறவா தென்றும் இருந்தவனை 
 ஊழி படைத்தவனோ டொள்ளரி யும்முணரா 
அண்டனை அண்டர்தமக் காகம நுல்மொழியும் 
 ஆதியை மேதகுசீர் ஓதியை வானவர்தங் 
கண்டனை அன்பொடுசென் றெய்துவ தென்றுகொலோ 
 கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே. 

7-84-8084:
நாதனை நாதமிகுத் தோசைய தானவனை
 ஞான விளக்கொளியாம் ஊனுயி ரைப்பயிரை 
மாதனை மேதகுதன் பத்தர் மனத்திறையும் 
 பற்று விடாதவனைக் குற்றமில் கொள்கையனைத் 
தூதனை என்றனையாள் தோழனை நாயகனைத் 
 தாழ்மக ரக்குழையுந் தோடும் அணிந்ததிருக் 
காதனை நாயடியேன் எய்துவ தென்றுகொலோ 
 கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே. 

7-84-8085:
கன்னலை இன்னமுதைக் கார்வயல் சூழ்கானப்
 பேருறை காளையைஒண் சீருறை தண்டமிழால் 
உன்னி மனத்தயரா உள்ளுரு கிப்பரவும் 
 ஒண்பொழில் நாவலர்கோன் ஆகிய ஆரூரன் 
பன்னும் இசைக்கிளவி பத்திவை பாடவல்லார் 
 பத்தர் குணத்தினராய் எத்திசை யும்புகழ 
மன்னி இருப்பவர்கள் வானின் இழிந்திடினும் 
 மண்டல நாயகராய் வாழ்வது நிச்சயமே.